Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie przez scalanie za pomocą stosów

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy posortować rosnąco ciąg danych wejściowych za pomocą stosowego algorytmu sortowania przez wstawianie.

Rozwiązanie

Sortowanie przez wstawianie ( ang. insertion sort ) jest algorytmem sortującym o czasowej złożoności obliczeniowej O ( n 2 ). Postać listową opisaliśmy w jednym z poprzednich rozdziałów. Zasada działania sortowania przez wstawianie z wykorzystaniem dwóch stosów jest następująca:

Tworzymy dwa stosy, które nazwiemy S L  – stos lewy i S P  – stos prawy.

Na stosie S L  umieszczamy wartość najmniejszą z możliwych. Na stosie S L  będziemy umieszczali elementy w porządku rosnącym.

Na stosie S P  umieszczamy wartość największą z możliwych. Na stosie S P  będziemy umieszczali elementy w porządku malejącym.

Szczyt obu stosów reprezentuje punkt wstawiania elementu.

Z wejścia pobieramy kolejne elementy do posortowania.

Ze stosu S L  dotąd pobieramy i przesyłamy elementy na stos S P, aż szczyt S L  nie będzie większy od pobranego elementu.

Ze stosu S P  dotąd pobieramy i przesyłamy elementy na stos S L, aż szczyt S P  nie będzie mniejszy od pobranego elementu.

Pobrany element umieszczamy na stosie S L.

Gdy elementy wejściowe się wyczerpią, całą zawartość stosu S L  przenosimy do stosu S P. Odczytując teraz stos S P  otrzymamy elementy posortowane rosnąco.

Przykład:

 
Dane Operacja
dane:
S L:
S P:
 9 5 2 1 9 6 3 
 0
10 
Tworzymy stosy i inicjujemy je
dane:
S L:
S P:
 5 2 1 9 6 3
 0 9 
10 
9 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 5 2 1 9 6 3
 0 
10 9 
9 przenosimy z S L  do S P, ponieważ jest większe od 5
dane:
S L:
S P:
 2 1 9 6 3
 0 5 
10 9 
5 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 2 1 9 6 3
 0 
10 9 5 
5 przenosimy z S L  do S P, ponieważ jest większe od 2
dane:
S L:
S P:
 1 9 6 3
 0 2 
10 9 5 
2 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 1 9 6 3
 0 
10 9 5 2 
2 przenosimy z S L  do S P, ponieważ jest większe od 1
dane:
S L:
S P:
 9 6 3
 0 1 
10 9 5 2 
2 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 9 6 3
 0 1 2 5 
10 9 
2 i 5 przenosimy z S P  do S L, ponieważ są mniejsze od 9
dane:
S L:
S P:
 6 3
 0 1 2 5 9 
10 9 
9 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 6 3
 0 1 2 5 
10 9 9 
9 przenosimy z S L  do S P, ponieważ jest większe od 6
dane:
S L:
S P:
 3
 0 1 2 5 6 
10 9 9 
6 dodajemy do S L
dane:
S L:
S P:
 3 
 0 1 2 
10 9 9 6 5 
6 i 5 przenosimy z S L  do S P, ponieważ są większe od 3
dane:
S L:
S P:
 
 0 1 2 3 
10 9 9 6 5 
3 dodajemy do S L  – dane wejściowe się kończą
dane:
S L:
S P:
 
 
10 9 9 6 5 3 2 1 0 
Przepisujemy S L  do S P
dane:
S L:
S P: 
wynik:

 
 
 1 2 3 5 6 9 9 
Odczytujemy z S P  dane z pominięciem pierwszego i ostatniego elementu.

Algorytm sortowania przez wstawianie z wykorzystaniem stosów

Wejście:

Ciąg elementów do posortowania

Wyjście:

Ciąg posortowanych rosnąco elementów

Zmienne pomocnicze:

S L, S P  – stosy do przechowywania elementów
v  –  przechowuje element

Lista kroków:

K01: Utwórz puste stosy S L  i S P  
K02: S L.push ( najmniejszą wartość )  
K03: S P.push ( największą wartość )  
K04: Dopóki są dane wejściowe,
wykonuj kroki K05...K12
 
K05:     Czytaj v odczytujemy daną z wejścia
K06:     Dopóki S L.top( ) > v,
    wykonuj kroki K07..K08
 
K07:         S P.push ( S L.top( ) ) przesyłamy dane ze stosu S L na stos S P
K08:         S L.pop( )  
K09:     Dopóki S L.top( ) < v,
    wykonuj kroki K10...K11
 
K10:         S L.push ( S P.top( ) ) przesyłamy dane ze stosu S P na stos S L
K11:         S P.pop( )  
K12:     S L.push ( v  ) odczytane dane umieszczamy na stosie S L
K13: Dopóki S L.empty( ) = false,
wykonuj
kroki K14...K15
przesyłamy stos S L do S P
K14:     S P.push ( S L.top( ) )  
K15:     S L.pop( )  
K16: S P.pop( ) pozbywamy się początkowego strażnika
K17: v  ← S P.top( )
S P.pop( )
pobieramy dane do przesłania na wyjście
K18: Jeśli S P.empty( ) = true,
to zakończ
pobrane dane to strażnik końcowy
K19: Pisz v umieszczamy dane na wyjściu
K20: Idź do kroki K17 i kontynuujemy

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ciąg liczb całkowitych ze standardowego wejścia. Pierwsza liczba określa ilość pozostałych liczb. Liczby są sortowane rosnąco i wyprowadzane na wyjście.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
Pascal
// Sortowanie przez wstawianie ze stosami
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program stackinsort;

type                 // typ elementów dla stosów
 Tinteger = array of integer;

var
 SL, SP  : Tinteger;        // stosy
 SLp, SPp : integer;         // indeksy szczytów stosów
 n    : integer;         // liczba elementów wejściowych
 v    : integer;         // wartość elementu
 i    : integer;         // licznik

begin
 read ( n );             // odczytujemy liczbę elementów

 SetLength ( SL, n + 2 );      // tworzymy stosy
 SetLength ( SP, n + 2 );

 SLp := 1; SPp := 1;         // inicjujemy stosy

 SL [ 0 ] := -MAXINT - 1;      // najmniejsza wartość
 SP [ 0 ] := MAXINT;         // największa wartość

 for i := 1 to n do         // przetwarzamy dane wejściowe
 begin
  read ( v );            // odczytujemy daną z wejścia

  while SL [ SLp-1 ] > v do
  begin
   Dec ( SLp );
   SP [ SPp ] := SL [ SLp ];    // przenosimy z SL do SP wszystkie
   Inc ( SPp );          // elementy większe od v
  end;

  while SP [ SPp-1 ] < v do
  begin
   Dec ( SPp );
   SL [ SLp ] := SP [ SPp ];    // przenosimy z SP do SL wszystkie
   Inc ( SLp );          // elementy mniejsze od v
  end;

  SL [ SLp ] := v;         // v umieszczamy w SL
  Inc ( SLp );
 end;

 while SLp > 0 do          // przenosimy stos SL do SP
 begin
  Dec ( SLp );
  SP [ SPp ] := SL [ SLp ];
  Inc ( SPp );
 end;

 dec ( SPp );            // usuwamy strażnika
 repeat
  dec ( SPp );           // przesyłamy SP na wyjście
  v := SP [ SPp ];
  if SPp > 0 then write ( v, ' ' );
 until SPp = 0;

 writeln;

 SetLength ( SL, 0 );        // usuwamy stosy z pamięci
 SetLength ( SP, 0 );
end.
C++
// Sortowanie przez wstawianie ze stosami
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )
{
 int * SL, * SP;           // stosy
 int SLp = 0, SPp = 0;        // indeksy szczytów stosów
 int n;               // liczba elementów wejściowych
 int v;               // wartość elementu

 cin >> n;              // odczytujemy liczbę elementów

 SL = new int [ n + 2 ];       // tworzymy stosy
 SP = new int [ n + 2 ];

 SLp = SPp = 1;           // inicjujemy stosy

 SL [ 0 ] = -2147483648;       // najmniejsza wartość
 SP [ 0 ] = 2147483647;       // największa wartość

 for( int i = 0; i < n; i++ )    // przetwarzamy dane wejściowe
 {
  cin >> v;             // odczytujemy daną z wejścia

  while( SL [ SLp-1 ] > v )
   SP [ SPp++ ] = SL [ --SLp ];  // przenosimy z SL do SP wszystkie
                   // elementy większe od v
  while( SP [ SPp-1 ] < v )
   SL [ SLp++ ] = SP [ --SPp ];  // przenosimy z SP do SL wszystkie
                   // elementy mniejsze od v
  SL [ SLp++ ] = v;         // v umieszczamy w SL
 }

 while( SLp ) SP [ SPp++ ] = SL [ --SLp ]; // przenosimy stos SL do SP

 SPp--;               // usuwamy strażnika

 do                 // przesyłamy SP na wyjście
 {
  v = SP [ --SPp ];
  if( SPp ) cout << v << " ";
 } while( SPp );

 cout << endl;

 delete [ ] SL;           // usuwamy stosy
 delete [ ] SP;

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie przez wstawianie ze stosami
' Data: 21.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

Dim As Integer Ptr SL, SP      ' stosy
Dim As integer SLp = 1, SPp = 1   ' indeksy szczytów stosów
Dim n As Integer           ' liczba elementów wejściowych
Dim v As Integer           ' wartość Integer
Dim i As Integer           ' licznik

Open Cons For Input As #1

Input #1, n             ' odczytujemy liczbę elementów

SL = New Integer [ n + 2 ]      ' tworzymy stosy
SP = New Integer [ n + 2 ] 

SL [ 0 ] = -2147483648        ' najmniejsza wartość
SP [ 0 ] = 2147483647        ' największa wartość

for i = 1 To n            ' przetwarzamy dane wejściowe

 Input #1, v            ' odczytujemy daną z wejścia

 While SL [ SLp-1 ] > v
 	 SLp -= 1
  SP [ SPp ] = SL [ SLp ]     ' przenosimy z SL do SP wszystkie
  SPp += 1             ' elementy większe od v
 Wend
 
 While SP [ SPp-1 ] < v
  SPp -= 1	
  SL [ SLp ] = SP [ SPp ]     ' przenosimy z SP do SL wszystkie
  SLp += 1             ' elementy mniejsze od v
 Wend
 
 SL [ SLp ] = v           ' v umieszczamy w SL
 SLp += 1
 
Next

Close #1

While SLp > 0
 SLP -= 1
 SP [ SPp ] = SL [ SLp ]      ' przenosimy stos SL do SP
 SPp += 1
Wend

SPp -= 1               ' usuwamy strażnika

Do                  ' przesyłamy SP na wyjście
 SPp -= 1
 v = SP [ SPp ] 
 if SPp > 0 Then Print Using "& ";v;
loop While SPp > 0

Print

Delete [ ] SL             ' usuwamy stosy
Delete [ ] SP

End
Wynik:
25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
-9 -5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Napisz program sortujący, który będzie wykorzystywał listy jednokierunkowe na stosy S L  i S P.
 2. Zastanów się, czy powyższy algorytm da się zrealizować w jednej tablicy.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.