Obcinanie grafiki do prostokąta

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

P019 - Pierwszy program dla Windows
OL031 - Instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - Inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - Powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - Przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej
OL035 - Rysowanie po powierzchni graficznej
OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL003.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazekTworząc różnego rodzaju grafikę komputerową bardzo szybko natrafisz na sytuację, gdy rysowane obiekty "wychodzą" poza obszar ekranu. W takim przypadku kontynuowanie rysowania linii bądź punktów prowadzi do błędów graficznych lub błędów dostępu do pamięci - program próbuje wpisywać piksele poza buforem obrazowym, czego oczywiście mu nie wolno robić. Sytuacja ta występuje również wtedy, gdy tworzone rysunki chcesz ograniczyć do rozmiaru prostokątnego okna na swojej powierzchni graficznej.

Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie obcinania (ang. clipping) linii lub punktów. W przypadku punktów obcinanie polega po prostu na pomijaniu rysowania punktu, jeśli znajduje się on poza dozwolonym obszarem. Natomiast odcinek jest przycinany do fragmentu leżącego wewnątrz dozwolonego obszaru. Obszar nazywamy prostokątem obcinającym (ang. clipping rectangle). Na poniższym rysunku prostokąt obcinający zaznaczono niebieską linią. Punkty i fragmenty odcinków o kolorze czarnym są rysowane na powierzchni graficznej. Punkty i fragmenty odcinków oznaczone kolorem czerwonym nie będą rysowane, ponieważ znajdują się poza prostokątem obcinającym.

obrazek

Prostokąt obcinający

Do definiowania prostokąta obcinania będziemy stosowali strukturę biblioteki SDL:

typedef struct
{
 Sint16 x, y;
 Uint16 w, h;
} SDL_Rect;

Pola x i y określają współrzędne lewego górnego narożnika prostokąta. Pola w i h definiują jego szerokość (ang. width) oraz wysokość (ang. height). Na przykład poniższy fragment programu tworzy prostokąt znajdujący się na środku ekranu w odległości 10 pikseli od każdego z brzegów obszaru graficznego:

...

 SDL_Rect * clip = new SDL_Rect; // tworzymy wskaźnik prostokąta i inicjujemy go

 clip->x = clip->y = 10;     // określamy położenie lewego górnego narożnika prostokąta
 clip->w = screen->w - 20;    // szerokość prostokąta
 clip->h = screen->h - 20;    // wysokość prostokąta
...

Prostokąt obcinający umieszczamy w strukturze SDL_Surface naszego ekranu za pomocą wywołania funkcji bibliotecznej:

void SDL_SetClipRect(SDL_Surface * surface, SDL_Rect * clip);

Pierwszy parametr wskazuje strukturę SDL_Surface naszego ekranu. Drugi parametr wskazuje prostokąt obcinający. Jeśli drugi parametr ma wartość NULL, to funkcja SDL_SetClipRect() zastosuje cały ekran jako prostokąt obcinający. Pole clip_rect jest inicjowane na rozmiary ekranu przy tworzeniu struktury SDL_Surface. Jeśli zatem chcesz obcinać grafikę tylko do rozmiarów ekranu, nie musisz wywoływać w swoim programie funkcji SDL_SetClipRect(), ale lepiej to zrobić - dla spokojnego sumienia i dla tych, którzy o tym fakcie nie wiedzą.

Obcinanie punktów

W naszej bibliotece SDL_gfx utworzymy funkcję gfxClipPlot(), która będzie rysowała punkty obcięte do przekazanego jej w parametrach wywołania prostokąta obcinającego.

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxClipPlot() dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.

// gfxClipPlot() rysuje piksel 32 bitowy wewnątrz zdefiniowanego
// prostokąta obcinającego clip_rect
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y - współrzędne piksela
// color - 32 bitowy kod koloru piksela
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipPlot(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color)
{
 if((x >= screen->clip_rect.x) && (x < screen->clip_rect.x + screen->clip_rect.w) &&
   (y >= screen->clip_rect.y) && (y < screen->clip_rect.y + screen->clip_rect.h))
  gfxPlot(screen, x, y, color);
}

Funkcja gfxClipPlot() sprawdza, czy rysowany piksel znajduje się wewnątrz prostokąta obcinającego, który ustawiamy przez wcześniejsze wywołanie funkcji SDL_SetClipRect(). Będzie tak, jeśli:

x jest w przedziale <screen->clip_rect.x, screen->clip_rect.x + screen->clip_rect.w)
y jest w przedziale <screen->clip_rect.y, screen->clip_rect.y + screen->clip_rect.h)

Jeśli współrzędne spełniają warunki, to punkt jest rysowany poprzez wywołanie funkcji gfxPlot(), którą utworzyliśmy w rozdziale OL035. Parametry wywołania funkcji gfxClipPlot() są identyczne jak w funkcji gfxPlot().

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxClipPlot(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color);

Poniższy program definiuje prostokąt na środku ekranu, rysuje na nim ramkę, pomniejsza go do wnętrza ramki, a następnie generuje 1000000 punktów o pseudolosowych współrzędnych x,y w zakresie od 0 do 1999 i przy pomocy funkcji gfxClipPlot() rysuje je we wnętrzu ramki.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P011 - obcinanie punktów
//-------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <time.h>   // do inicjalizacji generatora pseudolosowego

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

// inicjujemy generator liczb pseudolosowych

 srand((unsigned)time(NULL));
 
// definiujemy prostokąt obcinający

 SDL_Rect * clip = new SDL_Rect;
 
 clip->x = screen->w >> 2; // 1/4 szerokości ekranu
 clip->y = screen->h >> 2; // 1/4 wysokości ekranu
 clip->w = screen->w >> 1; // 1/2 szerokości ekranu
 clip->h = screen->h >> 1; // 1/2 wysokości ekranu
 
// rysujemy ramkę

 gfxRectangle(screen, clip, 0xff0000);

// pomniejszamy prostokąt obcinający

 clip->x++; clip->y++; clip->w -= 2; clip->h -= 2;

// ustawiamy prostokąt obcinający w strukturze SDL_Surface

 SDL_SetClipRect(screen, clip);
 
// rysujemy milion punktów na przypadkowych współrzędnych obcinając je do prostokąta clip

 for(int i = 0; i < 1000000; i++)
   gfxClipPlot(screen, rand() % 2000, rand() % 2000, 0xffff00); 

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek

Obcinanie odcinków

Obcinanie odcinków poziomych i pionowych

Na początek zdefiniujemy nowe funkcje rysowania linii poziomych i pionowych oraz ramek. Jest to zadanie łatwe, ponieważ linie poziome i pionowe są rysowane w jeden określony sposób. Dla linii poziomej reguły są następujące (przy linii pionowej postępujemy w identyczny sposób).

obrazek

Załóżmy, iż odcinek poziomy zdefiniowany jest współrzędnymi lewego punktu początkowego - x,y oraz szerokością len (tak będzie on określony w parametrach wywołania funkcji). Prostokąt obcinający definiuje struktura SDL_Rect o nazwie clip. Istnieje 8 możliwych położeń odcinka poziomego, które przedstawiliśmy na rysunku obok (pamiętaj, iż u nas oś OY jest skierowana w dół):

1. Odcinek ponad górną krawędzią prostokąta obcinającego. Sytuacja ta występuje, gdy y < clip.y.
2. Odcinek przed lewą krawędzią prostokąta: x + len ≤ clip.x.
3. Odcinek za prawą krawędzią prostokąta: x ≥ clip.x + clip.w.
4. Odcinek poniżej dolnej krawędzi prostokąta: y ≥ clip.y + clip.h.

W przypadkach 1...4 odcinek nie może być rysowany, zatem warunki te należy w algorytmie wykluczyć w pierwszej kolejności.

5 i 7. Odcinek przecina lewą krawędź prostokąta: x < clip.x. Zmniejszamy długość len = len - (clip.x - x). Zmieniamy x = clip.x.
6 i 7, Odcinek przecina prawą krawędź prostokąta: x + len > clip.x + clip.w. Zmieniamy długość len = clip.x + clip.w - x.
8. Odcinek w całości zawiera się we wnętrzu prostokąta obcinającego. Jeśli przejdziemy warunki 1..7, to warunek 8 jest wynikowy i nie musimy go testować.

Z podanych rozważań wynika następujący algorytm obcinania odcinka poziomego do prostokąta:

Wejście

x, y  -   współrzędne ekranowe lewego punktu początkowego kreślonego odcinka
len  - szerokość odcinka w pikselach
clip  - struktura SDL_Rect definiująca prostokąt obcinający

Wyjście

Rysunek odcinka obciętego do zadanego prostokąta obcinającego clip. Odcinek nie jest rysowany, jeśli znajduje się poza obszarem clip.

Zmienne pomocnicze

xc  -   współrzędna x punktu leżącego tuż za prawą krawędzią prostokąta obcinającego
xp  - współrzędna y punktu leżącego tuż za prawym końcem odcinka

Lista kroków

K01: xc ← clip.x + clip.w ; obliczamy współrzędną poza prawą krawędzią prostokąta
K02: xp ← x + len ; obliczamy współrzędną poza prawym końcem odcinka
K03: Jeśli y < clip.y, zakończ ; wykluczamy położenie nr 1
K04: Jeśli xp ≤ clip.x, zakończ ; wykluczamy położenie nr 2
K05: Jeśli x ≥ xc, zakończ ; wykluczamy położenie nr 3
K06: Jeśli y ≥ clip.y + clip.h ; wykluczamy położenie nr 4
K07: Jeśli x ≥ clip.x, idź do kroku K10 ; położenia 5 i 7
K08: len ← len - clip.x + x ; zmniejszamy długość odcinka
K09: x ← clip.x ; przesuwamy współrzędną x na lewą krawędź prostokąta
K10: Jeśli xp ≤ xc, idź do kroku K12 ; położenia 6 i 7
K11: len ← xc - x ; zmniejszamy długość
K12; Rysuj odcinek poziomy x, y, len  
K13: Zakończ  

Na podstawie powyższego algorytmu napiszemy funkcje gfxClipHLine(), gfxClipVLine() oraz gfxClipRectangle() i dodamy je do naszej biblioteki SDL_gfx.cpp. Funkcje obcinają grafikę do podanego w parametrach prostokąta clip. Jeśli zamiast wskaźnika przekażemy NULL, to funkcje wykonają obcięcie do bieżącej ramki obrazu.

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxClipHLine(), gfxClipVLine() oraz gfxClipRectangle() dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.

// gfxClipHLine() rysuje linię poziomą z obcięciem do clip_rect
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne lewego początku lini
// color - 32 bitowy kod koloru linii
// len  - długość linii w pikselach
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipHLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len)
{
 Sint32 x1c, x2c, y1c, y2c, xp;
 
 x1c = screen->clip_rect.x;
 y1c = screen->clip_rect.y; 
 x2c = x1c + screen->clip_rect.w;
 y2c = y1c + screen->clip_rect.h;    

// obcinanie odcinka

 xp = x + len;
 if((y >= y1c) && (xp > x1c) && (x < x2c) && (y < y2c))
 {
  if(x < x1c)
  {
   len += x - x1c;
   x = x1c;   
  }
  if(xp > x2c) len = x2c - x;
  gfxHLine(screen, x, y, color, len);
 }
}  

// gfxClipVLine() rysuje linię pionową z obcięciem do prostokąta clip_rect
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne górnego początku lini
// color - 32 bitowy kod koloru linii
// len  - długość linii w pikselach
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipVLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len)
{
 Sint32 x1c, x2c, y1c, y2c, yp;
 
 x1c = screen->clip_rect.x;
 y1c = screen->clip_rect.y; 
 x2c = x1c + screen->clip_rect.w;
 y2c = y1c + screen->clip_rect.h;    

// obcinanie odcinka

  yp = y + len;
 if((x >= x1c) && (yp > y1c) && (y < y2c) && (x < x2c))
 {
  if(y < y1c)
  {
   len += y - y1c;
   y = y1c;   
  }
  if(yp > y2c) len = y2c - y;
  gfxVLine(screen, x, y, color, len);
 }
}  

// gfxClipRectangle() rysuje ramkę na obrysie prostokąta z obcinaniem
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// r   - definiuje prostokąt ramki
// color - 32 bitowy kod koloru ramki
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipRectangle(SDL_Surface * screen, SDL_Rect * r, Uint32 color)
{
  gfxClipHLine(screen, r->x, r->y, color, r->w);
  gfxClipHLine(screen, r->x, r->y + r->h - 1, color, r->w);
  gfxClipVLine(screen, r->x, r->y, color, r->h);
  gfxClipVLine(screen, r->x + r->w - 1, r->y, color, r->h);
} 

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxClipHLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len);

void gfxClipVLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color, Uint32 len);

void gfxClipRectangle(SDL_Surface * screen, SDL_Rect * r, Uint32 color);

Poniższy program testuje nowe funkcje graficzne. Program definiuje na środku ekranu prostokąt obcinający. Następnie losuje 50 ramek. Wylosowaną ramkę rysuje najpierw bez obcinania w kolorze czerwonym, a następnie z obcinaniem w kolorze żółtym. W efekcie części ramek zawarte w prostokącie obcinającym będą żółte, a części zewnętrzne będą czerwone.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P012 - obcinanie prostokątów
//-----------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <time.h>   // do inicjalizacji generatora pseudolosowego

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

// inicjujemy generator liczb pseudolosowych

 srand((unsigned)time(NULL));
 
// definiujemy prostokąt

 SDL_Rect * clip = new SDL_Rect; // prostokąt obcinania
 SDL_Rect * r  = new SDL_Rect; // prostokąt ramki
 
 clip->x = screen->w >> 2;    // 1/4 szerokości ekranu
 clip->y = screen->h >> 2;    // 1/4 wysokości ekranu
 clip->w = screen->w >> 1;    // 1/2 szerokości ekranu
 clip->h = screen->h >> 1;    // 1/2 wysokości ekranu

// ustawiamy prostokąt obcinający

 SDL_SetClipRect(screen, clip);
 
// generujemy 50 przypadkowych ramek

 for(int i = 0; i < 50; i++)
 {
  r->x = rand() % ((screen->w >> 1) + (screen->w >> 2));
  r->y = rand() % ((screen->h >> 1) + (screen->h >> 2));
  r->w = 5 + rand() % (screen->w - r->x - 5);
  r->h = 5 + rand() % (screen->h - r->y - 5);
  gfxRectangle(screen, r, 0xff0000);
  gfxClipRectangle(screen, r, 0xffff00);  
 }
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek


Obcinanie dowolnych odcinków

Istnieje wiele algorytmów obcinających odcinek do zadanego prostokąta. My zastosujemy algorytm Cohena-Sutherlanda, który jest w miarę prosty do zrozumienia. Algorytm ten dzieli obszar graficzny na 9 części. W środku znajduje się zawsze prostokąt obcinający (nr 5) zdefiniowany przez współrzędne x,y lewego górnego narożnika oraz szerokość w i wysokość h (oś OY u nas jest skierowana w dół):

obrazek

Zadaniem algorytmu Cohena Sutherlanda dla dowolnego odcinka (x1,y1) - (x2,y2) jest znalezienie jego części zawartej wewnątrz prostokąta obcinającego lub odrzucenie odcinka, jeśli nie posiada on części wspólnej z prostokątem. W tym celu algorytm wylicza dla każdego końca odcinka specjalny, 4-bitowy kod, który identyfikuje położenie tego końca w jednym z 9 powyżej przedstawionych obszarów. Bity w kodzie b3b2b1b0 posiadają następujące znaczenie:

b0 = 1, jeśli koniec odcinka leży na lewo od prostokąta obcinającego (obszary 1,4,7)
b1 = 1, jeśli koniec odcinka leży na prawo od prostokąta obcinającego (obszary 3,6,9)
b2 = 1, jeśli koniec odcinka leży powyżej prostokąta obcinającego (obszary 1,2,3)
b3 = 1, jeśli koniec odcinka leży poniżej prostokąta obcinającego (obszary 7,8,9)

Jeśli koniec odcinka znajduje się wewnątrz prostokąta obcinającego, to nie zachodzi żaden z powyższych przypadków i kod jest równy 0000.

obrazek

Kod bitowy można wyznaczyć metodą porównań i ustawiania bitów. Przyjmijmy, iż xp i yp to współrzędne końca odcinka. Zatem:

b0 ← 1, jeśli xp < x
b1 ← 1, jeśli xp ≥ x + w
b2 ← 1, jeśli yp < y
b3 ← 1, jeśli yp ≥ y + h

Jeśli dla obu końców P1 i P2 odcinka kody są równe 0000, to odcinek w całości leży w prostokącie obcinającym - w takim przypadku nic nie trzeba odcinać, odcinek akceptujemy w całości.

kod(P1) | kod(P2) = 0000

obrazek

Jeśli którekolwiek bity w obu kodach końców odcinka są równe jednocześnie 1, to odcinek w całości leży poza prostokątem obcinającym, zatem go odrzucamy. Wytłumaczenie jest proste - jeśli na przykład w obu kodach bit b0 jest równy 1, to oba końce odcinka leżą na lewo od prostokąta obcinającego, zatem odcinek nie może przecinać prostokąta. Podobnie jest dla pozostałych bitów:

kod(P1) & kod(P2) ≠ 0000

obrazek

Jeśli dwa powyższe warunki nie zachodzą, to rysowany odcinek może (ale nie musi) znajdować się częściowo wewnątrz obszaru prostokąta obcinającego. W takim przypadku wybieramy punkt, dla którego kod jest różny od 0000. Załóżmy, iż jest to punkt P1 (jeśli tak nie jest, to punkty i ich kody zamieniamy ze sobą). Przeglądamy kolejne bity kodu:

b0 = 1

P1 leży na lewo od prostokąta obcinającego.

obrazek

Wyznaczamy współrzędne punktu przecięcia odcinka z prostą zawierającą lewy bok prostokąta obcinającego:

obrazek

Obliczone współrzędne x'1, y'1 przypisujemy do współrzędnych punktu P1 i ponownie obliczamy kod binarny powracając do początku algorytmu.

Podobnie postępujemy dla pozostałych bitów kodu:

b1 = 1

P1 leży na prawo od prostokąta obcinającego.

obrazek

Wyznaczamy współrzędne punktu przecięcia odcinka z prostą zawierającą prawy bok prostokąta obcinającego:

obrazek

Obliczone współrzędne x'1, y'1 przypisujemy do współrzędnych punktu P1 i ponownie obliczamy kod binarny powracając do początku algorytmu.

b2 = 1

P1 leży ponad prostokątem obcinającym (oś OY jest u nas skierowana w dół).

obrazek

Wyznaczamy współrzędne punktu przecięcia odcinka z prostą zawierającą górny bok prostokąta obcinającego:

obrazek

Obliczone współrzędne x'1, y'1 przypisujemy do współrzędnych punktu P1 i ponownie obliczamy kod binarny powracając do początku algorytmu.

b3 = 1

P1 leży poniżej prostokąta obcinającego (oś OY jest u nas skierowana w dół).

obrazek

Wyznaczamy współrzędne punktu przecięcia odcinka z prostą zawierającą dolny bok prostokąta obcinającego:

obrazek

Obliczone współrzędne x'1, y'1 przypisujemy do współrzędnych punktu P1 i ponownie obliczamy kod binarny powracając do początku algorytmu.

Z przedstawionych powyżej rozważań wyłania się następujący algorytm Cohena-Sutherlanda:

Wejście

x1, y1  -   współrzędne ekranowe punktu P1
x2, y2  - współrzędne ekranowe punktu P2
x, y  - współrzędne lewego, górnego narożnika prostokąta obcinającego (oś OY jest skierowana w dół !!!)
w  - szerokość prostokąta obcinającego
h  - wysokość prostokąta obcinającego

Wyjście

Algorytm rysuje odcinek (x1,y1)-(x2,y2) obcięty do zadanego prostokąta obcinającego (x,y,w,h). Jeśli odcinek w całości leży poza obszarem prostokąta, to nie będzie rysowany.

Lista kroków

K01: k1 ← kod(x1,y1) ; wyznaczamy kody binarne końców odcinka
K02: k2 ← kod(x2,y2)  
K03: Jeśli k1 | k2 = 0000, rysuj odcinek x1,y1 - x2,y2 i zakończ ; jeśli odcinek leży wewnątrz prostokąta obcinającego, rysujemy go
K04: Jeśli k1 & k2 ≠ 0000, zakończ ; jeśli odcinek leży na zewnątrz prostokąta, odrzucamy go
K05: Jeśli k1 = 0000, zamień k1 z k2 oraz x1 z x2 i y1 z y2 ; jeśli pierwszy punkt w prostokącie, zamieniamy punkty i kody
K06: Jeśli k1 & 0001 = 0000, idź do kroku K10  
K07: y1 ← y1 + (y2 - y1) • (x - x1) / (x2 - x1) ; punkt na lewo od prostokąta
K08: x1 ← x  
K09: Idź do kroku K01  
K10 Jeśli k1 & 0010 = 0000, idź do kroku K14  
K11: y1 ← y1 + (y2 - y1) • (x1 - x - w + 1) / (x1 - x2) ; punkt na prawo od prostokąta
K12: x1 ← x + w - 1  
K13: Idź do kroku K01  
K14: Jeśli k1 & 0100 = 0000, idź do kroku K18  
K15: x1 ← x1 + (x1 - x2) • (y1 - y) / (y2 - y1) ; punkt powyżej prostokąta
K16: y1 ← y  
K17: Idź do kroku K01  
K18: x1 ← x1 + (x1 - x2) • (y1 - y - h + 1) / (y2 - y1) ; punkt poniżej prostokąta
K19: y1 ← y + h - 1  
K20 Idź do kroku K01  

Na podstawie powyższego algorytmu zaprogramujemy funkcję biblioteczną gfxClipLine() oraz jej pochodną gfxClipLineTo().

UWAGA: Poniższy kod funkcji gfxClipLine() oraz gfxClipLineTo() dopisz do końca pliku SDL_gfx.cpp.

// gfxClipLine() rysuje odcinek pomiędzy zadanymi punktami obcięty do
// obszaru prostokąta obcinającego ustawionego przez SDL_SetClipRect()
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x1,y1 - współrzędne punktu startowego
// x2,y2 - współrzędne punktu końcowego
// color - kolor odcinka
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x1, Sint32 y1, Sint32 x2, Sint32 y2, Uint32 color)
{
 Sint32 x1c, x2c, y1c, y2c, iax;

 x1c = screen->clip_rect.x; x2c = x1c + screen->clip_rect.w - 1;
 y1c = screen->clip_rect.y; y2c = y1c + screen->clip_rect.h - 1;
 for(;;)
 {
  Uint32 k1, k2, uax;
  k1 = (((x1 - x1c) >> 31) & 1) | (((x2c - x1) >> 30) & 2) |
     (((y1 - y1c) >> 29) & 4) | (((y2c - y1) >> 28) & 8);    
  k2 = (((x2 - x1c) >> 31) & 1) | (((x2c - x2) >> 30) & 2) |
     (((y2 - y1c) >> 29) & 4) | (((y2c - y2) >> 28) & 8);    
  if(!(k1 | k2))
  {
   gfxLine(screen, x1, y1, x2, y2, color); break;
  }
  if(k1 & k2) break;
  if(!k1)
  {
   uax = k1; k1 = k2; k2 = uax;
   iax = x1; x1 = x2; x2 = iax;
   iax = y1; y1 = y2; y2 = iax;
  }
  if(k1 & 1)
  {
   y1 += ((y2 - y1) * (x1c - x1)) / (x2 - x1);
   x1 = x1c;
  }
  else if(k1 & 2)
  {
   y1 += ((y2 - y1) * (x1 - x2c)) / (x1 - x2);
   x1 = x2c;
  }
  else if(k1 & 4)
  {
   x1 += ((x1 - x2) * (y1 - y1c)) / (y2 - y1);
   y1 = y1c;
  }
  else
  {
   x1 += ((x1 - x2) * (y1 - y2c)) / (y2 - y1);
   y1 = y2c;
  }
 }
}

// Funkcja gfxClipLineTo() rysuje odcinek od zapamiętanych współrzędnych
// do nowych współrzędnych, które po operacji są zapamiętywane. Odcinek
// jest obcinany do podanego prostokąta
// screen - wskaźnik struktury SDL_Surface
// x,y  - współrzędne końca odcinka
// color - kod koloru odcinka
// clip  - wskaźnik struktury SDL_Rect z prostokątem obcinającym
//------------------------------------------------------------------

void gfxClipLineTo(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color)
{
  gfxClipLine(screen, gfx_x_coord, gfx_y_coord, x, y, color);
  gfx_x_coord = x; gfx_y_coord = y;  
}

UWAGA: Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gfx.h dopisz:


void gfxClipLine(SDL_Surface * screen, Sint32 x1, Sint32 y1, Sint32 x2, Sint32 y2, Uint32 color);

void gfxClipLineTo(SDL_Surface * screen, Sint32 x, Sint32 y, Uint32 color);

Poniższy program testowy definiuje na środku ekranu prostokąt obcinający, następnie generuje 100 linii o losowych współrzędnych końców i rysuje je raz w kolorze czerwonym bez obcinania i raz w kolorze żółtym z obcinaniem.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P013 - obcinanie linii
//-----------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <time.h>   // do inicjalizacji generatora pseudolosowego

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

// inicjujemy generator liczb pseudolosowych

 srand((unsigned)time(NULL));
 
// definiujemy prostokąt

 SDL_Rect * clip = new SDL_Rect; // prostokąt obcinania
 
 clip->x = screen->w >> 2;    // 1/4 szerokości ekranu
 clip->y = screen->h >> 2;    // 1/4 wysokości ekranu
 clip->w = screen->w >> 1;    // 1/2 szerokości ekranu
 clip->h = screen->h >> 1;    // 1/2 wysokości ekranu
 
// ustawiamy prostokąt obcinający

 SDL_SetClipRect(screen, clip);

// generujemy 100 losowych linii

 for(int i = 0; i < 100; i++)
 {
  Sint32 x1 = rand() % screen->w;
  Sint32 x2 = rand() % screen->w;
  Sint32 y1 = rand() % screen->h;
  Sint32 y2 = rand() % screen->h;

// Rysujemy czerwoną linię bez obcinania

  gfxLine(screen,x1,y1,x2,y2,0xff0000);

// Rysujemy żółtą linię z obcinaniem

  gfxClipLine(screen, x1, y1, x2, y2, 0xffff00);

 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek

Zwróć uwagę, iż pod liniami żółtymi widać linie czerwone. Również końce niektórych linii żółtych nie pokrywają się dokładnie z liniami czerwonymi. Powodów jest kilka. Najważniejszy z nich to użycie przez nas arytmetyki liczb całkowitych do wyznaczania współrzędnych punktów przy przycinaniu odcinka. Tymczasem właściwy algorytm Cohena-Sutherlanda operuje na liczbach rzeczywistych, co znacznie zwiększa dokładność wyznaczania obcięć. Drugi powód jest taki, iż algorytm rysowania linii nie przechodzi zwykle przez wszystkie te same punkty, gdy rozpoczniemy rysowanie od punktu leżącego w innym miejscu linii - również arytmetyka liczb całkowitych ma tutaj swój wpływ. Nasza wersja algorytmu Cohena-Sutherlada nie nadaje się zatem do zastosowań profesjonalnych, ale w grafice szkolnej czy amatorskiej można z powodzeniem go wykorzystywać.


Poniższy program wykorzystuje obcinanie do swobodnego narysowania figury geometrycznej, która nie mieści się w całości na obszarze graficznym.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P014 - przykładowa figura
//--------------------------

#include <windows.h>
#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <time.h>   // do inicjalizacji generatora pseudolosowego
#include <math.h>   // udostępnia funkcje trygonometryczne

const int SCRX = 320; // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240; // ekranu w pikselach

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd inicjalizacji SDL", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 atexit(SDL_Quit);
 
 SDL_Surface * screen;

 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE)))
 {
  MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd tworzenia bufora obrazowego", MB_OK);
  exit(-1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen))
  if(SDL_LockSurface(screen) < 0)
  {
   MessageBox(0, SDL_GetError(), "Błąd blokady bufora obrazowego", MB_OK);
   exit(-1);
  }

// inicjujemy generator liczb pseudolosowych

 srand((unsigned)time(NULL));
 
// Współrzędne środka ekranu
 
 Sint32 xs = screen->w >> 1;
 Sint32 ys = screen->h >> 1;
 
// Promień figury

 Sint32 rf = (screen->w >> 2);

 int const MAXF = 8; // liczba figur w serii

// składowe koloru

 Uint32 r = rand() % 256; 
 Uint32 g = rand() % 256; 
 Uint32 b = rand() % 256; 
 Uint32 color = (r << 16) | (g << 8) | b ;
 
// ustawiamy prostokąt obcinający na cały ekran (to wywołanie nie jest konieczne, ale...)

 SDL_SetClipRect(screen, NULL);

// Obrót figury co 30 stopni

 for(int i = 0; i < 12; i++)
 {
  double fi = 6.283185 * i / 12;
  
// współrzędne środka figury

  Sint32 xfs = xs + rf * cos(fi);
  Sint32 yfs = ys + rf * sin(fi);
  
// Współrzędne wierzchołków

  Sint32 x[5], y[5], nx[4], ny[4];
  
  for(int j = 0; j < 4; j++)
  {
   x[j] = xfs + rf * cos(6.283185 * j / 4 + fi);
   y[j] = yfs + rf * sin(6.283185 * j / 4 + fi);
  }

// Rysujemy figurę

  for(int k = 0; k < MAXF; k++)
  {
   x[4] = x[0]; y[4] = y[0];
   
// Rysujemy kwadrat

   gfxMoveTo(x[0], y[0]);
   for(int j = 1; j < 5; j++) gfxClipLineTo(screen, x[j], y[j], color);

// wyznaczamy nowe współrzędne na bokach obecnego kwadratu

   for(int j = 0; j < 4; j++)
   {
    nx[j] = (x[j + 1] * (MAXF - 1) + x[j]) / MAXF;
    ny[j] = (y[j + 1] * (MAXF - 1) + y[j]) / MAXF;    
   }

// Nowe współrzędne stają się aktualnymi

   for(int j = 0; j < 4; j++)
   {
    x[j] = nx[j]; y[j] = ny[j];
   }      
  }  
 } 
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);
 
 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 MessageBox(0, "Kliknij przycisk OK", "Koniec", MB_OK);
 return 0;
}

obrazek

obrazek

Do narysowania tej figury wykorzystujemy prostą metodę znajdowania punktu podziałowego na odcinku. Jeśli mamy odcinek (x1,y1) - (x2,y2) i chcemy znaleźć na nim punkt P dzielący ten odcinek w stosunku m : (1 - m), gdzie m ∈ R, m ∈ (0,1), to stosujemy następujące wzory:

xp = (1 - m)x1 + mx2
yp = (1 - m)y1 + my2

Jeśli m wyrazimy w postaci ułamka, to powyższe działania możemy wykonać w dziedzinie liczb całkowitych (tak robimy w programie), jednakże musimy się liczyć z błędami zaokrągleń.

Program wyznacza najpierw cztery wierzchołki kwadratów. Ponieważ kwadraty będą obracane o kąt fi, wykorzystujemy postać parametryczną równania okręgu do wyliczenia współrzędnych tych punktów:

xi = xfs + rfcos(2πi/4 + φ)
yi = yfs + rfsin(2πi/4 + φ)
  gdzie xfs, yfs są środkiem figury, rf jest promieniem okręgu a φ to kąt obrotu

obrazek

Po narysowaniu pierwszego kwadratu jego boki dzielimy wg opisanej wyżej metody. Znalezione punkty podziałowe są wierzchołkami kolejnego kwadratu.

obrazek

Procedurę powtarzamy dla nowego kwadratu odpowiednią liczbę razy. Otrzymujemy poniższą figurę:

obrazek

Teraz wystarczy dla każdej figury wyznaczyć środki xfs, yfs leżące na okręgu o promieniu rf i środku w środku ekranu, a otrzymamy figurę złożoną:

 obrazek

Wykorzystaj podane informacje do napisania programów rysujących poniższe figury:

obrazek obrazek

Podsumowanie


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe