Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

W naszym serwisie jest nowszy artykuł o obliczaniu pierwiastków funkcji: "Metody numeryczne".

Równanie sześcienne

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Równanie sześcienne posiada następującą postać:

Algorytm znajdowania pierwiastków takiego równania jest dużo bardziej skomplikowany niż dla równania kwadratowego.

Wyznaczamy trzy współczynniki f, g i h wg wzorów:

W zależności od wartości wyliczonych współczynników rozróżniamy trzy przypadki:

 1. h > 0 - tylko jeden pierwiastek rzeczywisty (pozostałe dwa są zespolone - liczbami zespolonymi nie zajmujemy się w liceum).
 2. f = 0 i g = 0 - pierwiastek potrójny.
 3. W pozostałym przypadku mamy trzy pierwiastki rzeczywiste.

Jeden pierwiastek rzeczywisty

Jeśli h > 0, pierwiastek wyliczamy ze wzoru:

Pierwiastek potrójny

W przypadku f = 0 i g = 0 równanie posiada pierwiastek potrójny (tzn. trzy pierwiastki o tej samej wartości). Wartość pierwiastka wyznaczamy ze wzoru:

Trzy pierwiastki rzeczywiste

W tym przypadku wyznaczamy kolejne współczynniki pomocnicze i, j, k, m, n i p:

Gdy współczynniki pomocnicze są obliczone, pierwiastki równania otrzymujemy ze wzorów:

Przykład:

Dla przykładu obliczymy pierwiastki trzech równań sześciennych:

Równanie 1:Ponieważ h > 0, zatem równanie posiada tylko jeden pierwiastek rzeczywisty:


Równanie 2:

Ponieważ współczynniki f i g są równe 0, równanie posiada pierwiastek potrójny:

Równanie 3:

Ponieważ h < 0, zachodzi przypadek trzech pierwiastków rzeczywistych. Najpierw obliczamy współczynniki pomocnicze:

Teraz obliczamy kolejne niewiadome:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

a,b,c,d współczynniki równania ax3 + bx2 + cx + d = 0. a,b,c,d R

Dane wyjściowe

x1, x2, x3 poszukiwane pierwiastki oraz informacja o ich liczbie i typie: jeden pierwiastek rzeczywisty, pierwiastek potrójny i trzy pierwiastki rzeczywiste.

Zmienne pomocnicze i funkcje

i,j,k,m,n,p – współczynniki pomocnicze i, j, k, m, n, p R
ε – określa dokładność porównania z zerem. ε = 0.0000000001

Lista kroków

Ponieważ algorytm jest dosyć rozbudowany obliczeniowo, zrezygnowaliśmy z publikowania jego schematu blokowego, który w sumie jest prosty, lecz rozległy. Podajemy jedynie listę kroków. Wyjaśnienie wykonywanych operacji znajdzie czytelnik na początku tego rozdziału.

K01: Czytaj a, b, c, d
K02: Jeśli | a | < ε,
to pisz "To nie jest równanie sześcienne"
i zakończ
K03: Oblicz współczynniki pomocnicze:
K04: Jeśli | f | < ε  ∧  | g | < ε,
to idź do kroku K09
K05: Jeśli hε,
to idź do kroku K11
K06: Oblicz współczynniki pomocnicze:
K07: Oblicz pierwiastki:
K08: Pisz "Trzy pierwiastki rzeczywiste", x1, x2, x3
i zakończ
K09: Oblicz pierwiastki:
K10: Pisz "Pierwiastek potrójny", x1, x2, x3
i zakończ
K11: Oblicz pierwiastek:
K12: Pisz "Jeden pierwiastek rzeczywisty", x1
i zakończ

Na początek:  podrozdziału   strony 

Programy

Programy wczytują wartości współczynników a, b, c i d a następnie wyznaczają, o ile jest to możliwe, pierwiastki równania sześciennego o wprowadzonych współczynnikach.

C++
// Program rozwiązuje równanie sześcienne
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

const double EPS  = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem

// funkcja wylicza pierwiastek 3 stopnia
//--------------------------------------

inline double qrt(double x)
{
 return fabs(x) < EPS ? 0 : (x > 0 ? exp(log(x)/3) : -exp(log(-x)/3));
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

int main()
{

 double a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,m,n,p,x1,x2,x3;

 cout << setprecision(5)   // 5 cyfr po przecinku
    << fixed;       // format stałoprzecinkowy

 cout << "Demonstracja rozwiazywania rownania szesciennego:\n"
     "ax^3 + bx^2 + cx + d = 0\n"
     "-------------------------------------------------\n"
     "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie\n\n"
     "Podaj kolejno wspolczynniki a, b, c i d:\n\n";
 cout << "a = "; cin >> a;
 cout << "b = "; cin >> b;
 cout << "c = "; cin >> c;
 cout << "d = "; cin >> d;
 cout << "\n-------------------------------------------------\n\n"
     "WYNIKI:\n\n";
 if(fabs(a) < EPS)
  cout << "To nie jest rownanie szescienne\n";
 else
 {

// Obliczamy współczynniki pomocnicze f,g i h

  f = (c - b*b/3/a)/a;
  g = ((2*b*b/9/a - c)/a*b/3 + d)/a;
  h = g*g/4 + f*f*f/27;

// Sprawdzamy kolejne warunki

  if((fabs(f) < EPS) && (fabs(g) < EPS))
  {

// Pierwiastek potrójny

    x1 = x2 = x3 = - qrt(d/a);
    cout << "Pierwiastek potrojny:\n"
        "\nx1 = " << setw(12) << x1 <<
        "\nx2 = " << setw(12) << x2 <<
        "\nx3 = " << setw(12) << x3 << endl;
  }
  else if(h >= EPS)
  {

// Jeden pierwiastek rzeczywisty

   x1 = qrt(-g/2 + sqrt(h)) + qrt(-g/2 - sqrt(h)) - b/3/a;
   cout << "Jeden pierwiastek rzeczywisty:\n\n"
       "x1 = " << setw(12) << x1 << endl;
  }
  else
  {

// Trzy pierwiastki rzeczywiste

   i = sqrt(g*g/4 - h);
   j = qrt(i);
   k = acos(-g/2/i);
   m = cos(k/3);
   n = sqrt(3)*sin(k/3);
   p = -b/3/a;
   x1 = 2*j*m + p;
   x2 = -j*(m + n) + p;
   x3 = -j*(m - n) + p;
   cout << "Trzy pierwiastki rzeczywiste:\n"
       "\nx1 = " << setw(12) << x1 <<
       "\nx2 = " << setw(12) << x2 <<
       "\nx3 = " << setw(12) << x3 << endl;
  }
 }
 cout << "\n------------------------------------------------\n\n";
 system("pause");
 return 0;
}
Pascal
// Program rozwiązuje równanie sześcienne
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

program mzfk2;

uses math;

const
 EPS  = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem

// funkcja wylicza pierwiastek 3 stopnia
//--------------------------------------

function qrt(x : real) : double;
begin
 if abs(x) < EPS then
  Result := 0
 else
  Result := sign(x)*exp(ln(abs(x))/3);
end;

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

var
 a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,m,n,p,x1,x2,x3 : double;
begin
 writeln('Demonstracja rozwiazywania rownania szesciennego:');
 writeln('ax^3 + bx^2 + cx + d = 0');
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln('(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie');
 writeln;
 writeln('Podaj kolejno wspolczynniki a, b, c i d:');
 writeln;
 write('a = '); readln(a);
 write('b = '); readln(b);
 write('c = '); readln(c);
 write('d = '); readln(d);
 writeln;
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln;
 writeln('WYNIKI:');
 writeln;
 if abs(a) < EPS then
  writeln('To nie jest rownanie szescienne')
 else
 begin

// Obliczamy współczynniki pomocnicze f,g i h

  f := (c - b*b/3/a)/a;
  g := ((2*b*b/9/a - c)/a*b/3 + d)/a;
  h := g*g/4 + f*f*f/27;

// Sprawdzamy kolejne warunki

  if (abs(f) < EPS) and (abs(g) < EPS) then
  begin

// Pierwiastek potrójny

    x1 := - qrt(d/a);
    x2 := x1;
    x3 := x1;
    writeln('Pierwiastek potrojny:');
    writeln;
    writeln('x1 = ',x1:12:5);
    writeln('x2 = ',x2:12:5);
    writeln('x3 = ',x3:12:5);
  end
  else if h >= EPS then
  begin

// Jeden pierwiastek rzeczywisty

   x1 := qrt(-g/2 + sqrt(h)) + qrt(-g/2 - sqrt(h)) - b/3/a;
   writeln('Jeden pierwiastek rzeczywisty:');
   writeln;
   writeln('x1 = ',x1:12:5);
  end
  else
  begin

// Trzy pierwiastki rzeczywiste

   i := sqrt(g*g/4 - h);
   j := qrt(i);
   k := arccos(-g/2/i);
   m := cos(k/3);
   n := sqrt(3)*sin(k/3);
   p := -b/3/a;
   x1 := 2*j*m + p;
   x2 := -j*(m + n) + p;
   x3 := -j*(m - n) + p;
   writeln('Trzy pierwiastki rzeczywiste:');
   writeln;
   writeln('x1 = ',x1:12:5);
   writeln('x2 = ',x2:12:5);
   writeln('x3 = ',x3:12:5);
  end;
 end;
 writeln;
 writeln('-------------------------------------------------');
 writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Program rozwiązuje równanie sześcienne
'---------------------------------------
' (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

Declare Function qrt(x As Double) As Double
	
Const EPS As Double = 0.0000000001  ' dokładność porównania z zerem


'-----------------------------------------------------
' Program główny
'-----------------------------------------------------

Dim As double a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, p, x1, x2, x3

Print "Demonstracja rozwiazywania rownania szesciennego:"
Print "ax^3 + bx^2 + cx + d = 0"
Print "-------------------------------------------------"
Print "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie"
Print
Print "Podaj kolejno wspolczynniki a,b,c i d:"
Print
Input "a = ", a
Input "b = ", b
Input "c = ", c
Input "d = ", d
Print
Print "-------------------------------------------------"
Print
Print "WYNIKI:"
Print

If Abs(a) < EPS Then
  print "To nie jest rownanie szescienne"
Else

  ' Obliczamy współczynniki pomocnicze f, g i h

  f = (c - b * b / 3 / a) / a
  g = ((2 * b * b / 9 / a - c) / a * b / 3 + d) / a
  h = g * g / 4 + f * f * f / 27

  ' Sprawdzamy kolejne warunki

  If (Abs(f) < EPS) And (Abs(g) < EPS) Then

   ' Pierwiastek potrójny

   x1 = -qrt(d / a)
   x2 = x1
   x3 = x1
   print "Pierwiastek potrojny:"
   Print
   print Using "x1 = ######.#####"; x1
   print Using "x2 = ######.#####"; x2
   print Using "x3 = ######.#####"; x3

  ElseIf h >= EPS Then

   ' Jeden pierwiastek rzeczywisty

   x1 = qrt(-g / 2 + Sqr(h)) + qrt(-g / 2 - Sqr(h)) - b / 3 / a
   print "Jeden pierwiastek rzeczywisty:"
   Print
   print Using "x1 = ######.#####"; x1

  Else

   ' Trzy pierwiastki rzeczywiste

   i = Sqr(g * g / 4 - h)
   j = qrt(i)
   k = ACos(-g / 2 / i)
   m = Cos(k / 3)
   n = Sqr(3) * Sin(k / 3)
   p = -b / 3 / a
   x1 = 2 * j * m + p
   x2 = -j * (m + n) + p
   x3 = -j * (m - n) + p
   Print "Trzy pierwiastki rzeczywiste:"
   Print
   print Using "x1 = ######.#####"; x1
   print Using "x2 = ######.#####"; x2
   print Using "x3 = ######.#####"; x3

  End If
End If

Print
Print "-------------------------------------------------"
Print
Print "Koniec. Nacisnij klawisz Enter..."
  
Sleep  

End

' funkcja wylicza pierwiastek 3 stopnia
'--------------------------------------

Function qrt(x As Double) As Double
  If Abs(x) < EPS Then
   qrt = 0
  Else
   qrt = Sgn(x) * Exp(Log(Abs(x)) / 3)
  End If
End Function
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div align="center">
   <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset; PADDING-RIGHT: 4px;
          BORDER-TOP: #ff9933 1px outset; PADDING-LEFT: 4px;
          PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
          BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbincode">
    <h3 style="TEXT-ALIGN: center">
     Demonstracja rozwiązywania równania sześciennego
    </h3>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <i>ax<sup>3</sup> + bx<sup>2</sup> + cx + d = 0</i>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
    </p>
    <hr>
    <p style="text-align: center">
     Wpisz do pól edycyjnych kolejne współczynniki równania
    </p>
    <div align="center">
     <table border="0" id="table144" cellpadding="8"
         style="border-collapse: collapse">
     <tr>
      <td>
       a = <input type="text" name="wsp_a" size="10" value="1"
             style="text-align: right">
      </td>
      <td>
       b = <input type="text" name="wsp_b" size="10" value="-6"
             style="text-align: right">
      </td>
      <td>
       c = <input type="text" name="wsp_c" size="10" value="11"
             style="text-align: right">
      </td>
      <td>
       d = <input type="text" name="wsp_d" size="10" value="-6"
             style="text-align: right">
      </td>
      <td>
       <input type="button" value="Rozwiąż" name="B1" onclick="main()">
      </td>
     </tr>
    </table>
   </div>
   <div id="out" align=center>...</div>
  </form>

<script language=javascript>

// Program rozwiązuje równanie sześcienne
//---------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

var EPS = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem

// funkcja wylicza pierwiastek 3 stopnia
//--------------------------------------

function qrt(x)
{
 return Math.abs(x) < EPS ? 0 :
    (x > 0 ? Math.exp(Math.log(x)/3) : -Math.exp(Math.log(-x)/3));
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

function main()
{
 var a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,m,n,p,x1,x2,x3,t;

 a = parseFloat(document.frmbincode.wsp_a.value);
 b = parseFloat(document.frmbincode.wsp_b.value);
 c = parseFloat(document.frmbincode.wsp_c.value);
 d = parseFloat(document.frmbincode.wsp_d.value);
 if(isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c) || isNaN(d))
  t = "<font color=red><b>Nieprawidłowe współczynniki!</b></font>";
 else if(Math.abs(a) < EPS)
  t = "<font color=red><b>To nie jest równanie sześcienne</b></font>";
 else
 {

// Obliczamy współczynniki pomocnicze f,g i h

  f = (c - b*b/3/a)/a;
  g = ((2*b*b/9/a - c)/a*b/3 + d)/a;
  h = g*g/4 + f*f*f/27;

// Sprawdzamy kolejne warunki

  if((Math.abs(f) < EPS) && (Math.abs(g) < EPS))
  {

// Pierwiastek potrójny

   x1 = x2 = x3 = - qrt(d/a);
   t = "Pierwiastek potrojny:<BR><BR>" +
     "x<sub>1</sub> = " + x1 + "<BR>" +
     "x<sub>2</sub> = " + x2 + "<BR>" +
     "x<sub>3</sub> = " + x3;
  }
  else if(h >= EPS)
  {

// Jeden pierwiastek rzeczywisty

   x1 = qrt(-g/2 + Math.sqrt(h)) + qrt(-g/2 - Math.sqrt(h)) - b/3/a;
   t = "Jeden pierwiastek rzeczywisty:<BR><BR>" +
     "x<sub>1</sub> = " + x1;
  }
  else
  {

// Trzy pierwiastki rzeczywiste

   i = Math.sqrt(g*g/4 - h);
   j = qrt(i);
   k = Math.acos(-g/2/i);
   m = Math.cos(k/3);
   n = Math.sqrt(3)*Math.sin(k/3);
   p = -b/3/a;
   x1 = 2*j*m + p;
   x2 = -j*(m + n) + p;
   x3 = -j*(m - n) + p;
   t = "Trzy pierwiastki rzeczywiste:<BR><BR>" +
     "x<sub>1</sub> = " + x1 + "<BR>" +
     "x<sub>2</sub> = " + x2 + "<BR>" +
     "x<sub>3</sub> = " + x3;
  }
 }
 document.getElementById("out").innerHTML = t;
}

</script>
  </div>
 </body>
</html>
Wynik:
Demonstracja rozwiązywania równania sześciennego:
ax^3 + bx^2 + cx + d = 0
-------------------------------------------------
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek        I LO w Tarnowie

Podaj kolejno współczynniki a,b,c i d:

a =  1
b = -6
c = 11
d = -6

-------------------------------------------------

WYNIKI:

Trzy pierwiastki rzeczywiste:

x1 =      3,00000
x2 =      1,00000
x3 =      2,00000

-------------------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...

Demonstracja rozwiązywania równania sześciennego

ax3 + bx2 + cx + d = 0

(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie


Wpisz do pól edycyjnych kolejne współczynniki równania

a = b = c = d =
...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.