Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

W naszym serwisie jest nowszy artykuł o obliczaniu pierwiastków funkcji: "Metody numeryczne".

Metoda połowienia

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Mamy daną funkcję f(x) oraz przedział [a,b], w którym będziemy poszukiwali miejsca zerowego (czyli pierwiastka funkcji f(x)). Aby można było zastosować algorytm połowienia (zwany również algorytmem bisekcji), w przedziale [a,b] muszą być spełnione poniższe warunki:

1. Funkcja f(x) jest określona - uczniowie często nie rozumieją tego pojęcia. Określoność funkcji oznacza, iż dla każdej wartości argumentu x z przedziału [a,b] potrafimy policzyć wartość funkcji. W trakcie pracy algorytm połowienia oblicza wartości funkcji dla argumentów należących do tego przedziału [a,b]. Jeśli przypadkowo trafi na punkt, dla którego wartość funkcji jest nieokreślona, obliczenia się załamią. W praktyce konsekwencje mogą być tragiczne, np. zmiana lotu samolotu z poziomego na pionowy w kierunku ziemi...

Dla przykładu rozważmy prostą funkcję:

Ile wynosi wartość tej funkcji dla x = 1? Musimy dzielić przez 0, a jak wiadomo jest to zadanie niewykonalne. W punkcie x = 1 tak podana funkcja ma nieokreśloną wartość. Co gorsza punkt ten wypada akurat w środku przedziału [a,b] i algorytm bisekcji trafi na niego przy pierwszym obiegu.

2. Funkcja f(x) jest ciągła. Ciągłość funkcji oznacza z kolei, iż jej wartości nie "wykonują" nagłych skoków. Funkcja przebiega przez wszystkie wartości pośrednie - nie istnieją zatem przerwy w kolejnych wartościach funkcji. Dla przykładu rozważmy taką oto funkcję:

Funkcja w przedziale [-2,1] posiada następujący wykres:

obrazek

Nieciągłość występuje w punkcie x = 0, czyli w miejscu zmiany przepisu funkcji. Zwróć uwagę, iż funkcja jest określona w tym punkcie - nieciągłość i nieokreśloność to dwie różne sprawy - nie myl ich!!!

3. Funkcja f(x) na krańcach przedziału [a,b] przyjmuje różne znaki. Ponieważ funkcja, zgodnie z poprzednim podpunktem, jest ciągła, to przyjmuje w przedziale [a,b] wszystkie wartości pośrednie pomiędzy f(a) i f(b).  Wartości te mają różne znaki (czyli leżą po różnych stronach osi OX), zatem musi być taki punkt xo w przedziale [a,b], dla którego funkcja przyjmuje wartość pośrednią:

Gdy funkcja f(x) spełnia powyższe trzy warunki, to w przedziale [a,b] zagwarantowane jest istnienie pierwiastka i możemy go wyszukać algorytmem połowienia (bisekcji). Zasada jest następująca:

Wyznaczamy punkt xo jako środek przedziału [a,b] zgodnie ze wzorem:

Obliczamy wartość funkcji w punkcie xo. Jeśli długość przedziału jest mniejsza od założonej dokładności wyliczeń pierwiastka, to wartość xo jest poszukiwanym przybliżeniem. Kończymy algorytm. W przeciwnym razie sprawdzamy, czy f(xo) znajduje się dostatecznie blisko 0:

Jeśli nierówność jest spełniona, to xo jest poszukiwaną wartością pierwiastka. Zwracamy wynik i kończymy algorytm. W przeciwnym razie za nowy przedział poszukiwań pierwiastka przyjmujemy tą połówkę [a,xo] lub [xo,b], w której funkcja zmienia znak na krańcach. Algorytm powtarzamy od początku dotąd, aż znajdziemy pierwiastek lub przedział [a,b] osiągnie założoną długość (może to być również epsilon). Wtedy kończymy zwracając ostatnio wyliczone xo.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

f(x) funkcja, której pierwiastek liczymy. Musi być ciągła i określona w przedziale poszukiwań pierwiastka.
a,b punkty krańcowe przedziału poszukiwań pierwiastka funkcji f(x).   a,b ∈ R

Dane wyjściowe

xo pierwiastek funkcji f(x)

Zmienne pomocnicze i funkcje

fa , fb , fo – wartości funkcji odpowiednio w punktach a, b, xo.   fa , fb , foR
εo – określa dokładność porównania z zerem. εo = 0.0000000001
εx – określa dokładność wyznaczania pierwiastka xo.    εx = 0.0000000001

Lista kroków

  K01: Czytaj a i b
  K02: faf(a) ;   fbf(b)
  K03: Jeśli fa · fb > 0,
to pisz
"Funkcja nie spełnia założeń"
i zakończ
  K04: Dopóki | a - b | > εx:
    wykonuj kroki K05...K07
K05:
K06:     Jeśli | fo | < εo,
    to idź do kroku K08
K07:     eśli fa · fo < 0,
    to  b ← xo
    inaczej  a ← xo;   fafo
  K08: Pisz xo
i zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Wykonanie algorytmu rozpoczynamy od odczytu zakresu poszukiwań pierwiastka danej funkcji. W zmiennych fa i fb umieszczamy wartość funkcji na krańcach tego zakresu

Pierwszy test ma na celu sprawdzenie warunku różnych znaków wartości funkcji na krańcach zakresu poszukiwań pierwiastka. Różne znaki gwarantują nam istnienie pierwiastka w danym zakresie. Zatem jeśli funkcja na krańcach nie przybiera różnych znaków, wypisujemy odpowiedni komunikat i kończymy algorytm.

Rozpoczynamy pętlę wyliczania kolejnych przybliżeń pierwiastka funkcji. Pętla wykonuje się do momentu, aż przedział poszukiwań pierwiastka osiągnie długość εx.

Wewnątrz pętli wyznaczamy punkt xo leżący w środku przedziału [a,b] oraz obliczamy wartość funkcji w punkcie xo i umieszczamy ją w zmiennej fo. Jeśli wartość fo jest dostatecznie bliska zeru (wpada w otoczenie zera o promieniu εo), przerywamy pętlę, wypisujemy xo i kończymy algorytm.

W przeciwnym razie za nowy przedział [a,b] przyjmujemy połówkę wyznaczoną przez xo, w której funkcja zmienia znak. Testujemy iloczyn fa przez fo. Jeśli iloczyn jest ujemny, to różne znaki funkcja przyjmuje w połówce [a,xo]. Zatem za nowy koniec b przyjmujemy xo i kontynuujemy pętlę. W przeciwnym razie zmiana znaku występuje w drugiej połówce przedziału - [xo,b]. Za nowy początek a przyjmujemy xo. Dodatkowo za fa przyjmujemy fo - zwolni nas to od konieczności ponownego wyliczania wartości funkcji w nowym punkcie a. Po tych czynnościach kontynuujemy pętlę wyznaczania kolejnych przybliżeń pierwiastka xo.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Programy

Programy wyznaczają miejsce zerowe funkcji:

Pierwiastków należy poszukiwać w przedziałach [-1,0] i [1,2].

C++
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu połowienia - bisekcji
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

const double EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
const double EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

double f(double x)
{
 return x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

int main()
{

 double a,b,x0,fa,fb,f0;

 cout << setprecision(5)   // 5 cyfr po przecinku
    << fixed;       // format stałoprzecinkowy

 cout << "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda bisekcji\n"
     "f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1\n"
     "------------------------------------------------\n"
     "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie\n\n"
     "Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:\n\n";
 cout << "a = "; cin >> a;
 cout << "b = "; cin >> b;
 cout << "\n------------------------------------------------\n\n"
     "WYNIK:\n\n";
 fa = f(a); fb = f(b);
 if(fa * fb > 0)   cout << "Funkcja nie spelnia zalozen\n";
 else
 {
  while(fabs(a - b) > EPSX)
  {
   x0 = (a + b) / 2; f0 = f(x0);
   if(fabs(f0) < EPS0) break;
   if(fa * f0 < 0) b = x0;
   else
   {
    a = x0; fa = f0;
   }
  }
  cout << "x0 = " << setw(15) << x0 << endl;
 }
 cout << "\n------------------------------------------------\n\n";
 system("pause");
 return 0;
}
Pascal
// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu połowienia - bisekcji
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

program mzf1;

uses math;

const
 EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
 EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x : real) : double;
begin
 Result := x * x * x * (x + sin(x * x - 1) - 1) - 1;
end;

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

var
 a,b,x0,fa,fb,f0 : double;

begin
 writeln('Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda bisekcji');
 writeln('f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1');
 writeln('------------------------------------------------');
 writeln('(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie');
 writeln;
 writeln('Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:');
 writeln;
 write('a = '); readln(a);
 write('b = '); readln(b);
 writeln;
 writeln('------------------------------------------------');
 writeln('WYNIK:');
 writeln;
 fa := f(a); fb := f(b);
 if fa * fb > 0 then writeln('Funkcja nie spelnia zalozen')
 else
 begin
  while abs(a - b) > EPSX do
  begin
   x0 := (a + b) / 2; f0 := f(x0);
   if abs(f0) < EPS0 then break;
   if fa * f0 < 0 then b := x0
   else
   begin
    a := x0; fa := f0;
   end;
  end;
  writeln('x0 = ',x0:15:8);
 end;
 writeln;
 writeln('------------------------------------------------');
 writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
' za pomocą algorytmu połowienia - bisekcji
'---------------------------------------------
' (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

Declare Function f(x As Double) As Double

Const EPS0 As Double = 0.0000000001 ' dokładność porównania z zerem
Const EPSX As Double = 0.0000000001 ' dokładność wyznaczenia pierwiastka

'-----------------------------------------------------
' Program główny
'-----------------------------------------------------

Dim As double a, b, x0, fa, fb, f0

Print "Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda bisekcji"
Print "f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1"
Print "------------------------------------------------"
Print "(C)2006 mgr Jerzy Walaszek    I LO w Tarnowie"
Print
Print "Podaj zakres poszukiwan pierwiastka:"
Print
Input "a = ", a
Input "b = ", b
Print
Print "------------------------------------------------"
Print
Print "WYNIK:"
Print
fa = f(a) : fb = f(b)
If fa * fb > 0 Then
  Print "Funkcja nie spelnia zalozen"
Else
  While Abs(a - b) > EPSX
   x0 = (a + b) / 2 : f0 = f(x0)
   If Abs(f0) < EPS0 Then Exit While
   If fa * f0 < 0 Then
     b = x0
   Else
     a = x0 : fa = f0
   End If
  Wend
  
  Print Using "x0 = ######.########"; x0
End If

Print
Print "------------------------------------------------"
Print
Print "Koniec. Nacisnij klawisz Enter..."

Sleep

End

' Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
' f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
' <-1,0> i <1,2>
'-----------------------------------------

Function f(x As Double) As Double
 Return x * x * x * (x + Sin(x * x - 1) - 1) - 1
End Function
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div align="center">
   <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset; PADDING-RIGHT: 4px;
          BORDER-TOP: #ff9933 1px outset; PADDING-LEFT: 4px;
          PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
          BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbincode">
    <h3 style="TEXT-ALIGN: center">
     Obliczanie pierwiastka funkcji metodą bisekcji
    </h3>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <i>f(x) = x<sup>3</sup>(x + sin(x<sup>2</sup> - 1) - 1) - 1</i>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
    </p>
    <hr>
    <p style="text-align: center">
     Wpisz do pól edycyjnych zakres przedziału poszukiwań pierwiastka
    </p>
    <div align="center">
     <table border="0" id="table144" cellpadding="8"
         style="border-collapse: collapse">
      <tr>
       <td>
        a = <input type="text" name="wsp_a" size="20" value="1"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        b = <input type="text" name="wsp_b" size="20" value="2"
              style="text-align: right">
       </td>
       <td>
        <input type="button" value="Szukaj pierwiastka" name="B1"
            onclick="main()">
       </td>
      </tr>
     </table>
    </div>
    <div id="out" align=center>...</div>
   </form> 

<script language=javascript>

// Program znajduje miejsce zerowe funkcji f(x)
// za pomocą algorytmu połowienia - bisekcji
//---------------------------------------------
// (C)2006 mgr J.Wałaszek    I LO w Tarnowie

var EPS0 = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem
var EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

// Funkcja, której miejsce zerowe obliczamy
// f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
// <-1,0> i <1,2>
//-----------------------------------------

function f(x)
{
 return x * x * x * (x + Math.sin(x * x - 1) - 1) - 1;
}

//-----------------------------------------------------
// Program główny
//-----------------------------------------------------

function main()
{
 var a,b,x0,fa,fb,f0,t;

 a = parseFloat(document.frmbincode.wsp_a.value);
 b = parseFloat(document.frmbincode.wsp_b.value);
 if(isNaN(a) || isNaN(b))
  t = "<font color=red><b>Złe krańce zakresu poszukiwań pierwiastka!</b></font>";
 else
 {
  t = "x<sub>o</sub> = ";
  fa = f(a); fb = f(b);
  if(fa * fb > 0)
   t = "<font color=red><b>Funkcja nie spelnia zalozen</b></font>";
  else
  {
   while(Math.abs(a - b) > EPSX)
   {
    x0 = (a + b) / 2; f0 = f(x0);
    if(Math.abs(f0) < EPS0) break;
    if(fa * f0 < 0) b = x0;
    else
    {
     a = x0; fa = f0;
    }
   }
   t += x0;
  }
 }
 document.getElementById("out").innerHTML = t;
}

</script>
  </div>
 </body>
</html>
Wynik:
Obliczanie pierwiastka funkcji - metoda bisekcji
f(x) = x^3*(x+sin(x^2-1)-1)-1
------------------------------------------------
(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek       I LO w Tarnowie

Podaj zakres poszukiwań pierwiastka:

a = 1
b = 2

------------------------------------------------

WYNIK:

x0 =      1,18983299

------------------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...

Tutaj możesz przetestować działanie prezentowanego skryptu. Przykładowa funkcja posiada pierwiastki w przedziałach [-1,0] oraz [1,2].

Obliczanie pierwiastka funkcji metodą bisekcji

f(x) = x3(x + sin(x2 – 1) - 1) - 1

(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie


Wpisz do pól edycyjnych zakres przedziału poszukiwań pierwiastka

a = b =
...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.