Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Współpraca: mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Stare programy użytkowe dla ZX81

Zanim rozpoczniesz czytanie tego rozdziału:

pobierz plik instalacyjny emulatora VB81
przeczytaj instrukcję instalacji i użytkowania emulatora VB81
GRAPH.P, INT.P, MATH.P, ROOTS.P


In the section I have gathered the ZX81 programs, that I have managed to recover from my old notes. Some of them might be useful even today, I think. Unfortunately many of the programs I wrote are lost forever. You can use each program presented here in any way you like - I give you my permission as their author. Have a fun. W tym rozdziale zebrałem stare programy dla ZX81, które udało mi się odtworzyć ze starych notatek. Sądzę, że część z nich może być użyteczna nawet dzisiaj. Niestety, wiele z napisanych przeze mnie programów zaginęło na zawsze. Wszystkie prezentowane tutaj programy można dowolnie wykorzystywać, na co wyrażam zgodę jako ich autor. Życzę wiele zabawy.
Pobierz plik - MATH.P
obrazek  obrazek  obrazek
obrazek  obrazek  obrazek
ZX81 MATH is a simple "mathematical" application. It solves linear equations and their sets up to 3, as well as quadratic and cubic ones. Such a program is a must for students of mathematics. Of course nowadays we make a use of the MathCAD or ones alike, but back in the early 80-ties there was only ZX81 available. As we can see, it was quite capable of doing math.

The program is written in pure ZX81 BASIC and then renumbered with VB81 emulator.

Program ZX81 MATH jest prostą aplikacją "matematyczną". Pozwala on rozwiązywać równania liniowe i ich układy oraz równanie kwadratowe i sześcienne. Program taki może czasami być bardzo pomocny, o czym wie każdy student matematyki. Oczywiście dzisiaj korzysta się z MathCAD'a, ale w latach 80-tych był do dyspozycji jedynie ZX81. Jak widać radzi sobie całkiem nieźle.

Program napisany jest całkowicie w ZX81 BASIC, a następnie przenumerowany w symulatorze VB81.

Pobierz plik - INT.P
obrazek  obrazek  obrazek
ZX81 INT is a pure ZX81 BASIC mathematical application that evaluates definite integrals by using Simpson's method - very accurate and quick. You can give it any valid function, define the range for integrals and the number of steps which affects both the accuracy and computational time.

This program demonstrates some power features of ZX81 BASIC. The VAL function can evaluate any arithmetic expression - something that even Microsoft Visual Basic doesn't have up till today (middle picture). The input data can be any expression as well (right picture - there we type in √3). This is one of the reasons why ZX81 had gained such a popularity in the early 80-ties. A mathematician or an engineer could use this little machine to do rather complicated mathematic or scientific calculations. All you needed was to get into simple ZX81 BASIC and start programming.

Program ZX81 INT jest aplikacją matematyczną w czystym języku ZX81 BASIC, która oblicza wartości całek oznaczonych metodą Simpsona - bardzo dokładną i nie wymagającą wielu kroków obliczeniowych. W programie możemy wprowadzić wzór dowolnej funkcji, określić przedział całkowania oraz liczbę kroków, która wpływa na dokładność i czas obliczeń.

Ten program demonstruje mocne cechy ZX81 BASIC. Funkcja VAL pozwala obliczać wartości dowolnych wyrażeń arytmetycznych - tego do dzisiaj nie ma nawet Microsoft Visual Basic (obrazek środkowy). Również dane wejściowe mogą być dowolnym wyrażeniem numerycznym (obrazek po prawej - wprowadzamy √3). To z tego m.in. powodu ZX81 stał się kultową maszyną początku lat 80-tych. Matematyk czy inżynier mógł wykorzystywać tę maszynę nawet do skomplikowanych obliczeń inżynierskich i naukowych. Wystarczyło opanować prosty język ZX81 BASIC i wziąć się do programowania.

Pobierz plik - GRAPH.P
obrazek  obrazek
ZX81 had very poor graphic capabilities, nevertheless it could be used to produce graphs (well, at least demonstrative ones) of arbitrary mathematical functions. The ZX81 GRAPHER is an application designed just for that kind of job. As a curiosity I will tell you that the graph drawing algorithm, which I had used in the program, later was implemented many times on "big" computers with much of a success. So ZX81 was not just a junk after all... Chociaż ZX81 posiadał bardzo skromne możliwości graficzne, to jednak można go było wykorzystywać do tworzenia wykresów (przynajmniej poglądowych) dowolnych funkcji matematycznych. ZX81 GRAPHER jest aplikacją, która służy do tego właśnie celu. Jako ciekawostkę podam, iż użyty w tym programie algorytm rysowania wykresów funkcji wykorzystywałem później wielokrotnie na "dużych" komputerach osiągając znakomite wyniki. Zatem ZX81 wcale nie był taki zły...
Pobierz plik - ROOTS.P
obrazek  obrazek  obrazek
The ZX81 ROOTS program is capable of finding roots of any mathematic functions. It uses the Regula Falsi algorithm to accomplish the task. You just supply a function, argument range for searching the root and then make it start calculations. If the root is within the range, it will be found. Program ZX81 ROOTS potrafi wyliczać pierwiastki dowolnych funkcji matematycznych. Wykorzystuje przy tym algorytm Regula Falsi. Należy jedynie podać wzór funkcji, przedział poszukiwań pierwiastka i rozpocząć obliczanie. Jeśli pierwiastek znajduje się w przedziale, to zostanie wyliczony.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.