Rozdział VII - Odczyt myszki


W tej lekcji nauczymy się odbierać i odpowiadać w naszej procedurze okna na zdarzenia związane z myszką. Przykładowy program będzie oczekiwał na kliknięcia lewym przyciskiem myszki i wyświetlał łańcuch tekstu dokładnie w miejscu kliknięcia na obszarze roboczym.

 

obrazek

 

Pobierz plik z przykładem {z tego archiwum}.

 

Teoria

Podobnie jak w przypadku danych z klawiatury system Windows wykrywa i wysyła powiadomienia o działaniach myszką, które są istotne dla każdego okna. Działania te obejmują kliknięcia lewym i prawym przyciskiem, ruch kursora ponad powierzchnią okna, podwójne kliknięcia. W przeciwieństwie do klawiatury, z której dane są kierowane do aktywnego w danej chwili okna, wiadomości myszki są przesyłane do dowolnego okna, nad którym w danej chwili znajduje się kursor myszki, bez względu na to, czy jest ono aktywne, czy nie. Dodatkowo są również wiadomości myszki dotyczące obszarów poza obszarem roboczym. Na szczęście zwykle możemy je spokojnie zignorować. Skupimy się tylko na wiadomościach dotyczących naszego obszaru roboczego.

Są dwie wiadomości dla każdego z przycisków myszki: WM_LBUTTONDOWN, WM_RBUTTONDOWN oraz WM_LBUTTONUP, WM_RBUTTONUP. Dla myszki z trzema klawiszami mamy również wiadomości WM_MBUTTONDOWN i WM_MBUTTONUP. Gdy kursor myszki przesuwa się ponad obszarem roboczym okna, system Windows wysyła wiadomości WM_MOUSEMOVE do okna pod kursorem.

Okno może otrzymywać wiadomości WM_LBUTTONDBCLK lub WM_RBUTTONDBCLK tylko wtedy, gdy jego klasa zawiera znacznik stylu CS_DBLCLKS, w przeciwnym razie okno to będzie jedynie otrzymywać ciąg wiadomości o wciśnięciu i zwolnieniu przycisków myszki.

We wszystkich wiadomościach myszki wartość IParam zawiera pozycję myszki. Młodsze słowo jest wartością współrzędnej x, a starsze słowo określa współrzędną y określone względem lewego górnego rogu obszaru roboczego okna. wParam określa stan przycisków myszki oraz klawiszy Shift i Ctrl.

 

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass",0
AppName  DB "Nasze pierwsze okno",0
MouseClick DB 0     ; 0=jeszcze nie było kliknięcia myszką

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?
hitpoint  POINT   <>

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax
	
WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
      NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW
  mov  eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

LOCAL hdc: HDC
LOCAL ps: PAINTSTRUCT

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN
    mov  eax, lParam
    and  eax, 0ffffh
    mov  hitpoint.x, eax
    mov  eax, lParam
    shr  eax, 16
    mov  hitpoint.y, eax
    mov  MouseClick, TRUE
    INVOKE InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE
  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT
    INVOKE BeginPaint, hWnd, ADDR ps
    mov  hdc, eax
    .IF MouseClick
      INVOKE lstrlen, ADDR AppName
      INVOKE TextOut, hdc, hitpoint.x, hitpoint.y,\
              ADDR AppName, eax
    .ENDIF
    INVOKE EndPaint, hWnd, ADDR ps
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

Analiza

  .ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN
    mov  eax, lParam
    and  eax, 0ffffh
    mov  hitpoint.x, eax
    mov  eax, lParam
    shr  eax, 16
    mov  hitpoint.y, eax
    mov  MouseClick, TRUE
    INVOKE InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE
  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT


Procedura okna czeka na kliknięcie lewego przycisku myszki. Gdy otrzyma wiadomość WM_LBUTTONDOWN, lParam zawiera współrzędne kursora myszki w obszarze roboczym okna. Procedura zachowuje te współrzędne w zmiennej typu POINT, który jest zdefiniowany jako:


POINT STRUCT 
  x DD ? 
  y DD ? 
POINT ENDS


i ustawia znacznik MouseClick na TRUE, co oznacza, iż było kliknięcie lewego przycisku myszki nad obszarem roboczym okna.


  mov eax, lParam
  and eax, 0ffffh
  mov hitpoint.x, eax


Ponieważ współrzędna x znajduje się w młodszym słowie lParam, a pola struktury POINT mają rozmiar 32 bitów, musimy wyzerować starsze słowo rejestru eax przed umieszczeniem jego zawartości w hitpoint.x.


  mov eax, lParam
  shr eax, 16
  mov hitpoint.y, eax


Ponieważ współrzędna y znajduje się w starszym słowie lParam, musimy przemieścić ją do młodszego słowa rejestru eax przed umieszczeniem w hitpoint.y. Wykonujemy to przesuwając zawartość eax o 16 bitów w prawo.


Uwaga od tłumacza.
Opisane operacje można również przeprowadzić dużo prościej po prostu zerując rejestr eax, a następnie pobierając do jego części 16 bitowej słowo spod adresu lParam i słowo spod adresu lParam+2, przesyłając zawartość eax kolejno do pola x i y struktury hitpoint. Odpowiedni fragment kodu jest następujący:


  xor eax, eax        ;zerujemy rejestr 32 bitowy eax
  mov ax, WORD PTR lParam   ;pobieramy współrzędną x kursora myszki
  mov hitpoint.x, eax     ;przesyłamy wynik do struktury
  mov ax, WORD PTR lParam + 2 ;pobieramy współrzędną y
  mov hitpoint.y, eax     ;przesyłamy do struktury y


Po zapamiętaniu pozycji myszki ustawiamy znacznik MouseClick na TRUE, aby kod malujący w sekcji WM_PAINT wiedział, iż wystąpiło kliknięcie lewego klawisza myszki w obszarze roboczym okna i aby mógł wyrysować łańcuch znaków na pozycji myszki. Następnie wywołujemy funkcję InvalidateRect wymuszającą przerysowanie przez okno całego swojego obszaru roboczego.


  .IF MouseClick
    INVOKE lstrlen, ADDR AppName
    INVOKE TextOut, hdc, hitpoint.x, hitpoint.y,\
        ADDR AppName, eax
  .ENDIF


Kod malujący w sekcji WM_PAINT musi sprawdzić, czy MouseClick ma wartość TRUE, ponieważ gdy zostało utworzone okno, system wysłał wiadomość WM_PAINT, a w tym czasie nie było jeszcze kliknięć myszką, więc na obszarze roboczym nie powinien pojawiać się żaden napis. Inicjujemy MouseClick na FALSE i zmieniamy tę wartość na TRUE, gdy pojawi się rzeczywiste kliknięcie lewego przycisku myszki.

Jeśli zdarzyło się przynajmniej jedno kliknięcie myszką, kod rysuje napis na obszarze roboczym okna na pozycji kursora myszki. Zwróć uwagę, iż wywołuje on funkcję lstrlen do obliczenia długości tekstu do wyświetlenia i przesyła tę długość jako ostatni parametr (eax) funkcji TextOut.

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Mouse;

uses Windows;

const
 AppName = 'Nasze pierwsze okno';

var
 MouseClick : boolean; //false = nie było jeszcze kliknięcia myszką
 hitpoint  : POINT;

function WndProc(h:HWND;uMsg:UINT;wP:WPARAM;lP:LPARAM) : longint;
var
 HDevCnt: HDC;
 ps   : PAINTSTRUCT;
begin
 WndProc := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_LBUTTONDOWN : begin
            hitpoint.x := lP and $ffff;
            hitpoint.y := (lP shr 16);
            MouseClick := true;
            InvalidateRect(h,0,true);          
           end;
  WM_PAINT    : begin
            HDevCnt := BeginPaint(h,ps);
            if MouseClick then
             TextOut(HDevCnt,hitpoint.x,hitpoint.y,
                 AppName,lstrlen(AppName));
            EndPaint(h,ps);
           end;
  else WndProc := DefWindowProc(h,uMsg,wP,lP);
 end;
end;

function WinMain(hI,hPI:HINST;CmdLine:LPSTR;cmdShow:longint) : longint;
const
 ClassName = 'SimpleWinClass';
var
 wc : WndClassEx;
 ms : msg;
 h : HWnd;
begin
 wc.cbSize    := SizeOf(WndClassEx);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hI;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := 0;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 h := CreateWindowEx(0,ClassName,AppName,
           WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
           CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,0,0,hI,0);
 ShowWindow(h,CmdShow);
 UpdateWindow(h);
 while GetMessage(ms,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(ms);
  DispatchMessage(ms);
 end;
 WinMain := ms.wParam;
end;

begin
 MouseClick := false;
 ExitProcess(WinMain(GetModuleHandle(0),0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe