Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie przez scalanie za pomocą stosów

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy posortować rosnąco ciąg danych wejściowych za pomocą stosowego algorytmu sortowania przez wstawianie.

Rozwiązanie

Sortowanie przez wstawianie (ang. insertion sort) jest algorytmem sortującym o czasowej złożoności obliczeniowej O (n2). Postać listową opisaliśmy w jednym z poprzednich rozdziałów. Zasada działania sortowania przez wstawianie z wykorzystaniem dwóch stosów jest następująca:

Tworzymy dwa stosy, które nazwiemy SL –  stos lewy i SP – stos prawy.

Na stosie SL umieszczamy wartość najmniejszą z możliwych. Na stosie SL będziemy umieszczali elementy w porządku rosnącym.

Na stosie SP umieszczamy wartość największą z możliwych. Na stosie SP będziemy umieszczali elementy w porządku malejącym.

Szczyt obu stosów reprezentuje punkt wstawiania elementu.

Z wejścia pobieramy kolejne elementy do posortowania.

Ze stosu SL dotąd pobieramy i przesyłamy elementy na stos SP, aż szczyt SL nie będzie większy od pobranego elementu.

Ze stosu SP dotąd pobieramy i przesyłamy elementy na stos SL, aż szczyt SP nie będzie mniejszy od pobranego elementu.

Pobrany element umieszczamy na stosie SL.

Gdy elementy wejściowe się wyczerpią, całą zawartość stosu S L przenosimy do stosu SP. Odczytując teraz stos SP otrzymamy elementy posortowane rosnąco.

Przykład:

 
Dane Operacja
dane:
SL:
SP:
 9 5 2 1 9 6 3 
 0
10
Tworzymy stosy i inicjujemy je
dane:
SL:
SP:
 5 2 1 9 6 3
 0 9 
10
9 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 5 2 1 9 6 3
 0
10 9 
9 przenosimy z SL do SP, ponieważ jest większe od 5
dane:
SL:
SP:
 2 1 9 6 3
 0 5 
10 9
5 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 2 1 9 6 3
 0
10 9 5 
5 przenosimy z SL do SP, ponieważ jest większe od 2
dane:
SL:
SP:
 1 9 6 3
 0 2 
10 9 5
2 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 1 9 6 3
 0 
10 9 5 2 
2 przenosimy z SL do SP, ponieważ jest większe od 1
dane:
SL:
SP:
 9 6 3
 0 1 
10 9 5 2 
2 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 9 6 3
 0 1 2 5 
10 9 
2 i 5 przenosimy z SP do SL, ponieważ są mniejsze od 9
dane:
SL:
SP:
 6 3
 0 1 2 5 9 
10 9 
9 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 6 3
 0 1 2 5 
10 9 9 
9 przenosimy z SL do SP, ponieważ jest większe od 6
dane:
SL:
SP:
 3
 0 1 2 5 6 
10 9 9 
6 dodajemy do SL
dane:
SL:
SP:
 3
 0 1 2 
10 9 9 6 5 
6 i 5 przenosimy z SL do SP, ponieważ są większe od 3
dane:
SL:
SP:
 
 0 1 2 3 
10 9 9 6 5 
3 dodajemy do SL – dane wejściowe się kończą
dane:
SL:
SP:
 

10 9 9 6 5 3 2 1 0 
Przepisujemy SL do S P
dane:
SL:
SP:
wynik: 1 2 3 5 6 9 9 
Odczytujemy z SP dane z pominięciem pierwszego i ostatniego elementu.

Algorytm sortowania przez wstawianie z wykorzystaniem stosów

Wejście:

Ciąg elementów do posortowania

Wyjście:

Ciąg posortowanych rosnąco elementów

Zmienne pomocnicze:

SL, SP  :  stosy do przechowywania elementów
v  :  przechowuje element

Lista kroków:

K01: Utwórz puste stosy SL i SP  
K02: SL.push (najmniejszą wartość)  
K03: SP.push (największą wartość)  
K04: Dopóki są dane wejściowe,
wykonuj kroki K05…K12
 
K05: Czytaj v odczytujemy daną z wejścia
K06: Dopóki S L.top() > v,
wykonuj kroki K07..K08
 
K07: SP.push (SL.top()) przesyłamy dane ze stosu SL na stos SP
K08: SL.pop()  
K09: Dopóki S L.top() < v,
wykonuj kroki K10…K11
 
K10: SL.push (SP.top()) przesyłamy dane ze stosu SP na stos SL
K11: SP.pop()  
K12: SL.push (v) odczytane dane umieszczamy na stosie SL
K13: Dopóki SL.empty() = false,
wykonuj
kroki K14…K15
przesyłamy stos SL do SP
K14: SP.push (SL.top())  
K15: SL.pop()  
K16: SP.pop() pozbywamy się początkowego strażnika
K17: v ← SP.top()
SP.pop()
pobieramy dane do przesłania na wyjście
K18: Jeśli SP.empty() = true,
to zakończ
pobrane dane to strażnik końcowy
K19: Pisz v umieszczamy dane na wyjściu
K20: Idź do kroki K17 i kontynuujemy

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ciąg liczb całkowitych ze standardowego wejścia. Pierwsza liczba określa ilość pozostałych liczb. Liczby są sortowane rosnąco i wyprowadzane na wyjście.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
Pascal
// Sortowanie przez wstawianie ze stosami
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program stackinsort;

type                 // typ elementów dla stosów
 Tinteger = array of integer;

var
 SL, SP  : Tinteger;        // stosy
 SLp, SPp : integer;         // indeksy szczytów stosów
 n    : integer;         // liczba elementów wejściowych
 v    : integer;         // wartość elementu
 i    : integer;         // licznik

begin
 read (n);             // odczytujemy liczbę elementów

 SetLength (SL, n + 2);      // tworzymy stosy
 SetLength (SP, n + 2);

 SLp := 1; SPp := 1;         // inicjujemy stosy

 SL [0] := -MAXINT - 1;      // najmniejsza wartość
 SP [0] := MAXINT;         // największa wartość

 for i := 1 to n do         // przetwarzamy dane wejściowe
 begin
  read (v);            // odczytujemy daną z wejścia

  while SL [SLp-1] > v do
  begin
   Dec (SLp);
   SP [SPp] := SL [SLp];    // przenosimy z SL do SP wszystkie
   Inc (SPp);          // elementy większe od v
  end;

  while SP [SPp-1] < v do
  begin
   Dec (SPp);
   SL [SLp] := SP [SPp];    // przenosimy z SP do SL wszystkie
   Inc (SLp);          // elementy mniejsze od v
  end;

  SL [SLp] := v;         // v umieszczamy w SL
  Inc (SLp);
 end;

 while SLp > 0 do          // przenosimy stos SL do SP
 begin
  Dec (SLp);
  SP [SPp] := SL [SLp];
  Inc (SPp);
 end;

 dec (SPp);            // usuwamy strażnika
 repeat
  dec (SPp);           // przesyłamy SP na wyjście
  v := SP [SPp];
  if SPp > 0 then write (v, ' ');
 until SPp = 0;

 writeln;

 SetLength (SL, 0);        // usuwamy stosy z pamięci
 SetLength (SP, 0);
end.
C++
// Sortowanie przez wstawianie ze stosami
// Data: 21.08.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int * SL, * SP;           // stosy
 int SLp = 0, SPp = 0;        // indeksy szczytów stosów
 int n;               // liczba elementów wejściowych
 int v;               // wartość elementu

 cin >> n;              // odczytujemy liczbę elementów

 SL = new int [n + 2];       // tworzymy stosy
 SP = new int [n + 2];

 SLp = SPp = 1;           // inicjujemy stosy

 SL [0] = -2147483648;       // najmniejsza wartość
 SP [0] = 2147483647;       // największa wartość

 for(int i = 0; i < n; i++)    // przetwarzamy dane wejściowe
 {
  cin >> v;             // odczytujemy daną z wejścia

  while(SL [SLp-1] > v)
   SP [SPp++] = SL [--SLp];  // przenosimy z SL do SP wszystkie
                   // elementy większe od v
  while(SP [SPp-1] < v)
   SL [SLp++] = SP [--SPp];  // przenosimy z SP do SL wszystkie
                   // elementy mniejsze od v
  SL [SLp++] = v;         // v umieszczamy w SL
 }

 while(SLp) SP [SPp++] = SL [--SLp]; // przenosimy stos SL do SP

 SPp--;               // usuwamy strażnika

 do                 // przesyłamy SP na wyjście
 {
  v = SP [--SPp];
  if(SPp) cout << v << " ";
 } while(SPp);

 cout << endl;

 delete [] SL;           // usuwamy stosy
 delete [] SP;

 return 0;
}
Basic
' Sortowanie przez wstawianie ze stosami
' Data: 21.08.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

Dim As Integer Ptr SL, SP      ' stosy
Dim As integer SLp = 1, SPp = 1   ' indeksy szczytów stosów
Dim n As Integer           ' liczba elementów wejściowych
Dim v As Integer           ' wartość Integer
Dim i As Integer           ' licznik

Open Cons For Input As #1

Input #1, n             ' odczytujemy liczbę elementów

SL = New Integer [n + 2]      ' tworzymy stosy
SP = New Integer [n + 2]

SL [0] = -2147483648        ' najmniejsza wartość
SP [0] = 2147483647        ' największa wartość

for i = 1 To n            ' przetwarzamy dane wejściowe

 Input #1, v            ' odczytujemy daną z wejścia

 While SL [SLp-1] > v
 	 SLp -= 1
  SP [SPp] = SL [SLp]     ' przenosimy z SL do SP wszystkie
  SPp += 1             ' elementy większe od v
 Wend
 
 While SP [SPp-1] < v
  SPp -= 1	
  SL [SLp] = SP [SPp]     ' przenosimy z SP do SL wszystkie
  SLp += 1             ' elementy mniejsze od v
 Wend
 
 SL [SLp] = v           ' v umieszczamy w SL
 SLp += 1
 
Next

Close #1

While SLp > 0
 SLP -= 1
 SP [SPp] = SL [SLp]      ' przenosimy stos SL do SP
 SPp += 1
Wend

SPp -= 1               ' usuwamy strażnika

Do                  ' przesyłamy SP na wyjście
 SPp -= 1
 v = SP [SPp]
 if SPp > 0 Then Print Using "& ";v;
loop While SPp > 0

Print

Delete [] SL             ' usuwamy stosy
Delete [] SP

End
Wynik:
25
-1 2 9 17 -3 15 4 6 -9 16 8 1 10 -2 3 12 20 14 18 -5 11 13 7 19 5
-9 -5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania

 1. Napisz program sortujący, który będzie wykorzystywał listy jednokierunkowe na stosy SL i SP.
 2. Zastanów się, czy powyższy algorytm da się zrealizować w jednej tablicy.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.