Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Metoda Simpsona

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm całkowania metodą Simpsona

obrazek

Metoda Simpsona jest najdokładniejszą z opisanych tutaj metod przybliżonego całkowania. W metodzie prostokątów całka oznaczona przybliżana była funkcjami stałymi - liczyliśmy sumę pól prostokątów. W metodzie trapezów całkę przybliżaliśmy za pomocą funkcji liniowych - obliczaliśmy sumy pól trapezów. W metodzie Simpsona stosujemy jako przybliżenie parabolę - będziemy obliczali sumy wycinków obszarów pod parabolą. Zasada jest następująca:

Przedział całkowania [xp,xk] dzielimy na n + 1 równo odległych punktów xo, x1, x2 ,..., xn:

dla i = 0,1,2,...,n
obrazek

Dla każdych dwóch sąsiednich punktów wyznaczamy punkt środkowy ti wg wzoru:

dla i = 1,2,...,n

Obliczamy odległość między dwoma sąsiednimi punktami.

obrazek

Dla każdego wyznaczonego w ten sposób punktu obliczamy wartość funkcji f(x) w tym punkcie:

punkty podziałowe
dla i = 0,1,2,...,n
fi = f(xi)
punkty środkowe
dla i = 1,2,...,n
fti = f(ti)

W każdym podprzedziale [xi-1,xi] przybliżamy funkcję za pomocą paraboli g(x) o następującej postaci:

dla i = 1,2,...,n

Parabola gi(x) musi przechodzić przez punkty: (xi-1,fi-1), (ti,fti), (xi,fi). Współczynniki ai, bi i ci wyznaczymy zatem z układu trzech równań:

dla i = 1,2,...,n

Uwaga:

W metodzie Simpsona chodzi o wyznaczenia pola pod parabolą w danym podprzedziale, a nie jej współczynników. Możemy zatem pójść inną drogą. Załóżmy, iż powyższe współczynniki są znane (ostatecznie możemy je przecież wyliczyć).


 Pole pod parabolą w przedziale [xi-1,xi] będzie równe całce oznaczonej:

dla i = 1,2,...,n

Funkcja pierwotna jest bardzo prosta w tym przypadku i ma wzór następujący:

dla i = 1,2,...,n

Wartość całki obliczymy zgodnie z definicją Newtona-Leibniza:

dla i = 1,2,...,n

Teraz postaramy się uprościć maksymalnie otrzymane wyrażenie. W tym celu wyciągamy przed nawias wspólny czynnik i całość dzielimy przez 6:

dla i = 1,2,...,n

Zwróćcie uwagę, iż wyrażenia w nawiasach są odpowiednio wartościami funkcji fi-1, fi oraz fti. Natomiast różnica

jest odległością dx pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami podziałowymi. Zatem po uproszczeniu otrzymujemy ostateczny wzór:

dla i = 1,2,...,n

Wzór ten pozwala wyliczyć pole obszaru pod parabolą aproksymującą funkcję f(x) w przedziale [xi-1,xi]. Wartość całej całki otrzymamy sumując te pola, czyli:

Jest to wzór wyliczania przybliżonej wartości całki oznaczonej za pomocą metody Simpsona. Ponieważ w obliczanych sumach wartości funkcji się powtarzają dwukrotnie (z wyjątkiem pierwszej i ostatniej), do obliczeń komputerowych stosujemy efektywniejszy wzór otrzymywania powyższej sumy:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

xp - początek przedziału całkowania, xp ∈ R
xk - koniec przedziału całkowania, xk ∈ R
n - liczba punktów podziałowych, n N
f (x) - funkcja rzeczywista, której całkę liczymy

Dane wyjściowe

s - przybliżona wartość całki oznaczonej funkcji f (x) w przedziale [xp,xk], s ∈ R

Zmienne pomocnicze

st - suma wartości funkcji w punktach środkowych, st ∈ R
dx - odległość między dwoma sąsiednimi punktami podziałowymi, dx ∈ R
x - pozycja punktu podziałowego, x ∈ R
i - licznik punktów podziałowych, i ∈ N

Lista kroków

K01: s ← 0; st ← 0
K02:
K03: Dla i = 1,2,...,n:
    wykonuj kroki K04...K06
K04:     xxpi ·dx
K05:    
K06:     Jeśli i < n,
    to ssf  (x)
K07:
K08: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Odczytujemy krańce przedziału całkowania [xp,xk]. Do obliczenia całki metodą Simpsona musimy zliczyć dwie sumy - wartości funkcji w punktach podziałowych xi oraz wartości funkcji w punktach środkowych przedziałów ti. Pierwszą sumę będziemy obliczać w zmiennej s, drugą w st. Obie na początku przyjmują wartość 0. Wyznaczamy dalej odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi punktami podziałowymi dx i rozpoczynamy pętlę, w której zmienna i pełni rolę numeru punktu podziałowego i środkowego. Pętla ta wykonuje się n-razy od i=1 do i=n włącznie, czyli jest to zwykła pętla iteracyjna typu FOR.

W pętli wyznaczamy wartość punktu podziałowego xi i umieszczamy ją w zmiennej x. Następnie obliczamy wartość funkcji w punkcie środkowym ti, który jest odległy o połowę dx od wyznaczonego wcześniej punktu xi. Wartość tę dodajemy do sumy st.

Drugą sumę tworzymy w zmiennej s. Jednakże powinna ona zawierać jedynie wartości funkcji dla punktów podziałowych od x1 do xn-1. Dlatego przed sumowaniem sprawdzamy, czy indeks i jest w odpowiednim zakresie.

Po zakończeniu pętli wyznaczamy wartość całki w zmiennej s zgodnie z podanym wzorem, wyprowadzamy ten wynik dla użytkownika i kończymy wykonywanie algorytmu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

W celu zobrazowania dokładności metody Simpsona zmniejszyliśmy w naszych przykładach liczbę punktów podziałowych do n=10. Wynik obliczenia całki jest niezmieniony w stosunku do metod prostokątów i trapezów. Zachęcamy do eksperymentów z liczbą N.

C++
//*************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą Simpsona **
//** ------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
//*************************************************

#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

double f(double x)
{
 return(x * x + 2 * x);
}

//********************
//** Program główny **
//********************

int main()
{
 const int N = 10; //liczba punktów podziałowych
 double xp,xk,s,st,dx,x;
 int i;

 cout << setprecision(3)   // 3 cyfry po przecinku
    << fixed;        // format stałoprzecinkowy

 cout << "Obliczanie calki oznaczonej\n"
     " za pomoca metody Simpsona\n"
     "---------------------------\n"
     "(C)2004 mgr J.Walaszek I LO\n\n"
     "f(x) = x * x + 2 * x\n\n"
     "Podaj poczatek przedzialu calkowania\n\n"
     "xp = ";
 cin >> xp;
 cout << "\nPodaj koniec przedzialu calkowania\n\n"
     "xk = ";
 cin >> xk;
 cout << endl;
 s = 0; st = 0;
 dx = (xk - xp) / N;
 for(i = 1; i <= N; i++)
 {
  x = xp + i * dx;
  st += f(x - dx / 2);
  if(i < N) s += f(x);
 }
 s = dx / 6 * (f(xp) + f(xk) + 2 * s + 4 * st);
 cout << "Wartosc calki wynosi : " << setw(8) << s
    << endl << endl;
 system("pause");
 return 0;
}
Pascal
//*************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą Simpsona **
//** ------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
//*************************************************

program int_simpson;

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

function f(x : double) : double;
begin
 f := x * x + 2 * x;
end;

//********************
//** Program główny **
//********************

const N = 10; //liczba punktów podziałowych

var
 xp,xk,s,st,dx,x : double;
 i : integer;

begin
 writeln('Obliczanie calki oznaczonej');
 writeln(' za pomoca metody Simpsona');
 writeln('---------------------------');
 writeln('(C)2004 mgr J.Walaszek I LO');
 writeln;
 writeln('f(x) = x * x + 2 * x');
 writeln;
 writeln('Podaj poczatek przedzialu calkowania');
 writeln;
 write('xp = '); readln(xp);
 writeln;
 writeln('Podaj koniec przedzialu calkowania');
 writeln;
 write('xk = '); readln(xk);
 writeln;
 s := 0; st := 0;
 dx := (xk - xp) / N;
 for i := 1 to N do
 begin
  x := xp + i * dx;
  st := st + f(x - dx / 2);
  if i < N then s := s + f(x);
 end;
 s := dx / 6 * (f(xp) + f(xk) + 2 * s + 4 * st);
 writeln('Wartosc calki wynosi : ',s:8:3);
 writeln;
 writeln('Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
'*************************************************
'** Obliczanie całki oznaczonej metodą Simpsona **
'** ------------------------------------------- **
'** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
'*************************************************

Declare Function f(x as Double) As Double

'********************
'** Program główny **
'********************

const N = 10 'liczba punktów/trapezów podziałowych

Dim As Double xp,xk,s,st,x,dx
Dim As Integer i

Print "Obliczanie calki oznaczonej"
Print " za pomoca metody Simpsona"
Print "----------------------------"
Print "(C)2004 mgr J.Walaszek I LO"
Print
Print "f(x) = x * x + 2 * x"
Print
Print "Podaj poczatek przedzialu calkowania"
Print
input "xp = ", xp
Print
Print "Podaj koniec przedzialu calkowania"
Print
Input "xk = ", xk
Print
s = 0: st = 0
dx = (xk - xp) / N
for i = 1 to N
 x = xp + i * dx
 st = st + f(x - dx / 2)
 if i < N then s = s + f(x)
Next
s = dx / 6 * (f(xp) + f(xk) + 2 * s + 4 * st)
print Using "Wartosc calki wynosi : #####.###";s
Print
Print "Nacisnij klawisz Enter..."
Sleep
End

'*******************************
'** Tutaj definiujemy funkcję **
'*******************************

function f(x as Double) As Double
 f = x * x + 2 * x
End Function
JavaScript
<html>
<head>
 <title>Całkowanie numeryczne metodą Simpsona</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">

//*************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą Simpsona **
//** ------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
//*************************************************

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

function f(x)
{
 return(x * x + 2 * x);
}

function js_simpson()
{
 var N = 10; //liczba punktów podziałowych
 var xp,xk,s,st,dx,x,i,t;

 xp = parseFloat(document.frm_simpson.xp_inp.value);
 xk = parseFloat(document.frm_simpson.xk_inp.value);
 if(isNaN(xp) || isNaN(xk))
  t = "<font color=red><b>Popraw dane wejściowe!</b></font>";
 else
 {
  s = 0; st = 0;
  dx = (xk - xp) / N;
  for(i = 1; i <= N; i++)
  {
   x = xp + i * dx;
   st += f(x - dx / 2);
   if(i < N) s += f(x);
  };
  s = dx / 6 * (f(xp) + f(xk) + 2 * s + 4 * st);
  t = Math.floor(s * 1000) / 1000;
 };
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script>

<form method="POST"
   name="frm_simpson"
   style="border: 2px solid #FF9900;
       padding-left: 4px;
       padding-right: 4px;
       padding-top: 1px;
       padding-bottom: 1px;
       background-color: #FFFFCC">
 <h2 style="text-align: center">
  Obliczanie całki oznaczonej<br>
  za pomocą metody Simpsona
 </h2>
 <hr>
 <p style="text-align: center">
  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Całkowana funkcja:
 </p>
 <p style="text-align: center">
  <i>f(x) = x<sup>2</sup> + 2x</i>
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Tutaj określ przedział całkowania
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Początek <i>x<sub>p</sub></i> =
  <input type="text" name="xp_inp" size="20" value="0">
  i koniec <i>x<sub>k</sub> </i>=
  <input type="text" name="xk_inp" size="20" value="1">
 </p>
 <p style="text-align: center">
  <input onclick="js_simpson();" type="button"
      value="Oblicz całkę" name="B1">
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Wartość całki wynosi
 </p>
 <p id="t_out" style="text-align: center">...</p>
</form>
</body>
</html>
Wynik:
Obliczanie  całki oznaczonej
 za pomocą  metody Simpsona
----------------------------
(C)2006 mgr J.Wałaszek  I LO

f(x) = x * x + 2 * x

Podaj początek przedziału całkowania

xp = 0

Podaj koniec przedziału całkowania

xk = 1

Wartość całki wynosi :    1,333

KONIEC. Naciśnij dowolny klawisz...

Obliczanie całki oznaczonej
za pomocą metody Simpsona


(C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

Całkowana funkcja:

f(x) = x2 + 2x

Tutaj określ przedział całkowania

Początek xp =
    koniec xk =


Wartość całki wynosi

...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.