Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Oprogramowanie

SPIS TREŚCI

Oprogramowanie

Przegląd własności programowych

Zestaw instrukcji Z80 udostępnia użytkownikowi dużą liczbę operacji do sterowania mikroprocesorem Z80. Rejestry główne oraz indeksowe mogą przechowywać wyniki operacji arytmetycznych i logicznych, tworzyć adresy pamięci lub grać rolę szybkiej, podręcznej pamięci na często używane dane.

Informację można przemieszczać bezpośrednio z rejestru do rejestru, z pamięci do pamięci, z pamięci do rejestrów oraz z rejestrów do pamięci. Dodatkowo zawartość rejestrów oraz zawartość innych rejestrów lub pamięci można ze sobą wymieniać bez konieczności rezerwowania tymczasowego miejsca na wymieniane dane. W szczególności można wymienić ze sobą zawartość głównych i pomocniczych rejestrów za pomocą jedynie dwóch instrukcji: EX i EXX. Taka wymiana rejestrów może być wykorzystywana do otrzymania rejestrów roboczych dla różnych procedur lub zwiększenia dostępnych rejestrów w pojedynczej procedurze.

Zachowywanie i odzyskiwanie danych dla par rejestrów lub komórek pamięci może być dokonywane metodą LIFO za pomocą instrukcji PUSH i POP, które wykorzystują rejestr WSKAŹNIKA STOSU (SP), Ten rejestr stosu jest udostępniony zarówno do manipulacji danymi jak i do zapisu i odczytu adresów powrotnych z procedur. Na przykład, gdy wywołana zostanie procedura, to adres następnej instrukcji za instrukcją CALL jest umieszczany na szczycie stosu adresowanego rejestrem SP. Gdy procedura wraca do wywołującego ją programu, adres ze szczytu stosu zostaje użyty do ustawienia licznika programu na adres tej następnej instrukcji. Wskaźnik stosu jest automatycznie korygowany tak, aby odzwierciedlał bieżący szczyt stosu podczas wykonywania instrukcji PUSH, POP, CALL i RET. Ten mechanizm pozwala umieszczać na stosie dane i adresy powrotu praktycznie do dowolnej głębokości zagnieżdżenia, ponieważ obszar stosu potencjalnie może być tak duży, jak duża jest dostępna przestrzeń pamięci.

Kolejność wykonywania instrukcji może być sterowana przy pomocy sześciu różnych znaczników (przeniesienie, zero, znak, parzystość/nadmiar, dodawanie/odejmowanie, przeniesienie połówkowe), które odzwierciedlają wyniki operacji arytmetycznych, logicznych, przesunięć i porównań.

Po wykonaniu instrukcji ustawiającej dany znacznik, może on zostać użyty jako warunek w instrukcji skoku lub powrotu z procedury. Instrukcje te udostępniają logiczną kontrolę nad przetwarzaniem pojedynczego bitu, bajtu lub słowa.

Dostępny jest pełny zestaw operacji logicznych AND, OR, XOR (exclusive-OR), CPL (NOR) i NEG (uzupełnienie do podstawy 2) dla działań logicznych pomiędzy akumulatorem a wszystkimi pozostałymi rejestrami 8 bitowymi, komórkami pamięci czy danymi bezpośrednimi.

Dodatkowo dostępny jest pełen zestaw przesunięć arytmetycznych i logicznych w obu kierunkach, który działa na zawartości wszystkich, głównych rejestrów 8 bitowych lub bezpośrednio na komórce pamięci. Znacznik przeniesienia może uczestniczyć lub być ustawiany w trakcie tych instrukcji przesunięć, aby udostępniać zarówno możliwość testowania wyników przesunięć jak również pozwalać na łączenie przesunięć w kilku rejestrach lub rejestrach i komórkach pamięci.

Przykłady specyficznych instrukcji Z80

Przykład nr 1:

Jeśli należy przemieścić w pamięci łańcuch danych o długości 737 bajtów spod adresu DATA do BUFFER, to operację tę programujemy następująco:

Asembler Z80
    LD  HL, DATA  ; adres startowy łańcucha danych
    LD  DE, BUFFER ; adres startowy miejsca przeznaczenia danych
    LD  BC, 737   ; długość łańcucha
    LDIR       ; prześlij łańcuch - przemieść obszar pamięci wskazywany
             ; przez HL do obszaru pamięci wskazywanego przez DE,
             ; zwiększ HL i DE, Zmniejsz BC i kontynuuj aż BC = 0.

Operacja ta wymaga 11 bajtów kodu, a każdy bajt danej jest przesyłany w ciągu 21 taktów zegara.

Przykład nr 2:

Łańcuch w pamięci (o długości ograniczonej do 132 znaków) umieszczony pod adresem DATA ma być przenoszony w inne miejsce pamięci o adresie BUFFER aż do momentu napotkania w tym łańcuchu na znak ASCII '$' (używany jako znak końca łańcucha) lub przesłania wszystkich 132 znaków. Operację wykonujemy następująco:

Asembler Z80
    LD  HL, DATA  ; adres początku łańcucha
    LD  DE, BUFFER ; adres docelowego bufora
    LD  BC, 132   ; maksymalna długość łańcucha
    LD  A, '$'   ; kod zakończenia łańcucha
LOOP:  CP  (HL)    ; porównaj zawartość pamięci ze znakiem końca łańcucha
    JR  Z, END-$  ; idź na koniec, jeśli znak się zgadza
    LDI       ; przenieś znak spod (HL) do (DE)             
             ; zwiększ HL i DE, zmniejsz BC
    JP  PE, LOOP  ; wróć do LOOP, jeśli pozostało więcej znaków
END:  ...       ; inaczej przejdź do zakończenia.
             ; Uwaga: znacznik P / V jest używany do informowania,
             ; że BC osiągnął zero.

Operacja wymaga 19 bajtów kodu.

Przykład nr 3:

obrazek
Rys.22 Przesuwanie cyfr BCD/bajtów

16 cyfrowa liczba dziesiętna jest przesuwana w sposób pokazany na rys.22. Te przesunięcie wykonuje się przy mnożeniu lub dzieleniu liczb BCD (ang. Binary Coded Decimal - liczby dziesiętne, gdzie każda cyfra kodowana jest na 4 bitach). 16 cyfrowa liczba dziesiętna jest zapisana w spakowanym formacie BCD (dwie cyfry BCD na bajt). Operację programuje się następująco:

Asembler Z80
    LD  HL, DATA  ; adres pierwszego bajtu
LD B, COUNT ; licznik przesunięć
XOR A ; wymaż akumulator
ROTAT: RLD ; obróć w lewo młodszą cyfrę w akumulatorze
; z cyframi wskazywanymi przez (HL)

INC HL ; przesuń wskaźnik
DJNZ ROTAT-$ ; zmniejsz B i wróć do ROTAT, jeśli B jest większe od zera
; inaczej przejdź do kolejnej instrukcji

Operacja wymaga 11 bajtów.

Przykład nr 4:

Jedna liczba ma być odjęta od drugiej i obie są w tym samym spakowanym formacie BCD, posiadając tą samą długość, która jednakże nie musi być stała. Wynik odejmowania ma być umieszczony w miejscu odjemnej. Operację programuje się następująco:

Asembler Z80
    LD  HL, ARG1  ; adres 
odjemnej
LD DE, ARG2 ; adres odjemnika
LD B, LENGTH ; długość tych dwóch argumentów
AND A ; zeruj znacznik przeniesienia
SUBDEC: LD A, (DE) ; odjemnik do A
SBC A, (HL) ; odejmij (HL) od A
DAA ; popraw wynik na BCD
LD (HL), A ; zachowaj wynik
INC HL ; zwiększ wskaźniki pamięci
INC DE
DJNZ SUBDEC-$ ; zmniejsz B i skocz do SUBDEC,
; jeśli B jest różne od zera.
; inaczej wykonaj kolejną instrukcję

Operacja wymaga 17 bajtów.

Przykłady zadań programistycznych

Przykładowy program z tablicy 2 sortuje ciąg liczb w porządku rosnącym za pomocą algorytmu standardowego sortowania bąbelkowego. Sortowane liczby posiadają zakres od 0 do 255.

Tablica 2. Listing programu sortowania bąbelkowego

Adres Kod
wynikowy
Wiersz Wiersz źródłowy
 
 
1
;
standardowa procedura sortowania bąbelkowego
 
 
2
;
 
 
 
3
;
na wejściu:  HL zawiera adres danych
 
 
4
;
       C zawiera liczbę elementów do sortowania
 
 
5
;
       (1 < C < 256)
 
 
6
;
 
 
 
7
;
na wyjściu:  dane posortowane w porządku rosnącym
 
 
8
;
 
 
 
9
;
użycie rejestrów
 
 
10
;
 
 
 
11
;
rejestr  zawartość
 
 
12
;
 
 
 
13
;
A     przechowuje wyniki tymczasowe
 
 
14
;
B     licznik ciągu danych
 
 
15
;
C     długość ciągu danych
 
 
16
;
D     pierwszy element porównania
 
 
17
;
E     drugi element porównania
 
 
18
;
H     znacznik informujący o zamianie
 
 
19
;
L     nieużywany
 
 
20
;
IX    wskaźnik ciągu danych
 
 
21
;
IY    nieużywany
 
 
22
;
 
0000
222600
23
SORT:
LD  (DATA),HL  ; zachowaj adres danych
0003
CB84
24
LOOP:
RES FLAH,H   ; zeruj znacznik wymiany
0005
41
25
 
LD  B,C     ; ustaw licznik długości
0006
05
26
 
DEC B      ; ustaw do testowania
0007
DD2A2600
27
 
LD  IX,(DATA)  ; ustaw wskaźnik danych
000B
DD7E00
28
NEXT:
LD  A,(IX)   ; pierwszy element do porównania
000E
57
29
 
LD  D,A     ; chwilowo zapamiętamy go w D
000F
DD5E01
30
 
LD  E,(IX+1)  ; drugi element do porównania
0012
93
31
 
SUB E      ; porównaj pierwszy z drugim
0013
3008
32
 
JR  PC,NOEX-$  ; jeśli pierwszy > drugi, skoku nie będzie
0015
DD7300
33
 
LD  (IX),E   ; zamień elementy ciągu
0018
DD7201
34
 
LD  (IX+1),D
001B
CBC4
35
 
SET FLAG,H   ; zapamiętaj, że była wymiana
001D
DD23
36
NOEX:
INC IX     ; wskaż następny element danych
001F
10EA
37
 
DJNZ NEXT-$   ; zliczaj ilość porównań,
 
 
38
 
         ; powtarza=j, jeśli pozostały pary danych
0021
CB44
39
 
BIT FLAG,H   ; sprawdź, czy wystąpiła wymiana
0023
20DE
40
 
JR  NZ,LOOP-$  ; kontynuuj, jeśli dane nie są posortowane
0025
C9
41
 
RET       ; inaczej zakończ
 
 
42
;
 
0026
 
43
FLAG:
EQU 0      ; przydzielenie bitu znacznika
0026
 
44
DATA:
DEFS 2      ; miejsce na adres danych
 
 
45
 
END

Program z tablicy 3 mnoży dwie 16 bitowe liczby bez znaku, pozostawiając wynik w parze rejestrów HL.

Tablica 3. Listing programu mnożenia

Adres Kod
wynikowy
Wiersz Wiersz źródłowy
0000
 
1
;
mnożenie 16 bitowych liczb bez znaku
 
 
2
;
na wejściu: mnożnik w DE
 
 
3
;
      mnożna w HL
 
 
4
;
 
 
 
5
;
na wyjściu: wynik w HL
 
 
6
;
 
 
 
7
;
użycie rejestrów:
 
 
8
;
 
 
 
9
;
 
 
 
10
;
H  starsze bity wyniku częściowego
 
 
11
;
L  młodsze bity wyniku częściowego
 
 
12
;
D  starsze bity mnożnej
 
 
13
;
E  młodsze bity mnożnej
 
 
14
;
B  licznik liczby przesunięć
 
 
15
;
C  starsze bity mnożnika
 
 
16
;
A  młodsze bity mnożnika
 
 
17
;
 
0000
0610
18
MULT:
LD  B,16    ; liczba bitów
0002
4A
19
 
LD  C,D    ; przenieś mnożnik
0003
7B
20
 
LD  A,E
0004
EB
21
 
EX  DE,HL   ; przenieś mnożną
0005
210000
22
 
LD  HL,0    ; wymaż wynik częściowy
0008
CB39
23
MLOOP:
SRL C     ; przesuń mnożnik w prawo
000A
1F
24
 
RRA       ; najmniej znaczący bit trafia
 
 
25
 
        ; znacznika przeniesienia
000B
3001
26
 
JR  NC,NOADD-$ ; jeśli brak przeniesienia, pomiń dodawanie
000D
19
27
 
ADD HL,DE   ; inaczej dodaj mnożną
 
 
28
 
        ; do wyniku częściowego
000E
EB
29
NOADD:
EX  DE,HL   ; przesuń mnożną w lewo
000F
29
30
 
ADD HL,HL   ; mnożąc ją przez dwa
0010
EB
31
 
EX  DE,HL
0011
10F5
32
 
DJNZ MLOOP-$  ; powtarzaj, aż do wykończenia bitów
0013
C9
33
 
RET
 
 
34
 
END
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.