Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Zmodyfikowano 15.03.2023

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Materiały do matury z informatyki

Tablice

SPIS TREŚCI

Tablice w C++

Dotychczas pracowaliśmy z prostymi zmiennymi. Zmienna prosta pozwala przechowywać pojedynczą daną określonego typu. Tablica (ang. array) jest zmienną złożoną, która pozwala przechowywać jednocześnie wiele danych tego samego typu, np. liczb typu int. Tablica zajmuje w pamięci komputera spójny obszar, podzielony na komórki, w każdej z nich tablica przechowuje pojedynczą daną. Wszystkie dane w tablicy mają ten sam typ.  Komórki tablicy są numerowane. Numer komórki nazywamy indeksem. W języku C++ numeracja komórek tablicy zawsze rozpoczyna się od liczby 0.

Definicja tablicy jest podobna do definicji zwykłej zmiennej, lecz zawiera dodatkowy element: liczbę komórek, którą podaje się w klamerkach kwadratowych:

typ nazwa[liczba_komórek];

typ: określa typ danych, które może przechowywać komórka tablicy.
nazwa: tworzona wg tych samych zasad, co nazwy zmiennych. Umożliwia odwoływanie się w programie do danych w tablicy.
liczba_komórek: określa ilość komórek w tablicy.

Dostęp do poszczególnych komórek uzyskuje się poprzez nazwę tablicy oraz indeks komórki w klamerkach kwadratowych. Indeksy rozpoczynają się od 0, ostatnia komórka ma indeks o wartości liczba_komórek - 1.

int T[5]; // Komórki: T[0], T[1], T[2], T[3] i T[4]
     // W tablicy nie ma komórki T[5]!

Komórki tablicy zachowują się jak normalne zmienne i można z nimi robić w programie wszystko to, co ze zmiennymi. Indeksy komórek tablicy mogą być dowolnymi wyrażeniami, co pozwala je prosto wyliczać. Uruchom poniższy program:

// Tablice
//--------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int T[10]; // Tablica 10-komórkowa
  int i;

  // Definiujemy kolejne komórki

  for(i = 0; i < 10; i++)
    T[i] = (i + 1) * (i + 1);

  // Wypisujemy tablicę

  cout << "Zawartość komórek:" << endl
     << "------------------" << endl << endl;

  for(i = 0; i < 10; i++)
    cout <<"T[" << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Zawartość komórek:
------------------

T[0] =   1
T[1] =   4
T[2] =   9
T[3] =  16
T[4] =  25
T[5] =  36
T[6] =  49
T[7] =  64
T[8] =  81
T[9] = 100

W programie zostaje utworzona tablica o nazwie T, która zawiera 10 komórek: T[0], T[1], T[2], ..., T[8], T[9].

int T[10];

Pierwsza pętla for tworzy indeksy przechodzące przez kolejne wartości 0, 1, 2, ..., 9. Wartości te są wykorzystywane do adresowania komórek tablicy oraz do wyznaczania kwadratów kolejnych liczb naturalnych 1, 2, 3, ..., 10, które zostają umieszczone w adresowanych komórkach:

for(i = 0; i < 10; i++)
  T[i] = (i + 1) * (i + 1);

Druga pętla for wyświetla zawartości komórek tablicy:

for(i = 0; i < 10; i++)
  cout <<"T[" << i << "] = "
     << setw(3) << T[i] << endl;

Do zapamiętania:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zawartość tablicy

W języku C++ zawartość tablicy może być definiowana w różny sposób. W programie z poprzedniego podrozdziału zawartości komórek zostały wyliczone w pętli. Tak można postąpić, jeśli chcemy mieć w komórkach tablicy ciąg liczb tworzonych wg określonego wzoru, który pozwoli je wyliczyć. Tablicy można również przypisać dowolną zawartość w trakcie jej definicji (podobnie jak to się robi ze zwykłymi zmiennymi) za pomocą operatora przypisania =. Robimy to następująco:

typ tablica[ ] = { lista wartości };

typ : określa typ elementów tablicy
tablica : nazwa tablicy tworzona wg zasad tworzenia nazw zmiennych
[ ] : nie podajemy rozmiaru, ponieważ będzie on wyliczony z listy wartości
= : operator przypisania
{ } : wartości komórek podajemy w klamrach
lista wartości : kolejne wartości dla komórek, rozdzielone przecinkami

Uruchom poniższy program:

// Tablice
//--------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int T[] = {11,7,83,99,-2,0,26,3,1,4}, i;

  // Wypisujemy tablicę

  cout << "Zawartość komórek:" << endl
     << "------------------" << endl << endl;

  for(i = 0; i < 10; i++)
    cout <<"T[" << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Zawartość komórek:
------------------

T[0] =  11
T[1] =   7
T[2] =  83
T[3] =  99
T[4] =  -2
T[5] =   0
T[6] =  26
T[7] =   3
T[8] =   1
T[9] =   4

Zwróć uwagę na definicję tablicy.

int T[] = {11,7,83,99,-2,0,26,3,1,4}, i;

Definiujemy ją razem ze zmienną i. W jednej definicji może wystąpić wiele zmiennych, jeśli są tego samego typu:

double T[5], b[12], c[]={3.14,6.28,5.5}, x, y, z;

Jednak dla przejrzystości należy raczej unikać takich kombinacji. Nic nie kosztuje dopisane paru wierszy, a program stanie się bardziej czytelny.


Przy zadaniach maturalnych może się zdarzyć, iż musimy wprowadzić do tablicy ciąg danych, np. z pliku tekstowego. Ciąg ten będzie się składał z liczb, które mają trafić do kolejnych komórek tablicy. Umówmy się, iż pierwsza liczba nie będzie należała do danych, tylko będzie określać ich ilość, np:

15 7 4 12 19 86 32 1 9 5 65 73 92 101 44 3

Poszczególne liczby są rozdzielone spacjami, znakami tabulacji lub znakami końca wiersza (inne znaki są niedozwolone). Dane będziemy odczytywać poprzez okno konsoli. Poniższy program pokazuje odpowiednią procedurę odczytu. Po uruchomieniu programu skopiuj dane do schowka, po czym wróć do okna konsoli i wklej dane ze schowka:

// Tablice
//--------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;


int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << "Wklej dane ze schowka" << endl << endl;

  int n;  // Ilość danych
  cin >> n; // Odczytujemy ilość danych

  int T[n]; // Tworzymy tablicę na dane
  int i;

  // Odczytujemy dane do tablicy
  for(i = 0; i < n; i++) cin >> T[i];

  // Wypisujemy tablicę

  cout << endl << endl
     << "Zawartość komórek:" << endl
     << "------------------" << endl << endl;

  for(i = 0; i < n; i++)
    cout <<"T[" << setw(2) << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Wklej dane ze schowka

15 7 4 12 19 86 32 1 9 5 65 73 92 101 44 3


Zawartość komórek:
------------------

T[ 0] =   7
T[ 1] =   4
T[ 2] =  12
T[ 3] =  19
T[ 4] =  86
T[ 5] =  32
T[ 6] =   1
T[ 7] =   9
T[ 8] =   5
T[ 9] =  65
T[10] =  73
T[11] =  92
T[12] = 101
T[13] =  44
T[14] =   3

Przeanalizujmy początek programu.

Na samym początku tworzymy zmienną n na liczbę danych (czyli liczbę komórek tablicy), po czym odczytujemy do niej pierwszą liczbę z okna konsoli:

int n;  // Ilość danych
cin >> n; // Odczytujemy ilość danych

W drugim kroku tworzymy tablicę o n komórkach:

int T[n]; // Tworzymy tablicę na dane

Uwaga: Ten sposób definicji tablicy nie jest standardowy w C++ i działa tylko z kompilatorem GCC (Code::Blocks) posiadającym wbudowane rozszerzenia, standardowym sposobem jest utworzenie tablicy dynamicznej lub skorzystanie z biblioteki STL, ale o tym powiemy w dalszej części kursu. Jeśli w swoim kompilatorze nie możesz utworzyć tablicy o dynamicznym rozmiarze, to utwórz zwykłą o ilości komórek na pewno większej od n, np.int T[1000].

Gdy mamy przygotowaną tablicę, odczytujemy kolejne dane i umieszczamy je w komórkach tablicy:

for(i = 0; i < n; i++) cin >> T[i];

Zwróć uwagę, iż pętla for wykonuje się n razy, czyli tyle, ile jest danych i komórek w tablicy. Po odczytaniu danych do tablicy możemy je przetwarzać.

Do zapamiętania:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Operacje na tablicy

Tablice są intensywnie używane w programowaniu. Na tablicach wykonuje się różne operacje. Tutaj przedstawimy kilka z nich, które często pojawiają się w różnych algorytmach.

Wypełnianie tablicy

Operacja polega na wpisaniu wybranej wartości do każdej komórki tablicy.

Dane wejściowe:
n
- liczba elementów tablicy
a - wartość wpisywana do każdej komórki
T - tablica o n komórkach

Dane wyjściowe:
T
- tablica o n pierwszych komórkach ustawionych na wartość a

Lista kroków
K01: Dla i = 0, 1, ..., n - 1: wykonuj T[i] ← a
K02: Zakończ

Program C++

// Wypełnianie tablicy
//--------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int n;
  cout << "Liczba komórek w tablicy: ";
  cin >> n;
  int a;
  cout << "Wartość do ustawienia  : ";
  cin >> a;
  cout << endl;

  int T[n]; // Tworzymy tablicę

  // Ustawiamy komórki tablicy
  for(int i = 0; i < n; i++) T[i] = a;

  // Wypisujemy tablicę
  cout << "Zawartość komórek:" << endl
     << "------------------" << endl << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cout <<"T[" << setw(2) << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;
  
  cout << endl;

  return 0;
}
Liczba komórek w tablicy: 12
Wartość do ustawienia   : -54

Zawartość komórek:
------------------

T[ 0] = -54
T[ 1] = -54
T[ 2] = -54
T[ 3] = -54
T[ 4] = -54
T[ 5] = -54
T[ 6] = -54
T[ 7] = -54
T[ 8] = -54
T[ 9] = -54
T[10] = -54
T[11] = -54

Wstawianie elementu do tablicy

Operacja polega na dodaniu nowego elementu do tablicy na wybranej pozycji. Elementy obecne w tablicy powinny w niej pozostać, za wyjątkiem ostatniego, który zostaje utracony. Wygląda to następująco. Załóżmy, iż mamy tablicę 10-cio elementową T o następującej zawartości:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99

Na pozycji elementu T[3] chcemy wstawić nowy element o wartości 100. W tym celu musimy najpierw rozsunąć elementy tablicy tak, aby na pozycji T[3] powstało miejsce na nowy element. Rozsuwanie rozpoczynamy od przedostatniego elementu T[8], który przesuwamy w górę do T[9]:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
 
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 83

Zawartość elementu T[9] zostaje zastąpiona zawartością T[8]. Poprzednia zawartość 99 zostaje utracona.

Cofamy się do elementu T[7] i przenosimy go do T[8]:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 45 60 83 83
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 60 83

Operacje kontynuujemy, aż dojdziemy do elementu T[3]:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 45 60 60 83
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 45 45 60 83
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 39 45 60 83
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 21 39 45 60 83
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 12 21 39 45 60 83

Elementy zostały przesunięte w górę tablicy i pozycja T[3] może być zapisana nową wartością. Wstawiamy tu wartość 100:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 100 12 21 39 45 60 83

Dlaczego rozsuwanie rozpoczęliśmy od końca tablicy, a nie od elementu T[3]? Spójrz poniżej:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 12 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 12 12 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 12 12 12 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 12 12 12 12 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
 
1 5 8 12 12 12 12 12 12 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 100 12 12 12 12 12 12

Wynik jest nieprawidłowy. Elementy tablicy od T[4] do T[9] zostały nadpisane poprzednią zawartością elementu T[3].

Przejdźmy do algorytmu.

Dane wejściowe:
T - tablica
n - liczba komórek w tablicy T
x - wstawiana wartość
p - pozycja w tablicy wstawienia wartości x

Dane wyjściowe:
T - tablica ze wstawioną wartością x na pozycji p

Lista kroków:
K01: Dla i = n-2, n-3,...,p, wykonuj:
             T[i + 1] ← T[i]
K02: T[i] ← x
K03: Zakończ

Program C++

// Wstawianie elementu do tablicy
//-------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int T[] = {1,5,8,12,21,39,45,60,83,99};
  int n = 10, p = 12, x = 100;

  cout << "Wstawianie wartości " << x
     << " na pozycję " << p << endl << endl;

  cout << "Zawartość tablicy przed wstawieniem:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;

  if((p >= 0) && (p < n)) // Jeśli pozycja w tablicy
  {
    // Najpierw rozsuwamy elementy
    for(int i = n - 2; i >= p; i--)
      T[i + 1] = T[i];

    // Na zwolnioną pozycję wstawiamy x
    T[p] = x;
  }

  cout << "Zawartość tablicy po wstawieniu:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(3) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Wstawianie wartości 100 na pozycję 3

Zawartość tablicy przed wstawieniem:
T[0] =   1
T[1] =   5
T[2] =   8
T[3] =  12
T[4] =  21
T[5] =  39
T[6] =  45
T[7] =  60
T[8] =  83
T[9] =  99
Zawartość tablicy po wstawieniu:
T[0] =   1
T[1] =   5
T[2] =   8
T[3] = 100
T[4] =  12
T[5] =  21
T[6] =  39
T[7] =  45
T[8] =  60
T[9] =  83

W programie umieściliśmy zabezpieczenie, które uniemożliwia wyjście indeksom poza ich zakres w tablicy. Poeksperymentuj z wartością p (np. -5, 0, 9, 15).

Usuwanie elementu z tablicy

Jest to operacja odwrotna do wstawiania elementu do tablicy. Opiszemy ją na podobnym przykładzie, jak poprzednio. Mamy tablicę 10-cio elementową a o następującej zawartości:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99

Chcemy z niej usunąć element 12 leżący na pozycji T[3]. W tym celu przesuwamy w dół tablicy o jedną pozycję wszystkie kolejne komórki od pozycji T[4] do T[9]:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 21 21 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
 
1 5 8 21 39 39 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 21 39 45 45 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
   
1 5 8 21 39 45 60 60 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
 
1 5 8 21 39 45 60 83 83 99
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 21 39 45 60 83 99 99

Zwróć uwagę, że ostatnia wartość tablicy 99 jest powtórzona dwa razy. Na ostatniej pozycji T[9] umieszczamy zero:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 21 39 45 60 83 99 0
Dane wejściowe:
T - tablica
n - liczba komórek tablicy T
p - pozycja usuwanego elementu

Dane wyjściowe:
T - tablica z usuniętym elementem na pozycji p

Lista kroków:
K01: Dla i = p, p + 1, ..., n - 2, wykonuj:
             T[i] ← T[i + 1]
K02: T[n - 1] ← 0
K03: Zakończ

Program C++

// Usuwanie elementu z tablicy
//----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int T[] = {1,5,8,12,21,39,45,60,83,99};
  int n = 10, p = 3;

  cout << "Usuwanie elementu z pozycji " << p << endl << endl;

  cout << "Zawartość tablicy przed usuwaniem:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(2) << T[i] << endl;

  if((p >= 0) && (p < n))
  {
    // Najpierw przesuwamy elementy
    for(int i = p; i <= n - 2; i++)
      T[i] = T[i + 1];

    // Na koniec wstawiamy 0
    T[n - 1] = 0;
  }

  cout << "Zawartość tablicy po usunięciu:" << endl;
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(2) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Usuwanie elementu z pozycji 3

Zawartość tablicy przed usuwaniem:
T[0] =  1
T[1] =  5
T[2] =  8
T[3] = 12
T[4] = 21
T[5] = 39
T[6] = 45
T[7] = 60
T[8] = 83
T[9] = 99
Zawartość tablicy po usunięciu:
T[0] =  1
T[1] =  5
T[2] =  8
T[3] = 21
T[4] = 39
T[5] = 45
T[6] = 60
T[7] = 83
T[8] = 99
T[9] =  0

Odwrócenie kolejności elementów tablicy

Naszym zadaniem jest zmiana kolejności elementów w tablicy na przeciwną. Np:

Przed operacją:
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
Po operacji:
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 45 39 21 12 8 5 1

Rozpoczynamy od ustawienia dwóch indeksów w tablicy: pierwszego i oraz ostatniego j:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
i   j

Wymieniamy ze sobą zawartości komórek o indeksach i oraz j:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
1 5 8 12 21 39 45 60 83 99
i T[i] ↔ T[j] j

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 5 8 12 21 39 45 60 83 1

Indeks i zwiększamy o 1, a indeks j zmniejszamy o 1:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 5 8 12 21 39 45 60 83 1
  i i i + 1; jj - 1 j  

Dopóki i < j, operację powtarzamy:

T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 8 12 21 39 45 60 5 1
  i T[i] ↔ T[j] j  
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 12 21 39 45 8 5 1
  i T[i] ↔ T[j] j  
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 45 21 39 12 8 5 1
  i T[i]↔T[j] j  
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 45 39 21 12 8 5 1
T[i] ↔ T[j] i j  
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 45 39 21 12 8 5 1
KONIEC j i KONIEC
T[0] T[1] T[2] T[3] T[4] T[5] T[6] T[7] T[8] T[9]
99 83 60 45 39 21 12 60 5 1
Dane wejściowe:
T - tablica do odwrócenia kolejności elementów
n - liczba elementów w tablicy

Dane wyjściowe:
T - tablica z odwróconą kolejnością zawartości n pierwszych komórek

Lista kroków:
K01: i ← 0
K02: j ← n - 1
K03: Dopóki i < j, wykonuj kroki K04...K06
K04:     T[ i ] ↔ T[ j ]
K05:      i ← i + 1
K06:      j ← j - 1
K07: Zakończ

Program C++

// Odwrócenie kolejności elementów tablicy
//----------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  int T[] = {1,5,8,12,21,39,45,60,83,99};
  int n = 10,i,j;

  cout << "Odwrócenie kolejności elementów tablicy"
     << endl << endl;

  cout << "Zawartość tablicy przed operacją:" << endl;
  for(i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(2) << T[i] << endl;

  i = 0;
  j = n - 1;
  while(i < j) swap(T[i++],T[j--]);

  cout << "Zawartość tablicy po operacji:" << endl;
  for(i = 0; i < n; i++)
    cout << "T[" << i << "] = "
       << setw(2) << T[i] << endl;

  cout << endl;

  return 0;
}
Odwrócenie kolejności elementów tablicy

Zawartość tablicy przed operacją:
T[0] =  1
T[1] =  5
T[2] =  8
T[3] = 12
T[4] = 21
T[5] = 39
T[6] = 45
T[7] = 60
T[8] = 83
T[9] = 99
Zawartość tablicy po operacji:
T[0] = 99
T[1] = 83
T[2] = 60
T[3] = 45
T[4] = 39
T[5] = 21
T[6] = 12
T[7] =  8
T[8] =  5
T[9] =  1

W programie pojawiła się nowa funkcja swap( ). Zamienia ona ze sobą zawartości dwóch zmiennych podanych jako argumenty. Typ zmiennych jest dowolny, lecz musi być taki sam dla obu zmiennych. W celu uproszczenia pętli while indeksy są modyfikowane operatorami ++ oraz --. Postaraj się wyjaśnić sposób pracy tej pętli.

Do zapamiętania:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.