Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Przesyłanie bitów

Sieć lokalna Ethernet

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Informacje wstępne

obrazek
Bob Metcalfe

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Centrum Badawczym Korporacji Xerox w Palo Alto (znanego w świecie pod nazwą PARC - ang. Palo Alto Research Center) naukowiec o nazwisku Bob Metcalfe zaprojektował i przetestował pierwszą na świecie sieć komputerową Ethernet (sieć komputerowa to grupa komputerów połączonych ze sobą kanałami transmisyjnymi do wymiany danych cyfrowych). W trakcie prac nad znalezieniem sposobu przyłączenia komputera "Alto" firmy Xerox do drukarki Metcalfe wynalazł rozwiązanie problemu fizycznego połączenia urządzeń za pomocą kabli elektrycznych. Rozwiązanie to nazwał Ethernet. Sieci Ethernet stały się od tego czasu najpopularniejsze na całym świecie i najpowszechniej używane. Standard Ethernet rozwijał się i obejmował coraz więcej nowych rozwiązań i technologii wraz z dojrzewaniem idei sieci komputerowych, lecz podstawy działania pozostały w zasadzie takie same jak w pierwszej sieci opracowanej przez Metcalfe'a. Pierwotny Ethernet realizował wymianę danych poprzez pojedynczy kabel, który współdzieliły wszystkie urządzenia w danej sieci. Po podłączeniu jakiegoś urządzenia do takiego kabla mogło ono prowadzić wymianę danych z dowolnym innym urządzeniem, które było również podłączone do tego kabla. Zasada ta pozwala rozbudowywać sieć w celu dołączania nowych urządzeń bez konieczności modyfikacji tych urządzeń, które już są dołączone do sieci.

Ethernet jest technologią niedużych, lokalnych sieci komputerowych, które zwykle działają w obrębie pojedynczego budynku, łącząc urządzenia znajdujące się blisko siebie. Długość kabla Ethernet zwykle nie przekracza kilkaset metrów. Nowoczesne rozwiązania pozwoliły zwiększyć te odległości do dziesiątek kilometrów. W transmisji danych stosowane są protokoły komunikacyjne. Protokół sieciowy jest zbiorem zasad, wg których prowadzona jest wymiana danych w sieci. Odpowiada on językowi ludzi. Aby czytać ten artykuł, musisz rozumieć język polski. Podobnie, aby dwa urządzenia w sieci komputerowej mogły wymieniać ze sobą dane, muszą oba rozumieć ten sam protokół komunikacyjny.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Nieco słów technicznych

Ethernet działa wg prostych reguł. W celu lepszego zrozumienia tych reguł należy poznać podstawową terminologią związaną z tą technologią.

Medium transmisyjne

Urządzenia pracujące we wspólnej sieci Ethernet są podłączone do wspólnego medium transmisyjnego, które umożliwia przesyłanie sygnałów elektrycznych. Historycznie medium transmisyjne było realizowane za pomocą kabla koncentrycznego (ang. coaxial cable), lecz obecnie zwykle stosuje się skręconą parę przewodów (ang. twisted pair cable) lub włókna światłowodowe (ang. optical fiber cable).

obrazek obrazek obrazek
Kabel koncentryczny Skrętka Włókno światłowodowe

Segment

Pojedyncze, wspólne medium transmisyjne nazywamy segmentem Ethernet.

Węzeł sieci

Urządzenie podłączone do segmentu nazywamy węzłem (ang. node), terminalem lub stacją roboczą (ang. workstation).

Ramka sieciowa

Węzły komunikują się ze sobą za pomocą krótkich wiadomości nazywanych ramkami (ang. frames), które przekazują fragmenty informacji o różnej długości. Ramki możemy porównać do zdań w naszym języku. Budowę zdania w języku polskim definiuje gramatyka. W sieci Ethernet budowę ramki określa protokół sieciowy. Istnieją ścisłe reguły co do minimalnej i maksymalnej długości ramek (liczby bitów, które ramka w sobie zawiera) oraz co do ich zawartości. Każde urządzenie podłączone do sieci Ethernet posiada swój adres sieciowy, czyli numer identyfikacyjny, zwany adresem MAC (ang. Media Access Control - Kontrola Dostępu do Medium). Ramki muszą zawierać w sobie adresy urządzenia nadającego ramkę oraz urządzenia, które ma tę ramkę odebrać, czyli adres nadawcy i odbiorcy informacji. Dany adres w sposób jednoznaczny definiuje węzeł sieciowy, jak numer PESEL jednoznacznie identyfikuje podatnika w naszym kraju. Dwa urządzenia Ethernet nie mogą posiadać identycznego adresu sieciowego.

Budowa ramki Ethernet wygląda w uproszczeniu następująco:

Preambuła SFD Adres
docelowy
Adres
źródłowy
Opcjonalne
pole 802.1Q
Typ Ethernet
lub długość
Dane CRC Przerwa
między ramkami
7 bajtów 10101010 1 bajt 10101011 6 bajtów 6 bajtów (4 bajty) 2 bajty 46–1500 bajtów 4 bajty 12 bajtów
  64–1522 bajtów  
72–1530 bajtów  
84–1542 bajtów

Preambuła oznacza początek ramki. Przesyłany wzór bitowy - naprzemiennie 1 i 0 - pozwala dobrze zsynchronizować urządzenia nadawczo-odbiorcze węzłów.

SFD (ang. Start Frame Delimiter - ogranicznik początku ramki) jest bajtem przesyłanym po rozbiegówce. Oznacza on koniec rozbiegówki.

Adres docelowy zawiera tzw. numer MAC odbiorcy ramki. W sieci Ethernet numery MAC są 6 bajtowe. Numer ten jest albo ustalany przez wytwórcę urządzenia, albo definiowany przez administratora sieci w urządzeniach, których adresy MAC można konfigurować.

Adres źródłowy definiuje urządzenie, które daną ramkę wysyła.

Pole Typ Ethernet zawiera albo dane określające rodzaj używanego protokołu Ethernet dla ramek sterujących lub długość ramki dla ramek z danymi.

Pole z danymi może zawierać od 46 do 1500 bajtów danych.

Pole CRC zawiera 32 bitową sumę kontrolną (ang. Cyclic Redundancy Check - Cykliczne Sprawdzanie Nadmiarowości), która umożliwia wykrywanie błędów w przesyłanych danych.

Przerwa między ramkami (ang. interframe gap) składa się z 12 bajtów o stanie równym ciszy w medium. Musi ona wystąpić przed próbą wysłania kolejnej ramki. W trakcie przerwy inne węzły mogą próbować rozpocząć transmisję swoich własnych ramek - patrz dalej.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Medium Ethernet

W zależności od stosowanego w sieci Ethernet medium istnieją różne sposoby podłączania kabla sieciowego do komputera. W każdym przypadku komputer musi być wyposażony w specjalną kartę sieciową, która posiada odpowiednie gniazda (współcześnie produkowane komputery przenośne posiadają gniazda Ethernet w swoim standardowym wyposażeniu).

obrazek obrazek obrazek
Wtyczka na kabel koncentryczny Wtyczka na skrętkę Wtyczka na włókno światłowodowe
obrazek obrazek obrazek
Karta Ethernet z gniazdkiem
na kabel koncentryczny
Karta Ethernet z gniazdkiem
na skrętkę
Karta Ethernet z gniazdkiem
na włókno światłowodowe

Technologia kabla koncentrycznego dzisiaj jest już przestarzała. Powszechnie są stosowane kable ze skrętek oraz kable światłowodowe. Te ostatnie pozwalają na dużo wyższe prędkości transmisji, ponieważ kabel światłowodowy jest odporny na różne zakłócenia, z którymi muszą walczyć kable elektryczne - wyładowania atmosferyczne, zakłócenia przemysłowe, pola magnetyczne, sprzężenia pasożytnicze, itp.

Ponieważ sygnał w medium Ethernet dociera do każdego podłączonego węzła, adres docelowy jest niezbędny do określenia zamierzonego odbiorcy ramki sieciowej.

obrazek

Przykładowo na powyższym rysunku gdy komputer 2 wysyła dane do drukarki 3, to ramkę sieciową odbierają również komputery 1 i 4. Jednakże, gdy węzeł odbiera ramkę, to sprawdza adres odbiorcy, aby dowiedzieć się, czy jest ona dla niego przeznaczona. Jeśli nie, odrzuca ramkę, nie czytając nawet jej zawartości. W sieci Ethernet istnieje tzw. adres rozsiewczy (ang. broadcast address), który dotyczy wszystkich węzłów w sieci. Jeśli adres docelowy w ramce jest adresem rozsiewczym, to ramka zostanie odczytana i przetworzona przez wszystkie węzły. System ten pozwala rozsyłać w sieci różne wiadomości sterujące.

Ethernet steruje przesyłem danych pomiędzy węzłami sieci za pomocą technologii CSMA/CD (ang. Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection - wielodostęp z wykrywaniem sygnału nośnego oraz wykrywaniem kolizji). Gdy jeden z węzłów w sieci Ethernet przesyła dane, wszystkie pozostałe węzły "słyszą" tę transmisję. W trakcie transmisji protokół zabrania innym węzłom rozpoczynania własnej transmisji - nie miałoby to sensu, ponieważ doszłoby do zakłócenia obu sygnałów, i żaden z węzłów nie byłby w stanie przesłać swoich danych - to zupełnie tak samo, jak dwóch lub więcej ludzi próbuje jednocześnie coś mówić, zakłócając się nawzajem. Gdy pewien węzeł chce transmitować dane, czeka aż medium będzie wolne od innych transmisji - czyli do momentu, gdy przestanie wykrywać sygnał nośny. Dopiero wtedy próbuje wysłać swoją ramkę danych.

Może się jednakże zdarzyć, iż w tym samym momencie inny węzeł wykrył koniec transmisji i sam również rozpoczął swoją własną transmisję. Węzły Ethernet nasłuchują medium w trakcie wysyłania swoich danych, aby upewnić się, że są jedynymi transmitującymi w tym czasie dane. Jeśli "usłyszą" swoje sygnały wracające w postaci zniekształconej, co zdarza się, gdy inny węzeł rozpocznie w tym samym czasie transmisję, to "wiedzą", że doszło do kolizji. Pojedynczy segment Ethernet czasami jest nazywany domeną kolizyjną, ponieważ żadne dwa węzły nie mogą w nim przesyłać danych w tym samym czasie bez wywołania kolizji. Gdy węzły wykryją kolizję, przerywają transmisję, odczekują przypadkowy okres czasu i ponawiają próbę wysłania ramki, gdy wykryją ciszę w medium.

Przypadkowa długość przerwy jest bardzo ważną częścią protokołu. Gdy dwa węzły wchodzą ze sobą w kolizję po raz pierwszy, to oba będą musiały ponownie przesyłać dane. Przy następnej nadarzającej się okazji oba węzły uczestniczące w poprzedniej kolizji będą posiadały dane przygotowane do wysłania. Gdyby wysyłały te dane przy pierwszej ciszy w medium, to najprawdopodobniej doszłoby między nimi do kolejnej kolizji, a później do następnej, następnej... Dzięki przypadkowemu okresowi opóźnienia sytuacja taka jest mało prawdopodobna i jeden z węzłów jako pierwszy zacznie transmisję. Wtedy drugi, zgodnie z protokołem, będzie musiał czekać na ponowną ciszę w medium. Przypadkowość przerw gwarantuje, iż każdy z węzłów posiada równe szanse w dostępie do medium i będzie mógł wysłać swoje dane.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Ograniczenia sieci Ethernet i sposoby ich omijania

Pojedynczy, wspólnie używany kabel może być podstawą pełnej sieci Ethernet. Jednakże w tym przypadku powstają praktyczne ograniczenia maksymalnego rozmiaru takiej sieci, które wiążą się z ograniczeniami długości wspólnie wykorzystywanego kabla.

Sygnały elektryczne podróżują wzdłuż kabla bardzo szybko - prawie z szybkością światła, lecz, w miarę trwania tej podróży, słabną, a elektryczne interferencje z sąsiednich urządzeń (na przykład świetlówek, silników, linii energetycznych, transformatorów, itp.) mogą zniekształcać sygnał. Dlatego kabel powinien być na tyle krótki, aby urządzenie znajdujące się na jego drugim końcu było w stanie odebrać czyste sygnały z minimalnym opóźnieniem. To nakłada ograniczenie w maksymalnej odległości pomiędzy dwoma urządzeniami (zwane średnicą sieci - ang. network diameter) w sieci Ethernet. Dodatkowo, ponieważ przy technologii CSMA/CD tylko jedno urządzenie może przesyłać dane w określonym momencie, istnieje praktyczne ograniczenie co do liczby urządzeń, które mogą współistnieć w pojedynczej sieci. Podłączenie zbyt wielu węzłów do wspólnego segmentu powoduje wzrost kolizji w dostępie do medium. Każdy węzeł musiałby czekać przez nadmiernie długi okres czasu zanim otrzymałby szansę rozpoczęcia własnej transmisji.

Z tego powodu inżynierowie opracowali wiele urządzeń sieciowych, które usuwają te niedogodności.

obrazek obrazek
Koncentrator Ethernet Sieć typu gwiazda oparta na koncentratorze.

Pierwszym popularnym medium Ethernet był koncentryczny kabel miedziany. Maksymalna długość takiego kabla wynosiła 500 metrów. W dużych budynkach czy w środowiskach campusów akademickich taka długość kabla nie zawsze była wystarczająca do podłączenia wszystkich urządzeń sieciowych. Z tego powodu został opracowany tzw. koncentrator sieciowy (ang. network repeater lub network hub). Koncentratory łączą ze sobą wiele segmentów Ethernet, nasłuchując każdy z nich i powtarzając usłyszany sygnał w każdym podłączonym segmencie. Dzięki koncentratorom można znacząco zwiększyć średnicę sieci - w jednej sieci może być wiele koncentratorów.

obrazek

Innym rozwiązaniem problemu dużej liczby węzłów jest podział segmentu sieci na wiele oddzielnych segmentów. Problemem jest jednak to, iż rozdzielone segmenty nie mogą się ze sobą komunikować. Aby to umożliwić, zaprojektowano urządzenia łączące segmenty sieci, które nazywają się mostkami sieciowymi (ang. network bridges). Łączą one ze sobą dwa lub więcej segmentów Ethernet, zwiększając średnicę sieci, podobnie jak robią to koncentratory, lecz mostki dodatkowo pozwalają regulować ruch w sieci. Potrafią one odbierać oraz nadawać dane jak każdy węzeł Ethernet, lecz zasada ich działania jest inna. Mostek sam z siebie nie wysyła żadnych danych (nie jest to do końca prawdą, ponieważ mostki przesyłają pomiędzy sobą specjalne ramki Ethernet, które pozwalają im komunikować się ze sobą, jednakże dane te nie są przeznaczone dla węzłów w sieci i są przez nie ignorowane), lecz, podobnie jak koncentrator, przesyła dalej tylko to, co usłyszy od innych węzłów. Zadaniem mostków jest przekazywanie danych pomiędzy segmentami sieci, kiedy jest to konieczne. Na powyższym rysunku mostek łączy segment 1 z segmentem 2. Załóżmy, iż jeden z komputerów 1...4 wysyła ramkę danych. Ramka dociera do mostka. Teraz mostek sprawdza, czy adresatem tej ramki jest komputer w innym segmencie sieci niż nadawca. Jeśli tak, przesyła ramkę do segmentu nadawcy. Jeśli odbiorcą ramki jest komputer w tym samym segmencie sieci (np. komputer 1 przesyła dane do komputera 2 lub komputer 3 do komputera 4), mostek nie przekazuje jej do innych segmentów - tutaj jest różnica w pracy w stosunku do koncentratora. Dzięki temu mostek zmniejsza ogólny ruch w sieci jako całość. Węzły są podzielona na grupy, które w swoich segmentach mogą prowadzić niezależną transmisję danych, która nie zakłóca transmisji w innych segmentach sieci (np. komputery 1-2 oraz 3-4 mogą przesyłać dane między sobą w tym samym czasie). Również przesył ramki do innego segmentu ogranicza się tylko do segmentu odbiorcy ramki - pozostałe segmenty nie są zakłócane zbędną dla nich transmisją. Dzięki tym własnościom mostki przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia sieci i pozwalają na efektywniejszą wymianę danych przy dużej liczbie węzłów.

Nowoczesny Ethernet często zupełnie nie przypomina swojego historycznego przodka. Dawniej węzły sieci łączone były ze sobą za pomocą długich kabli koncentrycznych, dzisiaj stosuje się skręcone pary przewodów lub światłowody. Stary Ethernet zapewniał transmisję na poziomie 10 megabitów na sekundę, nowoczesne sieci mogą pracować z szybkościami 100 (skrętka), czy nawet 1000 megabitów (światłowody) !

obrazek

Najbardziej uderzającym postępem we współczesnych sieciach Ethernet jest stosowanie przełączanego Ethernetu. Sieci przełączane zastępują przestarzałe wspólne medium transmisyjne. W sieciach tych każdy węzeł posiada swój własny segment sieciowy, niezależny od innych. Segmenty te są podłączone do urządzenia zwanego przełącznikiem sieciowym (ang. network switch), który działa podobnie do mostka sieciowego, lecz potrafi połączyć ze sobą naraz wiele z tych segmentów. Niektóre współczesne przełączniki sieciowe potrafią współpracować z setkami oddzielnych segmentów. Ponieważ w każdym segmencie jedynymi urządzeniami jest przełącznik sieciowy oraz węzeł końcowy, to przełącznik odczytuje każdą ramkę danych, zanim dotrze ona do innego węzła. Następnie przełącznik przesyła dalej odebraną ramkę do właściwego segmentu, tak jak mostek, lecz ponieważ w każdym segmencie jest tylko jeden węzeł, ramka dociera tylko do jej zamierzonego adresata. Pozwala to na prowadzenie wielu równoległych transmisji w sieci przełączanej.

Przełączany Ethernet udostępnił kolejną korzyść: Ethernet full-duplex.  Termin full-duplex oznacza w transmisji danych możliwość równoczesnego nadawania i odbierania informacji (analogia do połączenia telefonicznego, gdzie obaj rozmówcy się nawzajem słyszą). Stary Ethernet był typu half-duplex, co oznaczało, że informacja w danym czasie mogła być przesyłana tylko w jednym kierunku (pojedynczy kabel nie pozwalał na dwukierunkową transmisję). W całkowicie przełączalnej sieci węzły porozumiewają się tylko z przełącznikiem sieciowym i nigdy bezpośrednio ze sobą. Z tego powodu sieci przełączane wykorzystują albo skręcane pary przewodów, albo włókna światłowodowe, w których kanały odbioru i nadawania danych są od siebie odseparowane.

obrazek obrazek
obrazek
Skrętka UTP (ang. Unshielded Twisted Pair) Wtyk RJ-45 dla skrętki UTP

W takim rodzaju środowiska węzły Ethernet mogą zaniechać procesu wykrywania kolizji i transmitować wedle woli, ponieważ są jedynymi urządzeniami z dostępem do medium w danym segmencie sieci. Dzięki temu węzeł może wysyłać dane do przełącznika sieciowego w tym samym czasie, gdy przełącznik przesyła dane do węzła - obie transmisje odbywają się w oddzielnych kanałach i nie dochodzi do ich zakłócania - uzyskujemy środowisko wolne od kolizji.

Więcej informacji na temat sieci Ethernet znajdziesz w artykule Sieci lokalne.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.