Rozdział XV - Programowanie Wielowątkowe


Na tej lekcji dowiemy się, jak stworzyć program wielowątkowy. Przestudiujemy również sposoby komunikacji pomiędzy wątkami.


obrazek

Pobierz plik z przykładem {z tego archiwum}.

 

Teoria

Na poprzedniej lekcji nauczyłeś się, iż proces składa się przynajmniej z jednego wątku: wątku głównego. Wątek jest łańcuchem wykonań rozkazów zawartych w programie. Możesz również w swoim programie utworzyć dodatkowe wątki. Wielowątkowość (multithreading) możesz potraktować jako wielozadaniowość (multitasking) w obrębie jednego programu. W sensie implementacji wątek jest pewną funkcją, która wykonuje się równolegle z głównym programem. Możesz uruchamiać kilka egzemplarzy tej samej funkcji lub możesz uruchomić kilka różnych funkcji jednocześnie w zależności od swoich wymagań. Wielowątkowość jest charakterystyczna dla biblioteki Win32, w Win16 brak jest jej odpowiednika.

Wątki działają w obrębie tego samego procesu, zatem posiadają one dostęp do każdego zasobu w tym procesie, jak zmienne globalne, uchwyty itp. Jednakże każdy wątek posiada swój własny stos, więc zmienne lokalne w każdym wątku są dla niego prywatne. Każdy wątek posiada również swój prywatny zestaw rejestrów, zatem gdy system Windows przełącza wykonanie do innych wątków, mogą one "zapamiętać" swój ostatni stan i "wznowić" zadanie, gdy z powrotem otrzymają kontrolę nad procesorem. Obsługiwane jest to wewnętrznie przez system Windows.

Wątki możemy podzielić na dwie kategorie:

 1. Wątek interfejsu użytkownika: ten typ wątku tworzy swoje własne okno, zatem otrzymuje wiadomości z systemu Windows. Może współpracować z użytkownikiem poprzez swoje własne okna, stąd pochodzi jego nazwa. Wątek tego rodzaju jest podmiotem reguły Mutexu z Win16, która zezwala tylko na pojedynczy wątek interfejsu użytkownika w 16 bitowym jądrze graficznym. Gdy tego rodzaju wątek interfejsu użytkownika wykonuje kod w obrębie 16-bitowego jądra graficznego, inne wątki interfejsu użytkownika nie mogą korzystać z usług tego jądra. Sytuacja ta jest charakterystyczna dla Windows 95, ponieważ pod maską system ten zawiera 16-bitowe jądro. W systemie Windows NT/2000/XP nie istnieje Mutex z Win16, zatem wątki interfejsu użytkownika działają znacznie lepiej niż w Windows 95 (który to system i tak jest już historią).
 2. Wątek roboczy: ten typ wątku nie tworzy okna, zatem nie może odbierać żadnych wiadomości z systemu Windows. Istnieje głównie po to, aby wykonywać przydzieloną mu pracę w tle innych procesów, stąd nazwa wątek roboczy.

Proponuję następującą strategię przy korzystaniu z wielowątkowości w Win32: Niech wątek główny obsługuje interfejs użytkownika, a inne wątki niech wykonują czarną robotę w tle. W ten sposób wątek główny staje się jakby Prezydentem, a inne wątki to jego gabinet. Prezydent wyznacza prace dla swojego gabinetu utrzymując stały kontakt z wyborcami. Gabinet prezydencki posłusznie wykonuje nakazaną pracę przekazując jej wyniki Prezydentowi. Jeśliby prezydent miał wszystko robić sam, nie byłby w stanie zwracać należytej uwagi na wyborców lub prasę. Dzieje się tak z oknem, które zajęte jest wykonywaniem długiego zadania w swoim wątku głównym i nie reaguje na działania użytkownika, aż zakończy tę pracę. Taki program może zyskać na utworzeniu dodatkowego wątku, który będzie odpowiedzialny za długotrwałe zadanie, pozwalając głównemu wątkowi reagować na polecenia od użytkownika.

Wątek możemy utworzyć wywołując funkcję CreateThread o następującej składni:


CreateThread PROTO lpThreadAttributes: DWORD,\ 
          dwStackSize:    DWORD,\ 
          lpStartAddress:   DWORD,\ 
          lpParameter:    DWORD,\ 
          dwCreationFlags:  DWORD,\ 
          lpThreadId:     DWORD 


Funkcja CreateThread wygląda bardzo podobnie do CreateProcess.

Jeśli wywołanie CreateThread się powiedzie, zwróci ono uchwyt do nowo utworzonego wątku. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Funkcja wątku uruchomi się natychmiast po wywołaniu CreateThread, chyba że określisz znacznik CREATE_SUSPENDED w parametrze dwCreationFlags. W takim przypadku wątek zostanie zawieszony aż do wywołania funkcji ResumeThread.

Gdy funkcja wątku wraca za pomocą instrukcji ret, system Windows wywołuje niejawnie dla tego wątku funkcję ExitThread. Możesz wywołać tę funkcję z wnętrza swojego wątku, lecz nie ma to specjalnie sensu. Kod wyjścia z wątku możesz z łatwością pobrać za pomocą wywołania funkcji GetExitCodeThread.

Jeśli chcesz zakończyć jakiś wątek z wnętrza innego wątku, możesz wywołać funkcję TerminateThread. Jednakże powinieneś to robić tylko w ostateczności, ponieważ funkcja TerminateThread zamyka dany wątek natychmiast nie dając mu szansy posprzątania po sobie (zamknięcia plików, zwolnienia używanych zasobów, itp.).

Teraz przejdźmy do metod wymiany informacji pomiędzy wątkami. Istnieją trzy takie metody:

Wątki dzielą zasoby procesu łącznie ze zmiennymi globalnymi, zatem mogą one wykorzystać zmienne globalne do komunikacji pomiędzy sobą. Jednakże metoda taka musi być stosowana z rozwagą. Należy przemyśleć synchronizację wątków. Na przykład jeśli dwa wątki używają tej samej struktury o 10 polach, to co się stanie, gdy system Windows nagle odbierze wątkowi sterowanie w trakcie uaktualniania tej struktury? Drugi wątek otrzyma niespójne dane w strukturze! Nie łudź się, programy wielowątkowe są bardzo trudne w uruchamianiu i w wyłapywaniu błędów. Ten typ błędu zdarza się w przypadkowych okresach czasu, zatem jest trudny do wyśledzenia.

Możesz również wykorzystać wiadomości Windows do komunikacji pomiędzy wątkami. Jeśli wątki są wątkami interfejsu użytkownika, to nie ma problemu: metoda ta może być wykorzystana do obustronnej komunikacji. Musisz jedynie zdefiniować jedną lub więcej prywatnych wiadomości, które mają znaczenie dla tych wątków. Prywatne wiadomości definiujesz za pomocą wiadomości WM_USER, która stanie się wartością bazową, co możesz wykonać w sposób następujący:


WM_MOJA_WIADOMOSC EQU WM_USER+100h


System Windows
nie będzie używał wartości począwszy od WM_USER w górę dla własnych wiadomości, zatem możesz wykorzystać wartość WM_USER i powyżej dla swoich celów

Jeśli jeden z wątków jest wątkiem interfejsu użytkownika a drugi wątkiem roboczym, to nie możesz zastosować opisanej powyżej metody do obustronnej komunikacji, ponieważ wątek roboczy nie posiada własnego okna, a zatem nie posiada kolejki wiadomości. Możesz zastosować następujący schemat:


Wątek Interfejsu Użytkownika → zmienne globalne → Wątek Roboczy
Wątek Roboczy → prywatne wiadomości → Wątek Interfejsu Użytkownika

 


W naszym przykładzie korzystamy właśnie z tej metody.

Ostatnią metodą komunikacji jest obiekt zdarzenia (event object). Możesz go traktować jako pewnego rodzaju znacznik. Jeśli obiekt zdarzenia jest w stanie "nie zasygnalizowanym", wątek znajduje się w stanie uśpienia, w którym nie otrzymuje czasu procesora. Gdy obiekt zdarzenia jest w stanie "zasygnalizowanym", system Windows "budzi" wątek i zaczyna on wykonywać przydzielone mu zadanie.

 

Przykład

Powinieneś pobrać przykładowe archiwum zip, rozpakować je i uruchomić program thread1.exe.


obrazek

 

Kliknij opcję menu Dzikie Obliczenia. Nakaże to programowi wykonać instrukcję add eax, eax 600'000'000 razy. Zwróć uwagę, iż w tym czasie nie możesz nic zrobić z głównym oknem: nie możesz go przesunąć, wybrać coś z menu, itp. Gdy obliczenia się zakończą, pojawi się okienko wiadomości. Wtedy okno zacznie normalnie reagować na twoje polecenia.

Aby zaoszczędzić użytkownikowi tego typu niewygód, możemy przenieść procedurę "obliczeń" do oddzielnego wątku roboczego, a głównemu wątkowi pozwolić zajmować się zadaniami interfejsu użytkownika. Możesz zauważyć, że chociaż okno główne reaguje wolniej niż zazwyczaj, to jednak ciągle reaguje.

Plik THREAD.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

.CONST

IDM_CREATE_THREAD EQU 1
IDM_EXIT     EQU 2
WM_FINISH     EQU WM_USER+100h

.DATA

ClassName DB "Win32ASMThreadClass", 0
AppName  DB "Program wielowątkowy w asemblerze", 0
MenuName DB "FirstMenu", 0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?
hMenu    HANDLE  ?
ExitCode  DWORD   ?
hwnd    HANDLE  ?
ThreadID  DWORD   ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  INVOKE GetMenu, hwnd
  mov  hMenu, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov eax, wParam
    .IF lParam==0
      .IF ax==IDM_CREATE_THREAD
        mov  eax, OFFSET ThreadProc
        INVOKE CreateThread, NULL, NULL, eax,\
                   NULL, NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
                   ADDR ThreadID
        INVOKE CloseHandle, eax
      .ELSE
        INVOKE DestroyWindow, hWnd
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_FINISH
    INVOKE MessageBox, NULL, ADDR AppName, ADDR AppName, MB_OK
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

ThreadProc PROC USES ecx Param:DWORD

  mov  ecx, 600000000
Loop1:
  add  eax, eax
  loop  Loop1
  INVOKE SendMessage, hwnd, WM_FINISH, NULL, NULL
  ret

ThreadProc ENDP

END start

 

Plik THREAD.RC

 

// Stałe dla menu

#define IDM_CREATE_THREAD 1
#define IDM_EXIT     2

FirstMenu MENU
{
POPUP "&Proces"
  {
     MENUITEM "&Twórz Wątek", IDM_CREATE_THREAD
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }
}

Analiza

Program główny prezentuje użytkownikowi normalne okno wyposażone w menu. Jeśli użytkownik wybierze opcję menu Twórz Wątek, to program utworzy go następująco:


  .IF ax==IDM_CREATE_THREAD
    mov  eax, OFFSET ThreadProc
    INVOKE CreateThread, NULL, NULL, eax,\
               NULL, NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
               ADDR ThreadID
    INVOKE CloseHandle, eax


Powyższa funkcja tworzy wątek, który uruchomi procedurę nazwana ThreadProc współbieżnie z wątkiem głównym. Jeśli wywołanie się powiedzie, CreateThread powraca natychmiast, a ThreadProc zaczyna się wykonywać. Ponieważ nie używamy uchwytu wątku, powinniśmy go zamknąć, w przeciwnym wypadku będzie pewien wyciek pamięci. Zwróć uwagę, iż zamknięcie uchwytu wątku nie powoduje zamknięcia samego wątku. Jedynym skutkiem tej operacji jest to, iż już więcej nie będziemy mogli z tego uchwytu skorzystać.


ThreadProc PROC USES ecx Param:DWORD

  mov  ecx, 600000000
Loop1:
  add  eax, eax
  loop  Loop1
  INVOKE SendMessage, hwnd, WM_FINISH, NULL, NULL
  ret

ThreadProc ENDP


Procedura ThreadProc wykonuje dzikie obliczenia, które zabierają całkiem sporo czasu, a gdy je zakończy wysyła wiadomość WM_FINISH do głównego okna. WM_FINISH jest naszą prywatną wiadomością zdefiniowaną następująco:


WM_FINISH EQU WM_USER+100h


Nie musisz do wartości WM_USER dodawać 100h, lecz tak jest bezpieczniej.

Wiadomość WM_FINISH ma znaczenie tylko w naszym programie. Gdy okno główne otrzyma tę wiadomość, reaguje wyświetleniem okna z informacją o zakończeniu obliczeń.

Możesz utworzyć kilka kolejnych wątków wybierając kilkakrotnie pod rząd element menu Twórz Wątek.

W naszym przykładzie komunikacja jest jednostronna, tzn. tylko watek może powiadomić okno główne. Jeśli chcesz, aby wątek główny wysyłał polecenia do wątku roboczego, to możesz to zrobić następująco:

Gdy użytkownik wybierze opcję menu Zatrzymaj Wątek, program główny ustawi znacznik polecenia na TRUE. Gdy procedura ThreadProc zauważy tę wartość znacznika polecenia, przerwie wykonywanie pętli i powróci kończąc w ten sposób wątek.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu: (program korzysta z plików zasobów, który należy umieścić w katalogu projektowym pod nazwą RSRC.RC).

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Thread;

uses Windows;

const
 IDM_CREATE_THREAD = 1;
 IDM_EXIT      = 2;
 WM_FINISH     = WM_USER + $100;
 ClassName     = 'Win32ASMThreadClass';
 AppName      = 'Program wielowątkowy w FreePascalu';
 MenuName      = 'FirstMenu';

var
 hInstance : HINST;
 hMenu   : HANDLE;
 ExitCode : longword;
 hwnd   : HANDLE;
 ThreadID : longword;

procedure ThreadProc(Param:DWORD);
var
 i : longword;
begin
 i := 600000000;
 while (i > 0) do i := i - 1;
 SendMessage(hwnd,WM_FINISH,0,0);
end;

function WndProc(hWnd:HANDLE;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_COMMAND:
   if lParam = 0 then
   begin
    if (wParam and $ffff) = IDM_CREATE_THREAD then
     CloseHandle(CreateThread(0,0,@ThreadProc,0,NORMAL_PRIORITY_CLASS,ThreadID))
    else DestroyWindow(hWnd);
   end;
  WM_FINISH: MessageBox(0,AppName,AppName,MB_OK);
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:DWORD) : longint;
var
 wc : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
  lpszMenuName := MenuName;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
             WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
             300,200,0,0,hInst,0);
 ShowWindow(hwnd,SW_SHOWNORMAL);
 UpdateWindow(hwnd);
 hMenu := GetMenu(hwnd);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,GetCommandLine,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe