Rozdział V - Więcej na temat tekstu


Poeksperymentujemy z atrybutami tekstu, tj. z czcionką i kolorem.

 

obrazek

 

Załaduj sobie plik źródłowy tego przykładu {z tego archiwum}.

 

Teoria

System kolorów w Windows oparty jest na wartościach RGB, R=czerwony (red), G=zielony (green), B=niebieski (blue). Jeśli chcesz określić kolor, to musisz go przetworzyć na te trzy podane kolory główne. Każda wartość koloru posiada zakres od 0 do 255 (wartość bajtowa). Na przykład dla czysto czerwonego koloru powinieneś użyć 255,0,0. A czysty biały kolor wymaga wartości RGB równej 255,255,255. Jak widać z powyższych przykładów określenie potrzebnego koloru w tym systemie jest bardzo trudne, ponieważ musisz posiadać dobre wyczucie mieszania i doboru kolorów.

Kolor tekstu i tła ustawiamy wywołując odpowiednio funkcje SetTextColor oraz SetBkColor i przekazując im jako parametr uchwyt kontekstu urządzenia oraz 32 bitową wartość RGB. Struktura 32 bitowej wartości RGB jest następująca:

 

RGB_value STRUCT
  unused DB 0 
  blue  DB ? 
  green DB ? 
  red  DB ? 
RGB_value ENDS


Zwróć uwagę, iż pierwszy bajt nie jest używany i powinien mieć wartość 0. Kolejność pozostałych 3 bajtów jest odwrócona, tj. niebieski (blue), zielony (green) oraz czerwony (red). Jednakże w naszym programie nie skorzystamy z tej struktury, ponieważ jest ona kłopotliwa do inicjalizacji i użycia. Zamiast tego utworzymy makro. Makro otrzyma wartości trzech parametrów: red, green oraz blue. Utworzy pożądaną, 32-bitową wartość RGB i umieści ją w rejestrze eax. Makro jest następujące:

 

RGB MACRO red, green, blue
  mov eax, red OR (green SHL 8) OR (blue SHL 16)
ENDM


Czcionkę możesz "utworzyć" wywołując CreateFont lub CreateFontIndirect. Różnicą pomiędzy tymi dwoma funkcjami jest to, iż CreateFontIndirect otrzymuje tylko jeden parametr - wskazanie logicznej struktury czcionki LOGFONT. Z tych dwóch funkcji CreateFontIndirect jest bardziej uniwersalna, szczególnie gdy twój program musi często zmieniać czcionki. Jednakże w naszym przykładzie "utworzymy" tylko jedną czcionkę dla demonstracji, zatem możemy zastosować CreateFont. Po wywołaniu tej funkcji zwróci ona uchwyt czcionki, który musisz następnie wstawić do kontekstu urządzenia. Po wykonaniu tej operacji wszystkie funkcje API będą używały wybranej czcionki.

Treść

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP:NONE

WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD

INCLUDE  \masm32\include\windows.inc
INCLUDE  \masm32\include\user32.inc
INCLUDE  \masm32\include\kernel32.inc
INCLUDE  \masm32\include\gdi32.inc
INCLUDELIB \masm32\lib\user32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\kernel32.lib
INCLUDELIB \masm32\lib\gdi32.lib

RGB MACRO red, green, blue
  mov eax, red or (green shl 8) or (blue shl 16)
ENDM

.DATA

ClassName DB "SimpleWinClass",0
AppName  DB "Okienko z tekstem",0
TestString DB "Asembler Win32 jest prosty!"
FontName  DB "script",0

.DATA?

hInstance  HINSTANCE ?
CommandLine LPSTR   ?

.CODE

start:
  INVOKE GetModuleHandle, NULL
  mov  hInstance, eax
  INVOKE GetCommandLine
  mov  CommandLine, eax
  INVOKE WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT
  INVOKE ExitProcess, eax

WinMain PROC hInst:   HINSTANCE,\
       hPrevInst: HINSTANCE,\
       CmdLine:  LPSTR,\
       CmdShow:  DWORD

LOCAL wc:  WNDCLASSEX
LOCAL msg: MSG
LOCAL hwnd: HWND

  mov  wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX
  mov  wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW
  mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc
  mov  wc.cbClsExtra, NULL
  mov  wc.cbWndExtra, NULL
  push  hInst
  pop  wc.hInstance
  mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1
  mov  wc.lpszMenuName, NULL
  mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName
  INVOKE LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION
  mov  wc.hIcon, eax
  mov  wc.hIconSm, eax
  INVOKE LoadCursor, NULL, IDC_ARROW
  mov  wc.hCursor, eax  
  INVOKE RegisterClassEx, ADDR wc
  INVOKE CreateWindowEx, NULL, ADDR ClassName, ADDR AppName,\
              WS_OVERLAPPEDWINDOW,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\
              NULL, NULL, hInst, NULL
  mov hwnd, eax
  INVOKE ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL
  INVOKE UpdateWindow, hwnd

  .WHILE TRUE
    INVOKE GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0
    .BREAK .IF (!eax)
    INVOKE TranslateMessage, ADDR msg
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg
  .ENDW

  mov eax, msg.wParam
  ret

WinMain ENDP

WndProc PROC hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM

LOCAL hdc:  HDC
LOCAL ps:  PAINTSTRUCT
LOCAL hfont: HFONT

  .IF uMsg==WM_DESTROY
    INVOKE PostQuitMessage, NULL
  .ELSEIF uMsg==WM_PAINT
    INVOKE BeginPaint, hWnd, ADDR ps
    mov  hdc, eax
    INVOKE CreateFont,24, 16, 0, 0, 400, 0, 0, 0,\
             OEM_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,\
             CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,\
             DEFAULT_PITCH or FF_SCRIPT, ADDR FontName

    INVOKE SelectObject, hdc, eax
    mov  hfont, eax
    RGB  255,255,0
    INVOKE SetTextColor, hdc, eax
    RGB  0,127,127
    INVOKE SetBkColor, hdc, eax
    INVOKE TextOut, hdc, 0, 0, ADDR TestString, SIZEOF TestString
    INVOKE SelectObject, hdc, hfont
    INVOKE EndPaint, hWnd, ADDR ps
  .ELSE
    INVOKE DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam
    ret
  .ENDIF

  xor eax, eax
  ret

WndProc ENDP

END start 

Analiza

  INVOKE CreateFont,24, 16, 0, 0, 400, 0, 0, 0,\
           OEM_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,\
           CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,\
           DEFAULT_PITCH OR FF_SCRIPT, ADDR FontName


CreateFont
tworzy logiczną czcionkę najbardziej zbliżoną do podanych parametrów na podstawie dostępnych zasobów czcionek systemu. Funkcja ta ma więcej parametrów niż jakakolwiek inna funkcja w systemie Windows. Zwraca ona uchwyt do logicznej czcionki, który ma być użyty przez funkcję SelectObject.

Przeanalizujemy szczegółowo jej parametry:


CreateFont PROTO nHeight:      DWORD,\ 
         nWidth:       DWORD,\ 
         nEscapement:    DWORD,\ 
         nOrientation:    DWORD,\ 
         fnWeight:      DWORD,\ 
         fdwItalic:     DWORD,\ 
         fdwUnderline:    DWORD,\ 
         fdwStrikeOut:    DWORD,\ 
         fdwCharSet:     DWORD,\ 
         fdwOutputPrecision: DWORD,\ 
         fdwClipPrecision:  DWORD,\ 
         fdwQuality:     DWORD,\ 
         fdwPitchAndFamily: DWORD,\ 
         lpszFace:      DWORD 
FW_DONTCARE  EQU  0
FW_THIN    EQU 100
FW_EXTRALIGHT EQU 200
FW_ULTRALIGHT EQU 200
FW_LIGHT   EQU 300
FW_NORMAL   EQU 400
FW_REGULAR  EQU 400
FW_MEDIUM   EQU 500
FW_SEMIBOLD  EQU 600
FW_DEMIBOLD  EQU 600
FW_BOLD    EQU 700
FW_EXTRABOLD EQU 800
FW_ULTRABOLD EQU 800
FW_HEAVY   EQU 900
FW_BLACK   EQU 900

Opis podany powyżej nie jest w żaden sposób wyczerpujący. Więcej szczegółów znajdziesz w pliku pomocy dla funkcji API Win32.


  INVOKE SelectObject, hdc, eax 
  mov  hfont, eax


Po otrzymaniu uchwytu do logicznej czcionki musimy użyć go do ustawienia tej czcionki w kontekście urządzenia przez wywołanie funkcji SelectObject. Funkcja ta umieszcza nowe obiekty GDI takie jak pióra, pędzle i czcionki w kontekście urządzenia, aby były używane przez funkcje GDI. Zwraca ona uchwyt zastąpionego obiektu, który musisz zachować dla przyszłego wywołania SelectObject. Po tym wywołaniu każda funkcja wyprowadzająca tekst na ekran będzie używała nowej czcionki ustawionej w kontekście urządzenia.


  RGB  255,255,0
  INVOKE SetTextColor, hdc, eax
  RGB  0,127,127
  INVOKE SetBkColor, hdc, eax


Użyj makra RGB do utworzenia 32-bitowej wartości RGB do zastosowania jako parametr dla funkcji SetTextColor oraz SetBkColor.


  INVOKE TextOut, hdc, 0, 0, ADDR TestString, SIZEOF TestString


Do narysowania tekstu na obszarze roboczym okna wywołaj funkcję TextOut. Tekst będzie posiadał czcionkę oraz kolor określone wcześniej.


  INVOKE SelectObject, hdc, hfont

 

Gdy zakończymy pracę z daną czcionką, powinniśmy odtworzyć poprzednią czcionkę w kontekście urządzenia. Zawsze powinieneś odtworzyć obiekt, który zastąpiłeś w kontekście urządzenia.

 

Dodatek w Pascalu

Ta sama aplikacja w Pascalu:

 

{********************************
** I Liceum Ogólnokształcące **
**      w Tarnowie    **
**    mgr Jerzy Wałaszek  **
********************************}

program MoreText;

uses Windows;

function RGB(R,G,B : integer) : UINT;
begin
 RGB := R or (G shl 8) or (b shl 16);
end;

function WndProc(h:HWND;uMsg:UINT;wP:WPARAM;lP:LPARAM) : longint;
const
 OurText = 'FreePascal jest prosty';
 FontName : string = 'script';
var
 HDevCnt: HDC;
 ps   : PAINTSTRUCT;
 hf   : HFONT;
 r   : RECT;

begin
 WndProc := 0;
 case uMsg of
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  WM_PAINT  : begin
         HDevCnt := BeginPaint(h,ps);
         hf := SelectObject(HDevCnt,
            CreateFont(24,16,0,0,400,0,0,0,
                  OEM_CHARSET,OUT_DEFAULT_PRECIS,
                  CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY,
                  DEFAULT_PITCH or FF_SCRIPT,@FontName));
         SetTextColor(HDevCnt,RGB(255,255,0));
         SetBkColor(HDevCnt,RGB(0,127,127));
         TextOut(HDevCnt,0,0,OurText,Length(OurText));
         SelectObject(HDevCnt, hf);
         EndPaint(h,ps);
  else WndProc := DefWindowProc(h,uMsg,wP,lP);
 end;
end;

function WinMain(hI,hPI:HINST;CmdLine:LPSTR;cmdShow:longint) : longint;
const 
 ClassName = 'SimpleWinClass';
var
 wc : WndClassEx;
 ms : msg;
 h : HWnd;
begin
 wc.cbSize    := SizeOf(WndClassEx);
 wc.style     := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc  := @WndProc;
 wc.cbClsExtra  := 0;
 wc.cbWndExtra  := 0;
 wc.hInstance   := hI;
 wc.hbrBackground := COLOR_WINDOW + 1;
 wc.lpszMenuName := 0;
 wc.lpszClassName := ClassName;
 wc.hIcon     := LoadIcon(0,IDI_APPLICATION);
 wc.hIconSm    := wc.hIcon;
 wc.hCursor    := LoadCursor(0,IDC_ARROW);
 RegisterClassEx(wc);
 h := CreateWindowEx(0,ClassName,'Nasze okno z tekstem',
           WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,
           CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,0,0,hI,0);
 ShowWindow(h,CmdShow);
 UpdateWindow(h);
 while GetMessage(ms,0,0,0) do
 begin
  TranslateMessage(ms);
  DispatchMessage(ms);
 end;
 WinMain := ms.wParam;
end;

begin
 ExitProcess(WinMain(GetModuleHandle(0),0,0,SW_SHOWDEFAULT));
end.

 

Autorem kursu jest Iczelion. Kurs programowania Windows znalazł się na serwerze I LO w Tarnowie za pisemną zgodą autora.
Tłumaczenie z języka angielskiego, opracowanie HTML i konwersję przykładów programów wykonał mgr Jerzy Wałaszek.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe