Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny25/45/85

Przerwania

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Wektory przerwań

Poniższa tabela opisuje wektory przerwań (ang. Interrupt Vectors) dostępne w mikrokontrolerze ATtiny25/45/85:
Numer wektora Adres programu Źródło Definicja przerwania
1 0x0000 RESET Końcówka zewnętrzna, Reset przy włączeniu zasilania, Reset przy spadku napięcia zasilającego, Reset od licznika zegarowego
2 0x0001 INT0 Żądanie przerwania zewnętrznego 0
3 0x0002 PCINT0 Żądanie przerwania 0 przy zmianie stanu końcówki
4 0x0003 TIMER1_COMPA Zgodność porównania A w timerze/liczniku 1
5 0x0004 TIMER1_OVF Przepełnienie timera/licznika 1
6 0x0005 TIMER0_OVF Przepełnienie timera/licznika 0
7 0x0006 EE_RDY Gotowość EEPROM
8 0x0007 ANA_COMP Komparator analogowy
9 0x0008 ADC Zakończone przetwarzanie w przetworniku A/C
10 0x0009 TIMER1_COMPB Zgodność porównania B w timerze/liczniku 1
11 0x000A TIMER0_COMPA Zgodność porównania A w timerze/liczniku 0
12 0x000B TIMER0_COMPB Zgodność porównania B w timerze/liczniku 0
13 0x000C WDT Zakończony okres zliczania w timerze licznika zegarowego
14 0x000D USI_START START USI
15 0x001E USI_OVF Przepełnienie USI

Jeśli program nigdy nie uaktywnia żadnego źródła przerwań, to wektory przerwań nie są używane i zajmowany przez nie obszar pamięci można wykorzystać na instrukcje normalnego programu.

Najbardziej typowe i ogólne ustawienie wektorów resetu oraz przerwań w ATtiny25/45/85 wygląda następująco:

  .org 0x0000     ; Ustaw adres następnej instrukcji
  rjmp RESET     ; Adres 0x0000
  rjmp INT0_ISR    ; Adres 0x0001
  rjmp PCINT0_ISR   ; Adres 0x0002
  rjmp TIM1_COMPA_ISR ; Adres 0x0003
  rjmp TIM1_OVF_ISR  ; Adres 0x0004
  rjmp TIM0_OVF_ISR  ; Adres 0x0005
  rjmp EE_RDY_ISR   ; Adres 0x0006
  rjmp ANA_COMP_ISR  ; Adres 0x0007
  rjmp ADC_ISR    ; Adres 0x0008
  rjmp TIM1_COMPB_ISR ; Adres 0x0009
  rjmp TIM0_COMPA_ISR ; Adres 0x000A
  rjmp TIM0_COMPB_ISR ; Adres 0x000B
  rjmp WDT_ISR    ; Adres 0x000C
  rjmp USI_START_ISR ; Adres 0x000D
  rjmp USI_OVF_ISR  ; Adres 0x000E
RESET:         ; Start programu głównego
  <instr>       ; Adres 0x000F
  ...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerwania zewnętrzne

Przerwania zewnętrzne (ang. external interrupts) są wyzwalane przez końcówkę INT0 lub dowolną z końcówek PCINT[5:0] mikrokontrolera ATtiny25/45/85:

Zwróć uwagę, że gdy przerwania te zostaną uaktywnione, będą wyzwalane nawet w przypadku, kiedy związane z nimi końcówki zostały skonfigurowane jako wyjścia. Cecha ta udostępnia sposób generowania przerwania programowego. Przerwania PCI od zmiany stanu końcówki (ang. pin change interrupts) będą wyzwalane, gdy jedna z uaktywnionych końcówek PCINT[5:0] zmieni swój stan logiczny (np. z 1 na 0 lub z 0 na 1). Rejestr PCMSK określa, które z końcówek PCINT[5:0] mogą generować takie przerwanie. Przerwania zmiany stanu końcówki na wyprowadzeniach PCINT[5:0] są wykrywane asynchronicznie, co oznacza, że można ich używać do wybudzania mikrokontrolera z trybów uśpienia innych niż tryb bezczynny.

Przerwanie INT0 może być wyzwalane przez opadające/narastające zbocze sygnału lub przez niski poziom logiczny. Ustawia się to w rejestrze sterującym mikrokontrolera – MCUCR. Gdy zostanie uaktywnione przerwanie INT0 i skonfigurowane na wyzwalanie poziomem, to przerwanie będzie wyzwalane tak długo, jak jego końcówka jest utrzymywana w stanie niskim. Zauważ, iż rozpoznawanie przerwań przy zboczach narastających lub opadających na końcówce INT0 wymaga obecności zegara we/wy.

Przerwanie od niskiego poziomu

Przerwanie od niskiego poziomu (ang. low level interrupt) na końcówce INT0 (5) jest wykrywane asynchronicznie. Oznacza to, iż to źródło przerwania może zostać użyte do wybudzania mikrokontrolera również z trybów uśpienia innych niż tryb bezczynności (zegar we/wy jest zatrzymywany we wszystkich trybach uśpienia za wyjątkiem trybu bezczynności).

Zwróć uwagę, iż jeśli przerwanie od niskiego poziomu zostanie użyte do wybudzenia z trybu wyłączenia zasilania, to pożądany poziom musi być utrzymywany wystarczająco długo, aby mikrokontroler ukończył wybudzanie się, a następnie wyzwolił to przerwanie. Jeśli niski poziom zniknie przed końcem czasu uruchamiania, mikrokontroler wybudzi się, lecz nie zostanie wygenerowane żadne przerwanie. Czas uruchamiania jest definiowany przez bity bezpiecznikowe SUT i CKSEL opisane w rozdziale "Zegar systemowy i opcje zegarowe".

Jeśli niski poziom na końcówce przerwania zostanie usunięty przed wybudzeniem się mikrokontrolera, to wykonanie programu nie zostanie skierowane do procedury obsługi przerwania, lecz nastąpi kontynuacja wykonywania od kolejnej instrukcji za rozkazem SLEEP.

Synchronizacja w czasie przerwania od zmiany stanu końcówki

Przykład synchronizacji w czasie przerwania od zmiany stanu końcówki pokazuje poniższy rysunek:

obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis rejestrów

MCUCR – MCU Control Register – Rejestr sterujący mikrokontrolerem

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x35 BODS PUD SE SM1 SM0 BODSE ISC01 ISC00 MCUCR
Zapis/Odczyt O/Z Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Bity 1, 0 – ISC01, ISC00: Interrupt Sense Control 0 Bit 1 and Bit 0 – Bity wybierające sposób generowania przerwania INT0

Przerwanie zewnętrzne 0 zostaje uaktywnione przez zewnętrzną końcówkę INT0, jeśli są ustawione bit I w rejestrze stanu SREG oraz odpowiedni bit w masce przerwań. Poziom i zbocza sygnału na końcówce INT0 aktywujące przerwanie są zdefiniowane w poniższej tabeli. Wartość sygnału na końcówce INT0 jest próbkowana przed wykrywaniem zboczy. Jeśli zostało wybrane przerwanie od zbocza lub zmiany stanu, to impulsy, które trwają dłużej od jednego taktu zegara wygenerują przerwanie. Jeśli wybrano przerwanie od niskiego poziomu, to poziom ten musi być utrzymany aż do zakończenia bieżąco wykonywanej instrukcji, aby zostało wygenerowane przerwanie.

ISC01 ISC00 Opis
0 0 Niski poziom na końcówce INT0 wygeneruje żądanie przerwania.
0 1 Każda zmiana poziomu logicznego na końcówce INT0 wygeneruje żądanie przerwania.
1 0 Opadające zbocze sygnału na końcówce INT0 wygeneruje żądanie przerwania.
1 1 Narastające zbocze sygnału na końcówce INT0 wygeneruje żądanie przerwania.

GIMSK – General Interrupt Mask Register – Rejestr maski przerwań ogólnych

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x3B INT0 PCIE GIMSK
Zapis/Odczyt O Z/O Z/O O O O O O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bity 7,4:0 – Zarezerwowane

Te bity są w ATtiny24/44/84 zarezerwowane i przy odczycie zawsze mają wartość zero.

Bit 6 – INT0: External Interrupt Request 1 Enable – Uaktywnienie żądań przerwań zewnętrznych 0

Gdy są ustawione na 1 bit INT0 oraz bit I w rejestrze stanu (SREG), to uaktywnione jest generowanie przerwań z końcówki zewnętrznej INT0. Bity ISC01 i ISC00 w rejestrze MCUCR określają sposób generacji przerwania (narastające/opadające zbocze, zmiana stanu lub poziom niski na końcówce). Wybrane zdarzenie na końcówce spowoduje wygenerowanie przerwania, nawet jeśli końcówka ta została skonfigurowana jako wyjście. Przerwanie to jest obsługiwane przez procedurę wskazywaną przez wektor przerwania INT0.

Bit 5 – PCIE: Pin Change Interrupt Enable – Uaktywnienie przerwań od zmiany stanu końcówki

Gdy są ustawione na 1 bit PCIE oraz bit I w rejestrze stanu (SREG), to uaktywnione jest generowanie przerwań 1 od zmiany stanu końcówek. Jakakolwiek zmiana na uaktywnionych końcówkach PCINT[5:0] spowoduje wygenerowanie przerwania. Przerwanie to jest obsługiwane przez procedurę wskazywaną przez wektor przerwania PCI1. Końcówki PCINT[5:0] są uaktywniane indywidualnie w rejestrze PCMSK.


GIFR – General Interrupt Flag Register – Ogólny Rejestr znaczników przerwań

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x3A INTF0 PCIF GIFR
Zapis/Odczyt O Z/O Z/O O O O O O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bity 7,4:0 – Zarezerwowane

Te bity są w ATtiny24/44/84 zarezerwowane i przy odczycie zawsze mają wartość zero.

Bit 6 – INTF0: External Interrupt Flag 0 – Znacznik 0 przerwania zewnętrznego

Gdy zbocze lub zmiana stanu logicznego na końcówce INT0 wyzwoli żądanie przerwania, ustawiany jest znacznik INTF0. Jeśli są ustawione bit I w rejestrze SREG oraz bit INT0 w rejestrze GIMSK, to mikrokontroler skoczy do odpowiedniego wektora przerwań. Znacznik jest zerowany przy wykonaniu procedury obsługi przerwania. Alternatywnie można go wyzerować przez zapisanie go bitem 1. Znacznik ten jest zawsze zerowany przy skonfigurowaniu INT0 jako przerwanie od poziomu.

Bit 5 – PCIF: Pin Change Interrupt Flag – Znacznik przerwania od zmiany stanu końcówki

Gdy zmiana stanu logicznego na dowolnej końcówce PCINT[5:0] wygeneruje żądanie przerwania, zostaje ustawiony znacznik PCIF. Jeśli są ustawione bit I w rejestrze SREG oraz bit PCIE w GIMSK, to mikrokontroler skoczy do odpowiedniego wektora przerwań. Znacznik jest zerowany przy wykonaniu procedury obsługi przerwania. Alternatywnie można go wyzerować przez zapisanie go bitem 1.


PCMSK – Pin Change Mask Register – Rejestr maski przerwań od zmiany stanu końcówki

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x15 - - PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0 PCMSK
Zapis/Odczyt O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bity 7...6 – Zarezerwowane

Te bity są zarezerwowane i przy odczycie dają wartość 0.

Bity 5...0 – PCINT11..8: Pin Change Enable Mask 11..8 – Maska uaktywniania przerwań od zmiany stanu końcówek

Każdy z bitów PCINT[5:0] uaktywnia generowanie przerwań od zmiany stanu logicznego na odpowiadającej mu końcówce we/wy. Jeśli są ustawione bit PCINT[5:0] oraz bit PCIE w GIMSK, to zostaję uaktywnione przerwanie od zmiany stanu końcówki na odpowiedniej końcówce we/wy. Jeśli bit PCINT11...8 jest wyzerowany, to przerwanie od zmiany stanu na odpowiadającej mu końcówce we/wy zostanie wyłączone.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.