Go Moku - część 1

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

OL031 - instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej
OL035 - rysowanie po powierzchni graficznej
OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka
OL037 - obcinanie grafiki do prostokąta
OL038 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
OL039 - algorytm Smitha
OL040 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami
OL041 - czcionka bitmapowa
OL042 - czcionka wektorowa
OL043 - przyciski poleceń
OL050 - macierze - podstawowe operacje na macierzach
OL051 - przekształcenia na płaszczyźnie
OL052 - algorytm wypełniania wielokątów
OL053 - rysowanie okręgów i kół
OL054 - rysowanie elips i owali
OL055 - Go Moku - część 1

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL013.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazekProgram planszy gry w Go Moku jest prawie gotowy. Pozostał jedynie do rozwiązania problem zapisu i odczytu stanu gry z dysku.

Ponieważ w trakcie tworzenia programu wyszły na jaw pewne niedoróbki w bibliotece GUI (to normalne, patrz MicroSoft!!!), przed uruchomieniem programu ściągnij na swój komputer uaktualnione pliki biblioteczne. Przypominam, iż zapisujemy je w katalogu C:\Dev-Cpp\include\Sdl. Są to: SDL_gui.h oraz SDL_gui.cpp.

 

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P055B - Test odczytu myszki
//----------------------------

#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <SDL/SDL_gui.h>

using namespace std;

// Stałe globalne
//---------------

const int SCRX = 800;   // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 600;   // ekranu w pikselach

const int C_LOW  = 0xffcc99; // kolor normalny tła
const int C_HIGH  = 0xffffcc; // kolor podświetlonego tła

const int C_CODE  = 0x10;   // maska koloru tła
const int T_CODE  = 0xB;   // maska typu pola
const int P_CODE  = 0x3;   // maska koloru pionów

const int P_BLACK = 1;    // kod czarnego glacza
const int P_WHITE = 2;    // kod białego gracza

const int P_LAST  = 4;    // ostatni pion
const int P_WIN  = 8;    // pion zwycięski

const int MAXBUTTON = 6;    // liczba przycisków

// Zmienne globalne, widoczne we wszystkich funkcjach
//---------------------------------------------------

SDL_Surface * screen;
gfxFont   * font = gfxOpenFont("vecprop9x12.fnt");

Uint32 pfsize = 0; // rozmiar planszy w wierszach/kolumnach = 15 lub 19
Uint32 pfx, pfy;  // współrzędne lewego górnego narożnika planszy
Uint32 pfwh;    // szerokość/wysokość planszy w pikselach
Uint32 pwh;     // szerokość/wysokość pola gry

Uint32 pf[20][20];       // plansza gry
Uint32 pl[200][2];       // kolejne ruchy graczy
Uint32 plnr;          // numer ruchu
Uint32 plh;          // liczba wierszy tekstu na liście

bool playing = true;      // określa, czy pole gry reaguje na ruchy graczy
bool player;          // określa bieżącego gracza

gfxButton  * btn[MAXBUTTON]; // przyciski sterujące grą
gfxOption  * opt;      // opcje gry
gfxScrollBar * sbr;      // pasek przewijania listy ruchów
SDL_Rect    plr;      // prostokąt listy ruchów

// Funkcje usługowe
//-----------------

// Funkcja zamienia liczbę na tekst
//---------------------------------

char * utoa(Uint32 x)
{
 static char c[4];
 
 c[0] = 48 + x / 100; x %= 100;
 c[1] = 48 + x / 10; x %= 10;
 c[2] = 48 + x;
 c[3] = 0;
 
 while((c[0] == '0') && c[1])
  for(int i = 1; i < 4; i++) c[i-1] = c[i];
 return c;
}

// Funkcja oblicza wszystkie wymiary nowej planszy.
// ps - liczba kolumn/wierszy na planszy = 15 lub 19
//--------------------------------------------------

void CalcNewPlayfield(Uint32 ps)
{
 pfsize = ps;
 pfx = 16;
 pfwh = screen->h - 32;
 pwh = pfwh / ps;
 if(!(pwh % 2)) pwh--;
 pfwh = pwh * ps;
 pfx = pfy = (screen->h - pfwh) >> 1;
}

// Funkcja rysuje tło planszy wraz
// z opisem kolumn i wierszy
//-----------------------------------

void DrawPlayfield()
{
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) if(SDL_LockSurface(screen) < 0) exit(-1);
 
 SDL_Rect r;
 
 r.x = r.y = 0;
 r.w = r.h = screen->h;
 SDL_FillRect(screen,&r,C_LOW);

// rysujemy opisy kolumn na dole planszy

 char c[3], * p; // przechowuje tekst kolumn lub wierszy
 Uint32 x, y, i;
 
 x = pfx + (pwh >> 1); // pozycja x pierwszego znaku
 y = pfwh + pfx + ((pfx - font->h) >> 1);
 c[0] = 'a'; c[1] = 0;
 for(i = 0; i < pfsize; i++)
 {
  gfxDrawText(screen, font, c, x - (gfxTextLength(font, c) >> 1),y,0,-1);
  c[0]++;
  x += pwh;
 }

// rysujemy opisy wierszy

 x = pfx >> 1;
 y = pfwh + pfx - (pwh >> 1) - (font->h >> 1);
 for(i = 1; i <= pfsize; i++)
 {
  p = utoa(i);
  gfxDrawText(screen, font, p, x - (gfxTextLength(font, p) >> 1),
        y,0,-1);
  y -= pwh;
 }
   
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen,0,0,screen->h,screen->h);
}

// Funkcja rysuje pole planszy
// pcol - numer kolumny
// prow - numer wiersza
// pcode - kod pola
//----------------------------

void DrawCell(Uint32 pcol, Uint32 prow, Uint32 pcode)
{
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) if(SDL_LockSurface(screen) < 0) exit(-1);
 
 SDL_Rect r;
 
// wypełniamy tło

 r.x = (pcol - 1) * pwh + pfx;
 r.y = (pfsize - prow) * pwh + pfy;
 r.w = r.h = pwh;
 SDL_FillRect(screen,&r,(pcode & C_CODE) ? C_HIGH : C_LOW);
 
// rysujemy linie siatki

 Uint32 lcx = r.x + pwh / 2;
 Uint32 lcy = r.y + pwh / 2;
 Uint32 lrx = r.x + pwh - 1;
 Uint32 lly = r.y + pwh - 1;
 Uint32 llen = 1 + (pwh >> 1);
 
 if(prow < pfsize) gfxVLine(screen, lcx, r.y, 0, llen);
 if(prow > 1)   gfxVLine(screen, lcx, lcy, 0, llen);
 if(pcol < pfsize) gfxHLine(screen, lcx, lcy, 0, llen);
 if(pcol > 1)   gfxHLine(screen, r.x, lcy, 0, llen);
  

// w 9 polach środkowych planszy rysujemy małe koła na przecięciu linii

 Uint32 fs = (pfsize + 1) >> 1;
 if(((prow == fs - 2) || (prow == fs) || (prow == fs + 2)) &&
   ((pcol == fs - 2) || (pcol == fs) || (pcol == fs + 2)))
  gfxFillCircle(screen, lcx, lcy, 2, 0);  
 
// rysujemy piona

 Uint32 pr = (llen * 3) / 4;
 
 if(pcode & P_CODE)
 {
  gfxFillCircle(screen, lcx, lcy, pr, (pcode & P_BLACK) ? 0x1f1f1f : 0xffffff);
  gfxCircle(screen, lcx, lcy, pr, 0);
  
  if(pcode & P_LAST)
  {
   Uint32 clen = 1 + (pwh >> 1);
   gfxHLine(screen, (r.x + lcx) >> 1, lcy, 0xff0000, clen);
   gfxVLine(screen, lcx, (r.y + lcy) >> 1, 0xff0000, clen);
  }
  else if(pcode & P_WIN)
  {
   pr >>= 2;
   if(pr < 3) pr = 3;
   gfxFillCircle(screen, lcx, lcy, pr, 0xff0000);
  }
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen,r.x,r.y,r.w,r.h);
}
 
// Funkcja odczytuje z listy numer wiersza i kolumny
//--------------------------------------------------

void ReadColRow(Uint32 pos, Uint32 &col, Uint32 &row)
{
 col = pl[pos >> 1][pos % 2] >> 8;
 row = pl[pos >> 1][pos % 2] & 0xff;
}

// Funkcja wstawia do planszy piona
// wg listy pl oraz pozycji plnr
//---------------------------------

void InsertMove()
{
 Uint32 col, row;
 
 if(playing)
 {
  if(plnr)
  {
    ReadColRow(plnr - 1, col, row);
    pf[row][col] &= P_LAST ^ 0xff; // zerujemy bit ostatniego piona
    DrawCell(col, row, pf[row][col]);
  }
  ReadColRow(plnr, col, row);
  pf[row][col] |= (plnr % 2) ? P_WHITE : P_BLACK;
  pf[row][col] |= P_LAST;
  DrawCell(col, row, pf[row][col]);
  plnr++;
  if((plnr >> 1) > sbr->value + sbr->vprop - 1)
   sbr->value = (plnr >> 1) - sbr->vprop + 1;
  sbr->Refresh();
  (* sbr->call)(sbr);

// sprawdzamy, czy po wykonaniu ruchu zawodnik jest zwycięzcą

  Sint32 dx[] = {-1, -1, 0, 1};
  Sint32 dy[] = { 0, 1, 1, 1};
  Uint32 x,y,c,n,xp,yp;
 
  c = pf[row][col] & P_CODE; // kolor bieżącego gracza
  for(int i = 0; i < 4; i++)
  {
   x = col;
   y = row;
   while((x > 0) && (x <= pfsize) && (y > 0) && (y <= pfsize) &&
      ((pf[y][x] & P_CODE) == c))
   {
    xp = x; yp = y; x += dx[i]; y += dy[i];   
   }
   n = 0;
   x = xp; y = yp;
   while((x > 0) && (x <= pfsize) && (y > 0) && (y <= pfsize) &&
      ((pf[y][x] & P_CODE) == c))
   {
    n++;
    x -= dx[i]; y -= dy[i];   
   }
   if(n == 5)
   {
    playing = false;
    for(int j = 1; j <= 5; j++)
    {
     pf[yp][xp] &= P_CODE;
     pf[yp][xp] |= P_WIN;
     DrawCell(xp, yp, pf[yp][xp]);
     xp -= dx[i]; yp -= dy[i];         
    }
    break;
   }
  }
 }
}

// Funkcja inicjuje nową grę
//--------------------------

void InitGame()
{
 Uint32 size;
 gfxOptElement * p = opt->item;
 
 if(!p->option) p = p->next;
 
 size = p->tag;

 playing = true;
 if(pfsize != size)
 {
  CalcNewPlayfield(size);
  DrawPlayfield();
 }
 for(int i = 1; i <= size; i++)
  for(int j = 1; j <= size; j++)
  {
   pf[i][j] = 0;
   DrawCell(i,j,0);
  }
 for(int i = 0; i < 181; i++) pl[i][0] = pl[i][1] = 0;

 plnr = 0;
 sbr->value = 0;
 sbr->Refresh(); (* sbr->call)(sbr);
}

// *************************************************
// *** Funkcje obsługujące kontrolki ***
// *************************************************

// Funkcja cofa wykonany ruch
//---------------------------

void TakeBack()
{
 Uint32 col, row;
 

 if(!playing)
 {
  playing = true;
  for(int i = 1; i <= pfsize; i++)
   for(int j = 1; j <= pfsize; j++)
    if(pf[i][j] & P_WIN)
    {
     pf[i][j] &= P_WIN ^ 0xff;
     DrawCell(j, i, pf[i][j]);
    }      
 }
 if(plnr)
 {
  plnr--;
  ReadColRow(plnr, col, row);
  pf[row][col] = 0;
  DrawCell(col, row, 0);
  if(plnr)
  {
   ReadColRow(plnr - 1, col, row);
   pf[row][col] |= P_LAST;
   DrawCell(col, row, pf[row][col]);   
  }
  if((plnr >> 1) < sbr->value)
  {
   sbr->value = plnr >> 1;
   if(sbr->value >= (sbr->vprop >> 1)) sbr->value -= (sbr->vprop >> 1);
   else sbr->value = 0;
  }
  sbr->Refresh();
  (* sbr->call)(sbr);
 }   
}

// O ile jest to możliwe, funkcja przywraca cofnięty ruch
//-------------------------------------------------------

void Restore()
{
 Uint32 col, row;
 
 if(pl[plnr >> 1][plnr % 2]) InsertMove();
}

// Obsługa przycisków
//-------------------

void BtnClick(gfxGUIObject * sender)
{
 switch(sender -> tag)
 {
  case 0 : InitGame(); break;
  case 1 : TakeBack(); break;
  case 2 : Restore(); break;
  case 3 : break;
  case 4 : break;
  case 5 : exit(0);
 } 
}

// Funkcja wyświetla zawartość listy ruchów na podstawie paska przewijania
//------------------------------------------------------------------------

void Update_pl(gfxGUIObject * sender)
{
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);
 SDL_FillRect(screen, &plr, C_LOWER);
 Uint32 y = plr.y;
 Uint32 d = font->h + (font->h >> 1);
 char * txp;
 for(int i = 0; i < sbr->vprop; i++)
 {
  Uint32 n = i + sbr->value + 1;
  txp = utoa(n);
  Uint32 x = plr.x + font->h + gfxTextLength(font,"000") - gfxTextLength(font, txp);
  x = gfxDrawText(screen, font, txp, x, y, 0xff0000, -1);
  x = gfxDrawText(screen, font, " : ", x, y, 0x0000ff, -1);
  for(int j = 0; j < 2; j++)
  {
   Uint32 plmove = pl[n-1][j];
   if(plmove && ((n << 1) - 2 + j < plnr))
   {
    x += gfxDrawChar(screen, font, (plmove >> 8) + 96, x, y, j ? 0xffffff : 0, -1);
    gfxDrawText(screen, font, utoa(plmove & 0xff), x, y, j ? 0xffffff : 0, -1);
   }
   else
    x = gfxDrawText(screen, font, "...", x, y, j ? 0xffffff : 0, -1);
   if(!j) x = plr.x + (plr.w >> 1) + (font->h << 1);
  }
  y += d; 
 }
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 SDL_UpdateRect(screen, plr.x, plr.y, plr.w, plr.h);   
}

// Funkcja ustawia panel sterujący gry
//------------------------------------

void InitControls()
{
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

// Najpierw wypełniamy tło pulpitu szarym kolorem
 
 SDL_Rect r;
 r.x = screen->h; r.y = 0;
 r.w = screen->w - screen->h;
 r.h = screen->h;
 SDL_FillRect(screen, &r, C_FACE);
  
// W na środku pierwszego wiersza umieszczamy napis z tytułem gry

 char * t = "Plansza do gry w GO MOKU";
 Uint32 x, y, d;
 d = font->h + (font->h >> 1); // 1,5 wiersza tekstu
 x = r.x + (r.w >> 1) - (gfxTextLength(font, t) >> 1);
 y = font->h >> 1;
 gfxDrawText(screen, font, t, x - 1, y - 1, C_UPPER,-1);
 gfxDrawText(screen, font, t, x + 1, y + 1, C_LOWER,-1);
 gfxDrawText(screen, font, t, x, y, C_TEXT,-1);
 
// Teraz wypisujemy wiersz copyright

 t = "(C)2008 Koło Informatyczne";
 x = r.x + (r.w >> 1) - (gfxTextLength(font, t) >> 1);
 y += d;
 gfxDrawText(screen, font, t, x, y, C_TEXTBG,-1);
 t = "I LO w Tarnowie";
 x = r.x + (r.w >> 1) - (gfxTextLength(font, t) >> 1);
 y += d;
 gfxDrawText(screen, font, t, x, y, C_TEXTBG,-1);
 
// Rysujemy poziomą linię pod napisem copyright

 y += d;
 gfxHLine(screen, r.x, y, C_UPPER, r.w);
 gfxHLine(screen, r.x, y + 1, C_LOWER, r.w);
 
// Rysujemy trójwymiarową ramkę

 d = 8;
 r.x += d; r.y = y + d; r.w -= d << 1; r.h -= r.y + d;

 r.x--; r.y--;
 gfxRectangle(screen, &r, C_UPPER);
 r.x += 2; r.y += 2;
 gfxRectangle(screen, &r, C_LOWER);
 r.x--; r.y--;
 gfxRectangle(screen, &r, C_FACE);
 
 r.x += d; r.y += d; r.w -= d << 1; r.h -= d << 1;
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
// Umieszczamy kontrolki opcji rozmiaru planszy 

 gfxOptElement * opte1, * opte2;
 opte2 = new gfxOptElement(19, 1, 1, false, true, "Plansza gry 19x19", NULL, NULL); 
 opte1 = new gfxOptElement(15, 1, 1, true, true, "Plansza gry 15x15", NULL, opte2);
 opt = new gfxOption(screen, font, &r, opte1);

// Tworzymy przyciski sterujące funkcjami gry

 char * btx[] = {"Nowa gra Go Moku", "Cofnij ruch", "Przywróć ruch",
         "Odczytaj grę z dysku", "Zapisz grę na dysk", "Zakończ Go Moku"};
 
 r.y += opt->rect.h + 4; r.h = font->h << 1;
 
 for(int i = 0; i < MAXBUTTON; i++)
 {
  btn[i] = new gfxButton(i, true, screen, font, &r, btx[i], BtnClick);
  r.y += r.h + 4;
 }

// Tworzymy kontrolkę listy ruchów

 for( int i = 0; i < 180; i++) pl[i][0] = pl[i][1] = 0;
 r.h = screen->h - r.y - d;
 d  = font -> h + (font->h >> 1);
 plh = r.h / d;
 r.h = plh * d;
 r.w -= d + 2;
 plr = r;
 r.x += r.w + 2;
 r.w = d;
 sbr = new gfxScrollBar(0, true, screen, &r, 0, 181 - plh, plh, plh - 1, Update_pl);
 Update_pl(sbr);
 SDL_UpdateRect(screen,0,0,0,0);
}

// Na podstawie położenia kursora myszki oraz wymiarów planszy funkcja
// wylicza kolumnę i wiersz wskazywane przez kursor myszki
//--------------------------------------------------------------------

void ColRow(Sint32 x, Sint32 y, Sint32 &row, Sint32 &col)
{
 x -= pfx; y -= pfy;
 col = (x / pwh) + 1;
 row = pfsize - (y / pwh);
 if((col < 1) || (col > pfsize) || (row < 1) || (row > pfsize)) row = col = 0;
}

// Obsługa zdarzeń na planszy
//---------------------------

void pfDoEvents(SDL_Event * e)
{
 Sint32 col, row, col2, row2;
 
 if(playing)
 {
  switch(e->type)
  {
   case SDL_MOUSEMOTION:
    ColRow((Sint32)e->motion.x, (Sint32)e->motion.y, row, col);
    col2 = row2 = 0;
    for(int i = 1; i <= pfsize; i++)
    {
     for(int j = 1; j <= pfsize; j++)
     if(pf[i][j] & C_CODE)
     {
      row2 = i; col2 = j; break;
     }
     if(col2) break;
    }
    if(col2)
    {
     pf[row2][col2] &= C_CODE^0xff;;
     if((col2 != col) || (row2 != row))
      DrawCell(col2, row2, pf[row2][col2]);
    }
    if(col)
    {
     pf[row][col] |= C_CODE;
     DrawCell(col, row, pf[row][col]);
    }
    break;
   case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
    ColRow(e->button.x, e->button.y, row, col);
    if(col && !(pf[row][col] & P_CODE))
    {
     row2 = plnr >> 1; col2 = plnr % 2;
     pl[row2][col2] = (col << 8) | row;

// kasujemy ewentualne dalsze ruchy
     
     do
     {
      col2++;
      if(col2 == 2)
      {
       col2 = 0; row2++;
      }
      pl[row2][col2] = 0;
     } while(row2 < 181);
     InsertMove();
    }
    break;
  }
 }   
}

// Obsługa zdarzeń w grze
//-----------------------

bool DoEvents(SDL_Event * e)
{
 pfDoEvents(e);      // plansza
 opt->DoEvents(e);     // opcje
 for(int i = 0; i < MAXBUTTON; i++)
  btn[i]->DoEvents(e);  // przyciski
 sbr->DoEvents(e);     // pasek przewijania z listą ruchów
 return true;   
}

// **********************
// *** Program główny ***
// **********************

int main(int argc, char * argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)) exit(-1);

 atexit(SDL_Quit);
 
 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE | SDL_FULLSCREEN))) exit(-1);
 
// ustalamy tryb 15 x 15

 InitControls();
   
// Umieszczamy na planszy przyciski sterujące trybem gry

 InitGame();
 
// obsługujemy wszystkie zdarzenia w grze

 SDL_Event event;   // Unia zawierająca struktury zdarzeń

 while(true)
 {
  SDL_WaitEvent(&event); // czekamy na zdarzenie  
  if(DoEvents(&event) && (event.type == SDL_QUIT)) break;
 }

// zamykamy czcionkę

 gfxCloseFont(font);
 
 return 0;

}  

obrazek


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe