Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla klasy I

Informacje wstępne

SPIS TREŚCI

Informacje wstępne

Nauczyciel prowadzący: mgr Jerzy Wałaszek

Nazwa przedmiotu: Informatyka

Przedmiot jest nauczany w grupach 18 osobowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez okres trzech lat

Podręcznik:

Informatyka na czasie
Zakres podstawowy

Janusz Mazur, Paweł Perekietka,

Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Wydawnictwo Nowa Era

Numer dopuszczenia: 990/1/2019

Skrócone kryteria ocen

ndst - za darmo, nic nie trzeba umieć ani tym bardziej robić
dop - uczeń musi znać materiał przerobiony na lekcjach
dst - uczeń zna i rozumie materiał przerobiony na lekcjach
db - uczeń dodatkowo potrafi wykorzystać swoją wiedzę w typowych sytuacjach
bdb - uczeń wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do rozwiązywania nowych problemów
cel - uczeń posiada ocenę bdb oraz udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie TI - olimpiada techniczna lub informatyczna, publikacje na temat TI, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne bazujące na TI - np. prezentacje multimedialne na wysokim poziomie, urządzenie wykorzystujące komputer, itp.

 

obrazekKażdy uczeń ma obowiązek założyć zeszyt przedmiotowy zawierający co najmniej 60 kartek kratkowanych. Zeszyt jest obowiązkowy, a jego brak należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, gdyż w przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną z przygotowania się do lekcji. Zeszyt przedmiotowy musi być podpisany na pierwszej stronie nazwą przedmiotu (informatyka), imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczeń uczęszcza. Brak podpisu jest traktowany na równi z brakiem zeszytu i skutkuje oceną niedostateczną. Zeszyt przedmiotowy stanowi dokumentację pracy ucznia w trakcie nauki przedmiotu i jest oceniany pod koniec obu semestrów.

obrazekOprócz zeszytu konieczne jest, aby każdy uczeń zaopatrzył się w pamięć pendrive (pojemność od 4GB), która posłuży mu do przechowywania materiałów. Komputery w pracowni są używane przez wiele różnych osób i trudno zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych – zdarzały się przypadki usuwania danych. Pamięć pendrive jest obecnie bardzo tania, a może być wykorzystywana również do gromadzenia danych na innych przedmiotach.

obrazekAlternatywą dla pamięci pendrive jest założenie konta pocztowego (np. w gmail.com) i przesyłanie w załącznikach listów utworzonych na lekcji danych.

 

W ciągu nauki uczeń otrzymuje oceny:

 • za pracę na lekcji
 • za wykonane projekty
 • za sprawdziany i testy
 • w szczególnych sytuacjach za odpowiedzi ustne
 • za zeszyt przedmiotowy

W ciągu semestru uczeń ma prawo być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku pracy na lekcji. Nie uwzględnia się nieprzygotowania na zapowiedzianych sprawdzianach i testach oraz na zaliczeniach ocen niedostatecznych. Także pod koniec semestru nieprzygotowania uczniów nie będą respektowane - szczególnie odnosi się to do osobników unikających oceniania w trakcie semestru.

Skrócony regulamin pracowni informatycznej

 1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Sprzęt komputerowy w pracowni należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W pracowni uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela.
 4. Bez wiedzy i zgody nauczyciela uczeń nie może uruchamiać lub instalować obcych programów.
 5. W pracowni informatycznej nie wolno spożywać posiłków oraz pić płynów.
 6. W przypadku zauważenia usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Oznaczenie Treści nauczania
I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
I.1 planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem podstawowych etapów myślenia komputacyjnego (określenie problemu, definicja modeli i pojęć, znalezienie rozwiązania, zaprogramowanie i testowanie rozwiązania)
I.2 stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane w szkole podstawowej oraz:
I.2a algorytmy na liczbach: badania pierwszości liczby, zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi, działań na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW
I.2b algorytmy na tekstach: porównywania tekstów, wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną, szyfrowania tekstu metodą Cezara i przestawieniową
I.2c algorytmy porządkowania ciągu liczb: przez wstawianie i metodą bąbelkową
I.2d algorytmy wydawania reszty najmniejszą liczbą nominałów
I.2e algorytmy obliczania wartości elementów ciągu metodą iteracyjną i rekurencyjną, w tym wartości elementów ciągu Fibonacciego
I.3 wyróżnia w problemie podproblemy i charakteryzuje metodę połowienia, stosuje podejście zachłanne i rekurencję
I.4 porównuje działanie różnych algorytmów dla wybranego problemu, analizuje algorytmy na podstawie ich gotowych implementacji
I.5 sprawdza poprawność działania algorytmów dla przykładowych danych
II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
II.1 projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu 1.2)
II.2 do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki
II.3 przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami:
II.3a projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, tworzy i edytuje projekty w grafice rastrowej i wektorowej, wykorzystuje różne formaty obrazów, przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów
II.3b opracowuje dokumenty o różnorodnej tematyce, w tym informatycznej, i o rozbudowanej strukturze, posługując się przy tym konspektem dokumentu, dzieli tekst na sekcje i kolumny, tworzy spisy treści, rysunków i tabel, stosuje własne style i szablony, pracuje nad dokumentem w trybie recenzji, definiuje korespondencję seryjną
II.3c gromadzi dane pochodzące z różnych źródeł w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzysta z różnorodnych funkcji arkusza w zależności od rodzaju danych, filtruje dane według kilku kryteriów, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych, analizuje dane, korzystając z dodatkowych narzędzi, w tym z tabel i wykresów przestawnych
II.3d wyszukuje informacje, korzystając z bazy danych opartej na co najmniej dwóch tabelach, definiuje relacje, stosuje filtrowanie, formułuje kwerendy, tworzy i modyfikuje formularze, drukuje raporty
II.3e tworzy rozbudowane prezentacje, w tym z wykorzystaniem technik multimedialnych, ustala parametry pokazu
II.3f tworzy stronę internetową zgodnie ze standardami, wzbogaconą tabelami, listami, elementami dynamicznymi, posługuje się arkuszem stylów, korzysta z oprogramowania i serwisów przeznaczonych do tworzenia stron; potrafi opublikować własną stronę w Internecie
II.4 wyszukuje w sieci potrzebne informacje i zasoby, ocenia ich przydatność oraz wykorzystuje w rozwiązywanych problemach
III Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
III.1 zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania
III.2 objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości
III.3 rozwiązuje problemy, korzystając z różnych systemów operacyjnych
III.4 charakteryzuje sieć internet, jej ogólną budowę i usługi, opisuje podstawowe topologie sieci komputerowej, przedstawia i porównuje zasady działania i funkcjonowania sieci komputerowej typu klient–serwer, peer-to-peer, opisuje sposoby identyfikowania komputerów w sieci
IV Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
IV.1 aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych rozwiązujących problemy z różnych dziedzin, przyjmuje przy tym różne role w zespole realizującym projekt i prezentuje efekty wspólnej pracy
IV.2 podaje przykłady wpływu informatyki i technologii komputerowej na najważniejsze sfery życia osobistego i zawodowego; korzysta z wybranych e-usług; przedstawia wpływ technologii na dobrobyt społeczeństw i komunikację społeczną
IV.3 objaśnia konsekwencje wykluczenia i pozytywne aspekty włączenia cyfrowego; przedstawia korzyści, jakie przynosi informatyka i technologia komputerowa osobom o specjalnych potrzebach
IV.4 bezpiecznie buduje swój wizerunek w przestrzeni medialnej
IV.5 przedstawia trendy w historycznym rozwoju informatyki i technologii oraz ich wpływ na rozwój społeczeństw
IV.6 poszerza i uzupełnia swoją wiedzę, korzystając z zasobów udostępnionych na platformach do e-nauczania
V Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
V.1 postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad
V.2 respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i własnych oraz dokumentów elektronicznych
V.3 stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania informacji
V.4 opisuje szkody, jakie mogą spowodować działania pirackie w sieci, w odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego społeczeństwa

Na początek:  podrozdziału   strony 

Kryteria oceniania i sposoby poprawy ocen

Prawo oświatowe wymaga od nauczyciela oceniania uczniów. Ocenianie jest procesem, którego istotą jest przekazanie informacji o osiągnięciach uczniów. Nauczyciel może to zrobić:

    czynnie – wykorzystując zadania wymagające rozwiązania problemu lub przeprowadzając test sprawdzający poziom zdobytych umiejętności uczniów z zakresu podstawowego,

    biernie – obserwując uczniów i zadając im dodatkowe zadania do wykonania w trakcie realizacji nauczania bieżącego materiału.

Jednym z obowiązkowych elementów oceniania jest ustalenie wartości ocen w skali od 1 do 6. Dwie skrajne oceny mają specjalne znaczenie. Ocena 1 (niedostateczna) nie pozwala uczniowi na kontynuowanie edukacji w następnej klasie (z możliwością wyjątku w postaci promocji warunkowej). Oceną tą zagrożeni są przede wszystkim uczniowie mający trudności w nauce.

W ocenianiu wewnątrzszkolnym należy dążyć do optymalnego wykorzystania możliwości edukacyjnych uczniów, zwracając uwagę, by indywidualizacji towarzyszyła umiejętność współdziałania. Istotne znaczenie ma ocena celująca, której uzyskanie powinno być ogólnie dostępne. Jedynym warunkiem jej uzyskania jest bezbłędne lub prawie bezbłędne rozwiązanie zadań. Dodatkowo powinno się uwzględniać szczególne osiągnięcia ucznia, np. udział w konkursach lub olimpiadzie informatycznej.

Oceny cząstkowe

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną, posiłkując się ocenami cząstkowymi. Uczniowie mogą uzyskać oceny cząstkowe za rozwiązanie zadań (z podanymi kryteriami lub bez nich), aktywność podczas zajęć, pracę zespołową i zrealizowane projekty.

Poziom trudności zadań należy dobierać tak, by pogodzić możliwości ich realnego rozwiązania przez uczniów z minimalnymi wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Zadania mają pomóc uczniom zrozumieć ideę danego problemu, nauczyć ich, w jaki sposób można skorygować ewentualne błędy, a nauczyciel powinien dać uczniom szansę poprawienia oceny.

Ogólne kryteria muszą spełniać trzy warunki:

    jeśli uczeń uzyskuje 0% punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną,

    wyższa wartość oceny musi odpowiadać wyższej liczbie punktów,

    jeśli uczeń uzyskuje 100% punktów, otrzymuje ocenę celującą.

Ocenie mogą być przypisane wagi, jeśli taką możliwość przewiduje system oceniania określony w szkole. Kryteria oceniania powinny być jawne, jeszcze zanim uczniowie zaczną rozwiązywać zadania. Dodatkowo nauczyciel powinien określić czas przeznaczony na wykonanie zadań i wagę oceny, o ile jest ona w szkole dopuszczalna.

Aktywność uczniów

Ocena aktywności uczniów nie powinna być nadużywana. Chodzi o wyeliminowanie tzw. sztucznej aktywności, nastawionej wyłącznie na uzyskanie wysokiej oceny. Skuteczna ocena aktywnej pracy podczas lekcji powinna uwzględniać możliwości edukacyjne uczniów. Warto także rozważyć zapowiedź oceny aktywności, pod warunkiem że uczniowie wcześniej się do niej przygotują. Nauczyciel ma możliwość oceny aktywności uczniów np. podczas ich dyskusji na forum klasy na zadany wcześniej temat.

Ocena aktywności uczniów ma szansę wzmacniać motywację uczniów do dalszej edukacji.

Prace grupowe, projekty

Ocena pracy grupowej dotyczy przede wszystkim oceny projektów zapisanych w ramowym planie nauczania. Ocena prac grupowej nie jest łatwa z następujących powodów:

    wkład pracy poszczególnych uczniów w całość prac nie musi być porównywalny,

    w grupie mogą pracować uczniowie o różnych uzdolnieniach i różnych kompetencjach społecznych,

    system oceny może być jednakowy dla całej grupy bądź dopuszczać zróżnicowanie ocen dla uczniów tworzących grupę.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Ramowy plan nauczania (rozkład materiału)
dla klasy pierwszej

Preferowane metody pracy zapisano w tabeli skrótami (MBM – metoda burzy mózgów; MC – metoda ćwiczeń; MD – metoda dyskusji; MDP – metoda demonstracji, pokazu; MEL – metoda e-learningu, z wykorzystaniem programów komputerowych i internetu; MGS – metoda gier zespołowych i symulacyjnych; MPR – metoda projektu edukacyjnego; MPP – metoda pracy z podręcznikiem; MW – metoda wykładu rozszerzonego o przekaz multimedialny), aby ograniczyć powtórzenia długich nazw, które mogłyby utrudnić lekturę prezentowanego planu nauczania. Zapisy podstawy programowej, do których odnoszą się poszczególne tematy, podano w postaci oznaczeń przyjętych w tym programie (patrz: Treści nauczania – wymagania szczegółowe).

Lp.

Temat

Liczba godzin

Zapisy podstawy programowej

Część I

Rozdział 1. Urządzenia komputerowe w sieci

1

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym

2

III.3, V.3

2

Nowe technologie i oprogramowanie

1

III.1, III.2

3

Sieci komputerowe – budowa i usługi

2

III.1, III.4, IV.5

4

E-usługi

2

IV.2

5

Korzystanie z e-zasobów i współpraca zdalna

1

IV.5, IV.6, V.1, V.2

Rozdział 2. Edytor tekstu i prezentacje

6

Rozbudowane dokumenty tekstowe

3

II.3b

7

Sztuka prezentacji

2

II.3e

P

Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy

4

II.3a, II.3b, II.3e, III.1, III.2, III.4, IV.1, IV.2, IV.3, IV.6

Rozdział 3. Społeczeństwo w Internecie

8

Moja cyfrowa tożsamość

1

IV.4, V.1, V.2, V.4

9

Przemiany społeczne a technologie

1

V.1, V.2, V.4

10

Cyberbezpieczeństwo

2

III.1, III.2, III.3, V.1, V.3, V.4

Rozdział 4. Strony WWW i grafika komputerowa

11

Tworzenie stron internetowych

3

II.3a, II.3f

12

Grafika 2D i 3D

4

II.3a, II.3f

P

Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt zespołowy

4

II.3f, II.4, III.2

Suma godzin: 32

 


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.