Rozdział XIV - Proces


Nauczymy się czym jest proces oraz jak go utworzyć i zatrzymać.

 

obrazek

 

Pobierz plik z przykładem {z tego archiwum}.

 

Wstęp

Czym jest proces? Cytuję poniższą definicję z pliku pomocy Win32 API:


"Proces jest wykonującą się aplikacją złożoną z prywatnej, wirtualnej przestrzeni adresowej, kodu, danych oraz innych zasobów systemowych takich jak pliki, podprocesy oraz obiekty synchronizacji widoczne dla tego procesu."

Z powyższego tekstu można wyciągnąć wniosek, iż proces "posiada" kilka obiektów: przestrzeń adresową, wykonujący(e) się moduł(y) oraz wszystko, co te moduły utworzą lub otworzą. Proces co najmniej musi się składać z wykonującego się modułu, prywatnej przestrzeni adresowej oraz wątku. Każdy proces musi posiadać przynajmniej jeden watek. Co to jest wątek? W rzeczywistości wątek jest kolejką wykonań. Gdy system Windows po raz pierwszy tworzy pewien proces, przydziela mu tylko jeden watek, który zwykle rozpoczyna wykonanie od pierwszej instrukcji modułu. Jeśli później proces ten będzie potrzebował więcej wątków, to może je sobie jawnie stworzyć.

Gdy system Windows otrzyma polecenie utworzenia procesu, tworzy dla niego prywatną przestrzeń adresową w pamięci, a następnie rozmieszcza w niej plik wykonywalny. Po wykonaniu tego zadania tworzy główny wątek dla procesu.

W bibliotece Win32 istnieje również możliwość tworzenia procesów z wnętrza swoich własnych programów poprzez wywołanie funkcji CreateProcess o następującej składni:


CreateProcess PROTO lpApplicationName:  DWORD,\ 
          lpCommandLine:    DWORD,\
          lpProcessAttributes: DWORD,\ 
          lpThreadAttributes:  DWORD,\ 
          bInheritHandles:   DWORD,\ 
          dwCreationFlags:   DWORD,\ 
          lpEnvironment:    DWORD,\ 
          lpCurrentDirectory:  DWORD,\ 
          lpStartupInfo:    DWORD,\ 
          lpProcessInformation: DWORD 


Niech cię nie przeraża liczba parametrów. Większość z nich można zignorować.

PROCESS_INFORMATION STRUCT
  hProcess  HANDLE ? ; uchwyt procesu potomnego
  hThread   HANDLE ? ; uchwyt wątku głównego w procesie potomnym
  dwProcessId DWORD ? ; numer ID procesu potomnego
  dwThreadId DWORD ? ; numer ID głównego wątku procesu potomnego
PROCESS_INFORMATION ENDS


Uchwyt do procesu i numer ID procesu to dwie różne rzeczy. Numer ID procesu jest unikalnym identyfikatorem dla procesu w systemie. Uchwyt procesu jest pewną wartością zwracaną przez system Windows do użycia przez inne funkcje API powiązane z procesami. Uchwytu procesu nie można użyć do identyfikacji ponieważ nie jest on unikalny.

Po wywołaniu CreateProcess zostaje utworzony nowy proces i następuje natychmiastowy powrót z wywołania. Można sprawdzić, czy nowy proces jest wciąż aktywny wywołując funkcję GetExitCodeProcess o następującej składni:


GetExitCodeProcess PROTO hProcess:DWORD, lpExitCode:DWORD


Jeśli wywołanie to się powiedzie, to pod adresem lpExitCode umieszczony zostanie stan zakończenia badanego procesu. Jeśli wartość pod adresem lpExitCode jest równa stałej STILL_ACTIVE, to proces się wciąż wykonuje.

Możesz siłowo wymusić zakończenie procesu poprzez wywołanie funkcji TerminateProcess o następującej składni:


TerminateProcess PROTO hProcess:DWORD, uExitCode:DWORD


Można określić dowolny kod wyjścia dla procesu. TerminateProcess nie jest czystym sposobem zakończenia procesu, ponieważ biblioteki dynamiczne DLL dołączone do procesu nie zostaną poinformowane, iż ich proces zakończył się.

Przykład

obrazek

 

Poniższy przykład utworzy nowy proces, gdy użytkownik wybierze z menu opcję Twórz Proces. Będzie on próbował wykonać program "msgbox.exe", który utworzyliśmy na początku naszego kursu (plik programu jest dołączony do archiwum zip z kodem źródłowym). Gdy użytkownik zechce zakończyć ten nowy proces, może wybrać z menu opcję Zakończ Proces. Program sprawdzi najpierw, czy nowy proces został już usunięty, a jeśli nie, to program wywoła funkcję TerminateProcess w celu usunięcia go.

Plik PROCESS.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

.CONST

IDM_CREATE_PROCESS EQU 1
IDM_TERMINATE   EQU 2
IDM_EXIT      EQU 3

.DATA

ClassName  DB "Win32ASMProcessClass", 0
AppName   DB "Przykład Procesu w Asemblerze", 0
MenuName  DB "FirstMenu", 0
ProcessInfo PROCESS_INFORMATION <>
ProgramName DB "msgbox.exe", 0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?
hMenu    HANDLE  ?
ExitCode  DWORD   ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  INVOKE GetMenu, hwnd
  mov  hMenu, eax
  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW
  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

LOCAL startInfo: STARTUPINFO

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_INITMENUPOPUP
    INVOKE GetExitCodeProcess, ProcessInfo.hProcess, ADDR ExitCode
    .IF eax==TRUE
      .IF ExitCode==STILL_ACTIVE
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ELSE
      INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_ENABLED
      INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_GRAYED
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov eax, wParam
    .IF lParam==0
      .IF ax==IDM_CREATE_PROCESS
        .IF ProcessInfo.hProcess!=0
          INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hProcess
          mov  ProcessInfo.hProcess, 0
        .ENDIF
        INVOKE GetStartupInfo, ADDR startInfo
        INVOKE CreateProcess, ADDR ProgramName,\
                   NULL, NULL, NULL, FALSE,\
                   NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
                   NULL, NULL, ADDR startInfo,\
                   ADDR ProcessInfo
        INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hThread
      .ELSEIF ax==IDM_TERMINATE
        INVOKE GetExitCodeProcess, ProcessInfo.hProcess,\
                      ADDR ExitCode
        .IF ExitCode==STILL_ACTIVE
          INVOKE TerminateProcess, ProcessInfo.hProcess, 0
        .ENDIF
        INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hProcess
        mov  ProcessInfo.hProcess, 0
      .ELSE
        INVOKE DestroyWindow, hWnd
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

 

Plik PROCESS.RC

 

// Stałe dla menu

#define IDM_CREATE_PROCESS 1
#define IDM_TERMINATE   2
#define IDM_EXIT      3

FirstMenu MENU
{
POPUP "&Proces"
  {
     MENUITEM "&Twórz Proces", IDM_CREATE_PROCESS
     MENUITEM "&Zakończ Proces", IDM_TERMINATE
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }
}

Analiza

Program ten tworzy główne okno i pobiera uchwyt menu do przyszłego użytku. Następnie czeka, aż użytkownik wybierze polecenie z menu. Gdy użytkownik wybierze element menu Proces w głównym menu, obsłużymy wiadomość WM_INITMENUPOPUP, aby zmodyfikować elementy menu wewnątrz listy zanim zostaną wyświetlone.


  .ELSEIF uMsg==WM_INITMENUPOPUP
    INVOKE GetExitCodeProcess, ProcessInfo.hProcess, ADDR ExitCode
    .IF eax==TRUE
      .IF ExitCode==STILL_ACTIVE
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_ENABLED
      .ELSE
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_GRAYED
      .ENDIF
    .ELSE
      INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_CREATE_PROCESS, MF_ENABLED
      INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_TERMINATE, MF_GRAYED
    .ENDIF


Dlaczego chcemy obsługiwać tę wiadomość? Ponieważ chcemy przygotować elementy menu na rozwijanej liście zanim użytkownik będzie mógł je zobaczyć. W naszym przykładzie jeżeli nowy proces nie został jeszcze uruchomiony, chcemy uaktywnić element menu Twórz Proces i wyłączyć Zakończ Proces. Jeśli proces jest już aktywny, to wykonujemy operacje odwrotne.

Sprawdzenia, czy proces wciąż wykonuje się, dokonujemy wywołując funkcję GetExitCodeProcess z parametrem uchwytu tego procesu, który zwróciła funkcja CreateProcess. Jeśli GetExitCodeProcess zwraca wartość FALSE, to oznacza to, iż proces nie został jeszcze uruchomiony, zatem wyłączamy element menu Zakończ Proces. Jeśli GetExitCodeProcess zwraca TRUE, to wiemy, iż nowy proces został uruchomiony, lecz musimy sprawdzić dalej, czy wciąż wykonuje się. Zatem porównujemy wartość w ExitCode z wartością stałej STILL_ACTIVE, a jeśli są równe, to proces wciąż wykonuje się: musimy wyłączyć opcję menu Twórz Proces, ponieważ nie chcemy uruchamiać kilku równolegle wykonujących się procesów.


  .IF ax==IDM_CREATE_PROCESS
    .IF ProcessInfo.hProcess!=0
      INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hProcess
      mov  ProcessInfo.hProcess, 0
    .ENDIF
    INVOKE GetStartupInfo, ADDR startInfo
    INVOKE CreateProcess, ADDR ProgramName,\
               NULL, NULL, NULL, FALSE,\
               NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
               NULL, NULL, ADDR startInfo,\
               ADDR ProcessInfo
    INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hThread


Gdy użytkownik wybierze element menu Twórz Proces, najpierw sprawdzamy, czy pole hProcess struktury PROCESS_INFORMATION jest już zamknięte. Jeśli jest to pierwszy raz, to wartość hProcess zawsze będzie wynosiła zero, ponieważ strukturę PROCESS_INFORMATION definiujemy w sekcji danych zainicjowanych .DATA. Jeśli wartość pola hProcess nie wynosi 0, oznacza to, iż proces potomny zakończył się, lecz nie zamknęliśmy jeszcze jego uchwytu. Zatem dokonujemy zamknięcia uchwytu procesu.

Wywołujemy funkcję GetStartupInfo w celu wypełnienia struktury startupinfo, którą przekażemy do funkcji CreateProcess. W następnej kolejności wywołujemy funkcję CreateProcess, aby rozpocząć nowy proces. Zwróć uwagę, iż nie sprawdzam wartości zwrotnej z CreateProcess, ponieważ skomplikowało by to nasz przykład. W rzeczywistości powinieneś to zrobić. Bezpośrednio za CreateProcess zamykamy uchwyt głównego wątku zwrócony w strukturze ProcessInfo. Zamknięcie uchwytu nie oznacza zakończenia wątku, a jedynie to, iż nie chcemy używać tego uchwytu do odwoływania się do wątku z naszego programu. Jeśli go nie zamkniemy, to spowodujemy wyciek zasobów.


  .ELSEIF ax==IDM_TERMINATE
    INVOKE GetExitCodeProcess, ProcessInfo.hProcess,\
                  ADDR ExitCode
    .IF ExitCode==STILL_ACTIVE
      INVOKE TerminateProcess, ProcessInfo.hProcess, 0
    .ENDIF
    INVOKE CloseHandle, ProcessInfo.hProcess
    mov  ProcessInfo.hProcess, 0


Gdy użytkownik wybierze opcję menu Zakończ Proces, sprawdzamy, czy nowy proces jest wciąż aktywny wywołując funkcję GetExitCodeProcess. Jeśli tak, to wywołujemy funkcję TerminateProcess w celu zakończenia działania tego procesu. Również zamykamy uchwyt procesu potomnego, ponieważ nie jest nam on już do niczego potrzebny.

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

Uwaga: do katalogu projektowego przekopiuj z archiwum tut14.zip program msbox.exe. Plik zasobów zapisz pod nazwą RSRC.RC.

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Proces;

uses Windows;

const
 IDM_CREATE_PROCESS = 1;
 IDM_TERMINATE   = 2;
 IDM_EXIT      = 3;
 ClassName     = 'Win32ASMProcessClass';
 AppName      = 'Przykład Procesu w Asemblerze';
 MenuName      = 'FirstMenu';
 ProgramName    = 'msgbox.exe';

var
 ProcessInfo : PROCESS_INFORMATION;
 hInstance  : HINST;
 hMenu    : HANDLE;
 ExitCode  : longword;

function WndProc(hWnd:HWND;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM) : longint;
var
 startInfo : STARTUPINFO;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_INITMENUPOPUP:
  begin
   if GetExitCodeProcess(ProcessInfo.hProcess,ExitCode) then
   begin
    if ExitCode = STILL_ACTIVE then
    begin
     
     EnableMenuItem(hMenu,IDM_CREATE_PROCESS,MF_GRAYED);
     EnableMenuItem(hMenu,IDM_TERMINATE,MF_ENABLED);
    end
    else
    begin
     EnableMenuItem(hMenu,IDM_CREATE_PROCESS,MF_ENABLED);
     EnableMenuItem(hMenu,IDM_TERMINATE,MF_GRAYED);
     end
   end
   else
   begin
    EnableMenuItem(hMenu,IDM_CREATE_PROCESS,MF_ENABLED);
    EnableMenuItem(hMenu,IDM_TERMINATE,MF_GRAYED);
   end
  end;
  WM_COMMAND:
  if lParam = 0 then
   case (wParam and $ffff) of
    IDM_CREATE_PROCESS:
    begin
     if ProcessInfo.hProcess <> 0 then
     begin
      CloseHandle(ProcessInfo.hProcess);
      ProcessInfo.hProcess := 0;
     end;
     GetStartupInfo(@startInfo);
     CreateProcess(ProgramName,0,0,0,false,NORMAL_PRIORITY_CLASS,
            0,0,startInfo,ProcessInfo);
     CloseHandle(ProcessInfo.hThread);
    end;
    IDM_TERMINATE:
    begin
     GetExitCodeProcess(ProcessInfo.hProcess,ExitCode);
     if ExitCode = STILL_ACTIVE then
      TerminateProcess(ProcessInfo.hProcess,0);
     CloseHandle(ProcessInfo.hProcess);
     ProcessInfo.hProcess := 0;
    end
    else DestroyWindow(hWnd);
   end;
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:longword)
     : longint;
var
 wc  : WNDCLASSEX;
 msg : MSG;
 hwnd: HWND;
begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
  lpszMenuName := MenuName;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
             300,200,0,0,hInst,0);
 ShowWindow(hwnd,SW_SHOWNORMAL);
 UpdateWindow(hwnd);
 hMenu := GetMenu(hwnd);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,GetCommandLine,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe