Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Metoda trapezów

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm całkowania metodą trapezów

obrazek

Opisana w poprzednim rozdziale metoda prostokątów nie jest zbyt dokładna, ponieważ pola użytych w niej prostokątów źle odwzorowują powierzchnię pola pod krzywą (dokładność odwzorowania rośnie wraz ze wzrostem liczby prostokątów). Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast nich trapezów o wysokości dx i podstawach równych odpowiednio wartości funkcji w punktach krańcowych.. Sama zasada nie zmienia się.

Przedział całkowania [xp,xk] dzielimy na n+1 równo odległych punktów x0,x1,x2,...,xn. Punkty te wyznaczamy w prosty sposób wg wzoru:

dla i = 0,1,2,...,n

Obliczamy odległość między dwoma sąsiednimi punktami - będzie to wysokość każdego trapezu:

obrazek

Dla każdego wyznaczonego w ten sposób punktu obliczamy wartość funkcji f(x) w tym punkcie:

obrazek

Pole pod wykresem funkcji przybliżane jest polami n trapezów. Pole i-tego trapezu obliczamy wg wzoru:

dla i=1,2,...,n
obrazek

Przybliżona wartość całki jest sumą pól wszystkich otrzymanych w ten sposób trapezów:

czyli

Wyprowadzony na końcu wzór jest podstawą przybliżonego wyliczania całki w metodzie trapezów.

Przykład:

Obliczymy ręcznie przybliżoną wartość całki oznaczonej z funkcji f(x) = sin(x) w przedziale [0,π].

Przedział podzielimy na n+1 = 5 punktów:

Odległość między dwoma sąsiednimi punktami wynosi:

Dla każdego z wyznaczonych punktów obliczamy wartość funkcji f(x) = sin(x):

Obliczamy sumę pól trapezów:

Otrzymaliśmy wynik identyczny jak w przypadku metody prostokątów - dlaczego?

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

xp - początek przedziału całkowania, xp ∈ R
xk - koniec przedziału całkowania, xk ∈ R
n - liczba punktów podziałowych, n N
f (x) - funkcja rzeczywista, której całkę liczymy

Dane wyjściowe

s - przybliżona wartość całki oznaczonej funkcji f (x) w przedziale [xp,xk], s ∈ R

Zmienne pomocnicze

dx - odległość między dwoma sąsiednimi punktami podziałowymi, dx ∈ R
i - licznik punktów podziałowych, i ∈ N

Lista kroków

K01: s ← 0
K02:
K03: Dla i = 1,2,...,n :
    wykonuj:
    ss +(xp + i ·dx)
K04:
K05: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Po odczytaniu informacji o krańcach xp i xk przedziału całkowania ustawiamy sumę s na 0, obliczamy odległość dx pomiędzy sąsiednimi punktami podziałowymi i ustawiamy ich licznik na 1.

Rozpoczynamy pętlę iteracyjną, która wykona się (n-1)-razy. Wewnątrz pętli obliczamy i-ty punkt podziałowy oraz wartość funkcji w tym punkcie, którą dodajemy do sumy s.

Po zakończeniu pętli do sumy s dodajemy średnią wartość funkcji na krańcach przedziału i całość przemnażamy przez dx Po tej operacji s zawiera wartość przybliżoną całki. Zwracamy ją użytkownikowi i kończymy algorytm.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

Prezentowane poniżej programy wyliczają całkę oznaczoną funkcji f(x) = x2 + 2x. Przedział całkowania jest dzielony na n=1000 punktów. W przedziale [0,1] całka oznaczona ma wartość dokładną równą 4/3 = 1.3333...
C++
//****************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezów **
//** ---------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek   I LO w Tarnowie **
//****************************************************

#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

double f(double x)
{
 return(x * x + 2 * x);
}

//********************
//** Program główny **
//********************

int main()
{
 const int N = 1000; //liczba punktów/trapezów podziałowych
 double xp,xk,s,dx;
 int i;

 cout << setprecision(3)   // 3 cyfry po przecinku
    << fixed;        // format stałoprzecinkowy

 cout << "Obliczanie calki oznaczonej\n"
     " za pomoca metody trapezow\n"
     "----------------------------\n"
     "(C)2004 mgr J.Walaszek I LO\n\n"
     "f(x) = x * x + 2 * x\n\n"
     "Podaj poczatek przedzialu calkowania\n\n"
     "xp = ";
 cin >> xp;
 cout << "\nPodaj koniec przedzialu calkowania\n\n"
     "xk = ";
 cin >> xk;
 cout << endl;
 s = 0;
 dx = (xk - xp) / N;
 for(i = 1; i < N; i++) s += f(xp + i * dx);
 s = (s + (f(xp) + f(xk)) / 2) * dx;
 cout << "Wartosc calki wynosi : " << setw(8) << s
    << endl << endl;
 system("pause");
 return 0;
}
Pascal
//*************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezów **
//** ------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
//*************************************************

program int_trapez;

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

function f(x : double) : double;
begin
 f := x * x + 2 * x;
end;

//********************
//** Program główny **
//********************

const N = 1000; //liczba punktów/trapezów podziałowych

var
 xp,xk,s,dx : double;
 i : integer;

begin
 writeln('Obliczanie calki oznaczonej');
 writeln(' za pomoca metody trapezow');
 writeln('----------------------------');
 writeln('(C)2004 mgr J.Walaszek I LO');
 writeln;
 writeln('f(x) = x * x + 2 * x');
 writeln;
 writeln('Podaj poczatek przedzialu calkowania');
 writeln;
 write('xp = '); readln(xp);
 writeln;
 writeln('Podaj koniec przedzialu calkowania');
 writeln;
 write('xk = '); readln(xk);
 writeln;
 s := 0;
 dx := (xk - xp) / N;
 for i := 1 to N - 1 do s := s + f(xp + i * dx);
 s := (s + (f(xp) + f(xk)) / 2)* dx;
 writeln('Wartosc calki wynosi : ',s:8:3);
 writeln;
 writeln('Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
'*************************************************
'** Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezów **
'** ------------------------------------------- **
'** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie **
'*************************************************

Declare Function f(x as Double) As Double

'********************
'** Program główny **
'********************

const N = 1000 'liczba punktów/trapezów podziałowych

Dim As Double xp,xk,s,dx
Dim As Integer i

Print "Obliczanie calki oznaczonej"
Print " za pomoca metody trapezow"
Print "----------------------------"
Print "(C)2004 mgr J.Walaszek I LO"
Print
Print "f(x) = x * x + 2 * x"
Print
Print "Podaj poczatek przedzialu calkowania"
Print
input "xp = ", xp
Print
Print "Podaj koniec przedzialu calkowania"
Print
Input "xk = ", xk
Print
s = 0
dx = (xk - xp) / N
for i = 1 to N - 1: s = s + f(xp + i * dx): Next
s = (s + (f(xp) + f(xk)) / 2) * dx
print Using "Wartosc calki wynosi : #####.###";s
Print
Print "Nacisnij klawisz Enter..."
Sleep
End

'*******************************
'** Tutaj definiujemy funkcję **
'*******************************

function f(x as Double) As Double
 f = x * x + 2 * x
End Function
JavaScript
<html>
<head>
 <title>Całkowanie numeryczne metodą trapezów</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript">

//****************************************************
//** Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezów **
//** ---------------------------------------------- **
//** (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek  I LO w Tarnowie **
//****************************************************

//*******************************
//** Tutaj definiujemy funkcję **
//*******************************

function f(x)
{
 return(x * x + 2 * x);
}

function js_trapez()
{
 var N = 1000; //liczba punktów/trapezów podziałowych
 var xp,xk,s,dx,i,t;

 xp = parseFloat(document.frm_trapez.xp_inp.value);
 xk = parseFloat(document.frm_trapez.xk_inp.value);
 if(isNaN(xp) || isNaN(xk))
  t = "<font color=red><b>Popraw dane wejściowe!</b></font>";
 else
 {
  s = 0;
  dx = (xk - xp) / N;
  for(i = 1; i < N; i++) s += f(xp + i * dx);
  s = (s + (f(xp) + f(xk)) / 2) * dx;
  t = Math.floor(s * 1000) / 1000;
 };
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script>

<form method="POST"
   name="frm_trapez"
   style="border: 2px solid #FF9900;
       padding-left: 4px;
       padding-right: 4px;
       padding-top: 1px;
       padding-bottom: 1px;
       background-color: #FFFFCC">
 <h2 style="text-align: center">
  Obliczanie całki oznaczonej<br>
  za pomocą metody prostokątów
 </h2>
 <hr>
 <p style="text-align: center">
  (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Całkowana funkcja:
 </p>
 <p style="text-align: center">
  <i>f(x) = x<sup>2</sup> + 2x</i>
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Tutaj określ przedział całkowania
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Początek <i>x<sub>p</sub></i> =
  <input type="text" name="xp_inp" size="20" value="0">
  i koniec <i>x<sub>k</sub> </i>=
  <input type="text" name="xk_inp" size="20" value="1">
 </p>
 <p style="text-align: center">
  <input onclick="js_trapez();" type="button"
      value="Oblicz całkę" name="B1">
 </p>
 <p style="text-align: center">
  Wartość całki wynosi
 </p>
 <p id="t_out" style="text-align: center">...</p>
</form>
</body>
</html>
Wynik:
Obliczanie  całki oznaczonej
 za pomocą  metody trapezów
----------------------------
(C)2006 mgr J.Wałaszek  I LO

f(x) = x * x + 2 * x

Podaj początek przedziału całkowania

xp = 0

Podaj koniec przedziału całkowania

xk = 1

Wartość całki wynosi :    1,333

KONIEC. Naciśnij dowolny klawisz...

Obliczanie całki oznaczonej
za pomocą metody trapezów


(C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie

Całkowana funkcja:

f(x) = x2 + 2x

Tutaj określ przedział całkowania

Początek xp =
    koniec xk =


Wartość całki wynosi

...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.