Rysowanie elips i owali

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

P019 - Pierwszy program dla Windows
OL031 - instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej
OL035 - rysowanie po powierzchni graficznej
OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka
OL037 - obcinanie grafiki do prostokąta
OL038 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
OL039 - algorytm Smitha
OL040 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami
OL041 - czcionka bitmapowa
OL042 - czcionka wektorowa
OL043 - przyciski poleceń
OL050 - macierze - podstawowe operacje na macierzach
OL051 - przekształcenia na płaszczyźnie
OL052 - algorytm wypełniania wielokątów
OL053 - rysowanie okręgów i kół

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL012.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazek

obrazek

Algorytm rysowania elipsy jest nieco trudniejszy od przedstawionego w poprzednim rozdziale algorytmu rysowania okręgu. Wyznaczanie punktów na obwodzie okręgu mogliśmy ograniczyć do 1/8 tego obwodu. Pozostałe punkty otrzymaliśmy w prosty sposób poprzez symetrię względem osi OX i OY. W przypadku elipsy nie wolno nam tak postąpić - należy wyznaczyć pełną ćwiartkę obwodu i dopiero z niej poprzez symetrię otrzymamy pozostałe 3 ćwiartki elipsy.

Kolejne punkty obwodu elipsy będziemy wyznaczali przy założeniu, iż środkiem elipsy jest środek układu współrzędnych. Jeśli środek leży w punkcie Ps = (xs, ys), to po prostu wyznaczone punkty przesuwamy o wektor (xs,ys):

P1 = (x + xs, y + ys)
P2 = (x + xs, -y + ys)
P3 = (-x + xs, -y + ys)
P4 = (-x + xs, y + ys)

Zapiszmy równanie elipsy:

x2  +  y2  = 1
rx2 ry2

x,y - współrzędne punktu na obwodzie elipsy
rx - promień elipsy wzdłuż osi OX
ry - promień elipsy wzdłuż osi OY

obrazek

Aby unikać dzielenia, przekształcamy równanie elipsy do poniższej postaci:

ry2x2 + rx2y2 = rx2ry2

Dla danego punktu P = (x,y) wyrażenie błędu:

e =  ry2x2 + rx2y2 - rx2ry2

określa położenie tego punktu w stosunku do obrysu elipsy. Jeśli e jest ujemne, to punkt P leży wewnątrz elipsy. Jeśli e jest dodatnie, punkt P leży poza elipsą. Jeśli wyrażenie błędu e przyjmie wartość 0, to punkt P leży dokładnie na obrysie elipsy - jego współrzędne spełniają równanie elipsy. Piszemy o tym dlatego, iż powierzchnia graficzna składa się z siatki pikseli o całkowitych współrzędnych. Nie wszystkie wyznaczone punkty (szczerze mówiąc duża większość z nich) nie będą spełniały równania elipsy, ponieważ jej linia przebiega tak, iż nie ma pikseli dokładnie ją odwzorowujących (patrz - rysunek po prawej stronie). Wyznaczone piksele będą przybliżać rzeczywistą linię elipsy - zatem ze zbioru pikseli płaszczyzny graficznej zostaną przez nasz algorytm wybrane te piksele, których środki leżą najbliżej rzeczywistej linii elipsy.

Rysowanie elipsy rozpoczynamy od punktu P = (0,ry) i będziemy poruszali się zgodnie z ruchem wskazówek zegara w obrębie pierwszej ćwiartki elipsy. Jeśli przyjrzysz się dokładnie rysunkowi po prawej, to zauważysz, iż ćwiartka elipsy dzieli się na dwie części:

obrazek

Oczywistym zatem jest, iż na obrysie ćwiartki elipsy musi być punkt, gdzie zmieniamy sposób modyfikacji współrzędnych pikseli. Punkt ten znajdziemy analizując styczną do obrysu elipsy, a właściwie jej współczynnik kierunkowy, który jest równy pochodnej funkcji opisującej elipsę.

W górnej części ćwiartki elipsy przyrost x jest na moduł większy od przyrostu y, zatem:
dy  > -1, czyli ry2x < rx2y
dx

W dolnej części ćwiartki przyrost x jest na moduł mniejszy od przyrostu y:

dy  < -1, czyli ry2x > rx2y
dx

Wynika stąd, iż zmiana następuje w punkcie P2 (patrz rysunek po lewej), którego współrzędne (x,y) spełniają równanie:

dy  = -1, czyli ry2x = rx2y
dx

obrazek

Rozważmy górną połówkę ćwiartki elipsy. Podobnie jak w przypadku okręgu z punktu P(x,y) możemy przejść tylko do P1(x+1,y) lub P2(x+1,y+1). Współrzędna x jest zwiększana zawsze o 1 w górnej części ćwiartki (patrz powyżej - nachylenie stycznej). O wyborze punktu P1 lub P2 będzie decydowało wyrażenie błędu. Policzmy je dla każdego z punktów:

P1 = (x + 1, y)

e1 = e + ry2(x + 1)2 + rx2y2 - rx2ry2
e1 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - rx2ry2,  zastępujemy :   - rx2ry2   wyrażeniem   - ry2x2 - rx2y2
e1 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - ry2x2 - rx2y2 i upraszczamy otrzymując ostatecznie:

e1 = e + 2ry2x + ry2

 

P2 = (x + 1, y + 1)

e2 = e + ry2(x + 1)2 + rx2(y - 1)2 - rx2ry2
e2 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2 - rx2ry2
e2 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2 - ry2x2 - rx2y2
e2 = e + 2ry2x + ry2 - 2rx2y + rx2

e2 = e1 - 2rx2y + rx2

Obliczamy odchyłkę:

e12 = e1 + e2

Badając znak odchyłki wybieramy:

e12 < 0 - punkt P1, czyli x → x + 1,  y → y

e12 ≥ 0 - punkt P2, czyli x → x + 1, y → y - 1

Wyjaśnienie tego faktu znajdziesz w opisie algorytmu Bresenhama dla okręgu. Wyznaczanie punktów w górnej części ćwiartki elipsy kontynuujemy do momentu, gdy przestanie być spełniona nierówność:

ry2x ≤ rx2y

obrazek

Teraz przechodzimy do rysowania dolnej części ćwiartki obwodu elipsy. Z punktu P(x,y) możemy przejść albo do punktu P1(x,y-1), albo do punktu P2(x+1,y-1). W dolnej części ćwiartki współrzędna y kolejno wyznaczanych pikseli zawsze zmniejsza się o 1. Wyznaczanie punktów kontynuujemy aż y osiągnie oś OX, czyli dopóki y ≥ 0. Policzmy wyrażenia błędów dla każdego z punktów:

P1 = (x, y - 1)

e1 = e + ry2x2 + rx2(y - 1)2 - rx2ry2
e1 = e + ry2x2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2  - rx2ry2,  zastępujemy :   - rx2ry2   wyrażeniem   - ry2x2 - rx2y2
e1 = e + ry2x2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2  - ry2x2 - rx2y2 i upraszczamy otrzymując ostatecznie:

e1 = e - 2rx2y + rx2

 

P2 = (x + 1, y + 1)

e2 = e + ry2(x + 1)2 + rx2(y - 1)2 - rx2ry2
e2 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2 - rx2ry2
e2 = e + ry2x2 + 2ry2x + ry2 + rx2y2 - 2rx2y + rx2 - ry2x2 - rx2y2
e2 = e + 2ry2x + ry2 - 2rx2y + rx2

e2 = e1 + 2ry2x + ry2

Obliczamy odchyłkę:

e12 = e1 + e2

Badając znak odchyłki wybieramy:

e12 < 0 - punkt P2, czyli x → x + 1,  y → y - 1

e12 ≥ 0 - punkt P1, czyli x → x, y → y - 1

Proponujemy czytelnikowi uzasadnienie tych wyborów.

Algorytm Bresenhama rysowania elipsy

Wejście

xs, ys  -  współrzędne środka elipsy
rx  - promień elipsy na osi OX
ry  - promień elipsy na osi OY
color  - kolor obrysu elipsy

Wyjście

Narysowanie na powierzchni graficznej elipsy o środku w punkcie (xs, ys), o promieniach rx, ry i w kolorze color

Dane pomocnicze

x, y  -  współrzędne punktów na obwodzie elipsy o środku w początku układu współrzędnych
e  - wyrażenie błędu dla narysowanego punktu P
e1  - wyrażenie błędu dla punktu P1
e2  - wyrażenie błędu dla punktu P2

Lista kroków

K01: x ← 0 ; ustalamy współrzędne punktu startowego
K02: y ← ry  
K03: e ← 0  
K04: Dopóki ry2x ≤ rx2y wykonuj kroki K05...K14 ; górna część ćwiartki elipsy
K05:     Zapal piksel (x + xs, y + ys) na color ; kolorujemy piksele na zadany kolor
K06:     Zapal piksel (x + xs,-y + ys) na color ; piksele są symetryczne względem osi OX i OY
K07:     Zapal piksel (-x + xs, y + ys) na color  
K08:     Zapal piksel (-x + xs,-y + ys) na color  
K09:     e1 ← e + 2ry2x + ry2 ; wyrażenie błędu dla P1(x+1,y)
K10:     e2 ← e1 - 2rx2y + rx2 ; wyrażenie błędu dla P2(x+1,y-1)
K11:     x ← x + 1 ; w górnej części ćwiartki x zawsze jest zwiększane o 1
K11:     Jeśli e1 + e2 < 0, idź do kroku K14  
K12:     e ← e2 ; wybieramy P2(x+1,y-1)
K13:     y ← y - 1 i kontynuuj następny obieg pętli K04  
K14:     e ← e1 ; wybieramy P1(x+1,y)
K15: Dopóki y ≥ 0 wykonuj kroki K16...K26 ; przechodzimy do dolnej części ćwiartki
K16:     Zapal piksel (x + xs, y + ys) na color ; kolorujemy piksele na zadany kolor
K17:     Zapal piksel (x + xs,-y + ys) na color ; piksele są symetryczne względem osi OX i OY
K18:     Zapal piksel (-x + xs, y + ys) na color  
K19:     Zapal piksel (-x + xs,-y + ys) na color  
K20:     e1 ← e - 2rx2y + rx2 ; wyrażenie błędu dla P1(x,y-1)
K21:     e2 ← e1 + 2ry2x + ry2 ; wyrażenie błędu dla P2(x+1,y-1)
K22:     y ← y - 1 ; w dolnej części ćwiartki y zawsze jest zmniejszane o 1
K23:     Jeśli e1 + e2 ≥ 0, idź do kroku K26  
K24:     e ← e2 ; wybieramy punkt P2(x+1,y-1)
K25:     x ← x + 1 i kontynuuj następny obieg pętli K15  
K26:     e ← e1 ; wybieramy P1(x,y-1)
K27: Zakończ  

Na podstawie powyższego algorytmu napiszemy dwie funkcje biblioteczne. Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz prototypy funkcji:

void gfxEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color);

void gfxClipEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color);

Obie funkcje rysują elipsę. Druga z nich, gfxClipEllipse(), rysuje elipsę obciętą do prostokąta obcinania zawartego w strukturze SDL_Surface. Wydłuża to nieco czas rysowania, jednakże w większości zastosowań elipsa i tak jest rysowana bardzo szybko. Obie funkcje przyjmują te same parametry wywołania:

s  -  wskaźnik struktury SDL_Surface.
xs ys  - współrzędne środka elipsy
rx ry  - promienie elipsy odpowiednio wzdłuż osi OX i OY
color  - kolor obrysu

Na końcu pliku SDL_gfx.cpp dopisz definicje obu funkcji:

// Rysuje elipsę
// s   - wskaźnik struktury SDL_Surface
// xs,ys - współrzędne środka
// rx  - promień elipsy na osi OX
// ry  - promień elipsy na osi OY
// color - kolor obrysu
//---------------------------------------

void gfxEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color)
{
 Sint32 x = 0, y = ry;
 Sint32 e = 0, e1, e2;
 Sint32 rx2 = rx * rx, ry2 = ry * ry;
 Sint32 fx = 0, fy = rx2 * ry;
 Uint32 w = s->w;
 Uint32 wy;
 Uint32 * p = (Uint32 *)(s->pixels) + ys * w + xs;

 wy = y * w;

 while(fx <= fy)
 {
  * (p + x + wy) = color;
  * (p + x - wy) = color;
  * (p - x + wy) = color;
  * (p - x - wy) = color;
  e1 = e + (fx << 1) + ry2;
  e2 = e1 - (fy << 1) + rx2;
  x++; fx += ry2;
  if(e1 + e2 >= 0)
  {
   e = e2; y--; fy -= rx2; wy -= w;
  }
  else e = e1;  
 }

 while(y >= 0)
 {
  * (p + x + wy) = color;
  * (p + x - wy) = color;
  * (p - x + wy) = color;
  * (p - x - wy) = color;
  e1 = e - (fy << 1) + rx2;
  e2 = e1 + (fx << 1) + ry2;
  y--; fy -= rx2; wy -= w;
  if(e1 + e2 < 0)
  {
   e = e2; x++; fx += ry2;
  }
  else e = e1;  
 }  
}

// Rysuje elipsę z obcinaniem
// s   - wskaźnik struktury SDL_Surface
// xs,ys - współrzędne środka
// rx  - promień elipsy na osi OX
// ry  - promień elipsy na osi OY
// color - kolor obrysu
//---------------------------------------

void gfxClipEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color)
{
 Sint32 x = 0, y = ry;
 Sint32 e = 0, e1, e2;
 Sint32 rx2 = rx * rx, ry2 = ry * ry;
 Sint32 fx = 0, fy = rx2 * ry;

 while(fx <= fy)
 {
  gfxClipPlot(s, x + xs, y + ys, color);
  gfxClipPlot(s, x + xs,-y + ys, color);
  gfxClipPlot(s,-x + xs, y + ys, color);
  gfxClipPlot(s,-x + xs,-y + ys, color);
  e1 = e + (fx << 1) + ry2;
  e2 = e1 - (fy << 1) + rx2;
  x++; fx += ry2;
  if(e1 + e2 >= 0)
  {
   e = e2; y--; fy -= rx2;
  }
  else e = e1;  
 }

 while(y >= 0)
 {
  gfxClipPlot(s, x + xs, y + ys, color);
  gfxClipPlot(s, x + xs,-y + ys, color);
  gfxClipPlot(s,-x + xs, y + ys, color);
  gfxClipPlot(s,-x + xs,-y + ys, color);
  e1 = e - (fy << 1) + rx2;
  e2 = e1 + (fx << 1) + ry2;
  y--; fy -= rx2;
  if(e1 + e2 < 0)
  {
   e = e2; x++; fx += ry2;
  }
  else e = e1;  
 } 
}

Kod funkcji został odpowiednio zoptymalizowany pod kontem zmniejszenia liczby wykonywanych działań arytmetycznych.

Algorytm Bresenhama rysowania owalu

Elipsę wypełniamy liniami poziomymi obcinanymi do prostokąta obcinającego zawartego w strukturze SDL_Surface. Zasada jest bardzo prosta - wyznaczamy kolejne punkty obrysu elipsy aż do momentu wykrycia zmiany współrzędnej y - wtedy współrzędna x wyznacza końce linii wypełniającej elipsę i możemy ją w prosty sposób narysować. Linie wypełniające rysujemy zawsze parami - w symetrii względem osi OX.

Wejście

xs, ys  -  współrzędne środka owalu
rx  - promień owalu na osi OX
ry  - promień owalu na osi OY
color  - kolor wypełnienia owalu

Wyjście

Narysowanie na powierzchni graficznej owalu o środku w punkcie (xs, ys), o promieniach rx, ry i w kolorze color

Dane pomocnicze

x, y  -  współrzędne punktów na obwodzie okręgu o środku w początku układu współrzędnych
e  - wyrażenie błędu dla punktu P
e1  - wyrażenie błędu dla punktu P1
e2  - wyrażenie błędu dla punktu P2

Lista kroków

K01: x ← 0 ; ustalamy współrzędne punktu startowego
K02: y ← ry  
K03: e ← 0  
K04: Dopóki ry2x ≤ rx2y wykonuj kroki K05...K13 ; górna część ćwiartki elipsy
K05:     e1 ← e + 2ry2x + ry2 ; wyrażenie błędu dla P1(x+1,y)
K06:     e2 ← e1 - 2rx2y + rx2 ; wyrażenie błędu dla P2(x+1,y-1)
K07:     Jeśli e1 + e2 < 0, idź do kroku K12  
K08:     Rysuj linię w kolorze color od (-x+xs,y+ys) do (x+xs.y+ys) ; rysujemy linie wypełniające
K09:     Rysuj linię w kolorze color od (-x+xs,-y+ys) do (x+xs.-y+ys)  
K10:     e ← e2 ; wybieramy P2(x+1,y-1)
K11:     y ← y - 1 i idź do K13  
K12:     e ← e1 ; wybieramy P1(x+1,y)
K13:     x ← x + 1 ; w górnej części ćwiartki x zawsze jest zwiększane o 1
K14: Dopóki y ≥ 0 wykonuj kroki K15...K23 ; przechodzimy do dolnej części ćwiartki
K15:     Rysuj linię w kolorze color od (-x+xs,y+ys) do (x+xs.y+ys) ; rysujemy linie wypełniające
K16:     Rysuj linię w kolorze color od (-x+xs,-y+ys) do (x+xs.-y+ys)  
K17:     e1 ← e - 2rx2y + rx2 ; wyrażenie błędu dla P1(x,y-1)
K18:     e2 ← e1 + 2ry2x + ry2 ; wyrażenie błędu dla P2(x+1,y-1)
K19:     y ← y - 1 ; w dolnej części ćwiartki y zawsze jest zmniejszane o 1
K20:     Jeśli e1 + e2 ≥ 0, idź do kroku K23  
K21:     e ← e2 ; wybieramy punkt P2(x+1,y-1)
K22:     x ← x + 1 i kontynuuj następny obieg pętli K14  
K23:     e ← e1 ; wybieramy P1(x,y-1)
K24: Zakończ  

Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz prototypy funkcji:

void gfxFillEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color);

Funkcja rysuje wypełnioną elipsę, czyli owal. Figura jest obcinana do prostokąta obcinającego zawartego w  strukturze SDL_Surface. Posiada identyczne parametry jak poprzednie dwie funkcje:

s  -  wskaźnik struktury SDL_Surface.
xs ys  - współrzędne środka owalu
rx ry  - promienie owalu odpowiednio wzdłuż osi OX i OY
color  - kolor wypełnienia

Na końcu pliku SDL_gfx.cpp dopisz definicje funkcji:

// Rysuje wypełnioną elipsę
// s   - wskaźnik struktury SDL_Surface
// xs,ys - współrzędne środka
// rx  - promień elipsy na osi OX
// ry  - promień elipsy na osi OY
// color - kolor obrysu
//---------------------------------------

void gfxFillEllipse(SDL_Surface * s, Sint32 xs, Sint32 ys, Sint32 rx, Sint32 ry, Uint32 color)
{
 Sint32 x = 0, y = ry;
 Sint32 e = 0, e1, e2;
 Sint32 rx2 = rx * rx, ry2 = ry * ry;
 Sint32 fx = 0, fy = rx2 * ry;
 while(fx <= fy)
 {
  e1 = e + (fx << 1) + ry2;
  e2 = e1 - (fy << 1) + rx2;
  if(e1 + e2 >= 0)
  {
   gfxClipHLine(s,-x + xs, y + ys, color,(x << 1) + 1);
   gfxClipHLine(s,-x + xs,-y + ys, color,(x << 1) + 1);
   e = e2; y--; fy -= rx2;
  }
  else e = e1;  
  x++; fx += ry2;
 }
 while(y >= 0)
 {
  gfxClipHLine(s,-x + xs, y + ys, color,(x << 1) + 1);
  gfxClipHLine(s,-x + xs,-y + ys, color,(x << 1) + 1);
  e1 = e - (fy << 1) + rx2;
  e2 = e1 + (fx << 1) + ry2;
  y--; fy -= rx2;
  if(e1 + e2 < 0)
  {
   e = e2; x++; fx += ry2;
  }
  else e = e1;  
 } 
}

Poniższy program testuje wszystkie nowe funkcje rysowania okręgów, kół, elips oraz owali.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P042 - Okręgi i elipsy
//-----------------------

#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <SDL/SDL_gui.h>

const int SCRX = 320;   // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240;   // ekranu w pikselach
const int MAXF = 15;    // liczba powtórzeń rysowania figury

SDL_Surface * screen;
gfxFont   * font = gfxOpenFont("vecprop9x12.fnt");

// Funkcja obsługująca przyciski poleceń
//--------------------------------------

void fnb(gfxGUIObject * sender)
{
 Sint32 xs, ys, rx, ry, rr;
 Uint32 color;
 
 SDL_Rect r;
 r.x = r.y = 0;
 r.w = screen->w;
 r.h = screen->h - 16 - font->h;

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

 SDL_FillRect(screen, &r, 0);

 xs = screen->w >> 1;
 ys = (screen->h >> 1) - 8;
 
 rr = ys - 12 - font->h;
 rx = xs - 8;
 ry = ys - 12 - font->h;

 switch(sender->tag)
 {
  case 0: for(int i = 1; i <= MAXF; i++)
      {
       gfxCircle(screen, xs, ys, rr, 0xffff00);
       rr = ((MAXF - 1) * rr) / MAXF;
      }
      break;
  case 1: color = 255;
      for(int i = 1; i <= MAXF; i++)
      {
       gfxFillCircle(screen, xs, ys, rr, color << 16);
       rr = ((MAXF - 1) * rr) / MAXF;
       color = ((MAXF - 1) * color) / MAXF;
      }
      break;
  case 2: for(int i = 1; i <= MAXF; i++)
      {
       gfxEllipse(screen, xs, ys, rx, ry, 0xffff00); 
       rx = ((MAXF - 1) * rx) / MAXF;
       ry = ((MAXF - 1) * ry) / MAXF;
      }
      break;
  case 3: color = 255;
      for(int i = 1; i <= MAXF; i++)
      {
       gfxFillEllipse(screen, xs, ys, rx, ry, color + (color << 8));
       rx = ((MAXF - 1) * rx) / MAXF;
       ry = ((MAXF - 1) * ry) / MAXF;
       color = ((MAXF - 1) * color) / MAXF;
      }
      break;
  case 4: if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
      exit(0);
 }
 gfxLine(screen, xs - 5, ys, xs + 5, ys, 0xff0000);
 gfxLine(screen, xs, ys - 5, xs, ys + 5, 0xff0000);

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);

 SDL_UpdateRect(screen, r.x, r.y, r.w, r.h);
}

//***********************
// *** Program główny ***
//***********************

int main(int argc, char * argv[])
{

// tablica tekstów opisujących przyciski
 
 char * t[] = {"Okrąg", "Koło", "Elipsa", "Owal", "Zakończ"};
 
// tablica 5 wskaźników do przycisków

 gfxButton * b[5];

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)) exit(-1);

 atexit(SDL_Quit);
 
 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE))) exit(-1);

// tworzymy przyciski akcji

 SDL_Rect r;
 
 r.x = r.w = 0;
 r.h = font->h + 8;
 r.y = screen->h - r.h - 4;
 
 for(int i = 0; i < 5; i++)
  r.w += 20 + gfxTextLength(font, t[i]); 
 r.x = (screen->w - r.w - 4) >> 1;
 for(int i = 0; i < 5; i++)
 {
  r.w = 16 + gfxTextLength(font, t[i]);
  b[i] = new gfxButton(i, true, screen, font, &r, t[i], fnb);
  r.x += r.w + 4;
 }

// Obsługujemy zdarzenia

 SDL_Event event;
 bool running = true; 

 while(running)
 {
  while(SDL_WaitEvent(&event))
  {
   bool eventfree;
   for(int i = 0; i < 5; i++)
    if(!(eventfree = b[i]->DoEvents(&event))) break;
   if(eventfree && (event.type == SDL_QUIT))
   {
    running = false;
    break;
   }
  }
 }
 
// zamykamy czcionkę

 gfxCloseFont(font);

// Usuwamy przyciski

 for(int i = 0; i < 5; i++) delete b[i];
 
 return 0;
}  

obrazek  obrazek

obrazek  obrazek


Podsumowanie


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe