Rozdział XVI - Obiekt Zdarzeń


Nauczymy się czym jest obiekt zdarzeń (event object) oraz jak go używać w programie wielowątkowym.


obrazek

 

Pobierz plik z przykładem {z tego archiwum}.

 

Teoria

Na poprzedniej lekcji zademonstrowałem sposób komunikacji pomiędzy wątkami przy wykorzystaniu prywatnych wiadomości dla okna. Pominąłem dwie inne metody: zmienne globalne oraz obiekt zdarzeń, które użyjemy na tej lekcji.

Obiekt zdarzeń jest jak przełącznik: ma tylko dwa stany: włączony i wyłączony. Gdy obiekt zdarzeń jest włączony, znajduje się w stanie "zasygnalizowanym". Gdy jest wyłączony, znajduje się w stanie "nie zasygnalizowanym". Tworzysz obiekt zdarzeń i umieszczasz w istotnych wątkach fragment kodu do obserwowania stanu tego obiektu. Gdy obiekt będzie się znajdował w stanie nie zasygnalizowanym, wątki oczekujące na niego będą uśpione. Gdy wątki są w stanie oczekiwania, zużywają niewiele czasu procesora.

Obiekt zdarzeń tworzysz wywołując funkcję CreateEvent o następującej składni:

CreateEvent PROTO lpEventAttributes: DWORD,\ 
         bManualReset:   DWORD,\ 
         bInitialState:   DWORD,\ 
         lpName:      DWORD

Jeśli wywołanie się powiedzie, zwróci uchwyt do nowo utworzonego obiektu zdarzeń, w przeciwnym razie zwróci wartość NULL.

Możesz zmieniać stan obiektu zdarzeń za pomocą dwóch wywołań funkcji API: SetEvent oraz ResetEvent. Funkcja SetEvent ustawia obiekt zdarzeń w stan zasygnalizowany. ResetEvent dokonuje operacji odwrotnej.

Gdy obiekt zdarzeń zostanie utworzony, w wątku śledzącym stan tego obiektu musisz umieścić wywołanie WaitForSingleObject o następującej składni:

WaitForSingleObject PROTO hObject:DWORD, dwTimeout:DWORD

Przykład

obrazek

 

Poniższy przykład wyświetla okno oczekujące, aż użytkownik wybierze polecenie z menu. Jeśli wybierze on opcję Uruchom Wątek, to wątek rozpocznie dzikie obliczenia. Gdy je zakończy pojawi się okienko wiadomości informujące użytkownika o zakończeniu pracy. W czasie pracy tego wątku użytkownik może wybrać opcję Zatrzymaj Wątek.

Plik THREAD2.ASM

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\INCLUDE\windows.inc
INCLUDE  \masm32\INCLUDE\user32.inc
INCLUDE  \masm32\INCLUDE\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

.CONST

IDM_START_THREAD EQU 1
IDM_STOP_THREAD EQU 2
IDM_EXIT     EQU 3
WM_FINISH    EQU WM_USER+100h

.DATA

ClassName   DB "Win32ASMEventClass", 0
AppName    DB "Przykład Zdarzenia", 0
MenuName   DB "FirstMenu", 0
SuccessString DB "Obliczenia zakończone!", 0
StopString  DB "Wątek zatrzymany", 0
EventStop   BOOL FALSE

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?
hwnd    HANDLE  ?
hMenu    HANDLE  ?
ThreadID  DWORD   ?
ExitCode  DWORD   ?
hEventStart HANDLE  ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc : WNDCLASSEX
LOCAL msg : MSG

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\
              ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, 300, 200, NULL, NULL,\
              hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  INVOKE GetMenu, hwnd
  mov  hMenu, eax

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreateEvent, NULL, FALSE, FALSE, NULL
    mov  hEventStart, eax
    mov  eax, OFFSET ThreadProc
    INVOKE CreateThread, NULL, NULL, eax,\
               NULL, NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
               ADDR ThreadID
    INVOKE CloseHandle, eax
  .ELSEIF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov eax, wParam
    .IF lParam==0
      .IF ax==IDM_START_THREAD
        INVOKE SetEvent, hEventStart
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_START_THREAD, MF_GRAYED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_STOP_THREAD, MF_ENABLED
      .ELSEIF ax==IDM_STOP_THREAD
        mov  EventStop, TRUE
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_START_THREAD, MF_ENABLED
        INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_STOP_THREAD, MF_GRAYED
      .ELSE
        INVOKE DestroyWindow, hWnd
      .ENDIF
    .ENDIF
  .ELSEIF uMsg==WM_FINISH
    INVOKE MessageBox, NULL, ADDR SuccessString, ADDR AppName, MB_OK
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

ThreadProc PROC USES ecx Param:DWORD

ThreadLoop:
  INVOKE WaitForSingleObject, hEventStart, INFINITE
  mov  ecx, 600000000

  .WHILE ecx!=0
    .IF EventStop==FALSE
      add   eax, eax
      dec   ecx
    .ELSE
      INVOKE MessageBox, hwnd, ADDR StopString, ADDR AppName, MB_OK
      mov  EventStop, FALSE
      jmp  ThreadLoop
    .ENDIF
  .ENDW

  INVOKE PostMessage, hwnd, WM_FINISH, NULL, NULL
  INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_START_THREAD, MF_ENABLED
  INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_STOP_THREAD, MF_GRAYED
  jmp  ThreadLoop

ThreadProc ENDP

END start

 

Plik THREAD2.RC

 

// Stałe dla menu

#define IDM_START_THREAD 1
#define IDM_STOP_THREAD 2
#define IDM_EXIT     3

FirstMenu MENU
{
  POPUP "&Wątek"
  {
     MENUITEM "&Uruchom Wątek", IDM_START_THREAD
     MENUITEM "&Zatrzymaj Wątek", IDM_STOP_THREAD, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }
}

Analiza

W tym przykładzie demonstruję inną technikę wątków.

  .IF uMsg==WM_CREATE
    INVOKE CreateEvent, NULL, FALSE, FALSE, NULL
    mov  hEventStart, eax
    mov  eax, OFFSET ThreadProc
    INVOKE CreateThread, NULL, NULL, eax,\
               NULL, NORMAL_PRIORITY_CLASS,\
               ADDR ThreadID
    INVOKE CloseHandle, eax


Jak widać tworzę obiekt zdarzeń oraz wątek podczas obsługi wiadomości WM_CREATE. Obiekt zdarzeń tworzę w stanie nie zasygnalizowanym z automatycznym resetowaniem. Po utworzeniu obiektu zdarzeń tworzę wątek. Jednakże wątek nie zaczyna natychmiast pracować, ponieważ oczekuje on, aż obiekt zdarzeń znajdzie się w stanie zasygnalizowanym, co wykonuje poniższy kod:

ThreadProc PROC USES ecx Param:DWORD

ThreadLoop:
  INVOKE WaitForSingleObject, hEventStart, INFINITE
  mov  ecx, 600000000


W pierwszym wierszu procedury wątku występuje wywołanie funkcji WaitForSingleObject. Przed powrotem do procedury wątku funkcja ta oczekuje w nieskończoność na stan zasygnalizowany obiektu zdarzeń. Oznacza to, iż po utworzeniu wątku będzie on automatycznie w stanie uśpienia.

Gdy użytkownik wybierze polecenie Uruchom Wątek z menu, ustawiamy obiekt zdarzeń w stan zasygnalizowany, jak przedstawiono poniżej:

  .IF ax==IDM_START_THREAD
    INVOKE SetEvent, hEventStart


Wywołanie funkcji SetEvent zmienia stan obiektu zdarzeń na zasygnalizowany, co z kolei powoduje powrót do procedury wątku z funkcji WaitForSingleObject i w efekcie wątek rozpoczyna swoją pracę. Gdy użytkownik wybierze polecenie Zatrzymaj Wątek, ustawiamy wartość zmiennej globalnej EventStop na TRUE.

ThreadLoop:
  INVOKE WaitForSingleObject, hEventStart, INFINITE
  mov  ecx, 600000000
  .WHILE ecx!=0
    .IF EventStop==FALSE
      add eax, eax
      dec ecx
    .ELSE
      INVOKE MessageBox, hwnd, ADDR StopString, ADDR AppName, MB_OK
      mov  EventStop, FALSE
      jmp  ThreadLoop
    .ENDIF
  .ENDW

  INVOKE PostMessage, hwnd, WM_FINISH, NULL, NULL
  INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_START_THREAD, MF_ENABLED
  INVOKE EnableMenuItem, hMenu, IDM_STOP_THREAD, MF_GRAYED
  jmp  ThreadLoop


Powoduje to wstrzymanie wykonywania obliczeń w wątku i skok do wywołania WaitForSingleObject. Zwróć uwagę, iż nie musimy ręcznie resetować obiektu zdarzeń do stanu nie zasygnalizowanego, ponieważ parametr bManualReset wywołania funkcji CreateEvent ustawiamy na FALSE.

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu: (program korzysta z plików zasobów, który należy umieścić w katalogu projektowym pod nazwą RSRC.RC).

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Thread2;

uses Windows;

const
 IDM_START_THREAD = 1;
 IDM_STOP_THREAD = 2;
 IDM_EXIT     = 3;
 WM_FINISH    = WM_USER + $100;
 ClassName    = 'Win32ASMEventClass';
 AppName     = 'Przykład Zdarzenia';
 MenuName     = 'FirstMenu';
 SuccessString  = 'Obliczenia zakończone!';
 StopString    = 'Wątek zatrzymany';

var
 EventStop  : boolean;
 hInstance  : HINST;
 hwnd    : HANDLE;
 hMenu    : HANDLE;
 ThreadID  : longword;
 ExitCode  : longword;
 hEventStart : HANDLE;

procedure ThreadProc(Param:DWORD);
var
 i : longword;
begin
 while true do
 begin
  WaitForSingleObject(hEventStart,INFINITE);
  i := 600000000;
  while i > 0 do
   if not EventStop then
    i := i - 1
   else
   begin
    MessageBox(hwnd,StopString,AppName,MB_OK);
    EventStop := false;
    break;
   end;
  if not EventStop then
  begin
   PostMessage(hwnd,WM_FINISH,0,0);
   EnableMenuItem(hMenu,IDM_START_THREAD,MF_ENABLED);
   EnableMenuItem(hMenu,IDM_STOP_THREAD,MF_GRAYED);
  end;
 end;
end;

function WndProc(hWnd:HANDLE;uMsg:UINT;wParam:WPARAM;lParam:LPARAM)
     : longint;
begin
 case uMsg of
  WM_CREATE:
  begin
   hEventStart := CreateEvent(0,false,false,0);
   CloseHandle(CreateThread(0,0,@ThreadProc,0,
                NORMAL_PRIORITY_CLASS,ThreadID));
  end;
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_COMMAND:
   if lParam = 0 then
    case (wParam and $ffff) of
     IDM_START_THREAD:
     begin
      SetEvent(hEventStart);
      EnableMenuItem(hMenu,IDM_START_THREAD,MF_GRAYED);
      EnableMenuItem(hMenu,IDM_STOP_THREAD,MF_ENABLED);
     end;
     IDM_STOP_THREAD:
     begin
      EventStop := true;
      EnableMenuItem(hMenu,IDM_START_THREAD,MF_ENABLED);
      EnableMenuItem(hMenu,IDM_STOP_THREAD,MF_GRAYED);
     end;
     else DestroyWindow(hWnd);
    end;
  WM_FINISH: MessageBox(0,SuccessString,AppName,MB_OK);
  else Result := DefWindowProc(hWnd,uMsg,wParam,lParam);
 end;
end;

function WinMain(hInst,hPrevInst:HINST;CmdLine:LPSTR;CmdShow:DWORD)
         : longint;
var
 wc : WNDCLASSEX;
 msg: MSG;
begin
 with wc do
 begin
  cbSize    := sizeof(WNDCLASSEX);
  style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  lpfnWndProc  := @WndProc;
  cbClsExtra  := 0;
  cbWndExtra  := 0;
  hInstance   := hInst;
  hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
  lpszMenuName := MenuName;
  lpszClassName := ClassName;
  hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
  hIconSm    := hIcon;
  hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClassEx(wc);
 hwnd := CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,ClassName,AppName,
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
             300,200,0,0,hInst,0);
 ShowWindow(hwnd,SW_SHOWNORMAL);
 UpdateWindow(hwnd);
 hMenu := GetMenu(hwnd);
 while GetMessage(msg,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 EventStop := false;
 hInstance := GetModuleHandle(0);
 ExitProcess(WinMain(hInstance,0,GetCommandLine,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe