Rozdział XXII - Przejęcie klasy okna


Na tej lekcji zapoznamy się z przejmowaniem klasy okna (window superclassing). Dowiemy się co to jest i do czego ono służy. Również nauczysz się dodawania nawigacji klawiszem TAB do kontrolek w swoim własnym oknie.

 

obrazek

 

Kod źródłowy możesz pobrać {z tego archiwum}.

 

Teoria

W swojej karierze programisty z pewnością spotkasz sytuacje, gdy musisz umieścić w oknie kilka kontrolek o "nieco" innym działaniu niż standardowe. Na przykład możesz potrzebować 10 kontrolek edycyjnych, które akceptują jedynie liczby. Istnieje kilka sposobów osiągnięcia tego celu:

Pierwsza metoda jest zbyt męcząca. Musiałbyś samemu zaimplementować całe działanie kontrolki edycyjnej. Trudne zadanie do podjęcia się go. Druga metoda jest już lepsza od pierwszej, lecz wciąż wymaga dużo pracy. Można jej użyć przy kilku kontrolkach, lecz zmienia się w koszmar nocny, jeśli musimy przejąć procedury okna tuzina lub więcej kontrolek. W takiej sytuacji najbardziej odpowiednią techniką jest przejęcie klasy okna (superclassing).

Przejęcie klasy okna jest metodą używaną do "przejęcia kontroli" nad określoną klasą okna. Przez "przejęcie kontroli" mam na myśli, iż możesz zmodyfikować własności klasy okna, aby przystosować ją do własnych celów, a następnie utworzenie na jej podstawie wiązanki kontrolek.

Poniżej wymieniłem kroki przy przejmowaniu klasy okna:

Przejęcie klasy okna (superclassing) jest lepsze od przejmowania procedury okna (subclassing), jeśli planujesz utworzenie wielu kontrolek o tych samych charakterystykach.

Przykład

Plik SUPERCLASS.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

WinMain   PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD
EditWndProc PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.CONST

WM_SUPERCLASS EQU WM_USER+5

.DATA

ClassName DB "SuperclassWinClass", 0
AppName  DB "Przejmowanie klasy okna", 0
EditClass DB "EDIT", 0
OurClass DB "SUPEREDITCLASS", 0
Message  DB "Nacisnąłeś klawisz Enter w polu tekstowym!", 0

.DATA?

hInstance DD ?
hwndEdit  DD 6 DUP(?)
OldWndProc DD ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, NULL, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_APPWORKSPACE
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE + WS_EX_CONTROLPARENT,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + WS_SYSMENU + \
              WS_MINIMIZEBOX + WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 350, 220, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov hwnd, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC USES ebx edi hWnd:  HWND,\
             uMsg:  UINT,\
             wParam: WPARAM,\
             lParam: LPARAM

LOCAL wc: WNDCLASSEX	

  .IF uMsg==WM_CREATE
    mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
    INVOKE GetClassInfoEx, NULL, ADDR EditClass, ADDR wc
    push  wc.lpfnWndProc
    pop  OldWndProc
    mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET EditWndProc
    push  hInstance
    pop  wc.hInstance
    mov  wc.lpszClassName, OFFSET OurClass
    INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
    xor  ebx, ebx
    mov  edi, 20

    .WHILE ebx<6
      INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
                  ADDR OurClass, NULL,\
                  WS_CHILD + WS_VISIBLE + WS_BORDER, 20,\
                  edi, 300, 25, hWnd, ebx,\
                  hInstance, NULL		
      mov  DWORD PTR [hwndEdit+4*ebx], eax
      add  edi, 25
      inc  ebx
    .ENDW

    INVOKE SetFocus, hwndEdit
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam		
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

EditWndProc PROC hEdit:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD

  .IF uMsg==WM_CHAR
    mov eax, wParam
    .IF (al>="0" && al<="9") || (al>="A" && al<="F") || (al>="a" && al<="f") || al==VK_BACK
      .IF al>="a" && al<="f"
        sub al, 20h
      .ENDIF
      INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, eax, lParam
      ret
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_KEYDOWN
    mov eax, wParam
    .IF al==VK_RETURN
      INVOKE MessageBox, hEdit,\
                ADDR Message, ADDR AppName,\
                MB_OK + MB_ICONINFORMATION
      INVOKE SetFocus, hEdit
    .ELSEIF al==VK_TAB
      INVOKE GetKeyState, VK_SHIFT
      test  eax, 80000000H
      .IF ZERO?
        INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDNEXT
        .IF eax==NULL
          INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDFIRST
        .ENDIF
      .ELSE
        INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDPREV
        .IF eax==NULL
          INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDLAST
        .ENDIF
      .ENDIF
      INVOKE SetFocus, eax
      xor  eax, eax
      ret
    .ELSE
      INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, wParam, lParam
      ret
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE CallWindowProc, OldWndProc, hEdit, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

EditWndProc ENDP

END start

Analiza

Program utworzy proste okno z 6 "zmodyfikowanymi" kontrolkami edycji w jego obszarze roboczym. Kontrolki edycyjne będą akceptowały tylko cyfry szesnastkowe. Właściwie to zmodyfikowałem przykład z przejmowaniem procedury okna, aby zastosować go w przejmowaniu klasy, stąd duże podobieństwo kodu. Program uruchamia się normalnie, a interesujący fragment występuje w sekcji tworzenia okna:

 

  .IF uMsg==WM_CREATE
    mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
    INVOKE GetClassInfoEx, NULL, ADDR EditClass, ADDR wc

 

Najpierw musimy wypełnić strukturę WNDCLASSEX danymi z klasy, którą chcemy przejąć, czyli klasy EDIT. Pamiętaj o ustawieniu pola cbSize w strukturze WNDCLASSEX przed wywołaniem GetClassInfoEx, w przeciwnym razie struktura WNDCLASSEX nie zostanie wypełniona prawidłowo. Po powrocie z GetClassInfoEx struktura wc wypełniona jest całą potrzebną nam informacją do utworzenia nowej klasy okna.

 

  push  wc.lpfnWndProc
  pop  OldWndProc
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET EditWndProc
  push  hInstance
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET OurClass

 

Teraz musimy zmodyfikować kilka pól struktury wc. Pierwszym jest wskazanie do procedury okna. Ponieważ będziemy musieli połączyć naszą własną procedurę okna z oryginalna procedurą, niezbędne jest zapamiętanie zawartości tego pola w zmiennej OldWndProc, aby później nie było problemów z wywołaniem za pomocą funkcji CallWindowProc. Ta technika jest identyczna jak w przejmowaniu procedury okna, z wyjątkiem tego, iż modyfikuje się strukturę WNDCLASSEX bezpośrednio a nie za pomocą wywołania SetWindowLong. Następne dwa pola, hInstance oraz lpsClassName, muszą być zmienione, w przeciwnym razie system nie zarejestruje twojej nowej klasy okna. Musisz wymienić oryginalną zawartość pola hInstance z wartością hInstance twojego własnego programu. Również należy wybrać nową nazwę dla nowej klasy.

 

  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc

 

Gdy wszystko będzie gotowe, rejestrujemy nową klasę. Będzie ona posiadała niektóre własności starej klasy.

 

  xor  ebx, ebx
  mov  edi, 20
  .WHILE ebx<6
    INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
                ADDR OurClass, NULL,\
                WS_CHILD + WS_VISIBLE + WS_BORDER, 20,\
                edi, 300, 25, hWnd, ebx,\
                hInstance, NULL		
    mov  DWORD PTR [hwndEdit+4*ebx], eax
    add  edi, 25
    inc  ebx
  .ENDW
  INVOKE SetFocus, hwndEdit

 

Po zarejestrowaniu tej klasy można na jej podstawie tworzyć okna. W powyższym fragmencie kodu używam rejestru ebx jako licznika ilości utworzonych okien. Rejestr edi używany jest jako współrzędna y lewego górnego narożnika okna. Gdy okno jest tworzone, jego uchwyt zostaje umieszczony w tablicy podwójnych słów (DWORD). Po utworzeniu wszystkich okien ustawiamy skupienie na pierwszym oknie.

W tym momencie otrzymujemy 6 kontrolek edycyjnych, które akceptują tylko cyfry szesnastkowe. Zastąpiona procedura okna obsługuje ten filtr. Właściwie jest ona identyczna z procedurą okna w przykładzie przejmowania procedury okna. Jak widzisz, nie musisz wykonywać dodatkowej pracy.

Dorzuciłem fragment kodu obsługujący nawigację klawiszem TAB, aby nadać temu przykładowi więcej treści. Zwykle, gdy umieszczasz kontrolki w oknie dialogowym, menadżer okna dialogowego obsługuje dla ciebie klawisze nawigacyjne, zatem możesz przemieszczać się do następnej kontrolki klawiszem TAB, a do poprzedniej za pomocą SHIFT-TAB. Niestety taka usługa nie jest dla ciebie dostępna, jeśli umieścisz swoje kontrolki w prostym oknie. Musisz przejąć ich procedury okien, aby umożliwić obsługę klawisza TAB. W naszym przykładzie nie musimy przejmować procedur okien kontrolek jednej za drugą, ponieważ już przejęliśmy ich klasę, zatem możemy utworzyć dla nich "centralnego zarządcę nawigacji".

 

  .ELSEIF al==VK_TAB
    INVOKE GetKeyState, VK_SHIFT
    test  eax, 80000000
    .IF ZERO?
      INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDNEXT
      .IF eax==NULL
        INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDFIRST
      .ENDIF
    .ELSE
      INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDPREV
      .IF eax==NULL
        INVOKE GetWindow, hEdit, GW_HWNDLAST
      .ENDIF
    .ENDIF
    INVOKE SetFocus, eax
    xor  eax, eax
    ret

 

Powyższy fragment kodu pochodzi z procedury EditWndClass. Sprawdza on, czy użytkownik nacisnął klawisz TAB, a jeśli tak, to wywołuje funkcję GetKeyState w celu sprawdzenia, czy jest naciśnięty również klawisz SHIFT. Funkcja GetKeyState zwraca wartość w rejestrze eax, która określa, czy zadany klawisz jest naciśnięty, czy nie. Jeśli klawisz jest naciśnięty, to najstarszy bit rejestru eax zostaje ustawiony na 1. Jeśli nie, najstarszy bit ma wartość 0. Zatem testujemy najstarszy bit eax (test bitowy z 80000000h). Ustawienie najstarszego bitu na 1 oznacza, iż użytkownik nacisnął kombinację klawiszy SHIFT+TAB, co musimy obsłużyć oddzielnie.

Jeśli użytkownik naciśnie sam klawisz TAB, wywołujemy GetWindow, aby pobrać uchwyt następnej kontrolki. Stosujemy znacznik GW_HWNDNEXT, aby poinformować funkcję GetWindow, iż powinna pobrać uchwyt do okna następnego po bieżącym hEdit. Jeśli funkcja ta zwróci NULL, to potraktujemy to jako koniec uchwytów do pobrania, zatem obecny uchwyt hEdit wskazuje ostatnią kontrolkę w szeregu. Przewiniemy skupienie do pierwszej kontrolki wywołując GetWindow ze znacznikiem GW_HWNDFIRST. W podobny sposób obsługujemy kombinację klawiszy SHIFT-TAB pamiętając, iż powinna ona dawać efekt odwrotny.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Superclass;

uses Windows;

const
 WM_SUPERCLASS = WM_USER + 5;
 ClassName   = 'SuperclassWinClass';
 AppName    = 'Przejmowanie klasy okna';
 EditClass   = 'EDIT';
 OurClass   = 'SUPEREDITCLASS';
 Messagetx   = 'Nacisnąłeś klawisz Enter w polu tekstowym!';

type

 TOldWndProc = function (a,b,c,d:longword) : longint;

var

 hInstance : HINST;
 hwndEdit  : array[0..5] of HANDLE;
 OldWndProc : TOldWndProc;

function EditWndProc(hEdit,uMsg,wParam,lParam:longword) : longint;
var
 c : char;
 h : HANDLE;

begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CHAR:
  begin
   c := UpCase(char(wParam and $ff));
   if (c in ['0'..'9']) or (c in ['A'..'F']) or (ord(c) = VK_BACK) then
    Result := CallWindowProc(OldWndProc,hEdit,uMsg,ord(c),lParam);
  end;
  WM_KEYDOWN:
  begin
   case (wParam and $ff) of
    VK_RETURN:
    begin
     MessageBox(hEdit,Messagetx,AppName,MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
     SetFocus(hEdit);
    end;
    VK_TAB:
    begin
     if (GetKeyState(VK_SHIFT) and $80000000) = 0 then
     begin
      h := GetWindow(hEdit,GW_HWNDNEXT);
      if h = 0 then h := GetWindow(hEdit,GW_HWNDFIRST);
     end
     else
     begin
      h := GetWindow(hEdit,GW_HWNDPREV);
      if h = 0 then h := GetWindow(hEdit,GW_HWNDLAST);
     end;
     SetFocus(h);
    end;
    else Result := CallWindowProc(OldWndProc,hEdit,uMsg,wParam,lParam);
   end;
  end;
  else Result := CallWindowProc(OldWndProc,hEdit,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WndProc(hWnd:HWND;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
var
 wc : WNDCLASSEX;
 i,y : integer;

begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CREATE:
  begin
   wc.cbSize := sizeof(WNDCLASSEX);
   GetClassInfoEx(0,EditClass,wc);
   OldWndProc    := wc.lpfnWndProc;
   wc.lpfnWndProc  := @EditWndProc;
   wc.hInstance   := hInstance;
   wc.lpszClassName := OurClass;
   RegisterClassEx(wc);
   y := 20;
   for i := 0 to 5 do
   begin
    hwndEdit[i] := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,OurClass,0,
            WS_CHILD + WS_VISIBLE + WS_BORDER,20,y,300,25,
            hWnd,i,hInstance,0);
    y := y + 25;
   end;
   SetFocus(hwndEdit[0]);
  end;
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:DWORD): longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd : HWND;

begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_APPWORKSPACE;
  lpszMenuName := 0;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE + WS_EX_CONTROLPARENT,
     ClassName,AppName,WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + WS_SYSMENU +
     WS_MINIMIZEBOX + WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE,
     CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,350,220,0,0,hInst,0);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe