Rozdział VI - Odczyt klawiatury


W tym rozdziale dowiemy się jak program dla Windows odczytuje klawiaturę.

Pobierz plik z przykładem {z tego archiwum}.


Teoria

Skoro zwykle w każdym komputerze PC jest tylko jedna klawiatura, to wszystkie uruchomione w systemie Windows programy muszą się nią dzielić. Windows odpowiada za przesyłanie informacji o naciśniętych klawiszach do aktywnego okna.

Chociaż na ekranie może znajdować się kilka okien, tylko jedno z nich jest aktywne i tylko ono może otrzymywać informację o naciśniętych klawiszach. Aktywne okno można rozpoznać od innych patrząc na jego pasek tytułowy, który jest podświetlony.

W rzeczywistości istnieją dwa główne rodzaje wiadomości klawiatury, zależnie od sposobu jej potraktowania. Klawiaturę możesz potraktować jak zbiór klawiszy. W tym przypadku, jeśli zostanie naciśnięty klawisz, system Windows wysyła wiadomość WM_KEYDOWN do aktywnego okna informując je o tym fakcie. Gdy klawisz zostanie zwolniony, Windows wysyła wiadomość WM_KEYUP. Klawisz traktujesz jak przycisk. Innym sposobem potraktowania klawiatury jest przyjęcie, iż stanowi ona urządzenie wprowadzania znaków. Gdy naciśniesz klawisz "A", system Windows wysyła wiadomość WM_CHAR do aktywnego okna informując je, iż użytkownik przesyła do niego znak "A". W rzeczywistości Windows wysyła do okna wiadomości WM_KEYDOWN i WM_KEYUP i wiadomości te zostaną przetłumaczone na wiadomości WM_CHAR przez wywołanie funkcji TranslateMessage. Procedura okna może zdecydować się przetwarzać wszystkie trzy wiadomości klawiatury lub tylko te, którymi jest zainteresowana. W większości przypadków możesz zignorować wiadomości WM_KEYDOWN oraz WM_KEYUP, ponieważ wywołanie funkcji TranslateMessage w pętli wiadomości przetłumaczy je na wiadomości WM_CHAR. W tym rozdziale skupimy się na WM_CHAR.

 

Przykład

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass",0
AppName  DB "Tekst z klawiatury",0
char WPARAM 20h

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

LOCAL hdc: HDC
LOCAL ps: PAINTSTRUCT

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_CHAR
    push  wParam
    pop  char
    INVOKE InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE
  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT
    INVOKE BeginPaint, hWnd, ADDR ps
    mov  hdc, eax
    INVOKE TextOut, hdc, 0, 0, ADDR char, 1
    INVOKE EndPaint, hWnd, ADDR ps
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start

Analiza

char WPARAM 20h  ;znak odczytany z klawiatury


To jest zmienna, która będzie przechowywała znak odebrany z klawiatury. Ponieważ znak przesyłany jest w WPARAM procedury okna, to dla prostoty definiujemy tę zmienną jako typ WPARAM. Początkowa wartość wynosi 20h, co odpowiada spacji, ponieważ gdy nasze okno odświeża obszar roboczy po raz pierwszy, nie jest jeszcze odczytany żaden znak. Więc zamiast tego wyświetlimy spację.


.ELSEIF uMsg==WM_CHAR
    push  wParam
    pop  char
    INVOKE InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE


To zostało dodane w procedurze okna do obsługi wiadomości WM_CHAR. Kod ten po prostu umieszcza otrzymany znak w zmiennej o nazwie "char", a następnie wywołuje funkcję InvalidateRect, która powoduje, iż obszar roboczy okna staje się nieaktualny, co z kolei zmusza system Windows do wysłania wiadomości WM_PAINT do procedury okna. Jej składnia jest następująca:


InvalidateRect PROTO hWnd:  HWND,\ 
           lpRect: DWORD,\ 
           bErase: DWORD 

Zatem użyta przez nas strategia jest następująca: zapamiętujemy wszystkie niezbędne informacje związane z pomalowaniem obszaru roboczego i generujemy wiadomość WM_PAINT, aby ten obszar pomalować. Oczywiście kody w sekcji WM_PAINT muszą z góry wiedzieć, co się od nich oczekuje. Wydaje się to okrężną drogą, lecz w ten sposób działa Windows.

Właściwie moglibyśmy pomalować obszar roboczy podczas przetwarzania wiadomości WM_CHAR wywołując parę GetDC i ReleaseDC. To nie tutaj jest problem. Kłopoty rozpoczną się w momencie, gdy nasze okno będzie wymagało przemalowania swojego obszaru roboczego. Ponieważ kod malowania znaku znajduje się w sekcji WM_CHAR, to procedura okna nie będzie w stanie przemalować naszego znaku na obszarze roboczym. Morał z tego wynika taki: umieszczaj wszystkie niezbędne dane i kody malujące wewnątrz sekcji WM_PAINT. W każdej chwili i z każdego miejsca swojego kodu możesz wysłać wiadomość WM_PAINT, gdy chcesz przemalować obszar roboczy.


  INVOKE TextOut, hdc, 0, 0, ADDR char, 1
 

Gdy zostaje wywołana funkcja InvalidateRect. przesyła ona wiadomość WM_PAINT z powrotem do procedury okna. Zostaje zatem wywołany kod w sekcji WM_PAINT. Wywołuje on jak zwykle BeginPaint, aby pobrać uchwyt do kontekstu urządzenia a następnie wywołuje funkcję TextOut, która rysuje nasz znak w obszarze roboczym na pozycji x=0 i y=0. Gdy uruchomisz ten program i naciśniesz dowolny klawisz, zauważysz obraz literki w lewym górnym rogu obszaru okna. A gdy zminimalizujesz okno i maksymalizujesz je ponownie, to znak ten wciąż tam będzie, ponieważ cały kod wraz z danymi istotnymi do przemalowania go jest umieszczony w sekcji WM_PAINT.


Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Keyboard;

uses Windows;

var
 ch : WPARAM;    //Tutaj przechowujemy kod znaku odczytanego z klawiatury

function WndProc(h:HWND;uMsg:UINT;wP:WPARAM;lP:LPARAM) : longint;

var
 HDevCnt: HDC;
 ps   : PAINTSTRUCT;

begin
 WndProc := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_CHAR   : begin
          ch := wP;
          InvalidateRect(h,0,true);
         end;
  WM_PAINT  : begin
          HDevCnt := BeginPaint(h,ps);
          TextOut(HDevCnt,0,0,@ch,1);
          EndPaint(h,ps);
         end;
  else WndProc := DefWindowProc(h,uMsg,wP,lP);
 end;
end;

function WinMain(hI,hPI:HINST;CmdLine:LPSTR;cmdShow:longint) : longint;

const
 ClassName = 'SimpleWinClass';

var
 wc : WndClassEx;
 ms : msg;
 h : HWnd;

begin
 wc.cbSize    := SizeOf(WndClassEx);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hI;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := 0;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 h := CreateWindowEx(0,ClassName,'Tekst z klawiatury',
           WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
           CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,0,0,hI,0);
 ShowWindow(h,CmdShow);
 UpdateWindow(h);
 while GetMessage(ms,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(ms);
  DispatchMessage(ms);
 end;
 WinMain := ms.wParam;
end;

begin
 ch := 32;
 ExitProcess(WinMain(GetModuleHandle(0),0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe