Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Pierwiastki funkcji

Metoda Mullera

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Warunki początkowe

Metoda Mullera ( ang. Muller's method ) jest ulepszeniem metody siecznych. Różnica polega głównie na tym, iż funkcja jest aproksymowana nie prostą, lecz parabolą. Dzięki temu osiąga się lepsze typowanie położenia pierwiastka funkcji, zatem pierwiastek ten zostaje znaleziony w mniejszej liczbie kroków. Dodatkową zaletą metody Mullera jest to, iż po pewnej modyfikacji pozwala ona znajdować pierwiastki funkcji zespolonych.

Danymi początkowymi są trzy wybrane współrzędne na osi OX x0, x1 i x3, które powinny leżeć w pobliżu pierwiastka funkcji i które są wstępnymi przybliżeniami pierwiastka funkcji. Nie ma potrzeby, aby wartości funkcji dla tych współrzędnych miały różne znaki, jednakże powinny one leżeć  wewnątrz przedziału, na krańcach którego funkcja ma różne znaki, co gwarantuje istnienie w nim pierwiastka rzeczywistego. Zatem warunki początkowe można określić jako:

 1. Istnieje przedział [a,b], na krańcach którego funkcja ma różne znaki.
 2. Funkcja jest określona w przedziale [a,b].
 3. Funkcja jest ciągła w przedziale [a,b].
 4. Przybliżenia początkowe x0, x1 i x2 powinny należeć do przedziału [a,b].
Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm i program

Ideą metody Mullera jest przybliżanie funkcji za pomocą paraboli, która przebiega przez wybrane trzy punkty wykresu funkcji.

W przedziale poszukiwań pierwiastka [a,b] wybieramy 3 punkty x0, x1 i x2:

obrazek

Znajdujemy parabolę, która przechodzi przez 3 wybrane punkty wykresu (x0,f(x0)), (x1,f(x1)) i (x2,f(x2)):

obrazek

Parabola ma wzór:

Musimy znaleźć wartości współczynników wielomianu a2, a1 i a0. Tworzymy układ 3 równań:

obrazek

Z równania 3 wyliczamy współczynnik a0:

obrazek

Wyliczony współczynnik a0 wstawiamy do równań 1 i 2:

obrazek

Z równania 2 wyliczamy współczynnik a1:

obrazek

I wstawiamy go do równania 1 w celu wyliczenia współczynnika a2:

obrazek

Aby uprościć rachunki, dokonamy podstawień:

obrazek

Mając współczynniki, obliczamy pierwiastki paraboli:

Za x3 przyjmujemy ten z pierwiastków paraboli, który leży bliżej x2. Następnie sprawdzamy, czy wartość funkcji w punkcie x3 jest dostatecznie bliska 0. Jeśli tak, to kończymy. Kończymy również, jeśli różnica pomiędzy dwoma ostatnimi przybliżeniami pierwiastka (x3 - x2) jest dostatecznie mała. Jeśli nie, to za nowe trzy punkty przyjmujemy x1, x2 oraz wyliczony punkt x3 i obliczenia powtarzamy.

Ponieważ może się zdarzyć, iż przy złym doborze punktów początkowych pierwiastek nie może być znaleziony metodą Mullera, to należy ograniczyć liczbę iteracji wewnątrz algorytmu. Również obliczenia przerywamy, jeśli parabola nie przecina osi OX.

Algorytm metody Mullera

Dane wejściowe:

εx dokładność przybliżenia pierwiastka
εy dokładność przybliżenia do zera
x0,x1,x2 początkowe przybliżenia pierwiastka
f() funkcja, której pierwiastek będzie obliczany
n maksymalna liczba aproksymacji

Dane wyjściowe

x3 przybliżony pierwiastek funkcji

Zmienne pomocnicze

f0,f1,f2 wartości funkcji w punktach x0,x1,x2
dx   różnice x-ów
dy różnice y-ów
h iloraz różnicowy
a współczynniki paraboli
x31,x32 pierwiastki paraboli
d wyróżnik delta paraboli

Lista kroków

K01: f0 ← f ( x0 )
f1 ← f ( x1 )
f2 ← f ( x2 )
Obliczamy wartości funkcji w podanych punktach startowych
K02: Jeśli n = 0,
to zakończ z błędem
inaczej n ← n - 1
Sprawdzamy licznik obiegów
K03: dx01 ← x0 - x1
dx02 ← x0 - x2
dx12 ← x1 - x2
dy02 ← f0 - f2
dy12 ← f1 - f2
Podstawienia
K04: Współczynniki paraboli
K05:
Jeśli d < 0,
to zakończ z błędem
Wyróżnik delta paraboli
K06: Pierwiastki paraboli
K07: Jeśli | x31 - x2 | < | x32 - x2 |,
to x3 ← x31
inaczej x3 ← x32
Wybieramy pierwiastek bliższy x2
K08: f3 ← f ( x3 ) Obliczamy wartość funkcji w punkcie x3
K09: Jeśli ( | f3 | < εy ) lub ( | x3 - x2 | <εx ),
to zakończ
Sprawdzamy warunki zakończenia obliczeń
K10: x0 ← x1; f0 ← f1
x1 ← x2; f1 ← f2
x2 ← x3; f2 ← f3
Zapamiętujemy ostatnie 3 przybliżenia pierwiastka
K11: Idź do kroku K02 Powtarzamy obliczenia

Poniższy program jest przykładową realizacją algorytmu Mullera. Program oblicza pierwiastek funkcji:

obrazek

Wykres tej funkcji w przedziale [-3,1] jest następujący:

obrazek

Z wykresu wynika, iż pierwiastek znajduje się w przedziale [-1,1 , -1]. Jako przybliżenia początkowe wybieramy krańce i środek tego przedziału.

Przykładowy program w języku C++
// Pierwiastek funkcji - metoda Mullera
// (C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
// Metody numeryczne
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Tutaj definiujemy funkcję, której pierwiastek jest wyliczany
//-------------------------------------------------------------

double f(double x)
{
 return sin(x*x-x+1/3.0)+0.5*x;
}

// Tutaj definiujemy parametry początkowe

double epsx = 1e-14; // Dokładność wyznaczania pierwiastka
double epsy = 1e-14; // Dokładność wyznaczania zera
double x0  = -1.1; // Punkty startowe
double x1  = -1.05;
double x2  = -1.0;
int n    = 64;  // Maksymalna liczba obiegów

// Program główny
//---------------

int main()
{
  // Zmienne

  double x31,x32,x3,f0,f1,f2,f3;
  double dx01,dx02,dx12,dy02,dy12,h12;
  double a0,a1,a2,d;
  bool result = false;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << setprecision(15) << fixed;
  cout << "Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą Mullera" << endl
     << "-----------------------------------------------------------" << endl << endl;
  // Obliczamy wartości funkcji w punktach startowych

  f0 = f(x0);
  f1 = f(x1);
  f2 = f(x2);

  // Rozpoczynamy pętlę obliczeniową

  while(true)
  {
    if(!--n)
    {
      cout << "Przekroczono dozwoloną liczbę obiegów !!!" << endl;
      break;
    }

    // Podstawienia

    dx01 = x0 - x1;
    dx02 = x0 - x2;
    dx12 = x1 - x2;
    dy02 = f0 - f2;
    dy12 = f1 - f2;
    h12 = dy12 / dx12;

    // Obliczanie współczynników paraboli

    a2 = (dy02 / dx02 - h12) / dx01;
    a1 = h12 - a2 * (x1 + x2);
    a0 = f2 - x2 * (a2 * x2 + a1);

    // Pierwiastki paraboli

    d = a1 * a1 - 4 * a2 * a0;

    if (d < 0)
    {
      cout << "Źle dobrane punkty startowe, brak pierwiastka rzeczywistego !!!" << endl;
      break;
    }
    d = sqrt(d);
    x31 = (-a1 - d) / 2 / a2;
    x32 = (-a1 + d) / 2 / a2;

    // Wybieramy pierwiastek bliższy x2

    if(fabs(x31 - x2) < fabs(x32 - x2)) x3 = x31; else x3 = x32;

    // Obliczamy wartość funkcji w x3

    f3 = f(x3);

    // Sprawdzamy, czy osiągnięto wymaganą dokładność

    if((fabs(f3) < epsy) || (fabs(x3 - x2) < epsx))
    {
      result = true;
      break;
    }

    // Za nowe przybliżenia wybieramy trzy ostatnie

    x0 = x1; f0 = f1;
    x1 = x2; f1 = f2;
    x2 = x3; f2 = f3;
  }

  if(!result) cout << "Zakończono z błędem!" << endl << endl;

  cout << "Pierwiastek    x3 = " << setw(18) << x3 << endl
     << "Wartość funkcji f(x3) = " << setw(18) << f3 << endl
     << "Dokładność dla x epsx = " << setw(18) << epsx << endl
     << "Dokładność dla y epsy = " << setw(18) << epsy << endl
     << "Liczba obiegów   n = " << 64 - n;

  cout << endl << endl;

  return 0;
}
Wynik
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą Mullera
-----------------------------------------------------------

Pierwiastek        x3 = -1.077713513691340
Wartość funkcji f(x3) =  0.000000000000000
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów      n = 4

Porównaj otrzymany wynik z trzema poprzednimi metodami:

Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą bisekcji
------------------------------------------------------------

Pierwiastek        x0 = -1.077713513691339
Wartość funkcji f(x0) =  0.000000000000002
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów      i = 44
 
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą regula falsi
----------------------------------------------------------------

Pierwiastek x0        = -1.077713513691339
Wartość funkcji f(x0) =  0.000000000000001
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów        = 9
 
Obliczanie przybliżonego pierwiastka funkcji metodą siecznych
-------------------------------------------------------------

Pierwiastek        xn = -1.077713513691340
Wartość funkcji f(xn) =  0.000000000000000
Dokładność dla x epsx =  0.000000000000010
Dokładność dla y epsy =  0.000000000000010
Liczba obiegów        = 5
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.