Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodatek B

Raporty

SPIS TREŚCI

Dodatek B: Raporty

Pojawiają się one na spodzie ekranu zawsze, gdy komputer przerywa wykonywanie programu w języku BASIC i wyjaśnia, dlaczego przerwał, czy to z powodów naturalnych, czy z powodu powstania jakiegoś błędu.

Raport składa się z:

- numeru kodu lub litery, abyś mógł go sobie wyszukać w poniższej tabelce,

- krótkiej wiadomości wyjaśniającej, co się stało,

- numeru wiersza oraz numeru polecenia w tym wierszu, gdzie nastąpiło zatrzymanie. (Rozkaz bezpośredni jest pokazywany jako wiersz 0. Wewnątrz wiersza polecenie nr 1 jest na samym początku, polecenie 2 występuje jako następne za dwukropkiem lub za słowem THEN, itd.)

Zachowanie polecenia CONTINUE zależy w dużym stopniu od tych raportów. Zwykle CONTINUE przechodzi do wiersza i polecenia podanych w ostatnim raporcie, lecz są wyjątki dla raportów 0, 9 i D (zobacz również do Dodatku C).

Oto tablica zawierająca wszystkie raporty. Podaje ona również okoliczności powstania danego raportu, a te odsyłają cię do Dodatku C. Na przykład błąd A Invalid argument (A Zły argument) może wystąpić z SQR, IN, ACS i ASN, a w Dodatku C pod tymi hasłami znajdziesz odpowiedź, dlaczego ten argument był zły.

Kod Znaczenie Sytuacje
0 0K
Wykonanie zakończone sukcesem lub skok do wiersza o numerze większym od numeru ostatniego wiersza w programie. Ten raport nie zmienia wiersza i polecenia, do którego skacze CONTINUE.
Dowolna
1 NEXT without FOR - NEXT bez FOR
Nie istnieje zmienna sterująca (nie została ustawiona przez polecenie FOR), lecz jest zwykła zmienna z tą samą nazwą.
NEXT
2 Variable not found - Zmienna nie odnaleziona
Dla zwykłej zmiennej zdarzy się to, jeśli przed jej użyciem nie została przypisana jej wartość w poleceniach LET, READ lub INPUT, nie została załadowana z taśmy lub ustawiona przez polecenie FOR. Dla tablic zdarzy się to, jeśli zostaną one użyte przed określeniem ich rozmiarów w poleceniu DIM lub przed załadowaniem z taśmy.
Dowolna
3 Subscript wrong - Zły indeks
Indeks jest poza rozmiarem tablicy lub podano złą liczbę indeksów. Jeśli indeks jest ujemny lub większy od 65535, to powstanie błąd B.
Zmienne indeksowane, podłańcuchy
4 Out of memory - Brak pamięci
W komputerze brakuje miejsca na to, co chcesz zrobić. Jeśli komputer stanie się naprawdę zapchany, będziesz musiał wyczyścić wiersz polecenia przy pomocy klawisza DELETE, a następnie usunąć jeden lub dwa wiersze w programie (z zamiarem późniejszego ich wstawienia), aby zrobić sobie nieco miejsca na manewry, powiedzmy, z CLEAR.
LET, INPUT, FOR, DIM, GO SUB, LOAD, MERGE.
Czasem podczas obliczania wartości wyrażenia.
5 Out of screen - Poza ekranem
Polecenie INPUT próbowało stworzyć więcej niż 23 wiersze w dolnej części ekranu. Również zdarza się przy PRINT AT 22, . . .
INPUT, PRINT AT
6 Number too big - Liczba zbyt duża
Obliczenia doprowadziły do wyniku, który przekracza około 1038.
Operacje arytmetyczne
7 RETURN without GO SUB - RETURN bez GO SUB
W program próbował wykonać instrukcję RETURN bez wcześniejszego GO SUB.
RETURN
8 End of file - Koniec pliku
[nieudokumentowane]
Microdrive, itp. operacje.
9 STOP statement - Polecenie STOP
Po tym raporcie CONTINUE nie powtórzy STOP, lecz przejdzie do następnego polecenia w programie.
STOP
A Invalid argument - Zły argument
Argument funkcji jest z jakiegoś powodu zły.
SQR, LN, ASN, ACS, USR (z argumentem łańcuchowym)
B Integer out of range - Liczba całkowita poza zakresem
Gdy jest potrzebna liczba całkowita, argument zmiennoprzecinkowy zostaje zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli ta okaże się leżeć poza odpowiednim zakresem, powstaje błąd B. Przy dostępie do tablicy zobacz na błąd 3.
RUN, RANDOMIZE, POKE, DIM, GO TO, GO SUB, LIST, LLIST, PAUSE, PLOT, CHR$, PEEK, USR (z argumentem liczbowym), dostęp do tablicy
C Nonsense in BASIC - Nonsens w języku BASIC
Tekst (łańcucha) argumentu nie tworzy poprawnego wyrażenia.
VAL, VAL$
D BREAK - CONT repeats - PRZERWANIE - CONTINUE powtarza
Został naciśnięty klawisz BREAK podczas jakiejś operacji wejścia/wyjścia. Zachowanie CONTINUE po tym raporcie jest normalne, tzn. powtarza ono przerwane polecenie. Porównaj z raportem L.
LOAD, SAVE, VERIFY, MERGE, LPRINT, LLIST, COPY.
Również, gdy komputer zadaje pytanie scroll?, a ty wpiszesz N, SPACJĘ lub STOP.
E Out of DATA - Koniec danych
Próbowałeś odczytać poleceniem READ poza koniec listy ostatniego polecenia DATA.
READ
F Invalid file name - Zła nazwa pliku
SAVE z pustą nazwą lub dłuższą niż 10 liter.
SAVE
G No room for line - Brak miejsca na wiersz
W pamięci nie ma miejsca na pomieszczenie nowego wiersza w programie.
Wprowadzanie nowego wiersza do programu.
H STOP in INPUT - STOP w INPUT
Pewne dane dla INPUT rozpoczęły się od STOP lub przy INPUT LINE - naciśnięto klawisz obrazek. W przeciwieństwie do raportu 9 po raporcie H CONTINUE zachowuje się normalnie powtarzając polecenie INPUT.
INPUT
I FOR without NEXT - FOR bez NEXT
Pewna pętla FOR miała zostać wykonana zero razy (np. FOR n=1 TO 0), a odpowiadającego jej polecenia NEXT nie odnaleziono w programie.
FOR
J Invalid I/O device - Złe urządzenie We/Wy
[nieudokumentowane]
Microdrive, itp. operacje.
K Invalid colour - Nieprawidłowy kolor
Podana liczba ma złą wartość.
INK, PAPER, BORDER, FLASH, BRIGHT, INVERSE, OVER; również po jednym ze znaków sterujących kolorem.
L BREAK into program - PRZERWA w programie
Naciśnięto klawisz BREAK, a to jest wykrywane pomiędzy dwoma poleceniami. Numer wiersza i polecenia w raporcie odnosi się do polecenia wykonywanego tuż przed naciśnięciem klawisza BREAK, lecz CONTINUE idzie do polecenia następnego (pozwalając na wykonanie dowolnych skoków), zatem nie powtarza ono żadnych poleceń w programie.
Dowolna
M RAMTOP no good - RAMTOP nieprawidłowe
Liczba określona dla RAMTOP jest albo za duża, albo za mała.
CLEAR; możliwe w RUN
N Statement lost - Polecenie stracone
Skok do polecenia, którego już nie ma w programie.
RETURN, NEXT, CONTINUE
O Invalid stream - Zły strumień
[nieudokumentowane]
Microdrive, itp. operacje.
P FN without DEF - FN bez DEF
Funkcja definiowana przez użytkownika
FN
Q Parameter error - Błąd parametru
Zła liczba argumentów lub jeden z nich jest złego typu (łańcuch zamiast liczby lub na odwrót).
FN
R Tape loading error - Błąd odczytu z taśmy
Na taśmie znaleziono właściwy plik,  lecz z jakiegoś powodu nie można go było odczytać lub zweryfikować. Najczęściej ten błąd jest spowodowany uszkodzeniem zapisu magnetycznego na taśmie.
VERIFY, LOAD lub MERGE

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.