Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Pierwiastki funkcji

Metoda Newtona

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Warunki początkowe

Metoda Newtona ( ang. Newton's method ) polega na kolejnych przybliżeniach pierwiastka funkcji przez wyznaczanie przecięć stycznej do wykresu funkcji z osią OX. Z tego powodu, podobnie jak w metodzie siecznych, warunki początkowe są następujące:

Na osi OX wybieramy pewien przedział [a,b] o następujących własnościach:

Funkcja jest określona w przedziale [a,b]

Określoność funkcji oznacza, że dla każdego argumentu x z przedziału [a,b] istnieje wartość funkcji. Warunek ten jest konieczny, ponieważ algorytm bisekcji wybiera punkty w przedziale [a,b] i oblicza dla nich wartość funkcji. Jeśli trafi na punkt nieokreśloności, w którym nie można policzyć wartości funkcji, to cała metoda załamie się.

Funkcja jest ciągła w przedziale [a,b]

Ciągłość funkcji gwarantuje, iż jej wartości nie wykonują nagłych skoków i dla dowolnych dwóch wartości funkcji w tym przedziale znajdziemy wszystkie wartości pośrednie.

Na krańcach przedziału [a,b] funkcja ma różne znaki

Ten warunek wraz z poprzednim gwarantuje, że w przedziale [a,b] istnieje taki argument x0, dla którego funkcja ma wartość 0, która to wartość jest wartością pośrednią pomiędzy wartościami funkcji na krańcach przedziału [a,b]:

obrazek

Dodatkowo w przedziale [a,b] pierwsza pochodna funkcji jest różna od zera. Warunek ten gwarantuje nam, iż w tym przedziale funkcja nie posiada minimum/maksimum lokalnego, a co za tym idzie jej styczna nie będzie równoległa do osi OX, ponieważ algorytm bazuje na znajdowaniu punktów przecięcia stycznych z osią OX.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm i program

Wyjdźmy od wzoru na punkty przecięcia siecznych z osią OX, który wyprowadziliśmy w metodzie siecznych:

obrazek

Przekształćmy ten wzór następująco:

obrazek

We wzorze otrzymaliśmy odwrotność ilorazu różnicowego funkcji f(). Policzmy granicę tego ułamka, gdy xn - 2 zmierza do xn - 1:

W granicy otrzymamy odwrotność pierwszej pochodnej funkcji w punkcie poprzednio wyznaczonym. Otrzymujemy zatem wzór na kolejne przybliżenie pierwiastka funkcji:

Wzór ten nosi nazwę wzoru Newtona. Jest on bardzo prosty, jednakże wymaga znajomości pierwszej pochodnej funkcji.

Gdy punkt xn - 2 zbliża się do punktu xn - 1, to sieczna staje się styczną do wykresu funkcji w punkcie xn - 1. W metodzie Newtona potrzebujemy tylko jednego punktu startowego w przedziale [a,b]. Zasada działania tej metody jest następująca:

W przedziale [a,b] spełniającym warunki początkowe wybieramy dowolny punkt startowy x0:

obrazek

Za pomocą wzoru Newtona wyznaczamy punkt przecięcia stycznej w punkcie (x0,f(x0)) z osią OX:

obrazek

Sprawdzamy teraz, czy wartość funkcji w wyliczonym punkcie x1 jest dostatecznie bliska zeru. Jeśli tak, to kończymy. Jeśli nie, to całą procedurę powtarzamy dla x1, wyznaczając kolejny punkt x2:

obrazek

Sprawdzamy, czy funkcja w punkcie x2 jest dostatecznie bliska zeru. Jeśli tak, to kończymy. Jeśli nie, wyliczamy następne punkty x3, x4, ... , xn, aż warunek będzie spełniony lub zostanie przekroczony limit aproksymacji.

obrazek

Kolejne punkty x i leżą coraz bliżej pierwiastka funkcji. Metoda Newtona jest zwykle szybko zbieżna. Odległości pomiędzy kolejnymi dwoma punktami x i - 1 i x i maleje. Gdy spadnie poniżej dokładności wyznaczania pierwiastka, obliczenia można przerwać. Wynika z tego, iż w metodzie Newtona obliczenia kończymy w trzech przypadkach:

 1. Funkcja ma wartość dostatecznie bliską 0 w wyznaczonym punkcie x i: | f ( x i ) | < εy.
 2. Odległość dwóch kolejnych aproksymacji pierwiastka spadnie poniżej założonej dokładności obliczeń: | xi - 1 - xi | < εx.
 3. Przekroczono zadaną liczbę aproksymacji bez osiągnięcia wyniku. Jest to sytuacja błędna, która może powstać przy nieprawidłowym doborze punktu startowego.

Wadą metody Newtona jest konieczność wyliczania pierwszej pochodnej w każdym obiegu aproksymacji pierwiastka.

Algorytm metody Newtona

Dane wejściowe:

εx dokładność przybliżenia pierwiastka
εy dokładność przybliżenia do zera
x0 początkowe przybliżenia pierwiastka
f funkcja, której pierwiastek będzie obliczany
f ' pochodna funkcji
n maksymalna liczba aproksymacji

Dane wyjściowe

x0 przybliżony pierwiastek funkcji

Zmienne pomocnicze

x1 poprzednia wartość x0
f0 wartość funkcji w punkcie x0
f1 wartość pierwszej pochodnej w punkcie x0

Lista kroków

K01: n ← n - 1 Zmniejszamy licznik obiegów
K02: Jeśli n = 0,
to zakończ z błędem
Sprawdzamy trzeci warunek zakończenia
K03: f0 ← f ( x0 ) Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0
K04: Jeśli | f0 | < εy,
to zakończ
Sprawdzamy pierwszy warunek zakończenia
K05: f1 ← f '( x0) Obliczamy wartość pierwszej pochodnej
K06: x1 ← x0 Zapamiętujemy x0
K07: Wyznaczamy kolejne przybliżenie pierwiastka
K08: Jeśli | x1 - x0 | < εx,
to zakończ
Sprawdzamy drugi warunek zakończenia
K09: Idź do kroku K01 Kontynuujemy obliczenia

Poniższy program jest przykładową realizacją algorytmu Newtona. Program oblicza pierwiastek funkcji:

obrazek

Wzór jej pochodnej jest następujący ( nie wyprowadzamy tego wzoru, metody obliczania pochodnych powinieneś poznać na matematyce. Dobrą alternatywą jest opanowanie MathCAD'a ):

Wykres tej funkcji w przedziale [-3,1] jest następujący:

obrazek

Z wykresu wynika, iż pierwiastek znajduje się w przedziale [-1,1 , -1]. Jako przybliżenia początkowe wybieramy x0 = -1.

Przykładowy program w języku C++
// Pierwiastek funkcji - metoda Newtona
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
// Metody numeryczne
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Tutaj definiujemy funkcję, której pierwiastek jest wyliczany
//-------------------------------------------------------------

double f(double x)
{
 return sin(x*x-x+1/3.0)+0.5*x;
}

// Tutaj definiujemy pochodną funkcji
//-----------------------------------

double df(double x)
{
 return cos(x*x-x+1/3.0)*(2*x-1)+0.5;
}

// Tutaj definiujemy parametry początkowe

double epsx = 1e-14; // Dokładność wyznaczania pierwiastka
double epsy = 1e-14; // Dokładność wyznaczania zera
double x0  = -1;  // Punkt startowy
int n    = 64;  // Maksymalna liczba obiegów

// Program główny
//---------------

int main()
{
  // Zmienne

  double f0,f1,x1;
  bool result = false;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << setprecision(15) << fixed;
  cout << "Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą Newtona" << endl
     << "-----------------------------------------------------------" << endl << endl;
  while(--n)
  {
    // Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0

    f0 = f(x0);

    // Sprawdzamy, czy funkcja jest dostatecznie bliska zeru

    if(fabs(f0) < epsy)
    {
      result = true;
      break;
    }

    // Obliczamy wartość pierwszej pochodnej funkcji

    f1 = df(x0);

    // Zapamiętujemy bieżące przybliżenie

    x1 = x0;

    // Obliczamy kolejne przybliżenie

    x0 -= f0/f1;

    // Sprawdzamy, czy odległość pomiędzy dwoma ostatnimi przybliżeniami
    // jest mniejsza od założonej dokładności

    if(fabs(x1 - x0) < epsx)
    {
      result = true;
      break;
    }

    // Kontynuujemy obliczenia
  }

  if(!result) cout << "Zakończono z błędem!" << endl << endl;

  cout << "Pierwiastek    x0 = " << setw(18) << x0 << endl
     << "Wartość funkcji f(x0) = " << setw(18) << f0 << endl
     << "Dokładność dla x epsx = " << setw(18) << epsx << endl
     << "Dokładność dla y epsy = " << setw(18) << epsy << endl
     << "Liczba obiegów   n = " << 64 - n;

  cout << endl << endl;

  return 0;
}
Wynik
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą Newtona
-----------------------------------------------------------

Pierwiastek        x0 = -1.077713513691340
Wartość funkcji f(x0) = -0.000000000000001
Dokładność dla x epsx = 0.000000000000010
Dokładność dla y epsy = 0.000000000000010
Liczba obiegów      n = 5

Porównaj otrzymany wynik z czterema poprzednimi metodami:

Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą bisekcji
------------------------------------------------------------

Pierwiastek        x0 = -1.077713513691339
Wartość funkcji f(x0) =  0.000000000000002
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów      i = 44
 
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą regula falsi
----------------------------------------------------------------

Pierwiastek x0        = -1.077713513691339
Wartość funkcji f(x0) =  0.000000000000001
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów        = 9
 
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą siecznych
-------------------------------------------------------------

Pierwiastek        xn = -1.077713513691340
Wartość funkcji f(xn) =  0.000000000000000
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów        = 5
 
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą Mullera
-----------------------------------------------------------

Pierwiastek        x3 = -1.077713513691340
Wartość funkcji f(x3) =  0.000000000000000
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów      n = 4

Z powyższego porównania wynika, że metoda Newtona przegrywa z metodą Mullera. Jednak dokładna analiza numeryczna pokazuje, że w przypadku ogólnym metoda Newtona jest najszybsza z opisanych wcześniej metod. Jej podstawową wadą jest konieczność obliczania wartości pierwszej pochodnej funkcji w każdym obiegu aproksymacyjnym.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.