Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Poprzedni       Następny  

©2019 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

 

 

Warsztat elektronika

Kurs Inkscape

Obiekty

 

Prostokąty

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete).

Powiększ widok do poziomu strony (5).

W przyborniku wybierz narzędzie Prostokąt (F4) i narysuj prostokąt przez przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem. Ustaw czarny kolor linii konturu (zakładka Kontur w oknie dialogowym Wypełnienie i Kontur - przywoływane klawiszami Ctrl+Shift+F), grubość linii konturu 5 (na zakładce Styl konturu, opcja Width) oraz szary kolor wypełnienia (zakładka Fill):

Nie zmieniaj narzędzia Prostokąt. Zwróć uwagę, że w trzech narożnikach prostokąta pojawiły się uchwyty: dwa kwadraty i jedno kółko. Kwadraty służą do zmiany rozmiaru prostokąta (wypróbuj je. przeciągając lewym przyciskiem myszki). Kółko w prawym górnym narożniku umożliwia zaokrąglanie narożników. Gdy je przeciągniesz, narożniki się zaokrąglą, lecz w prawym górnym rogu pozostanie drugie kółko:

Jeśli je przeciągniesz myszką, to zmodyfikujesz zaokrąglenie, które teraz będzie przebiegało od pierwszego kółka do drugiego:

Opcja zaokrąglania narożników przydaje się czasem przy projektowaniu różnych przycisków.

Likwidacja zaokrąglonych narożników nastąpi po przeciągnięciu obu kółek do pozycji startowej, czyli do prawego górnego narożnika prostokąta. Zlikwiduj zaokrąglenia przed kolejnym ćwiczeniem.


Jeśli w trakcie rysowania prostokąta wciśniesz klawisz Ctrl, to przeciągając myszką pod kątem 45º otrzymasz kwadrat:

Naciśnięcie w trakcie rysowania prostokąta klawisza Shift spowoduje, iż prostokąt będzie rysowany symetrycznie od punktu startowego – przećwicz to kilka razy, aż zrozumiesz, o co chodzi.

Naciskając jednocześnie Ctrl i Shift, rysujesz kwadrat symetryczny względem punktu startowego.


Jako ćwiczenie wykonamy teraz kilka projektów graficznych z kwadratami. Wykonuj podane operacje dokładnie wg opisu, inaczej będziesz miał problemy z ich ukończeniem.

Ramka

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete).

Z przybornika wybierz Prostokąt (F4) i na środku kartki narysuj kwadrat (z wciśniętym klawiszem Ctrl).

Ustaw sobie różne kolory dla konturu i dla wypełnienia.

Przełącz narzędzie na wskaźnik-strzałkę (F1):

Stwórz duplikat (Ctrl+D).

Naciśnij jednocześnie klawisze Shift i Ctrl, po czym myszką pomniejsz duplikat, przeciągając jedną z narożnych strzałek:

Klawisz Shift spowoduje, że pomniejszanie duplikatu odbędzie się symetrycznie względem jego środka. Natomiast klawisz Ctrl zablokuje zmianę kształtu kwadratu.

Zaznacz oba obiekty (Ctrl+A lub użyj prostokąta zaznaczenia):

Z menu wybierz opcję: ŚcieżkaRóżnica (Ctrl+-). Kliknij myszką na zewnątrz figury lub naciśnij klawisz Esc, aby skasować wybór. Otrzymałeś ramkę:

Utwórz duplikat ramki (kliknij ją myszką, naciśnij Ctrl+D). Zmień kolory wypełnienia i konturu w duplikacie, po czym przesuń go w prawo i w dół:

Z menu wybierz opcję: FiltryCienie i PoświatyCień Obrazka. Opcja ta pozwala połączyć z wybranym obiektem jego cień. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe, w którym ustawiasz parametry cienia:

Blur radius promień rozmycia cienia
Horizontal offset przesunięcie cienia w poziomie
Vertical offset przesunięcie cienia w pionie
Shadow type rodzaj cienia

Włącz opcję Podgląd (zmiany w oknie dialogowym będą natychmiast widoczne na rysunku), po czym ustaw parametry tak, jak na powyższym rysunku. Na koniec kliknij myszką przyciski Zastosuj i Zamknij i naciśnij klawisz Esc, aby skasować wybór.  Otrzymasz następujący efekt:

Zapisz rysunek na dysku, naciskając Ctrl+S i wybierając odpowiedni katalog oraz nazwę pliku w okienku dialogowym zapisu na dysk.

Kostka 3D

Z przybornika wybierz Prostokąt (F4) i narysuj kwadrat (naciskając klawisz Ctrl i przeciągając pod katem 45º myszką z wciśniętym lewym przyciskiem). Usuń kontur. Przełącz się na narzędzie Strzałka (F1):

Utwórz duplikat (Ctrl+D), po czym zmień kolor jego wypełnienia:

Przeciągnij w prawo lewym przyciskiem myszki uchwyt ścieśniania, który znajduje się po lewej stronie kwadratu. Przeciągaj do momentu, aż figura znajdzie się po prawej stronie kwadratu wyjściowego i będzie miała około 1/3 jego szerokości. Będzie to ściana boczna naszej kostki:

Utwórz kolejny duplikat ze ściany bocznej (Ctrl+D) i zmień jego kolor:

Kliknij ponownie w duplikat, aby uzyskać uchwyty obrotów i skalowania. Środek obrotu przeciągnij do lewego górnego narożnika (posłuż się powiększeniem, aby umieścić ten środek dokładnie w narożniku):

Na pasku u góry ekranu kliknij narzędzie obrotu o 90º w lewo , a następnie odbij prostokąt w poziomie, naciskając klawisz H lub klikając w narzędzie :

Wciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij górny uchwyt ścinania w prawo o 3 skoki, co da pochylenie górnej ściany o 45º:

Z pewnym odstępem w czasie kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszki prawą ścianę – zostanie wybrana i otrzymasz dostęp do uchwytów obrotów i ścinania:

Wciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i Shift, po czym przeciągnij prawy uchwyt ścinania w górę o 3 skoki, aż ściana boczna połączy się z górną:

Wybierz wszystkie ściany (przeciągnij lewym przyciskiem myszki tak, aby cała kostka znalazła się wewnątrz prostokąta zaznaczenia):

Zgrupuj obiekty (Ctrl+G). Grupa zachowuje się jak pojedynczy obiekt (możesz na niej wykonywać te same operacje, co na pojedynczym obiekcie: skalowanie, obroty, ścinanie, powielanie, przesuwanie, itp.).

Gotowe. Efekt swojej pracy nie zapomnij zapisać na dysku (Ctrl+Shift+S).

W ramach ćwiczenia zastanów się, jak utworzyć z kostek taką oto figurę (przezroczystość regulujesz parametrem Opacity w okienku Wypełnienie i Kontur):

 

Elipsy

Elipsy i koła rysujemy w podobny sposób jak prostokąty i kwadraty.

Wymaż rysunek (Ctrl+A i klawisz Delete), a następnie powiększ go do poziomu strony (klawisz 5).

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (F5) i narysuj elipsę, przeciągając lewym przyciskiem myszki po stronie:

W okienku dialogowym Wypełnienie i kontur (Shift+Ctrl+F) na zakładce Wypełnienie ustaw kolor ciemnozielony (kanał Alfa na spodzie ustaw na 255), na zakładce Kontur ustaw kolor czarny, a na zakładce Styl konturu ustaw Width (grubość) 5. Upewnij się również, że są ustawione parametry Blur (rozmycie) na 0 i Opacity (nieprzezroczystość) na 100. Po tych działaniach twoja elipsa powinna przybrać poniższy wygląd:

Jeśli wygląda tak:

lub

to znaczy, że ty (lub ktoś inny) bawił się wcześniej konturem okręgów i pozostawił go niezamkniętym. Inkscape zapamiętuje swoje ustawienia pomiędzy uruchomieniami i czasem może to być problemem. Tutaj należy po prostu zamknąć kontur przez kliknięcie na górnym pasku własności trzeciej (licząc od lewej) ikonki:

Na linii konturu elipsy znajdują się trzy uchwyty (uwaga – musisz wciąż pracować w narzędziu Okręgi): dwa kwadraciki oraz jedno kółko. Kwadraciki służą do ścieśniania/rozciągania elipsy. Jeśli spróbujesz je przeciągnąć lewym przyciskiem myszki z jednocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl, to z elipsy zrobi się dodatkowo koło i zmiana rozmiaru będzie się odbywała w obu osiach (symetrycznie względem środka koła):

Bez klawisza Ctrl uchwyty te są niezależne.

Trzeci uchwyt, kółeczko, pozwala przerywać kontur elipsy/koła. Tutaj masz dwa tryby działania:

  1. Chwyć kółeczko i przeciągnij je lewym przyciskiem myszki tak, aby kursor myszy znajdował się na zewnątrz koła/elipsy. W efekcie zostanie przerwany obrys, lecz z końców tego przerwania zostaną narysowane dwa odcinki, które łączą się w środku koła/elipsy:

  1. Kółeczko przeciągnij lewym przyciskiem myszki tak, aby kursor myszki znajdował się wewnątrz koła/elipsy. Kontur zostanie przerwany, lecz teraz nie będą rysowane odcinki do środka koła/elipsy:

Pierwsza opcja przydaje się, gdy chcesz narysować wycinek koła. Druga opcja przydaje się przy tworzeniu łuków. Po przerwaniu konturu otrzymujesz dwa uchwyty kółeczka, które pozwolą ci odpowiednio dopasować to przerwanie do rysunku. W obu przypadkach wypełnienie może być usunięte w okienku dialogowym Wypełnienia i konturu. Jeśli zechcesz uzyskać ponownie koło/elipsę z zamkniętym konturem, to albo złącz ze sobą uchwyty kółeczka, albo na pasku własności u góry ekranu kliknij trzecią ikonkę:


Zastosujmy te wiadomości w praktyce i wykonajmy kilka prostych projektów.

Ramka eliptyczna

Wymaż wszystko z rysunku (Ctrl+A i Delete).

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (F5) i narysuj elipsę jak poniżej (nie przejmuj się kolorem wypełnienia i konturu):

Przełącz się na Strzałkę (F1). Wokół narysowanej elipsy pojawią się uchwyty skalowania. Jednocześnie zniknęły uchwyty konturu (są one dostępne tylko wtedy, gdy pracujesz narzędziem Okrąg):

 

Utwórz duplikat elipsy (Ctrl+D). Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, po czym pomniejsz duplikat tak, aby odległość jego konturu od konturu pierwotnej elipsy była mniej więcej taka sama na całym obwodzie:

Z wciśniętym klawiszem SHIFT kliknij w zewnętrzną elipsę. Spowoduje to wybranie obu elips do edycji:

Z menu wybierz opcję: ŚcieżkaRóżnica (Ctrl+-). W efekcie powstanie ramka:

 

Zastanów się, w jaki sposób stworzyć z tych ramek poniższy rysunek:

Pacman

W przyborniku wybierz narzędzie Okrag (F5). Narysuj koło przeciągając lewym przyciskiem myszki pod kątem około 45º z wciśniętym klawiszem Ctrl. Ustaw czarny kontur i żółte wypełnienie:

Przełącz się na Strzałkę (F1) i utwórz duplikat (Ctrl+D). Duplikat pomniejsz przeciągając uchwyty skalowania z wciśniętym klawiszem Ctrl (zostanie zachowany kształt okręgu). Duplikat umieść u góry na prawo i zmień jego wypełnienie na czarne:

Wróć do narzędzia Okrąg (F5) i kliknij kursorem myszki kontur żółtego koła. Pojawią się uchwyty konturu:

Chwyć lewym przyciskiem kółeczko i przeciągnij je do góry z kursorem myszki na zewnątrz koła (jeśli kursor myszki w czasie wykonywania tej operacji będzie wewnątrz koła, to zostanie tylko przerwany kontur):

Podobnie zrób z drugim kółeczkiem, tylko przeciągnij je w dół. Pacman gotowy:

 

Atom

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (F5) i z wciśniętym klawiszem Ctrl narysuj małe kółko. Jeśli wcześniej rysowałeś pacmana, to zamknij obrys koła przez kliknięcie u góry ekranu w trzecią ikonkę:

Ustaw kolor wypełnienia na niebieski, kontur na czarny i szerokość konturu na 5. Efekt powinien być następujący:

Przełącz się na Strzałkę (F1). Wokół kółka pojawią się uchwyty skalowania i rozciągania.

Utwórz duplikat (Ctrl+D) i usuń w nim wypełnienie. Z wciśniętym klawiszem Shift (symetria względem środka figury) rozciągnij duplikat w poziomie. Kontur się nieco pogrubi, ale tym się chwilowo nie przejmuj:

Wciąż trzymając wciśnięty klawisz Shift rozciągnij duplikat w pionie tak, aby powstała ładna elipsa:

Teraz zajmiemy się konturem tej elipsy. W okienku Wypełnienie i kontur ustaw jego szerokość na 3 i kolor na niebieski:

Utwórz duplikat elipsy (Ctrl+D) i kliknij w jego obrys lewym przyciskiem myszki, aby otrzymać uchwyty ścinania i obrotów:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl przeciągnij jeden z narożnych uchwytów tak, aby elipsa obróciła się o 60º:

Utwórz kolejny duplikat (Ctrl+D) i obróć go o kolejne 60º lub odbij w poziomie lub pionie. Atom gotowy:

Możesz jeszcze poeksperymentować z kolorami konturów i wypełnień:

Kula z cieniem

W tym projekcie zaznajomisz się z tzw. wypełnieniem tonalnym lub gradientowym. Polega ono na tym iż kolor wypełniający wnętrze figury nie jest stały, lecz płynnie przechodzi z jednej barwy w inną, co daje ciekawe efekty wizualne.

Zanim zaczniesz rysowanie obiektów wypełnionych gradientami, sprawdź, czy na górnym pasku opcji narzędzia strzałki są zaznaczone cztery ikony:

Sterują one sposobem transformacji gradientów/konturów i zwykle powinny być włączone. Zwracam na to uwagę, ponieważ uczniowie w ramach eksperymentów (bo nie podejrzewam ich o złośliwość) czasami wyłączają te opcje, co powoduje różne komplikacje przy rysowaniu obiektów wypełnionych gradientami.

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (naciśnij F5). Z wciśniętym klawiszem Ctrl narysuj niezbyt duże koło (należy przeciągać kursor myszki pod katem około 45º). Nie przejmuj się kolorem konturu i wypełnienia, ustawisz je sobie za chwilę:

W przyborniku wybierz strzałkę (klawisz F1). Wokół koła pojawią się uchwyty skalowania:

W okienku Wypełnienie i kontur na zakładce Fill wybierz trzeci kwadracik (Gradient radialny).

Okrąg zmieni wypełnienie jednolite na wypełnienie gradientowe radialne i będzie wyglądał tak:

Teraz zdefiniujemy kolory gradientu. W tym celu w okienku Wypełnienie i kontur na zakładce Fill kliknij ikonkę karteczki z ołówkiem - uaktywni to edytor gradientu.

Na kole pojawi się w środku kwadracik i dwie prostopadłe linie z kółeczkami na końcach:

Kwadracik spełnia dwie funkcje: określa środek wypełnienia oraz kolor startowy. Gradient radialny zmienia płynnie kolor od środka na zewnątrz. Linie określają obszar zmiany. Kółeczka na końcach linii pozwalają zmodyfikować kształt gradientu (np. na eliptyczny) oraz kąt jego rysowania. Na razie poprzestańmy na standardowych ustawieniach. Kliknij w środkowy kwadracik, a następnie w okienku Wypełnienie i kontur wybierz kolor startowy jasnozielony:

Teraz kliknij w jedno z kółek na końcu linii gradientu i w okienku Wypełnienie i kontur wybierz kolor ciemnozielony (kanał alfa powinien mieć wartość 255, czyli kolor pełny):

Chwyć lewym przyciskiem myszki środkowy kwadracik i przeciągnij go na lewo i do góry. Da to efekt bocznego oświetlenia naszej kuli:

Wróć z powrotem do strzałki (klawisz F1). Wypełnienie zostało zdefiniowane:

Teraz pozbądź się konturu, bez którego kula będzie lepiej wyglądała. W okienku Wypełnienie i kontur wybierz zakładkę Kontur i kliknij w krzyżyk:

Kontur zniknie:

Teraz zrobimy cień. Wykorzystamy naszą kulę, aby nie dopasowywać wielkości cienia. Zrób jej duplikat (Ctrl+D). W okienku Wypełnienie i kontur wróć do zakładki Fill, wybierz pierwszy kwadracik (wypełnienie jednolite), po czym ustaw kolor szary:

Chwyć lewym przyciskiem myszki górną strzałkę skalowania i pociągnij ją w dół, aby cień przyjął kształt spłaszczonej elipsy o wysokości mniej więcej połowy średnicy koła:

Kliknij w szarą elipsę – pojawią się uchwyty obrotów i ścinania:

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Chwyć myszką górną strzałkę ścinania i przeciągnij ją w prawo:

W okienku Wypełnienie i kontur ustaw Blur (Rozmycie) na około 4%.

Na koniec przenieś cień za kulę przez naciśnięcie klawisza End. Projekt skończony:

Wykorzystując podane tutaj informacje, utwórz poniższy rysunek jako ćwiczenie.

Kwiatek

Wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete).

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (klawisz F5) i mniej więcej na środku kartki narysuj wydłużoną w pionie niewielką elipsę. Kontur i wypełnienie na razie jest nieistotne:

Aby lepiej wykonać następne operacje, powiększ widok (pokręć kółkiem myszki od siebie z wciśniętym klawiszem Ctrl lub naciśnij klawisz 3). Przełącz się na Wskaźnik (Spacja).

Na zakładce Fill okienka Wypełnienie i kontur wybierz Gradient liniowy (drugi kwadracik u góry).

Gradient liniowy powoduje wypełnienie wnętrza obiektu dwoma kolorami, które przechodzą stopniowo jeden w drugi wzdłuż linii gradientu. Kliknij myszką ikonę edytora gradientu:

Wewnątrz elipsy pojawi się wtedy linia gradientu zakończona dwoma uchwytami: kwadratem i kółkiem:

Kwadrat określa kolor startowy, kółko określa kolor końcowy, a linia definiuje kierunek przejścia gradientu. Chwyć myszką kwadrat i umieść go na spodzie elipsy. Kółko przesuń na szczyt elipsy:

Teraz określimy kolor startowy i końcowy gradientu. Kliknij myszką kwadrat i wybierz w oknie wypełnienie i kontur kolor żółty. Następnie kliknij kółko i wybierz kolor czerwony. Kanał alfa ustaw na 255. Jeśli twoja elipsa ma kontur, to usuń go na zakładce Kontur okna dialogowego Wypełnienie i kontur. Powinieneś otrzymać następujący płatek kwiatka:

Wyjdź z edytora gradientu (wybierz na przyborniku strzałkę). Wokół płatka powinny pojawić się uchwyty skalowania. Ustaw parametr Opacity (krycie) na około 60%:

Kliknij myszką w płatek, aby zmienić uchwyty skalowania na uchwyty obrotów i ścinania, po czym przesuń z wciśniętym klawiszem Ctrl środek obrotu (mały krzyżyk) pod spód elipsy (ma być w niewielkiej odległości poniżej spodu płatka):

Teraz trudna operacja. Najpierw pomniejsz widok do rozmiaru strony (klawisz 5).

Wykonaj duplikat płatka, naciskając klawisze Ctrl + D. Nie zwalniając klawisza Ctrl obróć duplikat o 15º:

Powtarzaj tworzenie duplikatu i obrotu, aż otrzymasz pełny kwiatek. Naciśnij wtedy Ctrl+A, aby wybrać cały kwiatek i Ctrl+G, aby zgrupować płatki w jeden obiekt:

Zastanów się, jak uzyskać taką grafikę:

 

 

Wielokąty i gwiazdy

Wymaż rysunek (Ctrl+A i klawisz Delete). W przyborniku wybierz Tworzenie gwiazd i wielokątów (klawisz * na tabliczce numerycznej).

Narzędzie to pozwala ci tworzyć obiekty wielokątów i gwiazdek. Zanim zaczniesz rysować, u góry na pasku własności narzędzia wybierz rodzaj figury oraz liczbę narożników:

Wybierz wielokąt, a liczbę narożników ustaw na 6. Figurę rysujesz tak samo jak w przypadku prostokątów i elips: przeciągasz myszką z wciśniętym lewym przyciskiem. Jeśli w trakcie rysowania naciskasz klawisz Ctrl, to figura może być pozycjonowana z obrotem co 15º (wypróbuj to):

W jednym z wierzchołków wielokąta znajduje się uchwyt, który umożliwia ci skalowanie i obracanie figury. Z wciśniętym klawiszem Ctrl figurę możesz tylko powiększać lub pomniejszać.

Chwyć myszką uchwyt, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij go w którymś z kierunków. Boki wygną się w linie krzywe i otrzymasz ciekawe efekty:

Jeśli w trakcie przeciągania uchwytu naciskasz klawisz Alt, to figura ulega różnym deformacjom. Czasem może ci się taka opcja przydać:

Aby wrócić z powrotem do "normalnego" wielokąta, wpisz 0 do pola Zaokrąglenie i Deformacja losowa (jest to niezbędne, ponieważ Inkscape zapamiętuje te ustawienia i wszystkie następnie rysowane wielokąty będą zdeformowane):

Narysuj jeszcze raz normalny sześciokąt. Nie wychodząc z narzędzia zmniejsz liczbę narożników na 5, 4, 3, a później zwiększ na 7, 8, 9:


6

5

4

3

7

8

9

Jak widzisz, liczbę narożników możesz zmieniać dynamicznie. Przy dużej ich liczbie wielokąt coraz bardziej zaczyna przypominać koło.

Przełącz się teraz na gwiazdki, klikając w ikonę gwiazdy na górnym pasku własności narzędzia:

W figurze pojawi się dodatkowy uchwyt.

Przeciąganie tych uchwytów powoduje wydłużanie/skracanie ramion gwiazdy:

Spróbuj chwycić myszką wewnętrzny uchwyt i zakręcić nim wokół środka gwiazdy: otrzymasz ciekawy efekt:

Pamiętaj jednak, że Inkscape zapamiętuje kształt wielokątów/gwiazd i wszystkie następnie rysowane będą posiadały ten sam wygląd. Tutaj również działają klawisze Shift (wyginanie boków w krzywe) i Alt (losowe zniekształcenie):

Aby wrócić do ustawień domyślnych dla figury, kliknij w pędzelek na górnym pasku własności narzędzia:


Wykonamy teraz kilka prostych ćwiczeń z wielokątami i gwiazdami. Wyczyść rysunek (Ctrl+A i klawisz Delete).

Wybierz narzędzie Gwiazda (klawisz *).

W opcjach narzędzia ustaw:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl (kontroluje obrót co 15º) narysuj na środku kartki sześciobok (kolor wypełnienia nie jest teraz istotny):

Wróć do narzędzia Strzałki (klawisz Spacji).

Utwórz duplikat (Ctrl+D). Na palecie kolorów lub w oknie Wypełnienie i kontur na zakładce Fill zmień kolor wypełnienia duplikatu, aby się różnił od pierwotnego sześcioboku:

Wróć do narzędzia Gwiazda (klawisz *). Na górnym pasku własności wybierz gwiazdę:

Na duplikacie pojawi się dodatkowy uchwyt na środku jednego z boków:

Chwyć go lewym przyciskiem myszki i przeciągnij w kierunku środka figury z wciśniętym klawiszem Ctrl (ruch dokładnie w pionie):

Wróć do Wskaźnika (Spacja). Zaznacz oba obiekty (obwiedź je ramką wyboru, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem). Utwórz grupę (Ctrl+G). Grupa zachowuje się jak jeden obiekt. Z grupy utwórz 2 duplikaty (2 x Ctrl+D) i rozmieść je jak na poniższym rysunku:

 

W grupach wybieraj strzałki i sześcioboki, zmieniając im kolory wypełnień. Aby wybrać obiekt grupy, kliknij go lewym przyciskiem myszki z wciśniętym klawiszem Ctrl. Przećwicz to sobie. Efekt końcowy może wyglądać tak:

Dla większego efektu zgrupuj całość (grupy można grupować tak samo jak pojedyncze obiekty), a następnie dodaj cień za pomocą opcji menu:

Filtry → Cienie i poświaty → Cień obrazka...

Poeksperymentuj z różnymi ustawieniami parametrów:

Flaga Unii Europejskiej

Flaga UE składa się z 12 żółtych gwiazdek pięcioramiennych na niebieskim tle. Gwiazdki są rozmieszczone w równych odległościach na okręgu:

Wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete).

W przyborniku wybierz narzędzie Gwiazda (klawisz *), a następnie na górnym pasku własności ustaw gwiazdy z liczbą narożników równą 5:

Mniej więcej na środku kartki narysuj małą gwiazdę i naciśnij klawisz 4, aby powiększyć jej obraz do rozmiaru ekranu:

Inkscape zapamiętuje ustawienia narzędzia, zatem gwiazda niekoniecznie musi wyglądać tak, jak na powyższym rysunku. Ważne, aby miała 5 ramion, z których jedno jest skierowane do góry. Chwyć lewym przyciskiem myszki uchwyt pomiędzy ramionami i przeciągaj go tak, aby otrzymać poniższy kształt:

Zmień kolor wypełnienia na żółty i usuń kontur (możesz to zrobić w okienku Wypełnienie i kontur lub na palecie umieszczonej u spodu ekranu: lewy przycisk wybiera kolor wypełnienia, prawy pozwala wybrać kolor wypełnienia lub konturu – w przypadku konturu klikasz prawym przyciskiem myszki w przekreślony kwadracik):

Wróć do widoku strony (klawisz 5) i przełącz się na Wskaźnik (Spacja):

Utwórz duplikat (Ctrl+D) i przeciągnij go w prawo z wciśniętym klawiszem Ctrl (ruch dokładnie w poziomie):

Zaznacz oba obiekty (Ctrl+A) i zgrupuj (Ctrl+G):

Kliknij w grupę lewym przyciskiem myszki, aby uzyskać uchwyty obrotów i ścinania. Upewnij się, iż środek obrotu (krzyżyk) jest w środku grupy. Jeśli jest w innym miejscu, to musisz go zresetować. W tym celu wciśnij klawisz Shift i kliknij środek (krzyżyk) lewym przyciskiem myszki – powinien wrócić na swoje właściwe miejsce:

 

Teraz wykonuj cyklicznie operacje:

Utwórz duplikat grupy (Ctrl+D), a następnie z wciśniętym klawiszem Ctrl obróć duplikat o 30º (podobnie jak to robiłeś przy rysowaniu kwiatka).

Gdy otrzymasz koło z gwiazdek przerwij powtarzanie operacji:

To jeszcze nie koniec. Jeśli przyjrzysz się dokładnie fladze Unii, to zauważysz, że wszystkie gwiazdki mają górne ramię skierowane pionowo w górę. Wciśnij klawisz 4, aby powiększyć cały rysunek. Zaznacz wszystko (Ctrl+A) i rozłącz grupy (Ctrl+U):

Musisz obracać gwiazdki źle skierowane tak, aby jedno z ich ramion wskazywało w górę. Każdą ze źle ułożonych gwiazdek klikasz dwukrotnie, aby uzyskać uchwyty obrotów, a następnie obracasz odpowiednio. Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:

Zgrupuj ponownie wszystkie gwiazdki (Ctrl+A i Ctrl+G):

W przyborniku wybierz narzędzie prostokąt (F4) i narysuj prostokąt tak, aby objął grupę gwiazdek. Ustaw kolor prostokąta na niebieski, po czym przesuń go na spód (End). Na koniec ustaw prostokąt tak, aby gwiazdki znalazły się dokładnie na jego środku. Zgrupuj całość. Flaga gotowa:

 

 

Spirala

Wyczyść rysunek i wybierz z przybornika narzędzie Spirala (F9). Narysuj spiralę przeciągając po kartce kursorem myszki z wciśniętym lewym przyciskiem. Powinieneś otrzymać coś takiego:

Gdy zakończysz proces rysowania spirali, pozostają na niej dwa uchwyty: jeden w środku, a drugi na końcu. Uchwyty te możesz przeciągać myszką, aby dodawać lub ujmować zwojów spirali:

Spróbuj wykonać przeciąganie węzłów z wciśniętym klawiszem Ctrl lub Shift.

Kliknij pędzelek na pasku własności, aby zresetować ustawienia spirali. Przyjrzyjmy się teraz dostępnym tu opcjom:

Obroty określają liczbę zwojów spirali. nie musi to być liczba całkowita. Wpisz tutaj 4,5. Otrzymasz spiralę z 4 pełnymi zwojami i połową zwoju szóstego:

 

Zbieżność określa odstępy pomiędzy kolejnymi zwojami. Wartość 1 tworzy spiralę o równo odległych zwojach. Poeksperymentuj z tym parametrem. Poniżej kilka przykładów:

Zbieżność: 1
2
3
0,5
0,25

Wewnętrzny promień określa start pierwszego zwoju elipsy. Wartość tego parametry może zawierać się w granicach od 0 (zwój startuje w środku elipsy) do 1 (zwój startuje na samym skraju elipsy i w efekcie nie jest rysowany). Zwoje, które znajdą się w odległości mniejszej od tego promienia względnego, nie są rysowane:

Wewnętrzny promień: 0
0,25
0,5
0,75

Ćwiczenie

Zresetuj narzędzie Spirali, klikając w :

Ustaw Obroty na 12:

Przełącz się na Wskaźnik (Spacja):

 

Spłaszcz odrobinę spiralę w pionie:

Wykonaj duplikat (Ctrl+D), po czym przesuń go odrobinę w prawo z wciśniętym klawiszem Ctrl (ruch dokładnie w poziomie). Otrzymasz efekt mory:

 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.