Rozdział XXIII - Ikona Zasobnika Systemowego


Na tej lekcji poznamy sposoby umieszczania ikon w zasobniku systemowym (system tray) oraz jak tworzyć i korzystać z menu wyskakującego (popup).

 

obrazek

 

Kod źródłowy możesz pobrać {z tego archiwum}.

 

Teoria

Zasobnik systemowy jest prostokątnym obszarem na pasku zadań, gdzie przebywa kilka ikon. Zwykle powinieneś tam zobaczyć przynajmniej cyfrowy zegar.

 

obrazek

 

Ty również możesz tam umieszczać swoje ikony. Poniżej przedstawiam krok po kroku jak tego dokonać:

 1. Wypełnij strukturę NOTIFYICONDATA o następujących polach:
NOTIFYICONDATA STRUCT
  cbSize      DWORD ?
  hwnd       DWORD ?
  uID       DWORD ?
  uFlags      DWORD ?
  uCallbackMessage DWORD ?
  hIcon      DWORD ?
  szTip      BYTE 64 DUP (?)
NOTIFYICONDATA ENDS
 1. Wywołaj funkcję Shell_NotifyIcon zdefiniowaną w pliku dołączalnym shell32.inc. Funkcja ta ma następujący prototyp:
Shell_NotifyIcon PROTO dwMessage:DWORD ,pnid:DWORD

Jeśli chcesz dodać ikonę do zasobnika, użyj wiadomości NIM_ADD, jeśli chcesz ikonę usunąć, użyj NIM_DELETE.

To wszystko. Lecz częściej nie interesuje cię jedynie umieszczenie tam ikony. Chcesz mieć możliwość odpowiadania na zdarzenia myszki ponad ikoną zasobnika. Możesz tego dokonać obsługując wiadomość, którą określiłeś w polu uCallbackMessage struktury NOTIFYICONDATA.

 

Wiadomość uCallbackMessage
wParam Zawiera numer ID ikony. Jest to ta sama wartość, którą wstawiasz w pole uID struktury NOTIFYICONDATA.
lParam Młodsze słowo zawiera wiadomość myszki. Na przykład, jeżeli użytkownik kliknął prawym przyciskiem na tę ikonę, lParam będzie zawierało WM_RBUTTONDOWN.

 

Jednakże większość ikon zasobnika wyświetla rozwijane menu (kontekstowe), gdy użytkownik kliknie je prawym przyciskiem myszki. Możemy zaimplementować tę cechę tworząc rozwijane menu, a następnie wywołując TrackPopupMenu w celu wyświetlenia go. Oto niezbędne kroki:

 1. Utwórz menu wyskakujące (popup menu) wywołując CreatePopupMenu. Funkcja ta tworzy puste menu. Jeśli się powiedzie, to w rejestrze eax zwraca uchwyt menu.
 2. Przy pomocy funkcji AppendMenu, InsertMenu lub InsertMenuItem dodaj elementy menu.
 3. Gdy chcesz wyświetlić wyskakujące menu na pozycji kursora myszki, wywołaj GetCursorPos w celu otrzymania współrzędnych ekranowych kursora, a następnie wywołaj TrackPopupMenu, aby wyświetlić je na tych współrzędnych. Gdy użytkownik wybierze jakiś element z menu, system Windows wyśle wiadomość WM_COMMAND do twojej procedury okna jak przy normalnym wyborze z menu.

Uwaga: Unikaj dwóch dokuczliwych zwyczajów menu wyskakującego stosowanego z ikoną zasobnika:

 1. Gdy jest wyświetlane wyskakujące menu i klikniesz gdziekolwiek poza nim, to menu nie znika natychmiast jak powinno. Dzieje się tak dlatego, gdyż okno otrzymujące powiadomienia z menu MUSI być oknem pierwszoplanowym. Aby to naprawić, po prostu wywołaj SetForegroundWindow.
 2. Po wywołaniu SetForegroundWindow odkryjesz, iż przy pierwszym wyświetleniu menu wyskakującego wszystko działa poprawnie, lecz przy następnych razach menu pokazuje się na moment i natychmiast znika. Zachowanie to jest "celowe", co cytuję za MSDN (Microsoft Developer Network - baza wiedzy Microsoft dla twórców oprogramowania). W najbliższej przyszłości konieczne jest przełączenie zadania do programu będącego właścicielem ikony zasobnika. Możesz wymusić to przełączenie zadania wysyłając wiadomość do okna tego programu. Po prostu zastosuj PostMessage, a nie SendMessage!

Przykład

Plik TRAYICON.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\shell32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\shell32.lib

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

.CONST

WM_SHELLNOTIFY EQU WM_USER + 5
IDI_TRAY    EQU  0
IDM_RESTORE  EQU 1000
IDM_EXIT    EQU 1010

.DATA

ClassName   DB "TrayIconWinClass", 0
AppName    DB "Ikona Zasobnika Systemowego", 0
RestoreString DB "&Przywróć", 0
ExitString  DB "&Zakończ program", 0

.DATA?

hInstance D ?
note    NOTIFYICONDATA <>
hPopupMenu DD ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, NULL, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc  : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG
LOCAL hwnd : HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW OR CS_DBLCLKS
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_APPWORKSPACE
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + \
              WS_SYSMENU + WS_MINIMIZEBOX + \
              WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 350, 200,\
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

LOCAL pt:     POINT
LOCAL rect: RECT

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreatePopupMenu
    mov  hPopupMenu, eax
    INVOKE AppendMenu, hPopupMenu, MF_STRING, IDM_RESTORE, ADDR RestoreString
    INVOKE AppendMenu, hPopupMenu, MF_STRING, IDM_EXIT, ADDR ExitString
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE DestroyMenu, hPopupMenu
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_SIZE
    .IF wParam==SIZE_MINIMIZED
      mov  note.cbSize, SIZEOF NOTIFYICONDATA
      push  hWnd
      pop  note.hwnd
      mov  note.uID, IDI_TRAY
      mov  note.uFlags, NIF_ICON + NIF_MESSAGE + NIF_TIP
      mov  note.uCallbackMessage, WM_SHELLNOTIFY
      INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_WINLOGO
      mov  note.hIcon, eax
      INVOKE lstrcpy, ADDR note.szTip, ADDR AppName
      INVOKE ShowWindow, hWnd, SW_HIDE
      INVOKE Shell_NotifyIcon, NIM_ADD, ADDR note
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    .IF lParam==0
      INVOKE Shell_NotifyIcon, NIM_DELETE, ADDR note
      mov  eax, wParam
      .IF ax==IDM_RESTORE
        INVOKE ShowWindow, hWnd, SW_RESTORE
      .ELSE
        INVOKE DestroyWindow, hWnd
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_SHELLNOTIFY
    .IF wParam==IDI_TRAY
      .IF lParam==WM_RBUTTONDOWN
        INVOKE GetCursorPos, ADDR pt
        INVOKE SetForegroundWindow, hWnd
        INVOKE TrackPopupMenu, hPopupMenu,\
                    TPM_RIGHTALIGN OR TPM_RIGHTBUTTON,\
                    pt.x, pt.y, NULL, hWnd, NULL
        INVOKE PostMessage, hWnd, WM_NULL, 0, 0
      .ELSEIF lParam==WM_LBUTTONDBLCLK
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_COMMAND, IDM_RESTORE, 0
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam		
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

Analiza

Program wyświetli proste okno. Gdy klikniesz przycisk minimalizacji, program schowa okno i umieści ikonę w zasobniku systemowym. Gdy podwójnie klikniesz myszką tę ikonę, program odtworzy okno i usunie ikonę z zasobnika systemowego. Gdy klikniesz ją prawym przyciskiem myszki, zostanie wyświetlone menu wyskakujące. Możesz z niego wybrać opcję odtworzenia programu lub zakończenia jego pracy.

 

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreatePopupMenu
    mov  hPopupMenu, eax
    INVOKE AppendMenu, hPopupMenu, MF_STRING, IDM_RESTORE, ADDR RestoreString
    INVOKE AppendMenu, hPopupMenu, MF_STRING, IDM_EXIT, ADDR ExitString
 

Przy tworzeniu okna powstaje wyskakujące menu i dołączane są do niego dwa elementy. Funkcja AppendMenu posiada następującą składnię:

 

AppendMenu PROTO hMenu:   DWORD,\
         uFlags:   DWORD,\
         uIDNewItem: DWORD,\
         lpNewItem: DWORD

Po utworzeniu wyskakującego menu główne okno czeka cierpliwie aż użytkownik kliknie przycisk minimalizacji.

Gdy okno jest minimalizowane, otrzymuje ono wiadomość WM_SIZE z wartością SIZE_MINIMIZED w wParam.

 

  .ELSEIF uMsg==WM_SIZE
    .IF wParam==SIZE_MINIMIZED
      mov  note.cbSize, SIZEOF NOTIFYICONDATA
      push  hWnd
      pop  note.hwnd
      mov  note.uID, IDI_TRAY
      mov  note.uFlags, NIF_ICON + NIF_MESSAGE + NIF_TIP
      mov  note.uCallbackMessage, WM_SHELLNOTIFY
      INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_WINLOGO
      mov  note.hIcon, eax
      INVOKE lstrcpy, ADDR note.szTip, ADDR AppName
      INVOKE ShowWindow, hWnd, SW_HIDE
      INVOKE Shell_NotifyIcon, NIM_ADD, ADDR note
    .ENDIF

 

Korzystamy z tej okazji do wypełnienia struktury NOTIFYICONDATA. Wartość IDI_TRAY jest po prostu stałą zdefiniowaną na samym początku tekstu źródłowego programu. Nie jest ona ważna, ponieważ posiadamy tylko jedną ikonę zasobnika. Lecz jeśli w zasobniku chcemy umieszczać kilka ikon, to dla każdej z nich będziemy potrzebowali dla każdej z nich osobnego numeru ID. W polu uFlags umieszczamy wszystkie znaczniki, ponieważ określamy ikonę (NIF_ICON), prywatną wiadomość (NIF_MESSAGE) oraz tekst podpowiedzi (NIF_TIP). Wartość WM_SHELLNOTIFY jest po prostu prywatną wiadomością zdefiniowaną jako WM_USER + 5. Wartość ta nie jest istotna o ile nie koliduje z innymi wiadomościami. Tutaj zastosowałem ikonę logo Windows, lecz może to być dowolna inna ikona. Po prostu załaduj ją z pliku zasobów przy pomocy funkcji LoadIcon i umieść zwrócony przez nią uchwyt w polu hIcon. Na koniec wypełniamy pole szTip tekstem, który ma być wyświetlany przez powłokę, gdy kursor myszki zatrzymuje się ponad ikoną zasobnika.

Ukrywamy główne okno, aby dać iluzję "minimalizacji do ikony zasobnika".

Następnie wywołujemy Shell_NotifyIcon z wiadomością NIM_ADD, aby dodać tę ikonę do zasobnika systemowego.

Teraz nasze okno główne zostało ukryte a ikona umieszczona w zasobniku systemowym. Gdy umieścisz kursor myszki na tej ikonie, pojawi się tekst podpowiedzi wyświetlający nazwę naszej aplikacji, którą umieściliśmy w polu szTi. Następnie jeśli klikniesz podwójnie na tej ikonie, pojawi się główne okno a zniknie ikona zasobnika.

 

.ELSEIF uMsg==WM_SHELLNOTIFY
    .IF wParam==IDI_TRAY
      .IF lParam==WM_RBUTTONDOWN
        INVOKE GetCursorPos, ADDR pt
        INVOKE SetForegroundWindow, hWnd
        INVOKE TrackPopupMenu, hPopupMenu,\
                    TPM_RIGHTALIGN OR TPM_RIGHTBUTTON,\
                    pt.x, pt.y, NULL, hWnd, NULL
        INVOKE PostMessage, hWnd, WM_NULL, 0, 0
      .ELSEIF lParam==WM_LBUTTONDBLCLK
        INVOKE SetForegroundWindow, hWnd
        INVOKE SendMessage, hWnd, WM_COMMAND, IDM_RESTORE, 0
      .ENDIF
    .ENDIF

 

Gdy powstanie jakieś zdarzenie myszki ponad ikoną zasobnika, twoje okno otrzyma wiadomość WM_SHELLNOTIFY, która jest prywatną wiadomością określoną w polu uCallbackMessage. Przypomnij sobie, iż przy otrzymywaniu tej wiadomości parametr wParam zawiera numer ID ikony zasobnika, a lParam zawiera właściwą wiadomość myszki. W kodzie powyżej sprawdzamy najpierw, czy wiadomość ta pochodzi od interesującej nas ikony zasobnika. Jeśli tak, to sprawdzamy właściwą wiadomość myszki. Ponieważ interesuje nas jedynie kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszki lub podwójne kliknięcie lewym przyciskiem, obsługujemy tylko wiadomości WM_RBUTTONDOWN oraz WM_LBUTTONDBLCLK.

Jeśli wiadomością myszki jest WM_RBUTTONDOWN, wywołujemy funkcję GetCursorPos, aby otrzymać bieżącą pozycję ekranową kursora myszki. Gdy funkcja powraca, struktura POINT jest wypełniona współrzędnymi kursora myszki na ekranie. Przez współrzędne ekranowe rozumiem współrzędne całego ekranu bez oglądania się na jakieś granice okien. Przykładowo, jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768, to dolny prawy narożnik ekranu będzie miał współrzędne x=1023 i y=767. Jeśli chcesz zamienić współrzędne ekranowe na współrzędne w obszarze okna, użyj funkcji ScreenToClient.

Jednakże naszym celem jest wyświetlenie menu wyskakującego na bieżącej pozycji kursora myszki przy pomocy wywołania funkcji TrackPopupMenu call, a ona wymaga współrzędnych ekranowych, zatem możemy bezpośrednio wykorzystać współrzędne zwrócone przez GetCursorPos.

Funkcja TrackPopupMenu ma następującą składnię:

 

TrackPopupMenu PROTO hMenu:   DWORD,\
           uFlags:  DWORD,\
           x:     DWORD,\
           y:     DWORD,\
           nReserved: DWORD,\
           hWnd:   DWORD,\
           prcRect:  DWORD

Gdy użytkownik kliknie podwójnie na ikonie zasobnika, wysyłamy wiadomość WM_COMMAND do naszego własnego okna określając IDM_RESTORE w celu symulacji wyboru przez użytkownika elementu menu Przywróć w wyskakującym menu, co spowoduje odtworzenie okna oraz usunięcie ikony z zasobnika systemowego. Aby otrzymywać wiadomości o podwójnym kliknięciu myszką, okno główne musi posiadać styl CS_DBLCLKS. Przed wysłaniem tej wiadomości konieczne jest wywołanie funkcji SetForegroundWindow, która ustawi nasze okno na pierwszym planie. W przeciwnym wypadku okno po odtworzeniu mogłoby być zakryte, a kliknięcie w przycisk programu na pasku zadań odsyłało by je z powrotem do zasobnika systemowego.

 

  INVOKE Shell_NotifyIcon, NIM_DELETE, ADDR note
  mov  eax, wParam
  .IF ax==IDM_RESTORE
    INVOKE ShowWindow, hWnd, SW_RESTORE
  .ELSE
    INVOKE DestroyWindow, hWnd
  .ENDIF

 

Gdy użytkownik wybierze element menu Przywróć, usuwamy ikonę zasobnika wywołując ponownie funkcję Shell_NotifyIcon, tym razem określamy jako wiadomość NIM_DELETE. Następnie odtwarzamy główne okno do stanu pierwotnego. Jeśli użytkownik wybierze element menu Zakończ program, również usuwamy ikonę z zasobnika i usuwamy okno główne wywołując DestroyWindow.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program TrayIcon;

uses Windows;

const
 WM_SHELLNOTIFY = WM_USER + 5;
 NIF_MESSAGE  =  1;
 NIF_ICON    =  2;
 NIF_TIP    =  4;
 NIM_ADD    =  0;
 NIM_DELETE   =  2;
 IDI_TRAY    =  0;
 IDM_RESTORE  = 1000;
 IDM_EXIT    = 1010;
 ClassName   = 'TrayIconWinClass';
 AppName    = 'Ikona Zasobnika Systemowego';
 RestoreString = '&Przywróć';
 ExitString   = '&Zakończ program';

var
 hInstance : HINST;
 note    : NOTIFYICONDATA;
 hPopupMenu : longword;

function WndProc(hWnd:HWND;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
var
 pt  : POINT;
 rect: RECT;

begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CREATE:
  begin
   hPopupMenu := CreatePopupMenu;
   AppendMenu(hPopupMenu,MF_STRING,IDM_RESTORE,RestoreString);
   AppendMenu(hPopupMenu,MF_STRING,IDM_EXIT,ExitString);
  end;
  WM_DESTROY:
  begin
   DestroyMenu(hPopupMenu);
   PostQuitMessage(0);
  end;
  WM_SIZE:
   if wParam = SIZE_MINIMIZED then
   begin
    note.cbSize      := sizeof(NOTIFYICONDATA);
    note.wnd       := hWnd;
    note.uID       := IDI_TRAY;
    note.uFlags      := NIF_ICON + NIF_MESSAGE + NIF_TIP;
    note.uCallbackMessage := WM_SHELLNOTIFY;
    note.hIcon      := LoadIcon(0,IDI_WINLOGO);
    note.szTip      := AppName;
    ShowWindow(hWnd,SW_HIDE);
    Shell_NotifyIcon(NIM_ADD,@note);
   end;
  WM_COMMAND:
   if lParam = 0 then
   begin
    Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE,@note);
    if (wParam and $ffff) = IDM_RESTORE then
     ShowWindow(hWnd,SW_RESTORE)
    else
     DestroyWindow(hWnd);
   end;
  WM_SHELLNOTIFY:
   if wParam = IDI_TRAY then
    case lParam of
     WM_RBUTTONDOWN:
     begin
      GetCursorPos(pt);
      SetForegroundWindow(hWnd);
      TrackPopupMenu(hPopupMenu,TPM_RIGHTALIGN or TPM_RIGHTBUTTON,pt.x,pt.y,0,hWnd,rect);
      PostMessage(hWnd,WM_NULL,0,0);
     end;
     WM_LBUTTONDBLCLK:
      SendMessage(hWnd,WM_COMMAND,IDM_RESTORE,0);
    end;
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:DWORD) : longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd: HWND;

begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW or CS_DBLCLKS;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_APPWORKSPACE;
  lpszMenuName := 0;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
     WS_OVERLAPPED + WS_CAPTION + WS_SYSMENU + WS_MINIMIZEBOX +
     WS_MAXIMIZEBOX + WS_VISIBLE,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
     350,200,0,0,hInst,0);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe