Rysowanie punktów na powierzchni graficznej

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

P019 - Pierwszy program dla Windows
OL031 - Instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - Inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - Powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - Przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL001.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazek

Tworzenie biblioteki rozpoczniemy od podstawowej funkcji graficznej gfxPlot() - rysowania pojedynczego punktu na zadanych współrzędnych i o zadanym kolorze RGB. Przy projektowaniu założymy, iż powierzchnia graficzna pracuje w trybie pikseli 32 bitowych. Dla innych trybów należałoby utworzyć analogiczne funkcje lub funkcję ogólną - stosowny przykład można znaleźć w dokumentacji SDL. Jednakże ogólność funkcji znacznie ją spowalnia, gdyż każdorazowo musi testować tryb graficzny powierzchni - przy dużej ilości punktów ma to znaczenie.

Definicja funkcji jest następująca:

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxPlot() dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.


// gfxPlot() rysuje piksel 32 bitowy
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne piksela
// color - 32 bitowy kod koloru piksela
//------------------------------------------------------------------

void gfxPlot(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color)
{
 Uint32 * p = (Uint32 *)screen->pixels + y * screen->w + x;
 * p = color;
}

Przyjrzyjmy się dokładniej gfxPlot(). Lista parametrów obejmuje:

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury typu SDL_Surface. Utworzona wcześniej powierzchnia musi zawierać piksele 32 bitowe oraz być zablokowana dla innych wątków.
x, y  - współrzędne punktu, który ma zostać narysowany na powierzchni wskazywanej przez parametr screen. Współrzędne x,y muszą wskazywać punkt leżący wewnątrz powierzchni. jeśli będzie on na zewnątrz, to powstaną nieprzewidywalne błędy - łącznie z zawieszeniem programu.
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Wewnątrz funkcji gfxPlot() tworzymy wskaźnik pikseli p. Ponieważ piksel jest daną 32 bitową, wskaźnik p posiada typ Uint32 *. Inicjujemy p adresem piksela. Pod adresem p umieszczamy kod piksela. To wszystko, funkcja jest gotowa do użytku.

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxPlot(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color);

Teraz napiszemy kilka prostych aplikacji wykorzystujących naszą funkcję gfxPlot(). Przejdź w edytorze do pliku main.cpp i wpisz poniższy kod:

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P005 - test funkcji gfxPlot()
//------------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen; // przechowuje wskaźnik struktury SDL_Surface;
  
// tworzymy bufor obrazowy SCRXX x SCRY pikseli

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

// testujemy nowo utworzoną funkcję Plot32

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

// Na środku ekranu rysujemy w narożach kwadratu cztery punkty - czerwony,
// zielony, niebieski i biały

 int x = screen->w / 2, y = screen->h / 2; // wsp. środka ekranu
 
 gfxPlot(screen, x - 2, y - 2, 0xff0000); // punkt czerwony
 gfxPlot(screen, x + 2, y - 2, 0x00ff00); // punkt zielony
 gfxPlot(screen, x - 2, y + 2, 0x0000ff); // punkt niebieski
 gfxPlot(screen, x + 2, y + 2, 0xffffff); // punkt biały
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, x - 2, y - 2, 5, 5);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

Efektem działania tego programu jest okienko graficzne z czterema punktami umieszczonymi w narożnikach małego kwadratu.

obrazek

Poeksperymentuj z powyższym programem. Zastanów się, co należy w nim zmienić, aby otrzymać poniższe efekty graficzne:

obrazek obrazek
obrazek obrazek

Opanowawszy rysowanie pojedynczych punktów zajmiemy się rysowaniem linii. Na początek przypadki proste - rysowanie linii poziomych gfxHLine() i pionowych gfxVLine().

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxHLine() gfxVLine dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.


// gfxHLine() rysuje linię poziomą
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne lewego początku lini
// color - 32 bitowy kod koloru linii
// len  - długość linii w pikselach 
//------------------------------------------------------------------

void gfxHLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len)
{
 Uint32 * p = (Uint32 *)screen->pixels + y * screen->w + x;
 for(int i = 0; i < len; i++) * p++ = color;    
}

// gfxVLine() rysuje linię pionową
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne górnego początku lini
// color - 32 bitowy kod koloru linii
// len  - długość linii w pikselach 
//------------------------------------------------------------------

void gfxVLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len)
{
 Uint32 ylen = screen->w;
 Uint32 * p = (Uint32 *)screen->pixels + y * ylen + x;
 for(int i = 0; i < len; i++)
 {
  * p = color; p += ylen;
 }
}

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxHLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len);

void gfxVLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len);

Obie funkcje przyjmują następujące parametry:

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury typu SDL_Surface. Utworzona wcześniej powierzchnia musi zawierać piksele 32 bitowe oraz być zablokowana dla innych wątków.
x, y  - współrzędne początku linii - dla gfxHLine jest to lewy wierzchołek, a dla gfxVLine jest to górny wierzchołek.
color  - 32 bitowy kolor punktu.
len  - długość linii w pikselach. gfxHLine rysuje linię od punktu x,y w prawo, gfxVLine rysuje ją od punktu x,y w dół. Rysowana linia powinna w całości mieścić się na zarezerwowanej powierzchni graficznej, inaczej powstaną nieprzewidywalne efekty.

Działanie obu funkcji jest bardzo podobne. Najpierw w zmiennej p obliczamy adres pierwszego punktu linii. Następnie rysujemy len punktów, każdorazowo zwiększając adres dla gfxHLine() o szerokość piksela, a dla gfxVLine() o szerokość linii. W efekcie powstaje linia pozioma lub pionowa. Poniższy program rysuje wykresy funkcji sinus i cosinus wykorzystując zaprojektowane funkcje biblioteczne - zwróć uwagę na jego względną prostotę w stosunku do osiąganego wyniku!

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P006 - wykresy funkcji sinus i cosinus
//---------------------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <math.h>   // dostęp do funkcji trygonometrycznych

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

 int x = screen->w / 2, y = screen->h / 2;  // współrzędne środka ekranu

 double a = y * 0.9;             // współczynnik skalowania wykresu
 
 gfxHLine(screen, 0, y, 0xffffff, screen->w); // oś x
 gfxVLine(screen, x, 0, 0xffffff, screen->h); // oś y
 
 for(x = 0; x < screen->w; x++)        // wykres sinus i cosinus
 {
  gfxPlot(screen, x, y - a * sin(6.28 * x / screen->w), 0xff00ff);
  gfxPlot(screen, x, y - a * cos(6.28 * x / screen->w), 0x00ffff);
 }
  
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek

Wykorzystaj program do narysowania innych wykresów funkcji. Zastanów się jak wyskalować wykres, aby nie wychodził poza obszar okna - możesz również sprawdzać, czy współrzędna y punktu mieści się w zakresie od 0 do screen->h - 1. Jeśli tak, punkt rysujesz, jeśli nie, nie rysujesz punktu. Proste?


Kolejna funkcja biblioteczna gfxRectangle() będzie rysowała prostokątne ramki. Funkcja wykorzystuje zdefiniowane wcześniej funkcje gfxHLine() i gfxVLine() do rysowania boków poziomych i pionowych.

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxRectangle dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.


// gfxRectangle() rysuje ramkę na obrysie prostokąta
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// r   - definiuje prostokąt ramki
// color - 32 bitowy kod koloru ramki
//------------------------------------------------------------------

void gfxRectangle(SDL_Surface * screen, SDL_Rect * r, Uint32 color)
{
 if(r)
 {
  gfxHLine(screen, r->x, r->y, color, r->w);
  gfxHLine(screen, r->x, r->y + r->h - 1, color, r->w);
  gfxVLine(screen, r->x, r->y, color, r->h);
  gfxVLine(screen, r->x + r->w - 1, r->y, color, r->h);
 }
 else
 {
  gfxHLine(screen, 0, 0, color, screen->w);
  gfxHLine(screen, 0, screen->h - 1, color, screen->w);
  gfxVLine(screen, 0, 0, color, screen->h);
  gfxVLine(screen, screen->w - 1, 0, color, screen->h); 
 }
}

Jeśli dokładnie przeanalizujesz kod funkcji gfxRectangle(), to zauważysz, iż boki pionowe są rysowane pomiędzy punktami narożnymi prostokąta, w których postawiliśmy już piksele przy okazji rysowania boków poziomych. Może wpadniesz na pomysł zmodyfikowania współrzędnych i długości odcinków pionowych - nie rób tego. Czas tracony przez komputer na wyliczenia współrzędnych i długości może być większy od czasu postawienia tych czterech pikseli (a może nie będzie - sprawdź oba warianty, jeśli potrafisz).

Funkcja gfxRectangle() posiada następujące parametry:

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury typu SDL_Surface. Utworzona wcześniej powierzchnia musi zawierać piksele 32 bitowe oraz być zablokowana dla innych wątków.
r  - wskaźnik struktury typu SDL_Rect, która definiuje prostokąt. Jeśli r zawiera NULL, prostokąt jest rysowany na całej powierzchni graficznej.
color  - 32 bitowy kolor punktu.

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxRectangle(SDL_Surface * screen, SDL_Rect * r, Uint32 color);

Poniższy program testuje funkcję gfxRectangle() rysując na środku powierzchni graficznej coraz mniejsze ramki o malejącej jasności. Osiągamy dosyć ciekawy efekt graficzny. Zwróć uwagę jak modyfikowany jest kolor kolejnej ramki - zmniejszeniu ulegają wszystkie składowe R, G i B.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P007 - test ramek
//------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

 Uint32 color = 0xffffff;
 SDL_Rect * r = new SDL_Rect;    // wskaźnik prostokąta

 for(int i = 0; i < 120; i++)
 {
  r->x = r->y = i;         // tworzymy definicję prostokąta ramki
  r->w = screen->w - 2 * i;
  r->h = screen->h - 2 * i;

  gfxRectangle(screen, r, color); // rysujemy ramkę
 
  color -= 0x020202;        // obliczamy kod koloru dla kolejnej ramki 
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek

Do wypełniania prostokątnych obszarów na powierzchni graficznej w bibliotece SDL istnieje funkcja SDL_FillRect() o następującej definicji:

int SDL_FillRect(SDL_Surface * screen, SDL_Rect * r, Uint32 color);
screen  -   wskazuje strukturę SDL_Surface z powierzchnią graficzną, po której chcemy rysować. Jeśli na powierzchni jest zdefiniowany prostokąt obcinania, to prostokąt wypełniający pojawi się tylko wewnątrz prostokąta obcinania, w obszarze wspólnym. Powierzchnia graficzna może być dowolnego typu, niekoniecznie 32-bitowa.
r  - wskazuje strukturę SDL_Rect definiującą prostokątny obszar. Jeśli wskaźnik ma wartość NULL, to wypełniona zostanie cała powierzchnia graficzna (patrz wyżej - prostokąt obcinania).
color  - 32 bitowy kolor punktu. Kod piksela musi być kompatybilny z formatem graficznym powierzchni. Dla dowolnej powierzchni można go uzyskać przy pomocy wywołania funkcji biblioteki SDL:
Uint32 SDL_MapRGB(SDL_PixelFormat *fmt, Uint8 r, Uint8 g, Uint8 b); 
fmt  -  wskazuje strukturę SDL_PixelFormat definiującą format pikseli. Można tutaj podać zawartość pola format struktury SDL_Surface, po której chcemy rysować.
r,g,b  - składowe kolorów bazowych: r - czerwony, g - zielony i b - niebieski

Wykorzystaj tę funkcję wraz z gfxRectangle() do utworzenia poniższych rysunków (zastanów się nad efektywnym wykorzystaniem struktur SDL_Rect):

obrazek obrazek

Podsumowanie


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe