Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GL_BindTexture

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GL_BindTexture

Użyj tej funkcji, aby związać teksturę OpenGL/ES/ES2 z bieżącym kontekstem w celu użycia jej z instrukcjami OpenGL, gdy obiekty pierwotne OpenGL są rysowane bezpośrednio.

Składnia

int SDL_GL_BindTexture(SDL_Texture* texture,
            float*    texw,
            float*    texh)

Parametry funkcji

texture tekstura do związania z bieżącym kontekstem OpenGL/ES/ES2.
texw wskaźnik do wartości typu float, która zostanie wypełniona szerokością tekstury, lub NULL, jeśli nie potrzebujesz tej wartości.
texh wskaźnik do wartości typu float, która zostanie wypełniona wysokością tekstury, lub NULL, jeśli nie potrzebujesz tej wartości.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub -1, jeśli operacja nie jest wspierana; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

Poniższe trzy przykłady zostały wydobyte z Ignifuga Game Engine i pokazują sposób połączenia biblioteki libRocket (która używa OpenGL do rysowania) z SDL2.

void RocketSDLRenderInterfaceOpenGL::RenderGeometry(Rocket::Core::Vertex* vertices, int num_vertices, int* indices,
                          int num_indices, const Rocket::Core::TextureHandle texture,
                          const Rocket::Core::Vector2f& translation)
{
  // SDL używa shaderów, które potrzebujemy tu wyłączyć
  render_data.glUseProgramObjectARB(0);
  render_data.glPushMatrix();
  render_data.glTranslatef(translation.x, translation.y, 0);

  std::vector<Rocket::Core::Vector2f> Positions(num_vertices);
  std::vector<Rocket::Core::Colourb> Colors(num_vertices);
  std::vector<Rocket::Core::Vector2f> TexCoords(num_vertices);
  float texw, texh;

  SDL_Texture* sdl_texture = NULL;
  if(texture)
  {
    render_data.glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    sdl_texture = (SDL_Texture *) texture;
    SDL_GL_BindTexture(sdl_texture, &texw, &texh);
  }

  for (int i = 0; i < num_vertices; i++)
  {
    Positions[i] = vertices[i].position;
    Colors[i] = vertices[i].colour;
    if (sdl_texture)
    {
      TexCoords[i].x = vertices[i].tex_coord.x * texw;
      TexCoords[i].y = vertices[i].tex_coord.y * texh;
    }
    else
    {
      TexCoords[i] = vertices[i].tex_coord;
    }
  }

  render_data.glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  render_data.glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  render_data.glVertexPointer(2, GL_FLOAT, 0, &Positions[0]);
  render_data.glColorPointer(4, GL_UNSIGNED_BYTE, 0, &Colors[0]);
  render_data.glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, &TexCoords[0]);

  render_data.glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  render_data.glEnable(GL_BLEND);
  render_data.glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  render_data.glDrawElements(GL_TRIANGLES, num_indices, GL_UNSIGNED_INT, indices);
  render_data.glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  render_data.glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);

  if (sdl_texture)
  {
    SDL_GL_UnbindTexture(sdl_texture);
    render_data.glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
  }

  render_data.glColor4f(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
  render_data.glPopMatrix();
}
void RocketSDLRenderInterfaceOpenGLES::RenderGeometry(Rocket::Core::Vertex* vertices, int num_vertices, int* indices,
                           int num_indices, const Rocket::Core::TextureHandle texture,
                           const Rocket::Core::Vector2f& translation)
{
  render_data.glPushMatrix();
  render_data.glTranslatef(translation.x, translation.y, 0);

  std::vector<Rocket::Core::Vector2f> Positions(num_vertices);
  std::vector<Rocket::Core::Colourb> Colors(num_vertices);
  std::vector<Rocket::Core::Vector2f> TexCoords(num_vertices);
  float texw, texh;

  SDL_Texture* sdl_texture = NULL;
  if(texture)
  {
    render_data.glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
    sdl_texture = (SDL_Texture *) texture;
    SDL_GL_BindTexture(sdl_texture, &texw, &texh);
  }

  for (int i = 0; i < num_vertices; i++)
  {
    Positions[i] = vertices[i].position;
    Colors[i] = vertices[i].colour;
    if (sdl_texture)
    {
      TexCoords[i].x = vertices[i].tex_coord.x * texw;
      TexCoords[i].y = vertices[i].tex_coord.y * texh;
    }
    else
    {
      TexCoords[i] = vertices[i].tex_coord;
    }
  }

  unsigned short newIndicies[num_indices];
  for (int i = 0; i < num_indices; i++)
  {
    newIndicies[i] = (unsigned short) indices[i];
  }

  render_data.glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  render_data.glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  render_data.glVertexPointer(2, GL_FLOAT, 0, &Positions[0]);
  render_data.glColorPointer(4, GL_UNSIGNED_BYTE, 0, &Colors[0]);
  render_data.glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT, 0, &TexCoords[0]);

  render_data.glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
  render_data.glEnable(GL_BLEND);
  render_data.glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  render_data.glDrawElements(GL_TRIANGLES, num_indices, GL_UNSIGNED_SHORT, newIndicies);
  render_data.glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  render_data.glDisableClientState(GL_COLOR_ARRAY);
  render_data.glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);

  if (sdl_texture)
  {
    SDL_GL_UnbindTexture(sdl_texture);
    render_data.glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
  }

  render_data.glColor4f(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
  render_data.glPopMatrix();
}
  SDL_Texture* sdl_texture = NULL;
  if(texture) render_data.glUseProgram(program_texture_id);
  else render_data.glUseProgram(program_color_id);
  int width, height;
  SDL_Rect rvp;
  SDL_RenderGetViewport(renderer, &rvp);

  GLfloat projection[4][4];

  // Przygotuj rzut prostokątny
  projection[0][0] = 2.0f / rvp.w;
  projection[0][1] = 0.0f;
  projection[0][2] = 0.0f;
  projection[0][3] = 0.0f;
  projection[1][0] = 0.0f;
  //if (renderer->target) {
  //  projection[1][1] = 2.0f / height;
  //} else {
    projection[1][1] = -2.0f / rvp.h;
  //}
  projection[1][2] = 0.0f;
  projection[1][3] = 0.0f;
  projection[2][0] = 0.0f;
  projection[2][1] = 0.0f;
  projection[2][2] = 0.0f;
  projection[2][3] = 0.0f;
  projection[3][0] = -1.0f;
  //if (renderer->target) {
  //  projection[3][1] = -1.0f;
  //} else {
    projection[3][1] = 1.0f;
  //}
  projection[3][2] = 0.0f;
  projection[3][3] = 1.0f;

  // Ustaw macierz rzutu
  if (texture)
  {
    render_data.glUniformMatrix4fv(u_texture_projection, 1, GL_FALSE, (GLfloat *)projection);
    render_data.glUniform2f(u_texture_translation, translation.x, translation.y);
  }
  else
  {
    render_data.glUniformMatrix4fv(u_color_projection, 1, GL_FALSE, (GLfloat *)projection);
    render_data.glUniform2f(u_color_translation, translation.x, translation.y);
  }

  render_data.glEnable(GL_BLEND);
  render_data.glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

  float texw, texh;

  unsigned short newIndicies[num_indices];
  for (int i = 0; i < num_indices; i++)
  {
   newIndicies[i] = (unsigned short) indices[i];
  }

  glVertexAttribPointer(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_POSITION, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Rocket::Core::Vertex),
             &vertices[0].position);
  glVertexAttribPointer(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_COLOR, 4, GL_UNSIGNED_BYTE, GL_TRUE, sizeof(Rocket::Core::Vertex),
             &vertices[0].colour);
  render_data.glEnableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_POSITION);
  render_data.glEnableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_TEXCOORD);
  render_data.glEnableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_COLOR);

  if (texture)
  {
    sdl_texture = (SDL_Texture *) texture;
    SDL_GL_BindTexture(sdl_texture, &texw, &texh);
    render_data.glUniform1i(u_texture, 0);
    glVertexAttribPointer(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_TEXCOORD, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Rocket::Core::Vertex),
               &vertices[0].tex_coord);
  }
  else
  {
    render_data.glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
    render_data.glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    render_data.glDisableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_TEXCOORD);
  }

  render_data.glDrawElements(GL_TRIANGLES, num_indices, GL_UNSIGNED_SHORT, newIndicies);

  /* Możemy bezpiecznie wyłączyć ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_COLOR (2), ponieważ SDL ponownie
    uaktywni vertex attrib 2, jeśli jest to konieczne */
  render_data.glDisableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_COLOR);

  /* Pozostaw ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_POSITION (0) i ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_TEXCOORD (1) włączone
    dla kompatybilności z SDL, ponieważ SDL nie uaktywnia ich ponownie, gdy wywołujesz RenderCopy/Ex */
  if(sdl_texture) SDL_GL_UnbindTexture(sdl_texture);
  else render_data.glEnableVertexAttribArray(ROCKETGLUE_ATTRIBUTE_TEXCOORD);

  /* Resetuj wtapianie i narysuj fałszywy punkt tuż poza ekranem, aby dać znać SDL,
    że musi zresetować swój stan, gdyby miała być rysowana tekstura */
  render_data.glDisable(GL_BLEND);
  SDL_SetRenderDrawBlendMode(renderer, SDL_BLENDMODE_NONE);
  SDL_RenderDrawPoint(renderer, -1, -1);

Uwagi

Jeśli w argumentach dostarczono parametry texw i texh, to zostaną one wypełnione odpowiednio szerokością i wysokością dostarczonej tekstury. W większości przypadków obie będą miały wartość 1.0, jednakże w systemach wspierających rozszzenie GL_ARB_texture_rectangle wartości te w rzeczywistości będą szerokością i wysokością w pikselach użytymi  do utworzenia tej tekstury, zatem ten czynnik musi być brany pod uwagę przy dostarczaniu współrzędnych tekstury do  OpenGL.

Potrzebujesz kontekstu graficznego do utworzenia SDL_Texture, dlatego możesz używać tej funkcji jedynie z jawnym kontekstem OpenGL z SDL_CreateRenderer(), nie ze swoim własnym kontekstem OpenGL.Jeśli potrzebna ci jest kontrola nad swoim kontekstem OpenGL, to będziesz potrzebował napisać swoje własne metody ładowania tekstur.

Również zwróć uwagę, że SDL może załadować tekstury RGB jako BGR (lub na odwrót) oraz zmienić kolejność kanałów kolorów w fazie shaderów, zatem załadowana tekstura może mieć zamienione kanały kolorów.

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.