Plan wychowawczy

na rok szkolny 2014/2015

dla klasy 1K

 

wychowawca: mgr Jerzy Wałaszek

 

Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin Kto realizuje
Rozwijanie umiejętności, zainteresowań, zdolności,  oraz postaw twórczych uczeń bierze udział w życiu kulturalnym informowanie uczniów o regionalnych wydarzeniach kulturalnych, zachęcanie do udziału w spektaklach teatralnych i seansach filmowych cały rok szkolny wychowawca i nauczyciel języka polskiego
nauczyciel prowadzi zajęcia ciekawie wykorzystywanie w prowadzeniu lekcji  metod aktywizujących, różnych form pracy  z uczniami i różnorodnych pomocy naukowych  oraz różnych źródeł informacji cały rok szkolny wszyscy uczący w klasie

 

uczeń zdolny uczestniczy w konkursach i olimpiadach organizowanie kółek zainteresowań i dodatkowa praca z uczniem o szczególnych uzdolnieniach cały rok szkolny wszyscy uczący
Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami fachowa pomoc dla uczniów posiadających trudności w nauce przekazanie nauczycielom uczącym w klasie 1k zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z dysfunkcjami oraz stosowanie się do tych zaleceń w pracy z takimi uczniami wrzesień 2014
cały rok szkolny
pedagog, wychowawca

 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych przeprowadzenie lekcji wychowawczej o bezpieczeństwie w szkole i poza nią wrzesień 2014 wszyscy uczący
informowanie uczniów o miejscach uzyskiwania pomocy w szkole przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat konfliktów międzyludzkich i sposobów ich rozwiązywania marzec 2015 wychowawca
Rozwijanie postawy tolerancji nabycie umiejętności akceptacji odmienności innych ludzi oraz dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat praw człowieka, dziecka, praw i obowiązków ucznia

przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat tolerancji i poszanowania poglądów innych niż własne

październik 2014 wychowawca
Rozwijanie postaw pro-ekologicznych poznanie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zasad postępowania proekologicznego przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat zagrożeń ekologicznych we współczesnym świecie i możliwości zapobiegania degradacji środowiska naturalnego człowieka listopad 2014 wychowawca
Rozwijanie samoświadomości uczeń zna mechanizmy kształtowania osobowości oraz potrafi aktywnie i świadomie pracować nad rozwojem własnej osobowości przeprowadzenie lekcji wychowawczych podnoszących samoświadomość

 

cały rok wychowawca
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom uczeń nie pali, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków lekcje wychowawcze  na temat uzależnień
lekcja wychowawcza na temat AIDS
styczeń 2015
marzec 2015

 

 

 

wychowawca, nauczyciel biologii

 

uczeń włącza się do akcji prozdrowotnych udział młodzieży w akcjach prozdrowotnych cały rok szkolny wychowawca, nauczyciel biologii
uczeń zna zagrożenia drugiej generacji lekcje wychowawcze na temat higieny zdrowia psychicznego, zalet czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, zdrowego stylu odżywiania się kwiecień 2015 wychowawca
Rozwijanie postaw patriotycznych uczeń pamięta o ważnych wydarzeniach z historii Polski przypomnienie historii Polski przy okazji rocznic ważnych wydarzeń cały rok szkolny wychowawca
nauczyciel historii i j. polskiego
uczeń uczestniczy aktywnie w uroczystościach z okazji świąt państwowych stworzenie stron WWW dla Serwisu Edukacyjnego dotyczących ważnych wydarzeń w historii Polski cały rok szkolny wychowawca
uczeń zachowuje się godnie wobec symboli narodowych i religijnych wdrażanie uczniów do odpowiedniego zachowania się wobec symboli narodowych i religijnych poprzez pogadanki cały rok szkolny nauczyciel historii i j. polskiego
Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole uczeń aktywnie pracuje dla dobra zespołu klasowego, całej szkoły i środowiska lokalnego organizacja wigilii klasowej, wycieczek klasowych, ogniska wg harmonogramu imprez szkolnych wychowawca
włączanie się do pracy Samorządu Szkolnego poprzez organizację różnych imprez podejmowanych przez Samorząd Szkolny cały rok szkolny wychowawca
udział w zajęciach drużyn sportowych i starty w zawodach wg harmonogramu opiekun zajęć sportowych
cykl lekcji wychowawczych kształtujących umiejętności interpersonalne cały rok wychowawca, pedagog
Przeciwdziałanie przejawom wulgarności, motywowanie do postępowania zgodnego z wrażliwością ucznia szkoły  z tradycjami dbającego o kulturę języka i obyczajów oraz szanującego zasady przyjęte w społeczności szkolnej uczeń nie przeklina, kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych zasadom kultury bycia, zapoznanie uczniów z zasadami savoir-vivre  w szkole i poza nią grudzień 2014 wychowawca
uczeń dba  o właściwy ubiór w szkole zapoznanie ze Statutem Szkoły, konsekwentne egzekwowanie jego postanowień i zdecydowana reakcja nauczycieli na wszelkie przejawy niewłaściwego niekulturalnego zachowania w szkole i poza nią wrzesień 2014 wychowawca  i pozostali uczący
uczeń dba o swój wygląd zewnętrzny cały rok wychowawca  i pozostali uczący
uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie spóźnia się cały rok wychowawca  i pozostali uczący
Współdziałania wychowawcze podejmowane przez szkołę z rodzicami rodzice znają wyniki w nauce, frekwencję i zachowanie swoich dzieci organizowanie zebrań, konsultacji indywidualnych

udział rodziców  w opiniowaniu pracy szkoły (wypełnienie ankiet)

wg harmonogramu wychowawca
rodzice włączają się do pracy na rzecz klasy, szkoły angażowanie rodziców w przygotowanie wycieczki klasowej cały rok szkolny wychowawca
rodzice znają zagrożenia pierwszej i drugiej generacji rozmowy z rodzicami cały rok szkolny wychowawca
nauczyciel poznaje sytuacje rodzinną uczniów rozpoznanie rodzinnej sytuacji uczniów celem pomocy tym, którzy jej potrzebują cały rok szkolny pedagog, wychowawca
uczeń  z rodziny patologicznej ma zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną pomoc finansowa uczniom z rodzin najuboższych wg potrzeb

wychowawca, pedagog

 

Poznanie Tarnowa  i najbliższych okolic uczeń lepiej poznaje miejsce w którym mieszka i uczęszcza do szkoły uczestnictwo młodzieży  w rajdach w okolicach Tarnowa wg harmonogramu organizatorzy rajdów
lekcje wychowawcze poświęcone zabytkom miasta i regionu cały rok wychowawca

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe