Pojęcie bitu
Operacje bitowe w C++


 

W operacjach bitowych biorą udział słówka binarne. Operacje wykonywane są na odpowiadających sobie bitach tych słówek. W języku C++ mamy następujące operacje bitowe:

~ negacja

Operator ~ zmienia wszystkie bity argumentu na przeciwne, czyli wykonuje operację negacji bitów:

 

~0110 = 1001

 

// negacja bitów
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

void itob(unsigned a)
{
 for(unsigned m = 8; m > 0; m >>= 1) cout << ((a & m) ? "1" : "0");
}

int main()
{
 srand(time(NULL));
 unsigned x = rand() % 16;
 cout << "~";
 itob(x);
 cout << " = ";
 itob(~x); // tutaj dokonujemy negacji bitów
 cout << endl;
 return 0;
}

 

| alternatywa

Operator | wykonuje operację alternatywy nad odpowiadającymi sobie bitami argumentów.

 

0101 | 0011 = 0111

 

// alternatywa bitów
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

void itob(unsigned a)
{
 for(unsigned m = 8; m > 0; m >>= 1) cout << ((a & m) ? "1" : "0");
}

int main()
{
 srand(time(NULL));
 unsigned x = rand() % 16;
 unsigned y = rand() % 16;
 itob(x);
 cout << " | ";
 itob(y);
 cout << " = ";
 itob(x | y); // tutaj dokonujemy alternatywy bitów
 cout << endl;
 return 0;
}

 

& koniunkcja

Operator & wykonuje operację koniunkcji nad odpowiadającymi sobie bitami argumentów.

 

0110 & 1011 = 0010

 

// koniunkcja bitów
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

void itob(unsigned a)
{
 for(unsigned m = 8; m > 0; m >>= 1) cout << ((a & m) ? "1" : "0");
}

int main()
{
 srand(time(NULL));
 unsigned x = rand() % 16;
 unsigned y = rand() % 16;
 itob(x);
 cout << " | ";
 itob(y);
 cout << " = ";
 itob(x & y); // tutaj dokonujemy koniunkcji bitów
 cout << endl;
 return 0;
}

 

^ różnica symetryczna / suma modulo 2

Operator wykonuje operację sumy modulo 2 nad odpowiadającymi sobie bitami argumentów.

 

0111 ^ 1001 = 1110

 

// suma modulo 2 bitów
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

void itob(unsigned a)
{
 for(unsigned m = 8; m > 0; m >>= 1) cout << ((a & m) ? "1" : "0");
}

int main()
{
 srand(time(NULL));
 unsigned x = rand() % 16;
 unsigned y = rand() % 16;
 itob(x);
 cout << " | ";
 itob(y);
 cout << " = ";
 itob(x ^ y); // tutaj dokonujemy sumy symetrycznej bitów
 cout << endl;
 return 0;
}

 

Tabelki opisanych powyżej operacji bitowych są następujące:

 

negacja
  a  ~a
0 1
1 0
alternatywa
  a    b   a | b
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
koniunkcja
  a    b   a & b
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
suma modulo 2
  a    b   a ^ b
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

 

Uwaga:

W języku C++ istnieją dwie formy operatorów:

 • logiczne (ang. logical) !, || i &&, które traktują swoje argumenty jako wyrażenia logiczne przyjmujące wartości true lub false. Wynikiem jest zawsze wartość logiczna true lub false.
 • bitowe (ang. bitwise) ~, |, & i ^, które traktują swoje argumenty jako słówka binarne i przeprowadzają operację logiczną na odpowiadających sobie bitach w tych słówkach. Wynikiem jest zawsze słówko binarne z bitami ustawionymi zgodnie z definicją danej operacji logicznej.

 

<<, >> przesunięcia bitowe

Operator >> przesuwa bity lewego argumentu o zadaną prawym argumentem ilość pozycji w prawo. Na przykład:

 

00111100 >> 2 = 00001111
10000000 >> 3 = 00010000

 

Bity, które wyjdą poza skrajną prawą pozycję są tracone. Przesunięcie bitów w prawo o 1 pozycję jest równoważne dzieleniu przez dwa. Przesunięcie o n pozycji w prawo jest równoważne dzieleniu przez 2n. Operacje przesuwu są bardzo szybkie - o wiele szybsze od dzielenia. Jeśli nasz algorytm dużo dzieli przez 2 (lub potęgę 2), to warto się zastanowić, czy zamiast dzielenia, nie lepsza byłaby operacja przesuwu bitów w prawo. Operacja ta jest jednak ograniczona tylko do liczb całkowitych, natomiast operacja dzielenia może operować na dowolnych typach liczbowych.

Operator przesuwa bity lewego argumentu o zadaną prawym argumentem ilość pozycji w lewo. Na przykład:

 

00001111 << 3 = 01111000
00000001 << 5 = 00100000

 

Operacja przesuwu bitów w lewo jest równoważna mnożeniu przez 2. Przesunięcie bitów w lewo o n pozycji odpowiada pomnożeniu przez 2n. Przesunięcie bitów jest o wiele szybsze od mnożenia.

Operacje bitowe często służą do modyfikacji zawartości zmiennej. Dlatego język C++ posiada formy skrócone operacji przypisania z modyfikacją :

 

zamiast stosuje się
a = a | b; a |= b;
a = a & b; a &= b;
a = a ^ b; a ^= b;
a = a >> n; a >>= n;
a = a << n; a <<= n;

 

Poniższy program dokonuje szybkiej konwersji wprowadzonej liczby dziesiętnej na jej zapis w systemie binarnym. Zasada działania opiera się na badaniu stanu kolejnych bitów liczby, która wewnętrznie jest przechowywana w postaci binarnej. Badanie polega na wykonywaniu koniunkcji bitowej z maską, w której jest cyklicznie przesuwany bit z pozycji najstarszej na najmłodszą. Wynik koniunkcji informuje nas o stanie badanego bitu.

 

// przesuw bitów
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I LO w Tarnowie

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned a,m;
 cin >> a;
 for(m = 2147483648; m > 0; m >>= 1) cout << ((a & m) ? "1" : "0");
 cout << endl;
 return 0;
}
12674523
00000000110000010110010111011011

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe