Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Zmodyfikowano 28.01.2024

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Matura - programowanie w C++

Wyszukiwanie informacji

SPIS TREŚCI

Wyszukiwanie liniowe

Wyszukiwanie (ang. Search) polega na znalezieniu w zbiorze danych elementów, które spełniają określone kryteria. W przypadku tablicy wyszukiwanie będzie polegało na znalezieniu indeksu elementu tablicy, który to element spełnia kryterium wyszukiwania lub na znalezieniu wartości tego elementu. Wyszukiwanie liniowe (ang. linear search) lub wyszukiwanie sekwencyjne (ang. sequential search) polega na przeglądaniu kolejno wszystkich elementów, aż do znalezienia elementu poszukiwanego lub aż do osiągnięcia końca zbioru. Jest to najprostszy sposób wyszukiwania.

Algorytm wyszukiwania liniowego/sekwencyjnego

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
p indeks elementu, od którego rozpocznie się przeszukiwanie
w poszukiwana wartość
Wyjście:
Pozycja elementu o wartości w lub -1, jeśli element nie występuje w tablicy.
Lista kroków:
K01: Dla i =p, p+1,...,n-1:
   wykonuj K02 ; Przeglądamy kolejne elementy
K02:  Jeśli T[i] = w, ; Znalezione, pozycja
    to zakończ z wynikiem i
K03: Zakończ z wynikiem -1 ; Brak

W algorytmie powyższym sprawdzana jest równość T[i] = w. W rzeczywistości może to być dowolne kryterium (np. T[i] > w; T[i] < T[0]...). Wtedy otrzymamy ogólny algorytm wyszukiwania liniowego:

K01: Dla i =p, p+1,...,n-1:
   wykonuj K02
K02:  Jeśli kryterium spełnione,
    to zakończ z wynikiem i
K03: Zakończ z wynikiem -1

Poniższy program generuje tablicę 500-elementową i wypełnia ją liczbami pseudolosowymi o wartościach od 10 do 99. Następnie wyszukuje w niej wszystkie komórki zawierające liczbę 50 i zamienia ją na 1. Na koniec zawartość tablicy zostaje wyświetlona z zaznaczonymi komórkami o zawartości równej 1 – tutaj też stosowany jest podobny algorytm do wyszukiwania liniowego.

// Wyszukiwanie liniowe
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Funkcja wyszukująca
//--------------------
int lsearch(int n, int T[], int p, int w)
{
  int i;

  for(i = p; i < n; i++)
    if(T[i] == w) return i;

  return - 1;
}

int main()
{
  int T[500],i,p;

  // tablicę wypełniamy liczbami pseudolosowymi

  srand(time(NULL));
  for(i = 0; i < 500; i++)
    T[i] = 10 + rand() % 90;

  // Szukamy wartości 50 i zamieniamy je na 1

  p = 0;
  while(p >= 0)
  {
    p = lsearch(500,T,p,50);
    if(p != -1) T[p++] = 1;
  }

  // Wyświetlamy wyniki

  for(i = 0; i < 500; i++)
    if(T[i] == 1) cout << "--1-";
    else cout << " " << T[i] << " ";

  cout << endl << endl;
  return 0;
}
 76 81 65 71 11 21 45 14 74 76 77 57 73 34 66 63 48 10 59 51
 70 57 94 51 66 72 31 15 29 21 97 33 23 17 83 11 95 66 21 66
 71 15 86 31 43 --1- 75 16 40 92 15 63 28 18 31 85 60 22 67 69
 65 84 73 39 21 95 58 72 86 68 77 53 25 77 69 75 24 38 81 25
 74 52 38 94 75 39 73 26 52 49 74 19 57 45 45 66 87 65 79 24
 98 15 62 52 57 97 79 19 11 95 68 73 86 44 94 87 92 46 47 30
 76 11 15 47 26 44 --1- 11 19 --1- 55 18 15 61 49 43 48 64 26 29
 34 49 47 35 65 47 72 69 63 53 75 85 30 53 25 42 99 23 71 19
 70 60 45 53 46 84 46 88 83 65 37 92 70 49 46 73 17 17 96 80
 24 80 --1- 62 36 97 38 63 88 19 25 52 84 91 42 75 43 45 94 55
 44 70 17 79 31 85 52 47 78 92 28 19 31 22 81 88 49 79 91 88
 29 38 53 61 51 58 75 77 92 58 97 61 63 47 55 27 49 15 96 81
 56 35 65 80 94 52 31 17 65 89 81 48 60 79 51 73 59 21 25 54
 23 63 68 48 86 43 18 77 26 78 37 97 77 31 48 57 71 38 85 44
 37 26 31 76 19 56 46 14 56 37 88 72 85 71 77 28 72 81 96 69
 77 32 64 33 95 94 55 23 36 42 85 88 20 60 77 94 11 29 10 69
 30 58 23 21 84 78 15 92 87 10 26 97 60 63 14 51 22 44 98 34
 92 91 94 66 36 61 43 17 33 63 41 57 83 46 79 27 70 81 21 55
 81 18 58 76 72 14 54 61 89 46 32 30 23 49 22 36 33 96 49 28
 85 28 62 40 14 96 25 59 12 41 63 81 28 15 15 83 54 60 90 39
 74 66 34 61 87 20 93 72 81 98 75 99 56 42 76 93 69 54 72 31
 14 35 67 37 98 75 19 98 66 10 77 36 93 76 36 52 58 94 12 53
 28 99 34 38 90 44 82 73 14 10 41 53 28 99 72 62 68 86 57 12
 32 98 87 11 11 22 93 94 70 84 72 94 17 27 64 64 59 52 45 22

Przeanalizuj dokładnie program, w szczególności fragment wykorzystujący wynik wyszukiwania.

Na podstawie powyższego programu napisz program, który:

 1. Wyliczy ilość elementów o wartości większej od 80.
 2. Obliczy sumę elementów o wartości mniejszej od 20.
 3. Obliczy ilość elementów o wartości parzystej.
 4. Dla twardzieli: Znajdzie i wypisze wszystkie pary elementów równych. Uwaga, jeśli w tablicy są trzy kolejne elementy równe, to tworzą dwie pary, np.:
  15
  ,15,15
  → (15, 15) i (15, 15).
  Podobnie cztery kolejne elementy równe, tworzą trzy pary; pięć, tworzy cztery pary; itd.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem

Przeanalizujmy algorytm wyszukiwania liniowego. W tym celu rozbijmy go na kroki równoważne:

K1: i ← p
K2: Jeśli i < n, idź do K4
K3: Zakończ z wynikiem -1
K4: Jeśli kryterium spełnione,
  to zakończ z wynikiem i
K5: i ← i + 1
K6: Idź do K2

Policzmy czas wykonania. Oznaczmy czas wykonania kroku przez tnumer kroku. Załóżmy, iż w przeszukiwanym zbiorze żaden element nie spełnia kryterium wyszukiwawczego, to jest przypadek pesymistyczny. Wtedy pętla wykona się n-razy.

Krok Czas Ilość wykonań
K1 t1 1
K2 t2 n + 1
K3 t3 1
K4 t4 n
K5 t5 n
K6 t6 n

Czas wykonania będzie równy w przypadku pesymistycznym:

t = t1 + t3 + (n + 1) · t2 + n · (t4 + t5 + t6)

Przy dużych n możemy przyjąć, iż:

n + 1 ≈ n

Również czasy t1 i t3 możemy pominąć, gdyż są to czasy jednostkowe i przy dużych n nie wpływają istotnie na czas wykonania całości algorytmu. Otrzymamy zatem przybliżony wzór na czas wykonania algorytmu w przypadku pesymistycznym:

t ≈ n · (t2 + t4 + t5 + t6)

Dalsze uproszczenie będzie polegało na zastąpieniu czasów t2, t4, t5 i t6 czasem wykonania pętli tp:

tp = t2 + t4 + t5 + t6
t ≈ n · tp

Zatem czas wykonania algorytmu jest proporcjonalny do n pomnożonego przez czas wykonania pętli. Jeśli uda nam się przyspieszyć wykonanie pętli, to algorytm ulegnie przyspieszeniu. Jak można przyspieszyć wykonanie pętli? Zwróć uwagę, iż pętla zawiera dwie instrukcje warunkowe, oznaczone tu kolorem czerwonym:

K1: i ← p
K2: Jeśli i < n,
  to idź do K4
K3: Zakończ z wynikiem -1
K4: Jeśli kryterium spełnione,
  to zakończ z wynikiem i
K5: i ← i + 1
K6: Idź do K2

Instrukcja w kroku K2 jest wykonywana w celu sprawdzenia, czy indeks i nie wykroczył poza indeks ostatniego elementu tablicy. Jeśli poszukiwany element jest w przeszukiwanym zakresie, to algorytm dojdzie do jego indeksu i krok K4 zakończy wykonywanie algorytmu. Instrukcja warunkowa w kroku K2 nie będzie wykonana, jest zatem zbędna. Ale skąd mamy wiedzieć, czy poszukiwany element jest w zakresie poszukiwań? Zrobimy coś, co się może wydać szalone: sami wstawiamy poszukiwany element do tablicy, ale na jej końcu, poza jej elementami, czyli w komórce T[n] - wynika stąd, iż tablica musi posiadać o jedną komórkę więcej. Co nam to daje? Otóż dużo - przede wszystkim, jeśli pominiemy krok K2, to w przypadku braku poszukiwanego elementu w zakresie od T[0] do T[n - 1], algorytm znajdzie element dodany w komórce T[n]. Teraz wystarczy sprawdzić, czy indeks znalezionego elementu jest mniejszy od n. Jeśli tak, to jest to element rzeczywisty. Jeśli nie, to jest to element dodany, a zatem w zakresie podstawowym nie było poszukiwanego elementu. Dodany element nazywamy wartownikiem (ang. sentinel). Wartownik pilnuje, aby algorytm nie wyszedł poza zakres elementów tablicy. Dzięki niemu krok K2 staje się zbędny i pętla wykonywana jest szybciej. Zmodyfikowany algorytm wygląda następująco:

Algorytm wyszukiwania liniowego z wartownikiem

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica (n + 1)-elementowa do przeszukania
p indeks elementu, od którego rozpocznie się przeszukiwanie
w poszukiwana wartość
Wyjście:
Pozycja elementu o wartości w lub -1, jeśli element nie występuje w tablicy.
Lista kroków:
K01: T[n] ← w    ; ustawiamy wartownika
K02: i ← p      ; indeks elementu
K03: Jeśli T[n] = w,
   to idź do K06  ; sprawdzamy kryterium
K04: i ← i + 1   ; następny indeks
K05: Idź do K3    ; powrót na początek pętli
K06 Jeśli i = n,  ; wartownik?
   to zakończ z -1 
K07: Zakończ z i   ; indeks elementu

Zwróć uwagę, iż algorytm jest dłuższy, jednak pętla K3, K4 i K5 zawiera tylko jedną instrukcję warunkową, a nie dwie jak poprzednio. Pozostałe instrukcje wykonują się tylko jeden raz, zatem nie wpływają istotnie na czas wykonania algorytmu.

Algorytm wyszukiwania liniowego w przypadku pesymistycznym ma klasę złożoności obliczeniowej O(n), czyli liniową. Wyszukiwanie z wartownikiem jest szybsze od zwykłego wyszukiwania, chociaż algorytm jest nieco bardziej skomplikowany.

 W poprzednim programie zamień funkcję lsearch( ) na:

...

// Funkcja wyszukująca
//--------------------
int lsearch(int n, int T[], int p, int w)
{
  int i;
  T[n] = w; // wartownik
  for(i = p; T[i] != w; i++);
  if(i == n) return -1;
  else    return i;
  return - 1;
}

...

Rozmiar tablicy ustaw na T[501].

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Element największy i najmniejszy

Wyszukiwanie elementu o wartości największej lub najmniejszej jest odmianą algorytmu wyszukiwania liniowego. Tutaj musimy pamiętać wartość znalezionego elementu. Zasada jest bardzo prosta. Zapamiętujemy wartość pierwszego elementu, a następnie przeglądamy w pętli kolejno wszystkie elementy od drugiego do ostatniego. Przy każdym obiegu pętli porównujemy przeglądany element z wartością zapamiętaną. Jeśli jest on większy (lub mniejszy, gdy szukamy elementu najmniejszego) od zapamiętanego, to uaktualniamy element zapamiętany nową wartością elementu przeglądanego. Gdy wszystkie komórki tablicy zostaną w ten sposób przeglądnięte, to element zapamiętany będzie miał wartość największego (lub najmniejszego) elementu tablicy. Wartość tą zwracamy jako wynik.

Algorytm wyszukiwania elementu największego (najmniejszego)

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
w wartość elementu największego (najmniejszego) w tablicy.
p pozycja elementu największego (najmniejszego) w tablicy
Lista kroków:
K01: w ← T[0]   ; wartość zapamiętana
K02: p ← 0    ; pozycja wartości zapamiętanej
K03: Dla i = 1,2,...,n-1:
   wykonuj K04 ; przeglądamy pozostałe elementy
K04:  Jeśli T[i] > (<) w, to
     w ← T[i]; zapamiętujemy element większy (mniejszy) od w
     p ← i  ; do w trafia wartość elementu
         ; do p trafia pozycja (indeks) elementu
K05: Zakończ   ; wynik w w i p

Poniższy program tworzy tablicę 100 elementową i wypełnia ją liczbami pseudolosowymi od 10 do 99. Następnie wyszukuje w niej element największy.

// Wyszukiwanie elementu max
//--------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

// Funkcja wyszukująca
int maxsearch(int n, int T[], int & p)
{
  int w = T[0];
  p = 0;
  for(int i = 1; i < n; i++)
    if(T[i] > w)
    {
      w = T[i];
      p = i;
    }
  return w;
}

int main()
{
  int T[100],i,p,v;

  // Wypełniamy tablicę
  srand(time(NULL));
  for(i = 0; i < 100; i++)
    T[i] = 10 + rand() % 90;

  // Szukamy wartości max
  v = maxsearch(100,T,p);

  // Wyniki
  cout << "MAX = " << v
     << " na pozycji << " << p
     << "." << endl << endl;
  for(i = 0; i < 100; i++)
    if(i == p) cout << "(" << T[i] << ")";
    else    cout << " " << T[i] << " ";
  cout << endl << endl;
  return 0;
}
 MAX = 98 na pozycji << 18.

 40 19 30 50 20 17 71 81 54 41 58 82 97 91 55 71 13 58 (98) 39
 52 84 20 30 88 53 29 87 10 42 67 53 36 59 35 88 45 75 66 35
 79 80 81 96 74 20 51 86 55 30 24 77 42 46 59 20 66 55 59 68
 52 87 29 33 39 84 65 36 78 45 98 37 86 81 70 69 76 95 14 27
 34 38 41 52 96 10 96 11 32 46 81 48 26 43 20 63 15 20 33 23 

Przerób program tak, aby wyszukiwał element minimalny.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Jednoczesne wyszukiwanie min i max

Czasem pojawia się potrzeba wyszukania w zbiorze jednocześnie wartość największą i najmniejszą. Możemy zastosować tutaj podstawowy algorytm wyszukiwania liniowego:

Algorytm nr 1 wyszukiwania MIN i MAX

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
wmin wartość elementu najmniejszego w tablicy.
pmin pozycja elementu najmniejszego w tablicy.
wmax wartość elementu największego w tablicy.
pmax pozycja elementu największego w tablicy.
Lista kroków:
K01: wmin ← T[0] ; wartość minimalna
K02: pmin ← 0  ; i jej pozycja
K03: wmax ← T[0] ; wartość maksymalna
K04: pmax ← 0  ; o jej pozycja
K05: Dla i = 1,2,...,n-1: ; przeglądamy pozostałe elementy
   wykonuj kroki K06...K7
K06: Jeśli T[i] > wmax, to
    wmax ← T[i] ; wartość większa
    pmax ← i  ; i jej pozycja
K07: Jeśli T[i] < wmin, to
    wmin ← T[i] ; wartość mniejsza
    pmin ← i  ; i jej pozycja
K08: Zakończ ; wynik w wmax, pmax, wmin, pmin

W przykładowym programie tworzona jest tablica 15 elementowa, która zostaje wypełniona liczbami pseudolosowymi rzeczywistymi od -2 do 2. Następnie program wyszukuje wartość MIN i MAX.

// Wyszukiwanie MIN i MAX - 1
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Funkcja wyszukująca
void mmsearch(int n, double T[],
       double & wmin, int & pmin,
       double & wmax, int & pmax)
{
  wmax = wmin = T[0];
  pmax = pmin = 0;

  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(T[i] > wmax)
    {
      wmax = T[i];
      pmax = i;
    }
    if(T[i] < wmin)
    {
      wmin = T[i];
      pmin = i;
    }
  }
}

int main()
{
  double T[15],w1,w2;
  int i,p1,p2;

  cout << fixed << setprecision(4);

  // generujemy liczby w T[]

  srand(time(NULL));
  for(i = 0; i < 15; i++)
    T[i] = -2 + (rand() / (double) RAND_MAX) * 4;

  // szukamy MIN i MAX

  mmsearch(15,T,w1,p1,w2,p2);

  // wyniki

  cout << "MIN = " << setw(7) << w1
     << " na pozycji " << setw(2) << p1 << endl
     << "MAX = " << setw(7) << w2
     << " na pozycji " << setw(2) << p2 << endl << endl;
  for(i = 0; i < 15; i++)
  {
    cout << setw(2) << i << " : "
       << setw(7) << T[i];
    if(i == p1) cout << " : MIN";
    if(i == p2) cout << " : MAX";
    cout << endl;
  }
  cout << endl << endl;

  return 0;
}
MIN = -1.8702 na pozycji 11
MAX = 1.9377 na pozycji 10

 0 : 1.6576
 1 : -0.0336
 2 : -0.5876
 3 : -1.3581
 4 : 0.1942
 5 : -0.0142
 6 : -1.2439
 7 : -0.4619
 8 : 1.3254
 9 : -0.6723
10 : 1.9377 : MAX
11 : -1.8702 : MIN
12 : 1.8680
13 : -1.4326
14 : 0.1546

Przeanalizujmy teraz zaprezentowany wyżej algorytm. W pętli przeglądającej tablicę są dwie operacje porównań:

K01:
wmin ← T[0]
K02:
pmin ← 0
K03:
wmax ← T[0]
K04:
pmax ← 0
K05:
Dla i = 1,2,...,n-1: wykonuj K06...K7
K06:
  Jeśli T[i] > wmax, to
    wmax ← T[i]
    pmax ← i
K07:
  Jeśli T[i] < wmin, to
    wmin ← T[i]
    pmin ← i
K05:
Zakończ

Pętla przegląda tablicę od elementu o indeksie 1 do ostatniego, zatem jeśli tablica ma n-elementów, to pętla wykona się n - 1 razy. W każdym obiegu mamy 2 operacje porównań, zatem liczba wszystkich porównań dla całej tablicy wyniesie:

2 · (n - 1) = 2n - 2

Jeśli uda się nam zmniejszyć liczbę porównań, to przyspieszymy algorytm.

Wyobraźmy sobie, iż liczba elementów tablicy jest parzysta – jeśli nie jest parzysta, to na końcu dublujemy ostatni element. Podzielmy teraz wszystkie elementy na pary: pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, itd. Par będzie dwa razy mniej niż tworzących je elementów, czyli n / 2. Bierzemy parę i porównujemy ze sobą zawarte w niej elementy:

(a,b): jeśli a > b, to a nie może być elementem najmniejszym, zatem a porównujemy dalej z zapamiętanym wcześniej elementem MAX, a b z zapamiętanym wcześniej elementem MIN.

(a,b): jeśli nie zachodzi a > b, to a nie może być elementem największym, zatem a porównujemy dalej z zapamiętanym wcześniej elementem MIN, a b z zapamiętanym wcześniej elementem MAX.

Co nam to dało? Porównań elementów w parach jest tyle, ile jest par, zatem n / 2. Porównanie takie rozdziela parę na element a i element b. Każdy z tych elementów jest następnie porównywany z MIN lub z MAX. Porównań tych jest po n / 2. Zatem sumarycznie mamy porównań:

n/2 + n/2 + n/2 = 3/2 n
1,5n < 2n - 2

Zmniejszyliśmy ilość porównań mniej więcej o 1/4, a zatem tak skonstruowany algorytm będzie szybszy. Zapiszmy go:

Algorytm nr 2 wyszukiwania MIN i MAX

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
wmin wartość elementu najmniejszego w tablicy.
pmin pozycja elementu najmniejszego w tablicy.
wmax wartość elementu największego w tablicy.
pmax pozycja elementu największego w tablicy.
Lista kroków:
K01: Jeśli n nieparzyste, ; Jeśli nieparzysta liczba elementów,
   to T[n] ← T[n-1]   ; to dublujemy ostatni element
K02: wmin ← największa liczba
K03: wmax ← najmniejsza liczba
K04: i ← 0
K05: Dopóki i < n,    ; Wybieramy pary elementów
   wykonuj kroki K06...K12
K06:  Jeśli T[i] > T[i+1],
    to idź do K10   ; rozdzielamy je na element mniejszy i większy
K07:  Jeśli T[i] < wmin, to  ; T[i] porównujemy z wmin
     wmin ← T[i]
     pmin ← i
K08:  Jeśli T[i+1] > wmax, to ; T[i+1] porównujemy z wmax
     wmax ← T[i+1]
     pmax ← i+1
K09:  Idź do K12
K10:  Jeśli T[i+1] < wmin, to ; T[i+1] porównujemy z wmin
     wmin ← T[i+1]
     pmin ← i+1
K11:  Jeśli T[i] > wmax, to  ; T[i] porównujemy z wmax
     wmax ← T[i]
     pmax ← i
K12:  i ← i + 2 ; Następna para
K13: Zakończ

Poniżej mamy poprzedni program ze zmodyfikowanym algorytmem wyszukiwania MIN i MAX:

// Wyszukiwanie MIN i MAX - 2
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Funkcja wyszukująca
void mmsearch(int n, double T[],
       double & wmin, int & pmin,
       double & wmax, int & pmax)
{
  if(n % 2) T[n] = T[n-1];

  wmax = 2.2250738585072014e-308;
  wmin = 1.7976931348623158e+308;

  for(int i = 0; i < n; i+= 2)
  {
    if(T[i] > T[i+1])
    {
      if(T[i+1] < wmin)
      {
        wmin = T[i+1];
        pmin = i + 1;
      }
      if(T[i] > wmax)
      {
        wmax = T[i];
        pmax = i;
      }
    }
    else
    {
      if(T[i] < wmin)
      {
        wmin = T[i];
        pmin = i;
      }
      if(T[i+1] > wmax)
      {
        wmax = T[i+1];
        pmax = i+1;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  double T[15],w1,w2;
  int i,p1,p2;

  cout << fixed << setprecision(4);

  // generujemy liczby w T[]

  srand(time(NULL));
  for(i = 0; i < 15; i++)
    T[i] = -2 + (rand() / (double) RAND_MAX) * 4;

  // szukamy MIN i MAX

  mmsearch(15,T,w1,p1,w2,p2);

  // wyniki

  cout << "MIN = " << setw(7) << w1
     << " na pozycji " << setw(2) << p1 << endl
     << "MAX = " << setw(7) << w2
     << " na pozycji " << setw(2) << p2 << endl << endl;
  for(i = 0; i < 15; i++)
  {
    cout << setw(2) << i << " : "
       << setw(7) << T[i];
    if(i == p1) cout << " : MIN";
    if(i == p2) cout << " : MAX";
    cout << endl;
  }
  cout << endl << endl;

  return 0;
}
MIN = -1.8596 na pozycji 7
MAX = 1.8347 na pozycji 11

 0 : -1.0263
 1 : 1.6163
 2 : 1.0276
 3 : 0.0247
 4 : -0.4040
 5 : 0.4260
 6 : 1.6075
 7 : -1.8596 : MIN
 8 : 1.0334
 9 : -1.2943
10 : 1.1568
11 : 1.8347 : MAX
12 : -1.5991
13 : -1.1771
14 : -0.5654

Podany algorytm wykorzystuje zasadę dziel i zwyciężaj (ang. divide and conquer). Polega ona na podzieleniu problemu na problemy mniejsze, rozwiązaniu problemów mniejszych i z tych rozwiązań stworzenia rozwiązania problemu głównego.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie najczęstszej wartości

Naszym zadaniem jest znalezienie w zbiorze wartości, która powtarza się najczęściej. Na przykład mamy zbiór:

{ 5 4 8 9 4 5 3 5 2 1 }

Wartość 5 powtarza się 3 razy i jest wartością najczęstszą.

Problem można rozwiązać na wiele sposobów. Zacznijmy od najprostszego.

Przeglądamy kolejne elementy zbioru i zliczamy liczbę wystąpień ich wartości w zbiorze. Można to robić tak – zapamiętujemy i-ty element i ustawiamy licznik wystąpień na 0. Następnie przeglądamy cały zbiór i, jeśli trafimy na element o takiej samej wartości, to licznik zwiększamy o 1. Po wykonaniu tej operacji porównujemy zawartość licznika z tymczasową maksymalną liczbą wystąpień (na początku algorytmu jest ona ustawiana na 0 ). Jeśli stan licznika jest większy, to zapamiętujemy go w tymczasowej maksymalnej liczbie wystąpień oraz zapamiętujemy wyszukiwaną wartość elementu. Gdy przeglądniemy w ten sposób i zliczymy wystąpienia wartości wszystkich elementów w zbiorze Z, to otrzymamy element powtarzający się najczęściej oraz ilość tych powtórzeń.

Klasa złożoności obliczeniowej tak zdefiniowanego algorytmu jest równa O(n2). Jeśli elementów jest niewiele (do około 5000) i szybkość działania nie gra istotnej roli, to rozwiązanie bezpośrednie jest do przyjęcia – tak właśnie było w przypadku zadania maturalnego.

Algorytm wyszukiwania najczęstszej wartości - wersja 1

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
maxw wartość najczęstszego elementu  w tablicy.
maxc liczba powtórzeń najczęstszej wartości
Lista kroków:
K01: maxc ← 0 ; zerujemy maksymalną liczbę powtórzeń
K02: Dla i = 0,1,2,...,n-1: ; przeglądamy kolejne elementy tablicy
   wykonuj K03...K07
K03:  w ← T[i] ; zapamiętujemy wartość
K04:  c ← 0  ; zerujemy licznik wystąpień
K05:  Dla j = 0,1,2,...,n-1:
    wykonuj krok K06
K06:   Jeśli T[j] = w, ; zliczamy wystąpienia wartości w
     to c ← c + 1
K07  Jeśli c > maxc, ; jeśli liczba wystąpień jest większa od
    to maxc ← c   ; maksymalnej, to uaktualniamy maxc
     maxw ← w   ; i maxw
K08: Zakończ ; wyniki w maxc i maxw

Poniższy program tworzy tablicę 100 elementową i wypełnia ją liczbami pseudolosowymi od 1 do 25. Następnie wyszukuje element, który powtarza się najczęściej. Przeanalizuj dokładnie program.

// Wyszukiwanie najczęstszej wartości - 1
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  // inicjujemy generator pseudolosowy

  srand(time(NULL));

  // Tworzymy tablicę i wypełniamy ją

  int i,T[100];

  for(i = 0; i < 100; i++) T[i] = 1 + rand() % 25;

  // Wyszukujemy najczęstszy element

  int c,w,maxc,maxw,j;

  maxc = 0;
  for(i = 0; i < 100; i ++)
  {
    w = T[i];
    c = 0;
    for(j = 0; j < 100; j++) if(T[j] == w) c++;
    if(c > maxc)
    {
      maxc = c;
      maxw = w;
    }
  }

  // Wyniki

  for(i = 0; i < 100; i++)
  {
    if(T[i] == maxw) cout << "->";
    else       cout << " ";
    cout << setw(2) << T[i];
  }
  cout << endl << maxw << " x " << maxc
     << endl << endl;

  return 0;
}
->21 17  5  1 10  7  6  1 25 11 22 12  8 23  1 11  5 16  5 13
 23 12 24 18 10 10  1  8 19 24 11 22  1 22 24 23  4 14 20  8
 20 12  6 24->21 22  8 24 14  5 18  5 20 20 23  1->21 22 25->21
 18  4 12  9 24 10  3  3  8->21 20->21 17  3 18 24 19 12  6  3
 12 11 10 20  5  2  3  8 25  3  3  7->21  9  7 11 18 18  6 23

21 x 7

Pierwszy algorytm jest prosty, lecz bardzo prymitywny i wykonuje wiele niepotrzebnych operacji. Co możemy poprawić?

 1. Z tablicy bierzemy KAŻDY element T[i] i zliczamy wystąpienia jego wartości  w CAŁEJ tablicy T[ ]. W ten sposób najczęstsza wartość maxw zostanie zliczona maxw2 razy. Zatem pierwsze ulepszenie będzie polegało na tym, iż pobrany element w tablicy zliczamy tylko wtedy, gdy jest on różny od maxw. Wynika z tego, iż na początku pracy algorytmu do maxw musimy wpisać wartość różną od T[0] (dlaczego?).
 2. Każdy element T[i] zliczamy w całej tablicy. Tymczasem, jeśli wartość i-tego elementu wystąpiła wcześniej w tablicy, to jest już zliczona. Jeśli nie wystąpiła wcześniej, to nie ma sensu jej tam szukać, nieprawdaż? W obu przypadkach wystarczy, jeśli zliczanie rozpoczniemy od pozycji i  + 1 do końca tablicy. Elementy zliczone po prostu zliczymy ponownie, lecz w mniejszym zakresie. Elementy nowe zliczymy poprawnie, od miejsca ich pierwszego wystąpienia.
 3. Jeśli w trakcie działania algorytmu w maxc mamy chwilową maksymalną liczbę wystąpień pewnej wartości maxw, to zliczanie nowych elementów możemy przerwać po osiągnięciu pozycji n - maxc. Jeśli nowy element występuje na tej lub dalszej pozycji w tablicy T[ ], to liczba wystąpień jego wartości nie będzie już większa od maxc, gdyż braknie elementów.

Po tych modyfikacjach otrzymujemy:

Algorytm wyszukiwania najczęstszej wartości - wersja 2

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
maxw wartość najczęstszego elementu  w tablicy.
maxc liczba powtórzeń najczęstszej wartości
Lista kroków:
K01: maxc ← 0     ; licznik wystąpień
K02: maxw ← T[0] - 1  ; najczęstsza wartość musi być różna od T[0]
K03: Dla i = 0,1,2,...,n-maxc-1:
   wykonuj K04...K09 ; zliczamy powtórzenia elementów
K04:  w ← T[i]    ; zapamiętujemy wartość elementu
K05:  Jeśli w = maxw, ; pomijamy element T[i], jeśli równy maxw
    to następny obieg
K06:  c ←1      ; T[i] już raz zliczony
K07:  Dla j = i+1,i+2,...,n-1:
    wykonuj K08   ; zliczanie od następnych elementów
K08:   Jeśli T[j] = w, to c ← c + 1
K09:  Jeśli c > maxc, ; Jeśli zliczyliśmy więcej od maxc, to uaktualniamy
    to maxc ← c   ; maxc - liczba wystąpień
     maxw ← w   ; maxw - powtarzająca się wartość
K10: Zakończ      ; wynik w maxc i maxw

Uaktualniony program

/// Wyszukiwanie najczęstszej wartości - 2
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  // inicjujemy generator pseudolosowy

  srand(time(NULL));

  // Tworzymy tablicę i wypełniamy ją

  int i,T[100];

  for(i = 0; i < 100; i++) T[i] = 1 + rand() % 25;

  // Wyszukujemy najczęstszy element

  int c,w,maxc,maxw,j;

  maxc = 0;
  maxw = T[0] - 1;
  for(i = 0; i < 100 - maxc; i ++)
  {
    w = T[i];
    if(w == maxw) continue;
    c = 1;
    for(j = i + 1; j < 100; j++) if(T[j] == w) c++;
    if(c > maxc)
    {
      maxc = c;
      maxw = w;
    }
  }

  // Wyniki

  for(i = 0; i < 100; i++)
  {
    if(T[i] == maxw) cout << "->";
    else       cout << " ";
    cout << setw(2) << T[i];
  }
  cout << endl << maxw << " x " << maxc
     << endl << endl;

  return 0;
}

Jeśli elementy zbioru tworzą spójny przedział wartości i przedział ten nie jest specjalnie duży, to do wyszukania wartości najczęstszej można zastosować następującą metodę.

Tworzymy tablicę L[ ], której elementy będą pełniły rolę liczników wystąpień wartości elementów z tablicy T[ ]. Zakres indeksów w L[ ] możemy znaleźć wyszukując w tablicy T[ ] wartość minimalną i maksymalną (można też z góry przydzielić odpowiednią liczbę liczników, gdy znamy zakres wartości elementów w przeszukiwanej tablicy T[ ]). Zerujemy wszystkie liczniki w L[ ] i przeglądamy tablicę T[ ] zwiększając o 1 liczniki w L[ ] , które odpowiadają wartościom przeglądanych elementów. W efekcie po zakończeniu przeglądania tablicy T[ ] w L[ ] będziemy mieli informację o liczbie wystąpień każdej z wartości. Wyznaczamy w L[ ] element maksymalny. Wynikiem jest indeks, który określa wartość występującą najczęściej w T[ ] oraz zawartość elementu L[ ] o tym indeksie, która określa ile razy dana wartość wystąpiła w T[ ].

Tak określony algorytm wyszukiwania najczęstszego elementu posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(m  + n), gdzie m jest liczbą wartości elementów przeszukiwanego zbioru, a n jest liczbą jego elementów.

W języku C++ indeksy tablicy rozpoczynają się od wartości 0. Jeśli indeksy mają odpowiadać wartościom elementów tablicy, to wartości te należy odpowiednio przeliczyć. Na przykład mamy przedział wartości <-2, 3>. W przedziale tym są liczby:

-2 -1 0 1 2 3

Jeśli mamy zliczać wystąpienia tych wartości, to musimy przygotować tablicę liczników tak, aby ich indeksy odpowiadały zliczanym wartościom:

L[0] zlicza wartości -2
L[1] zlicza wartości -1
L[2] zlicza wartości   0
L[3] zlicza wartości   1
L[4] zlicza wartości   2
L[5] zlicza wartości   3

Jeśli mamy przedział całkowity <a,b>, to w przedziale tym jest b - a + 1 różnych wartości. Wyrażenie to pozwoli wyliczyć rozmiar tablicy liczników, jeśli znamy zakres wartości. Zakres a...b poznamy wyznaczając MIN i MAX liczb w przeszukiwanej tablicy. Wzory przeliczeniowe pomiędzy indeksami liczników, a zliczanymi przez nie wartościami są następujące:

indeks = wartość - MIN
wartość = indeks + MIN

Zatem pełny algorytm wygląda następująco:

Algorytm wyszukiwania najczęstszej wartości - wersja 3

Wejście:
n liczba elementów tablicy
T tablica n-elementowa do przeszukania
Wyjście:
maxw wartość najczęstszego elementu  w tablicy.
maxc liczba powtórzeń najczęstszej wartości
Lista kroków:
K01: Wyznacz minwt i maxtw w T[ ] ; szukamy MIN i MAX w T[ ]
K02: Utwórz dynamicznie tablicę L[ ]
   o maxtw - mintw + 1 komórkach
K03: Wyzeruj komórki tablicy L[ ] ; zerujemy liczniki
K04: Dla i = 0,1,2,...,n-1:
   wykonuj krok K05       ; przeglądamy tablicę T[ ]
K05:  Zwiększ o 1 licznik
    L[T[i] - mintw]      ; zliczamy napotkaną wartość
K06: Wyznacz maxlw i maxlp w L[ ] ; szukamy największego licznika i jego pozycji
K07 maxw ← maxlp + mintw     ; najczęstsza wartość
K08: maxc ← maxlw         ; liczba powtórzeń
K09: Usuń tablicę dynamiczną L[ ]
K10: Zakończ

Zmodyfikowany program:

// Wyszukiwanie najczęstszej wartości - 3
//---------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  // inicjujemy generator pseudolosowy

  srand(time(NULL));

  // Tworzymy tablicę i wypełniamy ją

  const int N = 100;
  int i,T[N];

  for(i = 0; i < N; i++) T[i] = 1 + rand() % 25;

  // znajdujemy MIN i MAX w T[ ]

  int mintw,maxtw,m;

  mintw = maxtw = T[0];
  for(i = 1; i < N; i++)
  {
    if(T[i] < mintw) mintw = T[i];
    if(T[i] > maxtw) maxtw = T[i];
  }

  // Tworzymy tablicę liczników L[ ]

  m = maxtw - mintw + 1; // Rozmiar
  int * L = new int[m];

  // Zerujemy liczniki

  for(i = 0; i < m; i++) L[i] = 0;

  // Zliczamy wartości z T[ ]

  for(i = 0; i < N; i++) L[T[i] - mintw]++;

  // Szukamy największego licznika i jego indeksu

  int maxlw,maxlp;

  maxlw = L[0];
  maxlp = 0;

  for(i = 1; i < m; i++)
    if(L[i]>maxlw)
    {
      maxlw = L[i];
      maxlp = i;
    }

  // Przeliczamy

  int maxw = maxlp + mintw;
  int maxc = maxlw;

  // Wyniki

  for(i = 0; i < 100; i++)
  {
    if(T[i] == maxw) cout << "->";
    else       cout << " ";
    cout << setw(2) << T[i];
  }
  cout << endl << maxw << " x " << maxc
     << endl << endl;

  delete [] L;

  return 0;
}

Taki algorytm jest efektywny tylko wtedy, gdy zbiór danych posiada ograniczoną liczbę wartości, lecz sam jest duży. Na maturze raczej takich problemów nie zadaje się uczniom z uwagi na ograniczony czas trwania egzaminu. Dlatego algorytm nr 2 powinien być wystarczający.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zbiory uporządkowane

Zbiór uporządkowany (ang. ordered set) to taki, w którym kolejne elementy występują w określonej kolejności, czyli w określonym porządku. Będziemy rozróżniali cztery rodzaje porządków:
 • rosnący - każdy następny element zbioru jest większy od swojego poprzednika. W zbiorze nie ma elementów równych. Taki porządek nazywamy porządkiem mocnym.
  Np. {0 2 4 7 12 13 16 74 125 200 333 ...}
 • malejący - każdy następny element jest mniejszy od swojego poprzednika. W zbiorze nie ma elementów równych - porządek mocny.
  Np. (100 96 64 32 15 10 8 4 2 -4 -9 -22 ... }
 • niemalejący - każdy następny element jest równy lub większy od swojego poprzednika. Elementy o tych samych wartościach mogą występować wielokrotnie obok siebie. Taki porządek nazywamy porządkiem słabym.
  Np. { 1 1 1 1 1 3 4 4 5 8 12 12 12 33 40 ... }
 • nierosnący - każdy następny element jest równy lub mniejszy od swojego poprzednika. Elementy o tych samych wartościach mogą się powtarzać - porządek słaby.
  Np. {100 95 75 75 75 40 23 12 12 12 12 7 6 4 2 2 2 1 1 1 ... }

Zbiór uporządkowany możemy utworzyć w prosty sposób przy pomocy liczb pseudolosowych:

 1. Generujemy pseudolosową wartość startową, którą umieszczamy w pierwszym elemencie zbioru.
 2. W pętli tworzymy kolejne elementy zbioru:
  1. Generujemy pseudolosowy przyrost: dla porządku mocnego przyrost nie może wynosić 0.
  2. Dla porządku rosnącego (niemalejącego) przyrost jest nieujemny.
  3. Dla porządku malejącego (nierosnącego) przyrost jest niedodatni.
  4. Następny element jest sumą przyrostu i elementu poprzedniego.

Poniższy program tworzy cztery zbiory o różnych porządkach.

// Zbiory uporządkowane
//---------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,""); // Polskie znaki

  srand(time(NULL)); // Inicjalizacja LCG

  int w,i;

  cout << "Porządek rosnący   : ";
  w = rand() % 10;
  for(i = 0; i < 14; i++)
  {
    cout << setw(4) << w;
    w += 1 + rand() % 30;
  }
  cout << endl << endl;
  //-------------------------------
  cout << "Porządek malejący  : ";
  w = 20 + rand() % 20;
  for(i = 0; i < 14; i++)
  {
    cout << setw(4) << w;
    w -= 1 + rand() % 10;
  }
  cout << endl << endl;
  //-------------------------------
  cout << "Porządek niemalejący : ";
  w = 25 + rand() % 10;
  for(i = 0; i < 14; i++)
  {
    cout << setw(4) << w;
    w += rand() % 5;
  }
  cout << endl << endl;
  //-------------------------------
  cout << "Porządek nierosnący : ";
  w = 10 + rand() % 10;
  for(i = 0; i < 14; i++)
  {
    cout << setw(4) << w;
    w -= rand() % 5;
  }
  cout << endl << endl;
  return 0;
}
Porządek rosnący   :  9 12 22 43 63 77 81 84 106 109 126 144 149 150

Porządek malejący  : 36 27 17 10  3 -1 -8 -18 -25 -29 -30 -35 -36 -37

Porządek niemalejący : 31 31 35 39 40 40 43 43 46 47 51 54 58 61

Porządek nierosnący : 13  9  7  5  2 -2 -6 -6 -8 -10 -12 -13 -15 -17

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie binarne

Wyszukiwanie binarne (ang. binary search) odnosi się do zbiorów uporządkowanych, ponieważ korzysta ono z porządku w zbiorze. Postępujemy następująco:

Załóżmy, że zbiór jest uporządkowany rosnąco lub niemalejąco (przy zbiorze uporządkowanym malejąco lub nierosnąco postępujemy podobnie, lecz uwzględniamy fakt odwrotnego uporządkowania).

Wyznaczymy element leżący w środku zbioru. Sprawdzimy, czy jest on poszukiwanym elementem. Jeśli tak, to element został znaleziony i możemy zakończyć poszukiwania. Jeśli nie, to poszukiwany element jest albo mniejszy od elementu środkowego, albo większy. Ponieważ zbiór jest uporządkowany, to elementy mniejsze od środkowego będą leżały w pierwszej połówce zbioru, a elementy większe w drugiej połówce (przy uporządkowaniu odwrotnym jest na odwrót). Zatem w następnym obiegu zbiór możemy zredukować do pierwszej lub drugiej połówki – jest w nich o połowę mniej elementów. Mając nowy zbiór postępujemy w sposób identyczny – znów wyznaczamy element środkowy, sprawdzamy, czy jest poszukiwanym elementem. Jeśli nie, to zbiór dzielimy znów na dwie połowy – elementy mniejsze od środkowego i elementy większe od środkowego. Poszukiwania kontynuujemy w odpowiedniej połówce zbioru aż znajdziemy poszukiwany element lub do chwili, gdy po podziale połówka zbioru nie zawiera dalszych elementów.

Ponieważ w każdym obiegu pętli algorytm redukuje liczbę elementów o połowę, to jego klasa złożoności obliczeniowej jest równa O(log n). Jest to bardzo korzystna złożoność. Na przykład w algorytmie wyszukiwania liniowego przy 1000000 elementów należało wykonać aż 1000000 porównań, aby stwierdzić, iż elementu poszukiwanego nie ma w zbiorze. W naszym algorytmie wystarczy tylko 20 porównań.

Algorytm wyszukiwania liniowego może być zastosowany dla dowolnego zbioru. Algorytm wyszukiwania binarnego można stosować tylko i wyłącznie w zbiorze uporządkowanym.

Musimy uściślić sposób podziału zbioru na coraz mniejsze fragmenty. Zbiór odwzorowujemy w tablicy T[ ]  składającej się z n  elementów ponumerowanych kolejno od 0 do n - 1. Określmy dwa indeksy:

ip  – indeks pierwszego elementu zbioru
ik  – indeks końcowego elementu zbioru

indeksy elementów tablicy T[ ]  0 1 2 ... n-2 n-1  
indeksy początku i końca  ip         ik  

Indeksy ip  i ik  określają obszar zbioru w tablicy T[  ]. Początkowo będą oczywiście równe: ip  = 0 oraz ik  = n  - 1. Na podstawie tych dwóch indeksów obliczamy indeks elementu środkowego isr:

Jeśli zbiór  jest uporządkowany rosnąco, to:

T[0] T[1] ... T[isr-1] T[isr] T[isr+1] ... T[n-2] T[n-1]
ip isr ik
elementy < T[isr]   elementy > T[isr]

Zatem w przypadku, gdy poszukiwana wartość w  < T[isr], to przechodzimy do pierwszej połówki, w której indeksy przebiegają od ip do isr-1. Element T[isr] pomijamy, gdyż wiadomo, że o niego nam nie chodzi.

Jeśli w  > T[isr], to przechodzimy do drugiej połówki o indeksach od isr + 1 do ik.

Jeśli w wyniku redukcji indeks ip stanie się większy od ik, to wyszukiwanie kończymy, ponieważ taka połówka nie zawiera żadnego elementu, zatem poszukiwanego elementu w zbiorze nie ma.

W przypadku porządku słabego tablica może posiadać wielkości równe w kilku kolejnych komórkach. W takim przypadku algorytm wyszukiwania binarnego wskaże jedną z nich.

Algorytm wyszukiwania binarnego

Wejście:

n  –  liczba komórek w tablicy
T  –  tablica do wyszukania elementu.
w  –  wartość poszukiwanego elementu

Wyjście:

p  = indeks elementu o wartości w lub
p  = -1, jeśli nie odnaleziono w tablicy elementu o takiej wartości.

Lista kroków
K01: p ← -1 ; zakładamy, iż w nie występuje w tablicy
K02: ip ← 0; ik ← n - 1 ; indeksy początku i końca
K03: Dopóki ip ≤ ik:  ; w pętli poszukujemy elementu o wartości w
   wykonuj kroki K04...K11
K04:  isr = (ip + ik) / 2 ; wyznaczamy element środkowy, dzielenie całkowite
K05:  Jeśli w ≠ T[isr],
    to idź do kroku K08
K06:  p ← isr    ; element znaleziony, kończymy
K07:  Zakończ pętlę
K08:  Jeśli w < T[isr],
    to idź do K11  ; wybieramy odpowiednią połówkę zbioru
K09:  ip ← isr + 1  ; w > T[isr] → druga połówka
K10:  Następny obieg pętli
K11:  ik ← isr - 1  ; w < T[isr] → pierwsza połówka
K12: Zakończ z wynikiem p

Poniższy program tworzy tablicę 208 elementową i umieszcza w niej wartości uporządkowane w kolejności rosnącej. Następnie wybiera jedną z tych wartości i dodaje liczbę pseudolosową 0 lub 1, po czym tak zmodyfikowaną wartość wyszukuje w tablicy.

// Wyszukiwanie binarne
//---------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,""); // Polskie znaki

  srand(time(NULL)); // Inicjalizacja LCG

  // Tworzymy tablicę z porządkiem rosnącym
  const int N = 208;
  int T[N],i;
  T[0] = rand() % 10;
  for(i = 1; i < N; i++)
  {
     T[i] = T[i - 1] + 1 + rand() % 3;
  }

  // Szukamy wartości w

  int w,p,ip,ik,isr;

  w = T[rand() % N] + rand() % 2;
  p = -1;
  ip = 0; ik = N - 1;
  while(ip <= ik)
  {
    isr=(ip+ik) / 2;
    if(T[isr] == w)
    {
      p = isr;
      break;
    }
    if(w > T[isr]) ip = isr + 1;
    else      ik = isr - 1;
  }

  // Wyniki

  for(i = 0; i < N; i++)
  {
    if(i == p) cout << "->";
    else    cout << " ";
    cout << setw(3) << T[i];
  }
  cout << endl;
  if(p >= 0)
    cout << "Wartość " << w << " na pozycji " << p;
  else
    cout << "W tablicy brak " << w;
  cout << endl << endl;

  return 0;
}
  4  7  8  9  10  13  15  16  18  21  23  26  28  30  32  33
  36  37  40  42  45  47  48  50  52  53  56  57  60  61  62  64
  66  68  69  70  71  74  75  76  79  82  85  88  89  92  95  98
 101 104 106 109 111 112 113 115 116 119 122 123 125 128 131 134
 137 138 139 140 142 143 146 149 152 154 156 158 161 164 165 168
 170 172 175 177 179 180 182 184 185 188 189 191 194 195 196 197
 199 202 203 204 206 208 209 211 212 215 218 219 220 223 224 225
 227 228 229 230 232 234 237 240 243 245 248 250 251 252 253 254
 257 260 262 265 266 269 272 274 277 280 281 284 287 290 292 295
 296 297 300 303 306 307 310 313 314 316 319 320 322 323 325 326
 328 331 333 336 338 339 342 344 347 349 352 354 357 358 361 364
 367 370 372 373 376 379 382 385 388 391 393 396 398 400 403 405
 406 407 410 412 414 417 420 422 424 425 427 428->429 431 434 436

Wartość 429 na pozycji 204

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie lidera

Lider (ang. leader) jest wartością występującą w ponad połowie elementów zbioru. Na przykład w zbiorze:

{ 1 4 7 4 3 4 4 8 4 4 }

liderem jest wartość 4, ponieważ pojawia się w zbiorze 6 razy, a zbiór liczy 10 elementów, czyli 4 występuje w więcej niż w połowie elementów.

Lidera można znaleźć przedstawionym wcześniej algorytmem wyszukiwania najczęstszej wartości (jak to zrobić?). Jednakże istnieje prostszy i szybszy sposób. Wykorzystujemy tu twierdzenie:

Jeśli tablica T[ ] posiada lidera, to usunięcie z niego pary elementów różnych daje zbiór z tym samym liderem.

Dowód tego twierdzenia jest bardzo prosty. Oznaczmy przez nL liczbę elementów będących liderami. Tablica T[ ]  posiada n elementów, zatem liczba pozostałych elementów wynosi n - nL. Zachodzi nierówność:

nL > n - nL

Przypadek 1

Z tablicy T[ ] usuwamy dwa elementy, które nie są liderami. W tym przypadku nL nie zmniejsza się, lecz zmniejsza się o 2 liczba elementów n. Otrzymamy zatem:

nL > (n - 2) - nL
nL > (n - nL) - 2

Jeśli pierwsza nierówność była prawdziwa (a była z założenia, iż nL  jest liczebnością liderów ), to tym bardziej będzie prawdziwa druga nierówność. Wynika z tego, iż usunięcie dwóch elementów nie będących liderami nie wpływa na występowanie lidera.

Przypadek 2

Z tablicy T[ ] usuwamy jeden element lidera oraz jeden element nie będący liderem. Zmniejszeniu o 1 ulega zatem liczba liderów, a liczba elementów maleje o 2. Otrzymujemy:

nL - 1 > (n - 2) - (nL - 1)
nL - 1 > n - 2 - n L + 1
nL - 1 > (n - nL) - 1
nL > n - nL

Otrzymaliśmy nierówność wyjściową, w której od obu stron odjęto tę samą liczbę -1. Zatem nierówność jest wciąż prawdziwa, z czego wynika, iż usunięcie z tablicy T[ ] jednego lidera i jeden element nie będący liderem nie wpływa na występowanie lidera.

Innych przypadków nie ma, zatem dowiedliśmy prawdziwości twierdzenia.

Z powyższego twierdzenia bezpośrednio wynikają dwie dalsze własności:

Jeśli zbiór posiada lidera, to usunięcie z niego wszystkich par elementów różnych daje zbiór zawierający tylko elementy będące liderem.
Jeśli w wyniku takiej operacji otrzymujemy jednak zbiór pusty, to lidera w zbiorze wejściowym nie było.

Zamiast faktycznie wyrzucać z tablicy elementy różne – co jest dosyć trudne, możemy wykonać operację odwrotną. Będziemy zliczali elementy o równych wartościach – wystarczy wtedy zapamiętać wartość elementu oraz ilość jej wystąpień. Algorytm pracuje w sposób następujący:

Licznik elementów równych L  stawiamy na zero. Rozpoczynamy przeglądanie elementów zbioru od pierwszego do ostatniego. Jeśli licznik elementów równych L jest równy 0, to kolejny element zbioru zapamiętujemy, zwiększamy licznik L o 1 i wykonujemy kolejny obieg pętli dla następnego elementu. Jeśli licznik L nie jest równy zero, to sprawdzamy, czy bieżący element jest równy zapamiętanemu. Jeśli tak, to mamy dwa elementy równe – zwiększamy licznik L o 1. W przeciwnym razie licznik L  zmniejszamy o 1 – odpowiada to wyrzuceniu z tablicy dwóch elementów różnych. W obu przypadkach wykonujemy kolejny obieg pętli.

Jeśli tablica posiadała lidera, to liczba elementów równych jest większa od liczby elementów różnych. W takim przypadku zapamiętana wartość jest liderem. Aby to potwierdzić, zliczamy liczbę wystąpień tej wartości w tablicy. Jeśli jest ona większa od liczby połowy elementów, to mamy lidera.

Algorytm posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n), jest zatem bardziej efektywny od opisanych w wcześniej algorytmów wyszukiwania najczęstszej wartości.

Algorytm wyszukiwania lidera w zbiorze

Wejście:

n  –  liczba elementów w tablicy T[ ]
T[ ]  – tablica do wyszukania najczęstszego elementu. Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n - 1.

Wyjście:

w = element będący liderem, L = liczba jego wystąpień w T[ ] lub informacja o braku lidera.

Lista kroków
K01: L ← 0       ; licznik wartości równych
K02: Dla i = 0,1,...,n-1: ; przeglądamy kolejne elementy
   wykonuj K03...K07
K03:  Jeśli L > 0,   ; sprawdzamy, czy licznik równy 0
    to idź do kroku K07
K04:  w ← T[i ]    ; jeśli tak, zapamiętujemy bieżący element
K05:  L ← 1      ; zaliczamy ten element
K06:  Następny obieg pętli K02
K07:  Jeśli w = T[i ], ; elementy równe zliczamy, elementy różne wyrzucamy
    to L ← L + 1
    inaczej L ← L - 1
K08: Jeśli L = 0,    ; sprawdzamy, czy w jest kandydatem na lidera
   to idź do kroku K13
K09: L ← 0       ; jeśli tak, to sprawdzamy, czy w jest faktycznie liderem
K10: Dla i = 0,1,...,n-1: ; zliczamy jego wystąpienia w tablicy
   wykonuj krok K11
K11:  Jeśli T[i] = w,
    to L ← L + 1
K12: Jeśli L > [n:2],  ; lider?
   to idź do kroku K14
K13: L = -1       ; ujemna liczba wystąpień to brak lidera
K14: Zakończ z w, L

Poniższy program tworzy tablicę o 200 elementach i wypełnia ją liczbami pseudolosowymi od 0 do 99 w taki sposób, aby zaistniała szansa pojawienia się lidera. Następnie lider jest wyszukiwany naszym algorytmem.

// Wyszukiwanie lidera
//--------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,""); // Polskie znaki

  srand(time(NULL)); // Inicjalizacja LCG

  // Tworzymy tablicę z potencjalnym liderem

  const int N = 200; // Liczebność zbioru

  int w,i,T[N];

  w = rand() % 100; // Lider 0...99

  for(i = 0; i < N; i++)
    if(rand() % 2) T[i] = w;
    else      T[i] = rand() % 100;

  // Szukamy lidera

  int L;
  L = 0;
  for(i = 0; i < N; i++)
    if(!L)
    {
      w = T[i];
      L = 1;
    }
    else if(w == T[i]) L++;
       else     L--;
  if(L)
  {
    L = 0;
    for(i = 0; i < N; i++)
      if(T[i] == w) L++;
    if(L <= N / 2) L = -1;
  }
  else L = -1;

  // Wyniki

  for(i = 0; i < N; i++)
  {
    if((L > 0) && (T[i] == w)) cout << " >";
    else            cout << " ";
    cout << setw(2) << T[i];
  }
  cout << endl;
  if(L > 0) cout << "lider = " << w << " x " << L;
  else   cout << "Brak lidera";
  cout << endl << endl;

  return 0;
}
 55 >16 37 60  4 >16 18 31  8 14 >16 36 62 62 >16 >16 99 25 52 63
 >16 >16 78 39 59 >16 62 >16 >16 >16 >16 >16 83 27 >16 37 27 40 65 >16
 >16 48 11 53 64 >16 >16 >16 55 >16 50 >16 >16  3 >16 91 93 98 >16 76
 >16 >16 >16 78 >16 61 98 38  6 26 >16 >16 38 >16 >16 >16 18 >16  5 >16
 >16 >16 11 >16 >16 >16  1 >16 >16 78 94 >16 >16 >16 >16  9 >16 90 >16 12
 >16 91 >16 >16 55 64 >16 >16 >16 >16 88 >16 >16 >16 >16 79 >16 >16 26 11
 >16  9 >16 98 >16 43 63 >16 84 89 >16 32 >16 >16 72 >16 98 >16 10 >16
 >16 >16 78 21  7 >16 >16 53 15 22 >16 60  4  4 >16 49 >16 98 >16 92
 >16 >16  8 >16 >16 83 90 45 17 >16 >16 >16 55 19 >16 34 >16 52 >16  6
 >16 >16 95 12 56 >16 75 27 >16 >16 >16 25 >16 >16 >16 72 31 >16 >16 >16

lider = 16 x 101

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.