Materiały pomocnicze:

Wprowadzenie do C++ - strumienie cout i cin, zmienne
Instrukcja przypisania, modyfikacja zmiennej
Instrukcja warunkowa if
Pętle warunkowe
Pętla iteracyjna
Liczby rzeczywiste i ich własności
Miejsca zerowe funkcji
 

Język C++ w fizyce

Na wysokości h  umieszczono działo z lufą skierowaną poziomo. Z działa oddajemy strzał. Pocisk opuszcza lufę działa z prędkością V  i uderza we wzgórze, którego zbocze zdefiniowane jest funkcją:

 

obrazek

 

obrazek

 

Dla danych h, V  wyznaczyć punkt xo  zderzenia pocisku ze wzgórzem. Pominąć wszelkie opory ruchu. Przyjąć stałe przyspieszenie grawitacyjne g  = 9,81 [m/s2].

Jest to przypadek rzutu poziomego. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach. W kierunku poziomym na pocisk nie działa żadna siła, zatem ruch jest jednostajny ze stałą prędkością V. W kierunku pionowym działa siła przyciągania grawitacyjnego Ziemi, zatem ruch jest jednostajnie przyspieszony. W trakcie ruchu pocisk obniża swoją wysokość hP. Z drugiej strony wzgórze wraz ze wzrostem x powiększa swoją wysokość hW. W pewnej odległości xo  wysokość pocisku hP  zrówna się z wysokością wzgórza hW, nastąpi zderzenie. Naszym zadaniem jest wyznaczenie tego punktu.

Aby rozwiązać to zadanie, musimy wyznaczyć wysokość wzgórza hW  oraz wysokość pocisku hP  w zależności od x.

Ponieważ wzgórze opisane jest funkcją, otrzymujemy bezpośrednio:

 

obrazek

 

W kierunku pionowym pocisk wykonuje spadek swobodny, pokonując drogę:

 

obrazek

 

Zatem jego wysokość obliczymy jako:

 

obrazek

 

Czas ruchu t  nie jest dany, lecz obliczymy go łatwo ze wzorów na drogę w kierunku poziomym:

 

obrazek

 

Wzór na czas wstawiamy do wzoru na wysokość pocisku hP:

 

obrazek

 

Z warunku:

 

obrazek

 

Otrzymujemy funkcję:

 

obrazek

 

Funkcja f(x) przyjmuje wartość 0 dla xo, w którym wysokość pocisku i wzgórza jest taka sama. Wartość xo  znajdziemy metodą regula falsi. W metodzie tej musimy określić przedział poszukiwań pierwiastka. Dla naszego zadania będzie to przedział <a,b> zawierający punkt xo. Punkt a  otrzymujemy bez liczenia:

 

obrazek

 

Natomiast punkt b  niech będzie odległością rzutu poziomego - czyli odległością, w jakiej pocisk przeciąłby oś OX, gdyby nie było wzgórza. Ponieważ wzgórze jest, to punkt xo  pojawi się wcześniej. Punkt b  to droga w kierunku poziomym, jaką pokona pocisk w czasie spadku swobodnego z wysokości h:

 

obrazek

 

Mamy już wszystkie niezbędne wzory do napisania naszego programu.

 

// Rozwiązanie problemu rzutu poziomego na wzgórze
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

// Zmienne globalne
//-----------------

const double EPS = 0.00001; // dokładność wyznaczenia x0
const double g = 9.81;    // przyspieszenie grawitacyjne Ziemi

double h,V;         // wysokość, prędkość początkowa pocisku

// Tutaj definiujemy naszą funkcję
//--------------------------------

double f(double x)
{
  return h - g * x * x / 2 / V / V - 0.00001 * (sqrt(x) + x * x * x);
}

int main()
{
  double a,b,x0,fa,fb,f0;

  cout << fixed << setprecision(4);

  cout << "WYZNACZANIE ZASIEGU STRZALU\n"
      "---------------------------\n\n";

  // wczytujemy dane wejściowe

  cout << "h = "; cin >> h;
  cout << "V = "; cin >> V;

  cout << endl;

  // obliczamy przedział <a,b>

  a = 0;
  b = V * sqrt(2 * h / g);

  // obliczamy wartości funkcji w punktach a i b

  fa = f(a);
  fb = f(b);

  // sprawdzamy, czy na krańcach funkcja ma różne znaki

  if(fa * fb < 0)
  {
    // pierwiastka szukamy metodą regula falsi

    while(true)
    {
      x0 = a - fa * (b - a) / (fb - fa);
      f0 = f(x0);

      // sprawdzamy, czy x0 jest przybliżonym pierwiastkiem

      if(fabs(f0) < EPS)
      {
        cout << "x0 = " << x0 << endl << endl;
        break; // pierwiastek znaleziony, przerywamy pętlę
      }

      // za nowy przedział przyjmujemy podprzedział, w którym funkcja zmienia znak

      if(fa * f0 < 0)
      {
        b = x0; fb = f0;
      }
      else
      {
        a = x0; fa = f0;
      }
    }
  }
  else cout << "NIEPRAWIDLOWE DANE\n\n";

  return 0;
}

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe