Edytor jednowierszowy

Powrót do spisu treści

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

P019 - Pierwszy program dla Windows
OL031 - instalacja biblioteki SDL w środowisku Dev-C++
OL032 - inicjalizacja biblioteki SDL
OL033 - powierzchnie graficzne w SDL
OL034 - przygotowanie plików własnej biblioteki graficznej
OL035 - rysowanie po powierzchni graficznej
OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka
OL037 - obcinanie grafiki do prostokąta
OL038 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
OL039 - algorytm Smitha
OL040 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami
OL041 - czcionka bitmapowa
OL042 - czcionka wektorowa
OL043 - przyciski poleceń
OL044 - menu

UWAGA!!!

Bieżące opracowanie NIE JEST KURSEM programowania biblioteki SDL. Są to materiały przeznaczone do zajęć na kole informatycznym w I LO w Tarnowie.

Przed pracą z tym rozdziałem utwórz w środowisku Dev-C++ nowy projekt SDL i dołącz do niego pliki SDL_gfx.cpp oraz SDL_gfx.h. Jeśli nie przeczytałeś zalecanych rozdziałów, koniecznie zrób to, a wszystko stanie się jasne. W przeciwnym razie odpuść sobie również ten rozdział. Opis funkcji bibliotecznych znajdziesz w podsumowaniu SDL100 i GUI002.

 

Artykuł nie jest już rozwijany


obrazek

Wiele aplikacji wymaga pobrania danych tekstowych od użytkownika - np. liczby, nazwy plików, imiona i nazwiska, itp.. W celu realizacji tego zadania zaprojektujemy prostą kontrolkę - jednowierszowy edytor tekstu (ang. single line text control). Będzie on wyświetlał jeden wiersz tekstu, do którego użytkownik będzie dopisywał własne literki. W obrębie wiersza użytkownik będzie się mógł poruszać przy pomocy kursora sterowanego zarówno myszką jak i klawiszami strzałkowymi prawo / lewo. Kontrolka będzie przechowywała edytowany tekst w specjalnym buforze w postaci tablicy znaków. Tekst powinien być zakończony znakiem o kodzie 0.  Poniżej opisujemy szczegółowo operacje, które będą wykonywane przez kontrolkę tekstową na tej tablicy.

Inicjowanie tablicy znakowej

Tablica znakowa jest ciągłym obszarem pamięci operacyjnej komputera, w którym przechowuje się kolejne znaki tekstu. W języku C i C++ teksty zakończone są znakiem o kodzie 0, który nie wchodzi w skład tekstu - pełni funkcję wartownika. Jeśli chcemy przechować w tablicy teksty o np. 100 znakach, to rozmiar tablicy powinien być zadeklarowany jako o 1 większy, aby pomieścić również wartownika:

char t[101];

char * t = new char[101] ;

Powyższe dwa przykłady tworzą tablicę t[ ], w której można przechować 100 znaków tekstu + wartownik.

W celu bezpiecznego umieszczania tekstu w tablicy znakowej, musimy pamiętać liczbę znaków tekstu, który w tablicy jest umieszczony. Poniższy przykład programu tworzy tablicę t[] o pojemności 20 znaków, a następnie wprowadza do niej dwa teksty, wypisuje je oraz wypisuje ich długość. Zwróć uwagę, iż drugi tekst jest zbyt długi i nie mieści sie w całości w tablicy t[], zostanie zatem obcięty do rozmiaru tej tablicy - tutaj widać wyraźnie powód posiadania bezpiecznej funkcji kopiującej.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P035 - inicjalizacja tablicy tekstowej
//---------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

#define MAXLEN 20

char t[MAXLEN + 1];
int tlen;

// Bezpieczna funkcja kopiująca
//-----------------------------

void Kopiuj(char * tx)
{
 tlen = 0;

 while((tlen < MAXLEN) && (t[tlen] = tx[tlen])) tlen++;

 t[tlen] = 0;
}

// Funkcja wypisuje zawartość t[] oraz liczbę znaków w t[]
//--------------------------------------------------------

void Pisz()
{
 cout << "t[] = " << t << endl
    << "len = " << tlen << endl << endl;
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

main()
{
 Kopiuj("Ala ma kocura");
 Pisz();
 Kopiuj("Ale kocur Ali nie jest na fali");
 Pisz();
 system("PAUSE");   
}
t[] = Ala ma kocura
len = 13

t[] = Ale kocur Ali nie je
len = 20

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

Wstawianie znaku

Chcąc wstawić znak c w tablicy tekstowej t[] na pozycji cpos musimy rozsunąć znaki od pozycji cpos to końca tablicy. Poniższy program pokazuje poprawny sposób wykonania tej operacji.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P036 - wstawianie znaku do tablicy znakowej
//--------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

#define MAXLEN 20

char t[MAXLEN + 1];
int tlen;

// Bezpieczna funkcja kopiująca
//-----------------------------

void Kopiuj(char * tx)
{
 tlen = 0;

 while((tlen < MAXLEN) && (t[tlen] = tx[tlen])) tlen++;

 t[tlen] = 0;
}

// Funkcja wypisuje zawartość t[] oraz liczbę znaków w t[]
//--------------------------------------------------------

void Pisz()
{
 cout << "t[] = " << t << endl
    << "len = " << tlen << endl << endl;
}

// Funkcja wstawia znak c na pozycji cpos
//---------------------------------------

void Wstaw(char c, int cpos)
{
 if(cpos < MAXLEN)
 {
  for(int i = MAXLEN - 2; i >= cpos; i--) t[i + 1] = t[i]; 
  t[cpos++] = c;
  if(tlen < MAXLEN) tlen++;
 } 
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

main()
{
 Kopiuj("Ala ma kocura");
 Pisz();
 Wstaw('b', 2);
 Pisz();
 Kopiuj("Ale kocur Ali nie jest na fali");
 Pisz();
 Wstaw('b', 12);
 Pisz();
 system("PAUSE");
}
t[] = Ala ma kocura
len = 13

t[] = Alba ma kocura
len = 14

t[] = Ale kocur Ali nie je
len = 20

t[] = Ale kocur Albi nie j
len = 20

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

Kasowanie znaku

Kasowanie znaku wymaga zsunięcia znaków w tablicy, tak aby pozycja cpos została zapisana sąsiednim znakiem. Poniższy przykład pokazuje poprawny sposób wykonania tej operacji.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P037 - usuwanie znaków z tablicy znakowej
//------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

#define MAXLEN 20

char t[MAXLEN + 1];
int tlen;

// Bezpieczna funkcja kopiująca
//-----------------------------

void Kopiuj(char * tx)
{
 tlen = 0;

 while((tlen < MAXLEN) && (t[tlen] = tx[tlen])) tlen++;

 t[tlen] = 0;
}

// Funkcja wypisuje zawartość t[] oraz liczbę znaków w t[]
//--------------------------------------------------------

void Pisz()
{
 cout << "t[] = " << t << endl
    << "len = " << tlen << endl << endl;
}

// Funkcja usuwa znak na pozycji cpos
//-----------------------------------

void Usun(int cpos)
{
 if(tlen)
 {
  for(int i = cpos; i < tlen; i++)
  t[i]= t[i + 1];
  tlen--;
 }
}

//**********************
//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//**********************

main()
{
 Kopiuj("Ala ma kocura");
 Pisz();
 Usun(0);
 Pisz();
 Usun(3);
 Pisz();
 Kopiuj("Ale kocur Ali nie jest na fali");
 Pisz();
 Usun(19);
 Pisz();
 Usun(0);
 Pisz();
 system("PAUSE");
}
t[] = Ala ma kocura
len = 13

t[] = la ma kocura
len = 12

t[] = la a kocura
len = 11

t[] = Ale kocur Ali nie je
len = 20

t[] = Ale kocur Ali nie j
len = 19

t[] = le kocur Ali nie j
len = 18

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 

Edytor jednowierszowy

Utwórz projekt SDL. Dodaj do niego pliki biblioteki SDL_gfx, które znajdziesz w podsumowaniu SDL100 (nie zapomnij o ustawieniach linkera). Następnie dołącz pliki interfejsu GUI z podsumowania GUI002. Do katalogu projektowego przekopiuj czcionkę vecprop9x12.fnt (możesz również poeksperymentować z inną czcionką, my wybraliśmy tę czcionkę z powodu jej czytelności). Jesteś gotowy do tworzenia edytora jednowierszowego dla interfejsu GUI.

Na końcu pliku nagłówkowego SDL_gui.h dopisz poniższy fragment tekstu:

class gfxEdit : public gfxGUIObject
{
 private:
     
  Sint32    cstart;

 public:

  Sint32    maxlen, ctextlen, cpos, cxpos;

  gfxEdit(Uint32 tg, bool en, SDL_Surface * s, gfxFont * f, SDL_Rect * r, char * t,
      Sint32 len, void (* fn)(gfxGUIObject *));
  ~gfxEdit();
  bool DoEvents(SDL_Event * e);
  unsigned char KeyboardHandler(SDL_Event * e);
  void Refresh();
};

Jest to definicja klasy gfxEdit edytora jednowierszowego. Klasa gfxEdit dziedziczy wszystkie pola i metody klasy gfxGUIObject. Znaczenie pól i funkcji składowych jest następujące:

gfxEdit

cstart  -  jeśli tekst jest dłuższy niż rozmiar okienka, to wyświetlany jest tylko fragment począwszy od pozycji cstart.
maxlen  - maksymalna liczba znaków tekstu w tablicy text[]
ctextlen  - aktualna liczba znaków przechowywanych w tablicy text[]
cpos  - pozycja wstawiania i usuwania znaków - ogólnie pozycja kursora
cxpos  - współrzędna x kursora na ekranie graficznym
gfxEdit()  - konstruktor klasy
    gfxEdit(tg,en,s,f,r,t,len,fn)
        tg - identyfikator kontrolki edytora
        en - określa, czy kontrolka ma być aktywna - true, czy zablokowana - false
        s - wskaźnik struktury SDL_Surface, na której będzie rysowana kontrolka edytora
        f - wskaźnik struktury gfxFont określającej czcionkę dla tekstu kontrolki
        r - prostokąt definiujący obszar kontrolki - wymiary są korygowane do wysokości tekstu z marginesem 4 pikseli.
        t - wskaźnik tekstu początkowego, który pojawi się w oknie edytora
        fn - wskaźnik funkcji wywoływanej przy naciśnięciu klawisza Enter.
~gfxEdit()  - destruktor
DoEvents()  - obsługa zdarzeń dla edytora
    DoEvents(e)
        e - wskaźnik struktury SDL_Event.
KeyboardHandler()  - zwraca kod naciśniętego klawisza uwzględniający CapsLock, Shift i Alt.
    KeyboardHandler(e)
        e - wskaźnik struktury SDL_Event.
Refresh()  - wyświetla okno edytora

Na końcu pliku SDL_gui.cpp dopisz poniższy fragment programu:

// **************************
// *** Obsługa klasy Edit ***
// **************************

// Konstruktor klasy gfxEdit
//--------------------------

gfxEdit::gfxEdit(Uint32 tg, bool en, SDL_Surface * s, gfxFont * f, SDL_Rect * r, char * t,
         Sint32 len, void (* fn)(gfxGUIObject *))
{
 tag   = tg;
 enabled = en;
 screen = s;
 font  = f;
 rect  = * r;
 if(rect.h < font->h + 8) rect.h = font->h + 8;
 maxlen = len;
 cstart = cpos = ctextlen = 0;
 char * p = text = new char[len + 1];
 while((ctextlen < len) && (* p++ = * t++)) ctextlen++;
 * p = 0;
 cxpos = rect.x + 4;
 call = fn;
 sel  = false;
 SDL_EnableKeyRepeat(200, 100);
 Refresh();
}

// Destruktor klasy gfxEdit
//-------------------------

gfxEdit::~gfxEdit()
{
 delete [] text;
}

// Obsługa zdarzeń myszki i klawiatury
//-------------------------------------

bool gfxEdit::DoEvents(SDL_Event * e)
{
 switch(e -> type)
 {
  case SDL_MOUSEBUTTONDOWN: // naciśnięty klawisz myszki
   if((e->button.button == SDL_BUTTON_LEFT) &&
     MouseHit(e->button.x, e->button.y) && enabled)
   {
    
    cpos = cstart;
    cxpos = rect.x + 4;
    char * p = text + cstart;
    unsigned char c;
    while((c = * p) &&
       (cxpos + font->cw[c] < rect.x + rect.w - 4) &&
       (e->button.x >= cxpos))
     if(e->button.x <= cxpos + font->cw[c])
     {
      if(cxpos + font->cw[c] - e->button.x < e->button.x - cxpos)
      {
       cxpos += font->cw[c];
       cpos++;
      }
      break;
     }
     else
     {
      cpos++;
      cxpos += font->cw[c]; p++;
     }
    sel  = true; Refresh(); return false;  
   }
   else if(sel)
   {
    sel = false; Refresh();
   }
   break;
  case SDL_KEYDOWN:  // naciśnięty klawisz na klawiaturze
   if(sel)
   {
    switch(e->key.keysym.sym)
    {
     case SDLK_RETURN:  // zatwierdzenie wiersza
     case SDLK_KP_ENTER:
      if(call) (* call)(this);
      break;
     case SDLK_LEFT:   // skursor w lewo
      if(cpos)
      {
       cpos--;
       cxpos -= font->cw[(unsigned char)text[cpos]];
       if(cxpos < rect.x + 4)
       {
        cstart = cpos;
        cxpos = rect.x + 4;
       }
      }
      break;
     case SDLK_RIGHT:   // kursor w prawo
      if(cpos < ctextlen)
      {
       cxpos += font->cw[(unsigned char)text[cpos++]];
       while(cxpos >= rect.x + rect.w - 4) cxpos -= font->cw[(unsigned char)text[cstart++]];
      }
      break;
     case SDLK_HOME:   // kursor na początek wiersza
      cstart = cpos = 0;
      cxpos = rect.x + 4;
      break;
     case SDLK_END:   // kursor na koniec wiersza
      while(cpos < ctextlen)
      {
       cxpos += font->cw[(unsigned char)text[cpos++]];
       while(cxpos >= rect.x + rect.w - 4) cxpos -= font->cw[(unsigned char)text[cstart++]];
      }
      break;
     case SDLK_BACKSPACE: // kasowanie znaku na lewo od kursora
      if(cpos)
      {
       cpos--;
       cxpos -= font->cw[(unsigned char)text[cpos]];
       if(cxpos < rect.x + 4)
       {
        cstart = cpos;
        cxpos = rect.x + 4;
       }
       for(int i = cpos; i < ctextlen; i++)
        text[i] = text[i + 1];
       if((cpos == cstart) && (cstart))
        cxpos += font->cw[(unsigned char)text[--cstart]];
       ctextlen--;
      }
      break;
     case SDLK_DELETE:  // kasowanie znaku na prawo od kursora
      if(cpos < ctextlen)
      {
       for(int i = cpos; i < ctextlen; i++)
        text[i] = text[i + 1];
       ctextlen--; 
      }
      break;
     default:      // reszta znaków
      unsigned char c = KeyboardHandler(e);
      if(c)
      {
       if(cpos < maxlen)
       {
        for(int i = maxlen - 2; i >= cpos; i--)
         text[i + 1] = text[i];        
        text[cpos++] = c;
        cxpos += font->cw[c];
        while(cxpos >= rect.x + rect.w - 4) cxpos -= font->cw[(unsigned char)text[cstart++]];
        if(ctextlen < maxlen) ctextlen++;
        break;
       }
      }
      return true;
    }   
    Refresh();
    return false;
   }
 }
 return true; 
}

// Przetwarzanie naciśniętego klawisza na kod ASCII
//-------------------------------------------------

unsigned char gfxEdit::KeyboardHandler(SDL_Event * e)
{
 if((e->key.keysym.sym < 32) || (e->key.keysym.sym > 126)) return 0;
 unsigned char c = e->key.keysym.sym;
 bool caps = e->key.keysym.mod & KMOD_CAPS;
 bool shift = e->key.keysym.mod & KMOD_SHIFT;
 bool alt  = e->key.keysym.mod & KMOD_RALT;
 if(((caps && !shift) || (!caps && shift)) && ((c >= SDLK_a) && (c <= SDLK_z)))
  c -= 32;
 if(alt)
  switch(c)
  {
   case 'A' : c = 'Ą'; break;
   case 'a' : c = 'ą'; break;
   case 'C' : c = 'Ć'; break;
   case 'c' : c = 'ć'; break;
   case 'E' : c = 'Ę'; break;
   case 'e' : c = 'ę'; break;
   case 'L' : c = 'Ł'; break;
   case 'l' : c = 'ł'; break;
   case 'N' : c = 'Ń'; break;
   case 'n' : c = 'ń'; break;
   case 'O' : c = 'Ó'; break;
   case 'o' : c = 'ó'; break;
   case 'S' : c = 'Ś'; break;
   case 's' : c = 'ś'; break;
   case 'Z' : c = 'Ż'; break;
   case 'z' : c = 'ż'; break;
   case 'X' : c = 'Ź'; break;
   case 'x' : c = 'ź'; break;   
  }
 if(shift)
  switch(c)
  {
   case '`' : c = '~'; break;
   case '1' : c = '!'; break;
   case '2' : c = '@'; break;
   case '3' : c = '#'; break;
   case '4' : c = '$'; break;
   case '5' : c = '%'; break;
   case '6' : c = '^'; break;
   case '7' : c = '&'; break;
   case '8' : c = '*'; break;
   case '9' : c = '('; break;
   case '0' : c = ')'; break;
   case '-' : c = '_'; break;
   case '=' : c = '+'; break;
   case '[' : c = '{'; break;
   case ']' : c = '}'; break;
   case '\\' : c = '|'; break;
   case ';' : c = ':'; break;
   case '\'' : c = '"'; break;
   case ',' : c = '<'; break;
   case '.' : c = '>'; break;
   case '/' : c = '?'; break;
  }
 return c;  
}

// Rysowanie kontrolki edytora
//----------------------------

void gfxEdit::Refresh()
{
 SDL_Rect r = ShrinkRect();
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

 SDL_FillRect(screen, &r, C_TEXTBG);
 gfxHLine(screen, rect.x, rect.y, C_LOWER, rect.w);
 gfxVLine(screen, rect.x, r.y, C_LOWER, rect.h - 1);
 gfxHLine(screen, rect.x, rect.y + rect.h - 1, C_UPPER, rect.w);
 gfxVLine(screen, rect.x + rect.w - 1, r.y, C_UPPER, rect.h - 1);
 
 Sint32 x = r.x + 3, y = r.y + 3;
 Uint32 color = enabled ? C_TEXT : C_DIS;
 char * p = text + cstart;
 unsigned char c;
 while((c = * p++) && (x + font->cw[c] <= r.x + r.w - 3))
  x += gfxDrawChar(screen, font, c, x, y, color, -1);  
 
 if(sel) gfxVLine(screen, cxpos, y - 1, C_CURSOR, font->h + 2);  
 
 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);

 Update();
}

Poniżej prezentujemy program testujący kontrolkę edytora. Pozwala ona edytować tekst do 480 znaków. Naciśnięcie klawisza Enter wywołuje funkcję wypisującą tekst w kilku wierszach pod kontrolką.

// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
// Koło informatyczne
//
// P038 - Edytor wierszowy
//------------------------

#include <SDL/SDL_gfx.h>
#include <SDL/SDL_gui.h>

const int SCRX = 320;   // stałe określające szerokość i wysokość
const int SCRY = 240;   // ekranu w pikselach

SDL_Surface * screen;
gfxFont * font = gfxOpenFont("vecprop9x12.fnt");

// Funkcja wywoływana przez edytor po naciśnięciu Enter
//-----------------------------------------------------

void fn(gfxGUIObject * sender)
{
 SDL_Rect r;
 r.x = 0; r.y = sender->rect.y + sender->rect.h + 8;
 r.h = screen->h - r.y;
 r.w = screen->w;

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

 SDL_FillRect(screen, &r, 0xff0000);
 Sint32 x,y;
 x = 2; y = r.y + 2;
 for(int d = 0; d < 2; d++)
  gfxDrawText(screen, font, "W edytorze wpisałeś następujący tekst:", x + d, y, 0xffffff, -1);
 y += 2 * font->h;
 unsigned char c;
 char * p = sender->text;
 while(c = * p++)
 {
  if(x + font->cw[c] > r.x + r.w - 2)
  {
   x = 2; y += font->h;
  }
  x += gfxDrawChar(screen, font, c, x, y, 0xffff00, -1);
 }

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);

 SDL_UpdateRect(screen,r.x, r.y, r.w, r.h);
}

//***********************
// *** Program główny ***
//***********************

int main(int argc, char * argv[])
{

 char * t = "Test edytora jednowierszowego";
 
 if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)) exit(-1);

 atexit(SDL_Quit);
 
 if(!(screen = SDL_SetVideoMode(SCRX, SCRY, 32, SDL_HWSURFACE))) exit(-1);

 SDL_WM_SetCaption(t, ""); 
  
 SDL_Rect r;

 r.x = 8;
 r.y = 8;
 r.w = screen->w - 16; r.h = 0;

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

 SDL_FillRect(screen, NULL, C_FACE);

 if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);

 SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
 
 gfxEdit * ed = new gfxEdit(0, true, screen, font, &r, t, 480, fn);

 SDL_Event event;
  
 bool running = true;
 
 while(running && SDL_WaitEvent(&event))
 {

// najpierw obsługujemy zdarzenia w edytorze

  if(ed->DoEvents(&event))

// a później reszta zdarzeń

  switch(event.type)
  {
   case SDL_QUIT: running = false;
           break;
  }
 }
 
// zamykamy czcionkę

 gfxCloseFont(font);

// zamykamy edytor

 delete ed;
 
 return 0;
}

obrazek


Nasz edytor jest bardzo prymitywny. Zastanów się nad rozszerzeniem jego funkcji o:


Podsumowanie


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe