Informatyka dla klas III

Program własny nauczania przedmiotu

INFORMATYKA

IV etap edukacyjny

zakres rozszerzony

Autor: mgr Jerzy Wałaszek, nauczyciel dyplomowany
Przeznaczenie: klasy II i III liceum ogólnokształcącego
Zakres przedmiotu: rozszerzony
Liczba godzin: 180 (w klasie II 120, w klasie III 60)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
Podstawa programowa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

 

Cele wychowania

 1. Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego:
  • Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego oraz do osią-gania wyznaczonych celów życiowych.
  • Kształcenie samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego rozwoju intelektualnego.
  • Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w skomputeryzowanym świecie. Traktowanie wiadomości z informatyki w sposób integralny z innymi naukami, jako wartości poznawczej samej w sobie, prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 2. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych:
  • Rozwijanie osobistych zainteresowań i dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie informacji w różnych źródłach.
  • Przewidywanie użyteczności informatyki dla życia zawodowego i społecznego.
  • Przygotowywanie do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań, z uwzględnieniem środków i metod informatyki.
  • Organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie odpowiedzialności za jej poziom.
  • Kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności współdziałania w zespole, słuchania innych, rozumienia i uwzględniania ich poglądów. Przygotowywanie prezentacji własnych poglądów.
  • Podejmowanie wyzwań współczesnego świata związanych z ogromną ekspansją środków i narzędzi informatyki.
  • Postrzeganie wpływu informatyki na zachowania społeczne. Rozumienie zalet i zagrożeń, wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii.
  • Uświadomienie wagi prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki.
  • Przestrzeganie zasad regulaminu pracowni komputerowej. Poszanowanie mienia.

Cele kształcenia

 1. Poznanie podstaw działania komputerów oraz wykorzystywanych przez nie struktur danych. Poznanie podstawowej terminologii informatycznej w języku angielskim.
 2. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, poznanie zasad profilaktyki antywirusowej, bezpieczne korzystanie z sieci komputerowej i jej zasobów.
 3. Tworzenie baz danych oraz gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie w nich informacji za pomocą narzędzi dostępnych w oprogramowaniu bazy danych oraz języka SQL.
 4. Wykorzystywanie różnych źródeł informacji, poznanie sposobów zabezpieczania informacji przed niepowołanym dostępem, w tym szyfrowania oraz środków ochrony komputera.
 5. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych, korzystanie z usług sieciowych.
 6. Opracowywanie danych za pomocą komputera, tworzenie grafiki, tekstów, tabel, animacji, prezentacji multimedialnych oraz filmów.
 7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji za pomocą komputera, zastosowanie algorytmiki oraz różnych struktur danych, które są odpowiednie dla napotkanego problemu.
 8. Wykorzystanie komputera, zasobów sieci Internet, programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki oraz do rozwijania własnych zainteresowań.
 9. Wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych. Korzystanie z zasobów serwisu edukacyjnego I LO w Tarnowie.
 10. Opanowanie podstawowej terminologii informatycznej w języku angielskim.

Metody kontroli i oceniania pracy uczniów

W trakcie realizacji programu nauczania uczniowie są oceniani za:

Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru przynajmniej 10 ocen. Na ich podstawie nauczyciel decyduje o ocenie semestralnej lub końcoworocznej.

 

obrazekKażdy uczeń ma obowiązek założyć zeszyt przedmiotowy zawierający co najmniej 60 kartek kratkowanych. Zeszyt jest obowiązkowy, a jego brak należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, gdyż w przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną z przygotowania się do lekcji. Zeszyt przedmiotowy musi być podpisany na pierwszej stronie nazwą przedmiotu (informatyka), imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczeń uczęszcza. Brak podpisu jest traktowany na równi z brakiem zeszytu i skutkuje oceną niedostateczną. Zeszyt przedmiotowy stanowi dokumentację pracy ucznia w trakcie nauki przedmiotu i jest oceniany pod koniec obu semestrów.
 

obrazekOprócz zeszytu pożądane jest, aby każdy uczeń zaopatrzył się w pamięć pendrive (przynajmniej 2GB), która posłuży mu do przechowywania materiałów. Komputery w pracowni są używane przez wiele różnych osób i trudno zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych – zdarzały się przypadki usuwania danych. Pamięć pendrive jest obecnie bardzo tania, a może być wykorzystywana również do gromadzenia danych na innych przedmiotach.


 

obrazekAlternatywą dla pamięci pendrive jest założenie konta pocztowego (np. w gmail.com) i przesyłanie w załącznikach listów utworzonych na lekcji danych.


 

W ciągu semestru uczeń ma prawo być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku pracy na lekcji. Nie uwzględnia się nieprzygotowania na zapowiedzianych sprawdzianach i testach oraz na zaliczeniach ocen niedostatecznych. Także pod koniec semestru nieprzygotowania uczniów nie będą respektowane - szczególnie odnosi się to do osobników unikających oceniania w trakcie semestru.

 

Skrócony regulamin pracowni informatycznej

 1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Sprzęt komputerowy w pracowni należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W pracowni uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela.
 4. Bez wiedzy i zgody nauczyciela uczeń nie może uruchamiać lub instalować obcych programów.
 5. W pracowni informatycznej nie wolno spożywać posiłków oraz pić płynów.
 6. W przypadku zauważenia usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

 

Plan nauczania

Semestr I

Internet i bazy danych

Temat i  treść lekcji L. godz.
Lekcja 1: Zajęcia wprowadzające
 • Przepisy BHP, przydział stanowisk
 • Rozkład materiału
 • Kryteria ocen

1

Lekcja 2,3,4: Sieci komputerowe
 • Terminologia sieciowa
 • Pojęcie sieci komputerowej
 • Budowa sieci komputerowych LAN, MAN i WAN
 • Własności sieci typu gwiazda, pierścień i magistrala
 • Protokół sieciowy – model warstwowy OSI
 • Sieć Ethernet
 • Identyfikacja komputera w sieci lokalnej – numer MAC
 • Urządzenia sieciowe i ich funkcje: repeater, koncentrator, mostek, switch, router
 • Sieci Wifi

3

Lekcja 5,6: Zabezpieczanie transmisji przed błędami
 • Rodzaje transmisji
 • Kodowanie EDC – transmisja z potwierdzeniem, bit parzystości, sumy kontrolne
 • Kodowanie ECC – kod Hamminga

2

Lekcja 7,8: Konfiguracja połączenia internetowego
 • Rodzaje połączeń z Internetem
 • Protokół internetowy
 • Odczyt i interpretacja ustawień internetowych
 • Co to jest DHCP i jak działa
 • Testowanie połączenia internetowego
 • Diagnozowanie błędów
 • Instalacja komputera w Internecie

2

Lekcja 9,10: Tworzenie interaktywnych stron WWW
 • Pojęcie skryptu i języka interpretowanego
 • Co to jest JavaScript
 • Związek JavaScript z językiem C++
 • Sposoby osadzania kodu JavaScript w dokumencie HTML
 • Obsługa zdarzeń
 • Dostęp do znaczników HTML z poziomu JavaScript

2

Lekcja 11,12,13,14: Tworzenie przykładowych stron ze skryptami JavaScript
 • Strona obliczeniowa
 • Zegar i datownik
 • Galeria zdjęć

4

Lekcja 15,16: Wprowadzenie do języka PHP
 • Co to jest PHP
 • Związek PHP z językiem C++
 • Zasady osadzania kodu na stronie WWW
 • Praca w środowisku serwera Apache z rozszerzeniem PHP
 • Komunikacja strony WWW z serwerem poprzez formularze

2

Lekcja 17,18,19,20,21,22: Język SQL (mySQL)
 • Tworzenie bazy danych
 • Tworzenie tabel
 • Wprowadzanie danych
 • Modyfikacja danych
 • Wyszukiwanie danych wg różnych kryteriów
 • Usuwanie danych

6

Internet i bazy danych

Temat i  treść lekcji L. godz.
Lekcja 23,24,25,26: Baza danych w PHP
 • Logowanie do bazy w PHP
 • Dostęp do tabel
 • Wysyłanie zapytań SQL z poziomu PHP oraz interpretacja odpowiedzi
 • Współpraca strony WWW z bazą danych poprzez formularze oraz skrypty PHP

4

Lekcja: 27,28,29,30: Projekt PHP
 • Uczniowie w grupach realizują wybrany projekt PHP na ocenę.
 • Powtórzenie i utrwalanie materiału, klasyfikacja semestralna

4

Semestr II

Multimedia

Temat i  treść lekcji L. godz.
Lekcja 31,32,33,34: Tworzenie animacji FLASH
 • Obsługa środowiska Macromedia Flash
 • Animacje poklatkowe
 • Animacje automatyczne
 • Animacje reklamowe

4

Lekcja 35,36,37,38: ActionScript
 • Co to jest ActionScript
 • Związek ActionScript z językiem C++
 • Tworzenie prostych programów w ActionScript

4

Lekcja 39,40: Animacje na stronach WWW
 • Projekt animacji FLASH
 • Eksport na stronę WWW
 • Obróbka strony WWW

2

Lekcja: 41,42: Edytor grafiki Inkscape
 • Obrazy rastrowe i wektorowe
 • Edytor Inkscape
 • Rysowanie odcinków i krzywych
 • Zmiana parametrów linii: grubość, kolor, styl
 • Rysowanie prostokątów i elips
 • Przekształcenia: przesunięcie, skalowanie, odbijanie lustrzane, obroty

2

Lekcja 43,44,45,46: Grafika wektorowa
 • Wypełnianie figur kolorem, wzorem, teksturą – modele barw
 • Zastosowanie przezroczystości
 • Zmiana kształtu figury: edycja węzłów krzywej

4

Lekcja 47,48,49,50: Grafika na stronie WWW
 • Tworzenie w Inkscape grafiki dla strony tytułowej
 • Eksport grafiki do formatu JPG lub GIF
 • Umieszczanie grafiki na stronie WWW
 • Tworzenie przycisków współpracujących z JavaScript

4

Lekcja 51,52: Edycja filmów
 • Edytor MovieMaker (lub inny)
 • Dodawanie filmów
 • Określanie przejść pomiędzy filmami
 • Dodawanie napisów

2

Lekcja 53,54: Fraktale
 • Tworzenie rysunków figur rekurencyjnych
 • Dywan Sierpińskiego
 • Płatek Kocha

2

Lekcja 55,56,57,58: Rozwiązywanie testów maturalnych
 • Rozwiązywanie typowych zadań maturalnych w środowisku C++, arkusz, baza danych
4
Lekcja 59,60: Podsumowanie
 • Powtórzenie i utrwalenie materiału
 • Klasyfikacja końcoworoczna
2

 

Kryteria ocen

Wymagane umiejętności na poszczególne oceny szkolne
Sieci komputerowe i bazy danych
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Zna pojęcie sieci komputerowej, potrafi wymienić jej rodzaje. Zna pojęcie logowania. Potrafi wymienić kilka cech pracy w sieci, odróżniających ją od pracy na autonomicznym komputerze. Zna kilka sposobów połączenia z Internetem.

Wymienia korzyści płynące z korzystania z sieci. Zna podstawowe klasy i topologie sieciowe. Potrafi wymienić urządzenia i elementy sieciowe oraz omówić ich ogólne przeznaczenie. Zna cechy systemu działającego w szkolnej pracowni. Orientuje się – w zakresie podstawowym – w działaniu Internetu.

Zna znaczenie protokołu w sieciach lokalnych oraz TCP/IP. Wie, na czym polega wymiana informacji w sieci. Zna zasady pracy w sieci. Potrafi omówić zagrożenia płynące z sieci. Charakteryzuje różne połączenia z Internetem; potrafi omówić przesyłanie pakietów danych w Internecie.

Zna schemat działania sieci komputerowych. Potrafi wymienić zalety i wady różnych topologii sieci. Charakteryzuje topologie gwiazdy, magistrali i pierścienia. Umie z pomocą nauczyciela zrealizować małą sieć komputerową – skonfigurować jej składniki, udostępnić pliki, dyski, drukarki, dodać użytkowników.

Omawia szczegółowo model warstwowy sieci. Omawia różne systemy sieciowe. Dokonuje ich analizy porównawczej. Potrafi samodzielnie zbudować małą sieć domową.

Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Potrafi omówić historię komputerów. Umie wskazać ogólny kierunek zmian w technologiach komputerowych. Zna podstawowe zasady netykiety.

Potrafi określić nowoczesne trendy w zastosowaniu urządzeń komputerowych. Jest w stanie omówić prawne i społeczne aspekty zastosowania informatyki.

Potrafi wskazać nowości w zakresie usług internetowych oraz odszukać informacje na temat najnowszych pomysłów na komputery.

Przygotowuje analizę porównawczą, pokazującą na przestrzeni wielu lat rozwój informatyki, w tym sieci komputerowych, oraz multimediów.

Wskazuje tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowania, dostrzegając przeobrażenia w tej dziedzinie w kraju i na świecie.

Relacyjne bazy danych
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Podaje obszary zastosowań baz danych – na przykładach z najbliższego otoczenia – szkoły, instytucji naukowych, społecznych i gospodarczych. Podaje przykłady programów do tworzenia baz danych. Potrafi wykonać podstawowe operacje na bazie danych przygotowanej w jednej tabeli (wprowadzanie, redagowanie, sortowanie, wyszukiwanie, prezentacja). Potrafi uporządkować bazę rosnąco lub malejąco według jednego lub kilku pól.

Rozumie metody przetwarzania danych na przykładzie gotowej bazy danych. Określa podstawowe pojęcia (rekord, pole, typ pola). Samodzielnie tworzy w jednej tabeli bazę danych, składającą się z kilku pól różnych typów. Projektuje przykładowy formularz i raport. Potrafi wykonywać operacje przetwarzania danych w bazie składającej się z kilku rekordów. Zna zasady przygotowania korespondencji seryjnej.

Projektuje relacyjną bazę danych składającą się z dwóch tabel połączonych relacją (na zadany temat). Projektuje formularz i raport według wskazówek nauczyciela. Zna zasady definiowania kluczy podstawowych. Drukuje wybrane rekordy, formularze i raporty. Łączy informacje z bazy danych z dokumentami innych programów, np. edytora tekstu czy arkusza kalkulacyjnego.

Potrafi wytłumaczyć pojęcie relacji. Projektuje relacyjną bazę danych składającą się z trzech lub większej liczby tabel. Samodzielnie ustala zawartość bazy (rodzaj informacji). Zna kilka rodzajów formularzy i raportów, w tym raporty w postaci wykresów. Umie zaprojektować samodzielnie wygląd formularza i raportu. Zna pojęcie indeksu. Odróżnia sortowanie od indeksowania. Potrafi w tworzonej bazie ustalić klucze indeksu.

Zna dokładnie wybrany program do projektowania baz danych. Potrafi samodzielnie zaprojektować bazę danych, korzystając z wybranego narzędzia (programu). Projekt bazy opiera na rzeczywistych informacjach, aby można było wykorzystać ją w praktyce, np. w szkole czy w domu. Sprawnie korzysta z dodatkowej, fachowej literatury.

Programowanie z wykorzystaniem SQL
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Wyszukuje informacje w bazie, korzystając wyłącznie z gotowych kwerend i narzędzi wbudowanych do programu.

Tworzy samodzielnie kwerendy (proste i złożone), korzystając z wbudowanych do programu narzędzi.

Zna podstawowe konstrukcje języka zapytań. Wie, co to jest język SQL. Potrafi przeanalizować przykład zapytania utworzonego w języku SQL. Z pomocą nauczyciela potrafi zapisać prostą kwerendę, korzystając z języka zapytań. Potrafi połączyć się z bazą danych z poziomu języka PHP.

Zna zasady wyszukiwania informacji w bazie z wykorzystaniem języka zapytań. Potrafi zapisać złożone kwerendy, korzystając z wybranej instrukcji, np. SELECT; stosuje jej główne klauzule. Z poziomu języka PHP potrafi pobierać dane z bazy i odpowiednio je prezentować na stronie WWW.

Opierając się na profesjonalnej literaturze, potrafi samodzielnie zapisywać złożone kwerendy z wykorzystaniem języka zapytań. Potrafi efektywnie wykorzystywać bazę danych z poziomu języka PHP – potrafi uaktualniać zapisane w bazie dane.

Tworzenie grafiki komputerowej
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Potrafi retuszować obrazy rastrowe, potrafi rysować proste figury wektorowe, potrafi dokonywać transformacji figur: skalowania, obrotów, ścinania, rozciągania, odbicia lustrzane, potrafi stosować różne wypełnienia figur wektorowych.

Potrafi tworzyć prostą grafikę wektorową, potrafi przemieszczać figury pomiędzy warstwami, potrafi edytować kształt figury, potrafi eksportować grafikę wektorową do pliku GIF lub JPG.

Rozumie różnicę pomiędzy plikami GIF i JPG, wie, na czym polega kompresja stratna w plikach JPG, potrafi tworzyć średnio złożoną grafikę z wykorzystaniem różnych narzędzi edytora.

Potrafi tworzyć skomplikowaną grafikę komputerową w edytorze graficznym, zna i stosuje różne funkcje zaawansowane programu, umie korzystać z przezroczystości oraz opcji powtarzania operacji.

Tworzy dowolną grafikę wektorową, wykorzystuje zaawansowane opcje edytora, w tym modele barw, filtry i transformacje graficzne.

Tworzenie animacji FLASH z wykorzystaniem ActionScript
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia graficzne i tworzyć prostą animację poklatkową i pośrednią typu motion tween.

Potrafi posługiwać się transformacjami kształtu i wypełnienia, dodawać obrazy GIF i JPG, tworzyć animację na wielu warstwach.

Potrafi stosować w tworzonej grafice proste polecenia ActionScript, które wpływają na sposób odtwarzania filmu, umie wykorzystywać symbole biblioteczne.

Tworzy zaawansowane animacje w środowisku FLASH, stosuje skrypty ActionScript zawierające zmienne, potrafi wyeksportować animację do postaci pliku swf i użyć go na własnej stronie WWW.

Posługuje się obiektami w ActionScript, tworzy interaktywne animacje wykorzystujące zdarzenia generowane przez użytkownika.

Programowanie w JavaScript
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Zna sposoby osadzania skryptów JavaScript w kodzie HTML strony WWW, potrafi tworzyć proste programy w JavaScript

Potrafi umieszczać programy w języku JavaScript w osobnych plikach i łączyć je z wieloma stronami WWW, umie umieszczać proste polecenia JavaScript w znacznikach HTML.

Potrafi stworzyć prostą aplikację obliczeniową w języku JavaScript, umie pobierać dane z formularzy i umieszczać wyniki obliczeń na stronach WWW.

Tworzy interaktywne strony WWW, które w pełni wykorzystują język JavaScript.

Tworzy zaawansowane aplikacje JavaScript, które wykorzystują obiekty i zdarzenia. Zna model obiektowy dokumentu HTML, umie posługiwać się własnościami obiektów HTML.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe