Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

W naszym serwisie jest nowszy artykuł o obliczaniu pierwiastków funkcji: "Metody numeryczne".

Metoda Regula Falsi

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Mamy daną funkcję f(x) oraz przedział [a,b] poszukiwań pierwiastka. W przedziale tym funkcja musi spełniać następujące warunki:

Gdy funkcja f(x) spełnia podane warunki, to w przedziale [a,b] zagwarantowane jest istnienie pierwiastka i możemy go wyszukać algorytmem regula falsi.

obrazek

W języku łacińskim regula falsi oznacza fałszywą prostą. Ideą tej metody jest założenie, iż funkcja w coraz mniejszych przedziałach wokół pierwiastka zaczyna przypominać funkcję liniową. Skoro tak, to przybliżenie pierwiastka otrzymujemy prowadząc linię prostą (sieczną) z punktów krańcowych przedziału. Sieczna przecina oś OX w punkcie xo, który przyjmujemy za przybliżenie pierwiastka - gdyby funkcja faktycznie była liniowa, otrzymany punkt xo byłby rzeczywistym pierwiastkiem.

Wzór dla xo można wyprowadzić na kilka sposobów. My wybierzemy znane twierdzenie Talesa, które mówi, iż jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta będą proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na ramieniu drugim. Poniższy rysunek obrazuje tę sytuację:

obrazek

W naszym przypadku postępujemy następująco:

Kąt utworzą odpowiednie odcinki:

pionowo FA = (a,0)-(a,f(a)) powiększony o odcinek FB = (b,0)-(b,-f(b))

poziomo XAB = (a,0)-(b,0)

Prostymi równoległymi będzie cięciwa z punktów krańcowych przedziału, oraz ta sama cięciwa przesunięta pionowo w górę o długość odcinka FB.

Poniższy rysunek obrazuje otrzymaną sytuację:

obrazek

Zgodnie z twierdzeniem Talesa mamy:

Jeśli podstawimy do tego wzoru długości odcinków:

Otrzymamy:

a dalej:

Ostatnie przekształcenie ma na celu otrzymanie wzoru o lepszej "zapamiętywalności". Mnożymy mianownik przez (-1), dzięki czemu staje się on spójny z licznikiem ułamka. Sam ułamek zmienia znak na minus.

Algorytm regula falsi jest bardzo podobny do opisanego w poprzednim rozdziale algorytmu bisekcji. Założenia wstępne dla badanej funkcji w obu algorytmach są identyczne. Różnią się one sposobem wyznaczania punktu xo. W algorytmie bisekcji punkt ten zawsze wyznaczany był w środku przedziału [a,b]. Z tego powodu algorytm bisekcji jest "nieczuły" na przebieg funkcji - zawsze zbliża się do pierwiastka w ten sam sposób.

W algorytmie regula falsi jest inaczej. Punk xo wyznaczany jest w zależności od wartości funkcji na krańcach przedziału poszukiwań. W efekcie w każdej iteracji otrzymujemy lepsze przybliżenie do rzeczywistej wartości pierwiastka. Zatem w większości przypadków algorytm regula falsi szybciej osiągnie założoną dokładność pierwiastka od algorytmu bisekcji (chociaż można oczywiście podać kontrprzykłady).

Po wyznaczeniu przybliżonego pierwiastka postępowanie w obu algorytmach jest w zasadzie takie samo. Sprawdzamy, czy wartość modułu różnicy pomiędzy dwoma ostatnimi przybliżeniami pierwiastka jest mniejsza od zadanego minimum. Jeśli tak, obliczenia kończymy zwracając xo.

Obliczamy wartość funkcji w punkcie xo i sprawdzamy, czy jest ona dostatecznie bliska zeru. Jeśli tak, zwracamy xo i kończymy. Jeśli nie, za nowy przedział przyjmujemy tą część przedziału [a,b] rozdzielonego przez xo, w której funkcja zmienia znak. Całą procedurę powtarzamy, aż do osiągnięcia pożądanego wyniku.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis Algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

f(x) funkcja, której pierwiastek liczymy. Musi spełniać warunki podane na początku tego rozdziału.
a,b punkty krańcowe przedziału poszukiwań pierwiastka funkcji f(x).    a,b ∈ R

Dane wyjściowe

xo pierwiastek funkcji f(x)

Zmienne pomocnicze i funkcje

fa , fb , fo – wartości funkcji odpowiednio w punktach a, b, xo.   fa , fb , foR
x1 – przechowuje poprzednią wartość przybliżenia xo
εo – określa dokładność porównania z zerem. εo = 0.0000000001
εx – określa dokładność wyznaczania pierwiastka xo.       εx = 0.0000000001

Lista kroków

  K01: Czytaj a i b
  K02: faf (a);   fbf (b);
x1a;   xo ← b
  K03: Jeśli fa · fb > 0,
to pisz "Funkcja nie spełnia założeń"
i zakończ
  K04: Dopóki | x1 - xo | > εx:
    wykonuj kroki K05 ... K08
K05:     x1xo
K06:    
K07:     Jeśli | fo | < εo,
    to idź do kroku K09
K08:     Jeśli fa · fo < 0,
    to b ← xo;    fbfo,
    inaczej  a ← xo;    fafo
  K09: Pisz xo
  K10: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Algorytm regula falsi jest bardzo podobny do algorytmu bisekcji. Zmiany zaznaczono na schemacie blokowym zielonym kolorem elementów.

Odczytujemy zakres poszukiwań pierwiastka danej funkcji. W zmiennych fa i fb umieszczamy wartość funkcji na krańcach tego zakresu. Inicjujemy x1 oraz xo , tak aby algorytm nie zatrzymał się przy pierwszym obiegu pętli.

Pierwszy test ma na celu sprawdzenie warunku różnych znaków wartości funkcji na krańcach przedziału [a,b]. Różne znaki gwarantują nam istnienie pierwiastka w danym zakresie. Jeśli funkcja na krańcach ma ten sam znak, wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm.

Rozpoczynamy pętlę wyliczania kolejnych przybliżeń pierwiastka funkcji. Pętla wykonywana jest do momentu, gdy dwa ostatnio obliczone pierwiastki różnią się o εx.

Na początku pętli do x1 wprowadzamy poprzednio wyliczony pierwiastek i obliczamy nowy. Następne obliczamy wartość funkcji w xo umieszczając ją w zmiennej fo. Sprawdzamy, czy wartość fo jest dostatecznie bliska zeru (wpada w otoczenie zera o promieniu εo), Jeśli tak, to przerywamy pętlę, co spowoduje wypisanie xo i zakończenie algorytmu.

Za nowy przedział [a,b] przyjmujemy tę część przedziału podzielonego przez xo, w której funkcja zmienia znak. Testujemy iloczyn fa przez fo. Jeśli jest ujemny, to funkcja zmienia znak przyjmuje w [a,xo]. Za nowy koniec b przyjmujemy xo i kontynuujemy pętlę. W przeciwnym razie zmiana znaku występuje w [xo,b]. Za nowy początek a przyjmujemy xo i kontynuujemy pętlę. W obu przypadkach przepisujemy również fo odpowiednio do fa lub fb w celu uniknięcia ponownych obliczeń wartości funkcji w nowych punktach krańcowych przedziału.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Programy

Programy wyznaczają miejsce zerowe funkcji:

Pierwiastków należy poszukiwać w przedziałach [-1,0] i [1,2].

C++
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu regula falsi
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdlib> 

using namespace std;

const double EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
const double EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

double f(double x)
{
 return x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

int main()
{
 double a,b,x0,x1,fa,fb,f0;

 cout << setprecision(8)   // 8 cyfr po przecinku
    << fixed;       // format stałoprzecinkowy

 cout << "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda regula falsi\n"
     "f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1\n"
     "----------------------------------------------------\n"
     "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek      I LO w Tarnowie\n\n"
     "Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:\n\n";
 cout << "a = "; cin >> a;
 cout << "b = "; cin >> b;
 cout << "\n----------------------------------------------------\n\n"
     "WYNIK:\n\n";
 fa = f(a); fb = f(b); x1 = a; x0 = b;
 if(fa * fb > 0) cout << "Funkcja nie spelnia zalozen\n";
 else
 {
  while(fabs(x1 - x0) > EPSX)
  {
   x1 = x0;
   x0 = a - fa * (b - a) / (fb - fa);
   f0 = f(x0);
   if(fabs(f0) < EPS0) break;
   if(fa * f0 < 0)
   {
    b = x0; fb = f0;
   }
   else
   {
    a = x0; fa = f0;
   }
  }
  cout << "x0 = " << setw(15) << x0 << endl;
 }
 cout << "\n------------------------------------------------\n\n";
 system("pause");
 return 0;
}
Pascal
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu regula falsi
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

program mzf1;

uses math;

const
 EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
 EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x : real) : double;
begin
 Result := x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
end;

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

var
 a,b,x0,x1,fa,fb,f0 : double;

begin
 writeln('Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda regula falsi');
 writeln('f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1');
 writeln('----------------------------------------------------');
 writeln('(C)2006 mgr Jerzy Walaszek      I LO w Tarnowie');
 writeln;
 writeln('Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:');
 writeln;
 write('a = '); readln(a);
 write('b = '); readln(b);
 writeln;
 writeln('----------------------------------------------------');
 writeln('WYNIK:');
 writeln;
 fa := f(a); fb := f(b); x1 := a; x0 := b; 
 if fa * fb > 0 then writeln('Funkcja nie spelnia zalozen')
 else
 begin
  while abs(x1 - x0) > EPSX do
  begin
   x1 := x0;
   x0 := a - fa * (b - a) / (fb - fa);
   f0 := f(x0); 
   if abs(f0) < EPS0 then break;
   if fa * f0 < 0 then
   begin
    b := x0; fb := f0;
   end
   else
   begin
    a := x0; fa := f0;
   end;
  end;
  writeln('x0 = ',x0:15:8);
 end;
 writeln;
 writeln('----------------------------------------------------');
 writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
' za pomocą algorytmu regula falsi
'---------------------------------------------
' (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

Declare Function f(x As Double) As Double

Const EPS0 As Double = 0.0000000001 ' dokładność porównania z zerem
Const EPSX As Double = 0.0000000001 ' dokładność wyznaczenia pierwiastka

'-----------------------------------------------------
' Program główny
'-----------------------------------------------------

Dim As double a, b, x0, x1, fa, fb, f0

Print "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda regula falsi"
Print "f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1"
Print "----------------------------------------------------"
Print "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek      I LO w Tarnowie"
Print
Print "Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:"
Print
Input "a = ", a
Input "b = ", b
Print
Print "----------------------------------------------------"
Print
Print "WYNIK:"
Print
fa = f(a) : fb = f(b) : x1 = a : x0 = b
If fa * fb > 0 Then
  Print "Funkcja nie spelnia zalozen"
Else
  While Abs(x1 - x0) > EPSX
   x1 = x0
   x0 = a - fa * (b - a) / (fb - fa)
   f0 = f(x0)
   If Abs(f0) < EPS0 Then Exit While
   If fa * f0 < 0 Then
     b = x0 : fb = f0
   Else
     a = x0 : fa = f0
   End If
  Wend
  
  Print Using "x0 = ######.########"; x0
End If

Print
Print "------------------------------------------------"
Print
Print "Koniec. Nacisnij klawisz Enter..."

Sleep

End

' Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
' f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
' <-1,0> i <1,2>
'-----------------------------------------

Function f(x As Double) As Double
 Return x * x * x * (x + Sin(x * x - 1) - 1) - 1
End Function
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div align="center">
   <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset; PADDING-RIGHT: 4px;
          BORDER-TOP: #ff9933 1px outset; PADDING-LEFT: 4px;
          PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
          BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbincode">
    <h3 style="TEXT-ALIGN: center">
     Obliczanie pierwiastka funkcji metodą regula falsi
    </h3>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <i>f(x) = x<sup>3</sup>(x + sin(x<sup>2</sup> - 1) - 1) - 1</i>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
    </p>
    <hr>
    <p style="text-align: center">
     Wpisz do pól edycyjnych zakres przedziału poszukiwań pierwiastka
    </p>
    <div align="center">
     <table border="0" id="table144" cellpadding="8"
         style="border-collapse: collapse">
      <tr>
       <td>
        a = <input type="text" name="wsp_a" size="20" value="1"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        b = <input type="text" name="wsp_b" size="20" value="2"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        <input type="button" value="Szukaj pierwiastka" name="B1"
            onclick="main()">
       </td>
      </tr>
     </table>
    </div>
    <div id="out" align=center>...</div>
   </form> 

<script language=javascript>

// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu regula falsi
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

var EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
var EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x)
{
 return x * x * x * (x + Math.sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

function main()
{
 var a,b,x0,x1,fa,fb,f0,t;

 a = parseFloat(document.frmbincode.wsp_a.value);
 b = parseFloat(document.frmbincode.wsp_b.value);
 if(isNaN(a) || isNaN(b))
  t = "<font color=red><b>Złe krańce zakresu poszukiwań pierwiastka!</b></font>";
 else
 {
  t = "x<sub>o</sub> = ";
  fa = f(a); fb = f(b); x1 = a; x0 = b;
  if(fa * fb > 0)
   t = "<font color=red><b>Funkcja nie spelnia zalozen</b></font>";
  else
  {
   while(Math.abs(x1 - x0) > EPSX)
   {
    x1 = x0;
    x0 = a - fa * (b - a) / (fb - fa);
    f0 = f(x0);
    if(Math.abs(f0) < EPS0) break;
    if(fa * f0 < 0)
    {
     b = x0; fb = f0;
    }
    else
    {
     a = x0; fa = f0;
    }
   }
   t += x0;
  }
 }
 document.getElementById("out").innerHTML = t;
}

</script>
  </div>
 </body>
</html>
Wynik:
Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda regula falsi
f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
----------------------------------------------------
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek           I LO w Tarnowie

Podaj zakres poszukiwań pierwiastka:

a = 1
b = 2

----------------------------------------------------

WYNIK:

x0 =      1,18983299

----------------------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...

Tutaj możesz przetestować działanie prezentowanego skryptu. Przykładowa funkcja posiada pierwiastki w przedziałach [-1,0] oraz [1,2].

Obliczanie pierwiastka funkcji metodą regula falsi

f(x) = x3(x + sin(x2 – 1) - 1) - 1

(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie


Wpisz do pól edycyjnych zakres przedziału poszukiwań pierwiastka

a = b =
...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.