Rozdział VIII - Menu


W tym rozdziale nauczymy się dołączać do naszego okna listę poleceń menu..

 

obrazek

 

Załaduj pliki {przykładu 1} i {przykładu 2}

 

Teoria

Lista poleceń menu jest jednym z najważniejszych komponentów w naszym oknie. Lista ta przedstawia usługi oferowane użytkownikowi przez program. Użytkownik nie musi studiować instrukcji dołączonej do programu, aby móc go używać, może on przeczytać uważnie menu, aby wyrobić sobie pogląd co do możliwości określonego programu i natychmiast zacząć z nim zabawę. Ponieważ lista poleceń menu jest narzędziem umożliwiającym użytkownikowi szybki start z programem, powinieneś stosować się do standardów. Ujmując zwięźle pierwsze dwa elementy menu powinny być elementami Plik i Edycja, a ostatni powinien być elementem Pomoc. Własne elementy możesz umieszczać pomiędzy elementami Edycja i Pomoc. Jeśli element menu wywołuje okienko dialogowe, to do nazwę powinieneś zakończyć trzema kropkami (...).

Lista poleceń menu jest typem zasobu. Istnieje kilka typów zasobów, takich jak okno dialogowe, tablica łańcuchów tekstowych, ikona, mapa bitowa, lista menu itp. Zasoby są opisane w oddzielnym pliku zwanym plikiem zasobów, który posiada rozszerzenie .RC. Zasoby łączysz z kodem źródłowym podczas etapu konsolidacji. Końcowy produkt jest plikiem wykonywalnym posiadającym zarówno instrukcje jak i zasoby.

Skrypty zasobów możesz tworzyć przy pomocy dowolnego edytora tekstu. Składają się one ze zdań opisujących wygląd oraz inne atrybuty zasobów wykorzystywanych w określonym programie. Jednakże tworzenie takich skryptów w procesorze tekstu jest czynnością uciążliwą. Lepszą alternatywą będzie zapewne użycie edytora zasobów, który w sposób wizualny pozwala ci z łatwością projektować zasoby. Edytory zasobów zwykle są dołączane do pakietów kompilatorów takich jak Visual C++, Borland C++, itp. (od tłumacza - polecam pakiet RadASM, który zawiera dobry, zintegrowany edytor zasobów).

Zasób menu opisuje się w sposób następujący:

 

MojeMenu MENU 
{ 
  [tutaj lista menu] 
}


Programiści C/C++ mogą zauważyć, iż bardzo to przypomina deklarację struktury. MojeMenu jest nazwą menu, za którą występuje słowo kluczowe MENU oraz lista menu w nawiasach klamrowych. Zamiast nich możesz stosować słowa BEGIN i END, jeśli tak sobie życzysz. Taka składnia będzie bardziej strawna dla programujących w języku Pascal.

Lista menu może składać się albo z poleceń MENUITEM albo z POPUP.

Polecenie MENUITEM definiuje opcję menu, która przy wyborze nie rozwija nowej listy poleceń. Składnia tego polecenia jest następująca:


MENUITEM "&tekst", ID [,opcje]
 

Rozpoczyna się od słowa kluczowego MENUITEM, za którym następuje tekst używany do wyświetlenia danej opcji menu. Zwróć uwagę na znak "&". Powoduje on podkreślenie na ekranie literki, która następuje bezpośrednio za nim. Za tekstem umieszcza się numer identyfikacyjny ID elementu menu. ID jest numerem, który będzie użyty do identyfikacji elementu menu w wiadomości wysyłanej do procedury okna, gdy ten element menu zostanie wybrany przez użytkownika. Dlatego elementy menu nie mogą mieć powtarzających się numerów ID.

Opcje można pominąć. Dostępne są następujące opcje:

Możesz użyć jedną z podanych wyżej opcji lub połączyć kilka operatorem OR. Uważaj, razem nie można jedynie łączyć INACTIVE oraz GRAYED.

Polecenie POPUP posiada następującą składnię:


POPUP "&tekst" [,opcje] 
{ 
  [lista menu] 
}
 

Polecenie POPUP definiuje element menu, który przy wybraniu rozwija listę elementów menu w małym oknie. Lista ta może się składać z poleceń POPUP lub MENUITEM. Istnieje specjalne polecenie MENUITEM SEPARATOR, które rysuje poziomą linię w oknie z poleceniami menu.

Następnym krokiem po zakończeniu pracy nad skryptem zasobów jest odwołanie się do niego w twoim programie źródłowym. Możesz tego dokonać w dwóch różnych miejscach swojego programu.

.DATA
MenuName DB "FirstMenu",0
...
.CODE 
  ...
  mov wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName 
  ...
.DATA
MenuName DB  "FirstMenu",0
hMenu  HMENU ?
  ...
.CODE
  ...
  INVOKE LoadMenu, hInst, OFFSET MenuName
  mov hMenu, eax
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, OFFSET ClsName,\
              OFFSET Caption, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              NULL,\
              hMenu,\
              hInst,\
              NULL
  ...

 

Zatem możesz zapytać, czym różnią się te dwa sposoby?

Jeśli odwołujesz się do menu w strukturze WNDCLASSEX, to dane menu stanie się "standardowym" menu dla klasy okna. Każde okno tej klasy będzie wyposażone w to samo menu.

Jeśli chcesz, aby każde okno utworzone na podstawie tej samej klasy posiadało różne zestawy poleceń menu, to musisz wybrać drugi sposób. W tym przypadku każde okno utworzone przez funkcję CreateWindowEx z ustawionym parametrem uchwytu menu będzie posiadało menu przykrywające standardowe, określone w strukturze WNDCLASSEX.

Następnie zbadamy, w jaki sposób menu powiadamia procedurę okna o wyborze opcji dokonanym przez użytkownika.

Gdy użytkownik wybierze element menu, procedura okna otrzyma wiadomość WM_COMMAND. Młodsze słowo wParam zawiera numer ID wybranego przez użytkownika elementu menu.

Teraz mamy wystarczająco dużo wiadomości do utworzenia i używania menu. Do dzieła.

Przykład

Pierwszy przykład pokazuje sposób utworzenia i użycia menu przez określenie nazwy menu w klasie okna.


.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib

.DATA

ClassName   DB "SimpleWinClass",0
AppName    DB "Nasze Pierwsze Okno",0
MenuName    DB "FirstMenu",0
Test_string  DB "Wybrałeś element Test z menu",0
Hello_string  DB "Witaj, mój przyjacielu",0
Goodbye_string DB "Do zobaczenia, cześć",0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CONST

IDM_TEST  EQU 1
IDM_HELLO  EQU 2
IDM_GOODBYE EQU 3
IDM_EXIT  EQU 4

.CODE

start:
	INVOKE GetModuleHandle, NULL
	mov  hInstance, eax
	INVOKE GetCommandLine
	mov  CommandLine, eax
	INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
	INVOKE ExitProcess, eax
	
WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND
  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW OR CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL,\
      hInst, NULL
  mov  hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd
  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW
  mov eax, msg.wParam
  ret
  
WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd: HWND, uMsg: UINT, wParam: WPARAM, lParam: LPARAM

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
    mov eax, wParam
    .IF ax==IDM_TEST
      INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Test_string, OFFSET AppName, MB_OK
    .ELSEIF ax==IDM_HELLO
      INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Hello_string, OFFSET AppName, MB_OK
    .ELSEIF ax==IDM_GOODBYE
      INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Goodbye_string, OFFSET AppName, MB_OK
    .ELSE
      INVOKE DestroyWindow, hWnd
    .ENDIF
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF
  xor eax, eax
  ret
  
WndProc ENDP

END start

 

Zawartość pliku zasobów MENU.RC jest następująca:


#define IDM_TEST  1
#define IDM_HELLO  2
#define IDM_GOODBYE 3
#define IDM_EXIT  4

FirstMenu MENU
{
  POPUP "&Lista"
  {
    MENUITEM "&Przywitaj się", IDM_HELLO
    MENUITEM "P&ożegnaj się", IDM_GOODBYE
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }
  MENUITEM "&Test", IDM_TEST
}

Analiza

Przeanalizujmy najpierw plik zasobu:


#define IDM_TEST  1 /* równe IDM_TEST EQU 1 w pliku ASM */ 
#define IDM_HELLO  2 
#define IDM_GOODBYE 3 
#define IDM_EXIT  4


Powyższe wiersze definiują numery ID elementów menu używane przez nasz skrypt.

Możesz przypisywać dowolne wartości numerom ID pod warunkiem, iż w danym menu różnią się one od siebie.


FirstMenu MENU


Zdefiniuj swoje menu przy pomocy słowa kluczowego MENU.


  POPUP "&Lista"
  {
    MENUITEM "&Przywitaj się", IDM_HELLO
    MENUITEM "P&ożegnaj się", IDM_GOODBYE
    MENUITEM SEPARATOR
    MENUITEM "&Koniec", IDM_EXIT
  }


Zadeklaruj menu rozwijane z czterema elementami, jeden z nich to separator.


MENUITEM "&Test", IDM_TEST


Zadeklaruj nowy element w menu głównym.

W następnej kolejności zbadamy kod źródłowy programu.


MenuName    DB "FirstMenu",0
Test_string  DB "Wybrałeś element Test z menu",0
Hello_string  DB "Witaj, mój przyjacielu",0
Goodbye_string DB "Do zobaczenia, cześć",0


MenuName jest nazwą menu w pliku zasobów. Zwróć uwagę, iż w takim pliku można zdefiniować kilka list poleceń menu, zatem musisz określić, które z nich chcesz użyć. Pozostałe trzy wiersze definiują łańcuchy tekstowe, które będą wyświetlane przez okienka wiadomości wywoływane, gdy użytkownik dokona wyboru odpowiedniej opcji z menu.


IDM_TEST  EQU 1 ;numery ID poleceń menu
IDM_HELLO  EQU 2
IDM_GOODBYE EQU 3
IDM_EXIT  EQU 4


Zdefiniuj numery ID elementów menu do użytku w procedurze okna. Wartości te MUSZĄ być identyczne z wartościami w pliku zasobów.


.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND
  mov eax, wParam
  .IF ax==IDM_TEST
    INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Test_string, OFFSET AppName, MB_OK
  .ELSEIF ax==IDM_HELLO
    INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Hello_string, OFFSET AppName, MB_OK
  .ELSEIF ax==IDM_GOODBYE
    INVOKE MessageBox, NULL, ADDR Goodbye_string, OFFSET AppName, MB_OK
  .ELSE
    INVOKE DestroyWindow, hWnd
.ENDIF


W procedurze okna przetwarzamy wiadomości WM_COMMAND. Gdy użytkownik wybiera element menu, do procedury okna zostaje wysłana wiadomość WM_COMMAND i w młodszym słowie parametru wParam system Windows umieszcza numer ID wybranego elementu menu. Zatem po pobraniu do rejestru eax wartości wParam porównujemy jego młodsze słowo ax z poprzednio zdefiniowanymi numerami ID elementów menu i podejmujemy odpowiednie działania. W pierwszych trzech przypadkach gdy użytkownik wybierze element menu Test, Przywitaj się lub Pożegnaj się, po prostu wyświetlamy krótki tekst w okienku wiadomości.

Jeśli użytkownik wybierze element menu Koniec, wywołujemy DestroyWindow z uchwytem naszego okna jako parametr, co spowoduje zamknięcie naszego okna.

Jak widać określenie nazwy menu w klasie okna jest nieskomplikowane. Jednakże możesz również zastosować alternatywną metodę załadowania menu do swojego okna. Nie pokażę tutaj całego kodu źródłowego tego przykładu, który w większości jest taki sam. Plik zasobów jest identyczny z opisanym powyżej w obu metodach. Zmiany w kodzie pokazuję poniżej:


.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?
hMenu    HMENU   ?


Zdefiniuj zmienną typu HMENU do przechowywania uchwytu naszej listy poleceń menu.


  INVOKE LoadMenu, hInst, OFFSET MenuName
  mov hMenu, eax
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, NULL, hMenu,\
              hInst, NULL


Przed wywołaniem CreateWindowEx wywołujemy funkcję LoadMenu z uchwytem do egzemplarza naszego programu oraz wskazaniem nazwy menu. Funkcja LoadMenu zwraca uchwyt do naszego menu w pliku zasobów, który z kolei przekazujemy do CreateWindowEx.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

Aplikacja wykorzystuje identyczny plik zasobów, co program asemblerowy. W przypadku DevPascala plik ten należy umieścić w katalogu projektu pod nazwą rsrc.rc.

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program Menu;

uses Windows;

const
 ClassName   = 'SimpleWinClass';
 AppName    = 'Nasze Pierwsze Okno';
 MenuName    = 'FirstMenu';
 Test_string  = 'Wybrałeś element Test z menu';
 Hello_string  = 'Witaj, mój przyjacielu';
 Goodbye_string = 'Do zobaczenia, cześć';
 IDM_TEST    = 1;
 IDM_HELLO   = 2;
 IDM_GOODBYE  = 3;
 IDM_EXIT    = 4;

function WndProc(h:HWND;uMsg:UINT;wP:WPARAM;lP:LPARAM) : longint;
begin
 case uMsg of
  WM_DESTROY : begin
          PostQuitMessage(0);
          WndProc := 0;
         end;
  WM_COMMAND : begin
          case (wP and $ffff) of
           IDM_TEST  : MessageBox(0,Test_string,AppName,MB_OK);
           IDM_HELLO  : MessageBox(0,Hello_string,AppName,MB_OK);
           IDM_GOODBYE : MessageBox(0,Goodbye_string,AppName,MB_OK);
           else DestroyWindow(h);
          end;
         end;
  else WndProc := DefWindowProc(h,uMsg,wP,lP);
 end;
end;

function WinMain(hI,hPI:HINST;CmdLine:LPSTR;cmdShow:longint) : longint;
var
 wc : WndClassEx;
 ms : msg;
 h : HWnd;
begin
 wc.cbSize    := SizeOf(WndClassEx);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hI;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := MenuName;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 h := CreateWindowEx(0,ClassName,AppName,
           WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
           CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,0,0,hI,0);
 ShowWindow(h,CmdShow);
 UpdateWindow(h);
 while GetMessage(ms,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(ms);
  DispatchMessage(ms);
 end;
 WinMain := ms.wParam;
end;

begin
 ExitProcess(WinMain(GetModuleHandle(0),0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe