Informatyka dla klas I

01 - Wprowadzenie do zajęć

Nauczyciel prowadzący: mgr Jerzy Wałaszek

Nazwa przedmiotu: Informatyka

Przedmiot jest nauczany w grupach 18 osobowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.

 

obrazek Podręcznik:

Informatyka nie tylko dla uczniów
Zakres podstawowy

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk

Wydawnictwo Szkolne PWN

Numer dopuszczenia: 414/2012

 

Skrócone kryteria ocen:

ndst - za darmo, nic nie trzeba umieć ani tym bardziej robić
dop - uczeń musi znać materiał przerobiony na lekcjach
dst - uczeń zna i rozumie materiał przerobiony na lekcjach
db - uczeń dodatkowo potrafi wykorzystać swoją wiedzę w typowych sytuacjach
bdb - uczeń wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do rozwiązywania nowych problemów
cel - uczeń posiada ocenę bdb oraz udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie TI - olimpiada techniczna lub informatyczna, publikacje na temat TI, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne bazujące na TI - np. prezentacje multimedialne. Jeśli uczeń chce uzyskać ocenę celującą, to musi zgłosić się do nauczyciela przedmiotu NA POCZĄTKU II SEMESTRU celem otrzymania odpowiednich wytycznych.

 

obrazekKażdy uczeń ma obowiązek założyć zeszyt przedmiotowy zawierający co najmniej 60 kartek kratkowanych. Zeszyt jest obowiązkowy, a jego brak należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, gdyż w przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną z przygotowania się do lekcji. Zeszyt przedmiotowy musi być podpisany na pierwszej stronie nazwą przedmiotu (informatyka), imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczeń uczęszcza. Brak podpisu jest traktowany na równi z brakiem zeszytu i skutkuje oceną niedostateczną. Zeszyt przedmiotowy stanowi dokumentację pracy ucznia w trakcie nauki przedmiotu i jest oceniany pod koniec obu semestrów.

obrazekOprócz zeszytu pożądane jest, aby każdy uczeń zaopatrzył się w pamięć pendrive (przynajmniej 1GB), która posłuży mu do przechowywania materiałów. Komputery w pracowni są używane przez wiele różnych osób i trudno zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych – zdarzały się przypadki usuwania danych. Pamięć pendrive jest obecnie bardzo tania, a może być wykorzystywana również do gromadzenia danych na innych przedmiotach.


obrazekAlternatywą dla pamięci pendrive jest założenie konta pocztowego (np. w gmail.com) i przesyłanie w załącznikach listów utworzonych na lekcji danych.

 

 

W ciągu nauki uczeń otrzymuje oceny:

 • za pracę na lekcji
 • za wykonane projekty
 • za sprawdziany i testy
 • w szczególnych sytuacjach za odpowiedzi ustne
 • za zeszyt przedmiotowy

W ciągu semestru uczeń ma prawo być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku pracy na lekcji. Nie uwzględnia się nieprzygotowania na zapowiedzianych sprawdzianach i testach oraz na zaliczeniach ocen niedostatecznych. Także pod koniec semestru nieprzygotowania uczniów nie będą respektowane - szczególnie odnosi się to do osobników unikających oceniania w trakcie semestru.

 

02 - Skrócony regulamin pracowni informatycznej

 1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Sprzęt komputerowy w pracowni należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W pracowni uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela.
 4. Bez wiedzy i zgody nauczyciela uczeń nie może uruchamiać lub instalować obcych programów.
 5. W pracowni informatycznej nie wolno spożywać posiłków oraz pić płynów.
 6. W przypadku zauważenia usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

03. Podstawa programowa

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
  • Opisuje podstawowe elementy komputera, ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów.

  • Opisuje urządzenia zewnętrzne komputera i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów.

  • Projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb.

  • Korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją.

  • Korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:
  • Znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin.

  • Tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami.

  • Dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Uczeń:
  • Prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi.

  • Formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych.

  • Projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania.

  • Realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania.

  • Testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją.

  • Przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania.

 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. Uczeń:
  • Wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych.

  • Korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość.

 5. Wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych; animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:
  • Edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów.

  • Przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów.

  • Opracowuje obrazy i tworzy albumy zdjęć.

  • Opracowuje filmy pochodzące z różnych źródeł.

  • Opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, tworzy spis treści.

  • Stosuje style i szablony w dokumentach.

  • Gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu.

  • Stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza.

  • Dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych.

  • Tworzy bazę danych, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie.

  • Posługuje się formularzami w bazach danych.

  • Wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych.

  • Tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu.

  • Przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową.

  • Prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją.

  • Projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami i szablonami.

  • Projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się elementami programowania.

 6. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.
  • Opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • Omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze.

  • Omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w sieciach komputerowych.

  • Zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.

04. Plan nauczania

Informatyka w szkole

Lekcja nr 1: Regulamin i przepisy BHP, organizacja nauczania informatyki, środki i narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 • Zasady postępowania w przypadku zagrożenia.
 • Znajomość regulaminu pracowni oraz przepisów BHP.
 • Wymagania oraz zasady oceniania uczniów.
 • Serwis Edukacyjny Nauczycieli I LO w Tarnowie.
 • Poprawne nazewnictwo i opis funkcji podstawowych elementów komputera.

Lekcja nr 2: Narzędzia w technologii informacyjnej, wprowadzenie do Internetu.

 • Umiejętność określania wybranych urządzeń oraz znajomość ich podstawowych funkcji i parametrów.
 • Rozumienie potrzeby klasyfikacji oprogramowania.
 • Znajomość podstawowych regulacji prawnych, związanych z rozwojem informatyki (prawo autorskie, ochrona danych osobowych).
Środowisko usług w sieciach komputerowych

Lekcja nr 3: Wyszukiwanie informacji i ocena ich wiarygodności.

 • Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci w różnych miejscach.
 • Umiejętność określania właściciela serwisu, oceny odpowiedzialności prawnej, korzystania z serwisów administracji publicznej.
 • Umiejętność skutecznego i refleksyjnego korzystania z wyszukiwarek.

Lekcja nr 4: Bezpieczne korzystanie z usług w sieciach komputerowych.

 • Odpowiedzialne komunikowanie się w sieci.
 • Komunikacja zgodna z zasadami Netykiety.
Grafika i multimedia

Lekcja nr 5: Przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej.

 • Ocenianie jakości aparatów cyfrowych, kompozycja i ekspozycja obrazu.
 • Znajomość parametrów grafiki map bitowych, formatów plików graficznych.
 • Umiejętność tworzenia galerii obrazów, zmiany parametrów: rozmiaru, rozdzielczości, przekształceń izometrycznych.

Lekcja nr 6: Multimedia w praktyce.

 • Korzystanie z programów prezentujących galerię zdjęć.
 • Umiejętność montażu materiałów multimedialnych.
Profesjonalne używanie edytora tekstu

Lekcja nr 7: Profesjonalna edycja dokumentów z różnorodnymi elementami.

 • Znajomość zasad użytkowania aplikacji do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność edytowanie tekstu (m.in. poprawne stosowanie miękkiego, twardego i kolumnowego Entera).

Lekcja nr 8: Zaawansowane zasady edycji grafiki w pakiecie biurowym.

 • Tworzenie i edytowanie mobilnych schematów blokowych oraz optymalne użytkowanie kanwy rysunku oraz siatki.

Lekcja nr 9: Profesjonalna edycja i użytkowanie tabel.

 • Umiejętność formatowania kolumny Lp. (z pozycją numeru do prawej) oraz dla kolumn z danymi liczbowymi.
 • Stosowanie tabulatorów dziesiętnych.

Lekcja nr 10: Szablony i użyteczne style w dokumentach edytora tekstu.

 • Umiejętność praktycznego dostosowywania odpowiednich szablonów do specyficznych wymagań.

Lekcja 11: Opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze.

 • Umiejętność dostosowywania obszernych dokumentów do efektywnego korzystania poprzez m.in. przypisy, organizację nagłówków, wyróżnienia wielopoziomowe.

Lekcja 12: Tworzenie i edycja autospisów w obszernych dokumentach.

 • Umiejętność tworzenia automatycznych spisów treści oraz numerowania rozdziałów i podrozdziałów w różnych formatach (na wyższą ocenę).
 • Umiejętność tworzenia automatycznej numeracji rysunków i tabel z dodatkowymi parametrami.
Rozwiązywanie problemów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Lekcja 13: Gromadzenie i formatowanie w arkuszu danych pochodzących z różnych źródeł.

 • Umiejętność gromadzenia i poprawnej organizacji danych.
 • Rozumienie działania narzędzia Malarz formatów i umiejętność tworzenia własnych formatów danych (np. daty).

Lekcja 14: Wykorzystanie funkcji w rozwiązywaniu problemów.

 • Umiejętność tworzenia poprawnych formuł do różnego rodzaju obliczeń.
 • Znajomość różnych kategorii funkcji standardowych i umiejętność wyboru odpowiednich funkcji w formułach.
 • Umiejętność wykorzystania odpowiedniego rodzaju adresacji w rozwiązywanych problemach szkolnych i z życia codziennego.

Lekcja 15: Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

 • Znajomość reguł poprawnego wprowadzania danych i stosowanie ich w rozwiązywanych problemach.

Lekcja 16: Formatowanie warunkowe i jego zastosowania praktyczne.

 • Umiejętność wyróżniania danych spełniających określone kryterium.
 • Rozumienie istoty wyróżniania danych i umiejętność stosowania więcej niż jednej reguły formatowania.

Lekcja 17: Interpretacja danych w arkuszu z wykorzystaniem wykresów.

 • Tworzenie optymalnych wykresów dla zadanych danych.

Lekcja 18: Podstawowe operacje bazodanowe w arkuszu.

 • Tworzenie bazy danych w arkuszu.
 • Rozumienie sposobów filtrowania danych w bazie i umiejętność zastosowania odpowiednich filtrów do wyszukiwania zadanych informacji.
 • Umiejętność wykorzystania formularza do wprowadzania, modyfikacji i wyszukania danych.
Relacyjne bazy danych

Lekcja 19: Tworzenie relacyjnych baz danych.

 • Rozumienie znaczenia identyfikatorów w komputerowych bazach danych.
 • Znajomość funkcjonalności tabel, kwerend, formularzy i raportów.

Lekcja 20: Podstawowe użytkowanie relacyjnych baz danych.

 • Umiejętność zadawania pytań w relacyjnych bazach danych.
 • Poprawność projektowania i korzystania z formularzy.
Prezentacje multimedialne

Lekcja 21: Zasady tworzenia prezentacji, organizacji slajdów oraz struktura prezentacji.

 • Znajomość zasad projektowania prezentacji, tworzenie optymalnej struktury rozbudowanej prezentacji.
 • Umiejętność wykorzystania hiperłączy w definiowaniu przejść ze slajdu menu złożonej prezentacji do odpowiedniej grupy slajdów oraz definiowania hiperłącza do dowolnego slajdu, pliku lub (elementu) strony WWW.

Lekcja 22: Zapisywanie prezentacji do wykorzystywania na różnych stanowiskach komputerowych.

 • Umiejętność zapisania prezentacji jako prezentacji przenośnej, tak aby można ją było wykorzystać na dowolnym komputerze.

Lekcja 23: Zasady tworzenia prezentacji. Profesjonalne prowadzenie wystąpień wspomaganych prezentacją.

 • Znajomość i stosowanie zasad sztuki prezentacji.
 • Wiedza, na czym polegają profesjonalne wystąpienia i umiejętność prowadzenia takich wystąpień wspomaganych prezentacjami multimedialnymi.
Strony internetowe

Lekcja 24: Podstawy tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem szablonów i elementów programowania.

 • Rozumienie języka formatowania dokumentów za pomocą znaczników.
 • Umiejętność korzystania ze stylów i szablonów w serwisach WWW.

Lekcja 25: Tworzenie stron internetowych.

 • Rozumienie potrzeby programowania w serwisach internetowych.
 • Umiejętność tworzenia bardzo prostych programów po stronie klienta (przeglądarki).
Współdziałanie aplikacji

Lekcja 26: Współdziałanie aplikacji - narzędzie korespondencji seryjnej, osadzanie i łączenie plików.

 • Rozumienie istoty korespondencji seryjnej i znajomość podstawowych pojęć z nią związanych.
 • Wykorzystanie korespondencji seryjnej do tworzenia np. identyfikatorów, etykiet adresowych, kopert.
 • Wykorzystanie możliwości korespondencji seryjnej w formułowaniu poprawnych zwrotów grzecznościowych np. ze względu na płeć odbiorcy.

Lekcja 27: Doskonalenie wiedzy z zastosowaniem narzędzi informatyki - rozwiązywanie problemów.

 • Umiejętność dokonania dokładnej analizy problemu, wybrania najbardziej optymalnego rozwiązania wykorzystującego oprogramowanie aplikacyjne i umiejętność rozwiązania problemu.
 • Podejmowanie ambitnych zadań do rozwiązania zawartych w tym podrozdziale.
 • Możliwość poprawy oceny końcowej (dopuszczalne rozwiązanie w domu i "obrona" na następnej lekcji).
Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i zasobów sieci Internet

Lekcja 28: Rozwiązywanie problemów informatycznych – podejście algorytmiczne cz.1.

 • Znajomość i rozumienie sposobu algorytmicznego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność zdefiniowania kolejnych etapów rozwiązywania problemu.

Lekcja 29: Rozwiązywanie problemów informatycznych – podejście algorytmiczne cz.2.

 • Wykorzystanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów zarówno szkolnych, jak i z życia codziennego.

Lekcja 30: Programy edukacyjne, zasoby sieciowe, nowoczesne metody nauczania w rozwijaniu zainteresowań i pracy twórczej.

 • Rozumienie istoty wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych w zdobywaniu wiedzy i kompetencji.
 • Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych z różnych przedmiotów, korzystanie z portali edukacyjnych, encyklopedii i słowników internetowych.
 • Umiejętne stosowanie nowoczesnych metod uczenia się (WebQuest) na różnych przedmiotach, pracy twórczej i rozwijaniu swoich zainteresowań.
 • Rozumienie pojęcia e-learningu i istoty wykorzystania go w kształceniu się przez całe życie.
 • Wykorzystanie elementów e-learnigu w nabywaniu wiedzy i umiejętności.

 

05. Szczegółowe kryteria oceniania

Źródła informacji i metody komunikacji

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Podaje kilka przykładów źródeł informacji. Uruchamia program edukacyjny i szuka informacji na zadany te- mat, np. w encyklopedii multimedialnej. Określa pojęcia: techno- logia informacyjna, społeczeństwo informacyjne. Rozumie pojęcie: pro- gram multimedialny. Rozumie związki i zależności między informatyką a technologią informacyjną. Zna zagadnienia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji. Poprawnie selekcjonuje wyszukane informacje. Potrafi korzystać ze źródeł informacji w sposób wybiórczy. Dokonuje dokładnej klasyfikacji źródeł informacji. Rozumie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji. Sprawnie korzysta z możliwości różnych metod wyszukiwania informacji.
Wymienia kilka zastosowań Internetu. Wie, co to jest adres e-mail i strona WWW. Wchodzi na stronę o po- danym adresie. Wyszukuje informacje w Internecie wg prostego hasła. Porusza się po stronie WWW. Redaguje i wysyła prosty list elektroniczny. Omawia znaczenie Internetu dla rozwoju własnego i rozwoju kraju. Szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło. Potrafi wymienić pod- stawowe zastosowania i możliwości Internetu. Redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne. Dołącza załączniki do listu. Stosuje podstawowe zasady netykiety. Zna inne sposoby komunikowania się przez Sieć. Potrafi skorzystać z jednej z nich, np. czat. Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje. Potrafi szybko dotrzeć do strony ostatnio przeglądanej. Określa właściwości konta pocztowego. Dba o formę listu i jego pojemność. Ozdabia listy, załączając rysunek, dodając tło. Przedstawia rozwój Internetu. Wymienia usługi internetowe. Potrafi znaleźć interesującą go grupę dyskusyjną i przejrzeć dyskusję na dany temat. Potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji. Prawidłowo porządkuje ważne strony w strukturze folderów. Uzasadnia na przykładach zalety Internetu i zagrożenia, jakie przynosi. Rozróżnia formy komunikowania się przez Sieć. Rozumie różnice między bezpośrednią komunikacją typu czat a grupą dyskusyjną. Zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji. Potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju. Potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji. Zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
Wymienia przykłady usług i form działania opartych na technologii informacyjnej, np. e-banki, e-sklepy, e-nauka. Potrafi omówić zalety i wady korzystania z różnych usług opartych na technologii informacyjnej. Potrafi omówić sposoby komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, m.in. SMS-y. Rozumie znaczenie nowych form działania, tzw. e-form. Potrafi zrobić zakupy w e-sklepie. Wie, jak komunikować się, wykorzystując Internet i telefon, także komórkowy. Wie, na czym polega wideokonferencja. Wyjaśnia działanie e-banku. Potrafi założyć własne konto. Zna znaczenie podpisu elektronicznego. Potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu. Rozumie zasady szyfrowania wiadomości. Potrafi przeprowadzić wideokonferencje (jeśli szkoła ma odpowiedni sprzęt).
Wie, jakie są podstawowe zasady korzystania z oprogramowania komputerowego. Zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów. Wie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje. Zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z Internetu i programów komputerowych. Zna i potrafi interpretować ważniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych.

 

Środki i narzędzia TI

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Wymienia części składowe zestawu komputerowego. Podaje przykłady urządzeń zewnętrznych. Wymienia podstawowy zestaw oprogramowania, który może być zainstalowany na komputerze. Określa pojęcia: środki i narzędzia technologii informacyjnej. Omawia ogólne przeznaczenie urządzeń TI. Podaje przykłady urządzeń. Zna rodzaje programów komputerowych i potrafi określić ich przeznaczenie. Potrafi określić funkcje i podstawowe parametry urządzeń TI. Omawia rodzaje pamięci masowych. Zauważa podobieństwa w działaniu programów. Rozumie rolę systemu operacyjnego. Wymienia popularne systemy. Wymienia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej. Charakteryzuje ich parametry. Wie, w jakim celu tworzy się partycje na dysku twardym. Potrafi omówić działanie aparatu i kamery cyfrowej. Potrafi scharakteryzować różne systemy operacyjne. Potrafi dobrać pełną konfiguracje sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania. Potrafi posłużyć się aparatem i kamerą cyfrową – przenieść zdjęcia, filmy do pamięci komputera. Dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych.
Posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie. Zakłada własne foldery. Przemieszcza się po strukturze folderów. Drukuje własne prace. Posługuje się skanerem. Wie, co to znaczy zainstalować i odinstalować program. Potrafi określić, ile wolnego miejsca jest na dysku. Potrafi zainstalować program komputerowy. Zna narzędzia potrzebne do utrzymania porządku na komputerze. Potrafi przeprowadzić standardowy test komputera. Instaluje sterowniki urządzeń. Dba o prawidłowe funkcjonowanie komputera, przeprowadzając wszystkie niezbędne testy. Radzi sobie z niektórymi problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu. Potrafi przyspieszyć działanie komputera, rozszerzyć pamięć RAM. Potrafi korzystać z zaawansowanych programów, np. Edytor Rejestru.
Wie, co to jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć. Wie, co jest potrzebne, aby mieć dostęp do Internetu. Wymienia sposoby podłączenia się do Internetu. Wymienia podstawowe klasy sieci. Rozumie pojęcie logowania się do sieci. Samodzielnie zakłada konto e-mail. Wie, jak podłączyć się do Internetu. Charakteryzuje ogólnie strukturę Internetu. Wymienia sposoby podłączenia się do Internetu. Omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć. Samodzielnie konfiguruje połączenie internetowe. Wie, co to jest protokół sieciowy TPC/IP. Potrafi udostępniać zasoby komputera. Rozumie system domen. Charakteryzuje szczegółowo sposoby dostępu do Internetu. Opisuje szczegółowo drogę pakietu danych w Internecie. Potrafi mapować zasoby komputera. Wie, co to jest maska podsieci.
Potrafi uporządkować swoje pliki, przenosząc czy kopiując do odpowiednich folderów. Kopiuje pliki na dyskietkę. Sprawdza, czy na dysku twardym lub na dyskietce nie ma wirusów. Omawia przyczyny utraty danych. Rozumie znaczenie ochrony danych. Potrafi spakować i rozpakować pliki. Tworzy profil użytkownika. Wyjaśnia, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy oraz jakie zagrożenia wynikają z faktu podłączenia komputera do Internetu. Przedstawia ogólnie etapy rozwoju urządzeń i środków TI Archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych. Instaluje odpowiednie oprogramowanie do ochrony zasobów komputera. Ocenia rozwój urządzeń i środków TI. Formułuje własne wnioski i opinie. Potrafi użyć program Kopia zapasowa. Potrafi reinstalować system operacyjny. Zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju urządzeń TI. Potrafi dokonać analizy porównawczej tego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat.

 

Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych, w tym grafiki

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki. Wykonuje podstawowe operacje blokowe na tekście – kopiowanie, wycinanie, wklejanie. Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórce. Zapisuje dokument w pliku w folderze domyślnym. Planuje układ dokumentu. Dostosowuje formę tekstu do jego przeznaczenia. Właściwie dzieli tekst na akapity. Zna podstawowe zasady redagowania tekstu. Poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków, słownik, synonimy. Stosuje tabulację i wcięcia. Wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów. Potrafi podzielić tekst na kolumny. Stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie. Zmienia parametry strony – ustawienia marginesów, orientację strony, rozmiar papieru. Znajduje błędy redakcyjne w tekście. Stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście. Stosuje konspekty numerowane. Wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie. Zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron). Redaguje wzory matematyczne zawierające znak Ö, kreskę ułamkową. Zapisuje plik w dowolnym formacie. Potrafi stosować różne style tekstu. Pracuje z długim dokumentem, tworzy spis treści. Stosuje przypisy. Tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań. Umieszcza własne przyciski w pasku narzędzi. Tworzy skróty. Wie, w jakim celu stosuje się twardy podział wiersza i strony. Samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu. Potrafi zmienić układ klawiatury w celu napisania wypracowania w innym języku. Tworzy własne style tekstu. Korzysta z podziału tekstu na sekcje. Potrafi utworzyć własne makro. Potrafi umieścić tytuły rozdziałów ze spisu treści w nagłówku. Przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem wszystkich zasad redagowania i formatowania tekstów.
Włącza rysunek do tekstu, stosując wybraną przez siebie metodę. Potrafi wykonać podstawowe operacje na wstawionym rysunku. Ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii edytorów tekstu. Wykorzystuje autokształty dostępne w edytorze. Formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu. Zmienia jego rozmiary. Oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu. Grupuje wstawione obiekty. Wstawia dowolne obiekty do tekstu. Rozumie mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie). Wykorzystuje podstawowe możliwości edytora grafiki do obróbki rysunku. Zapisuje plik graficzny w wybranym formacie Przygotowuje tekst zawierający informacje z różnych źródeł, np. Internetu. Umieszcza w tekście dowolne obiekty i odpowiednio je formatuje. Rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem”. Sprawnie korzysta ze skanera. Rozumie, co to jest rozdzielczość. Rozróżnia rodzaje grafiki: wektorowa, rastrowa. Potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego. Potrafi zeskanować tekst i przetworzyć go do postaci znakowej. Potrafi samodzielnie odszukać możliwości edytora grafiki i wykorzystać je do obróbki rysunku. Dba o rozmiar pliku, gdy wstawia różne obiekty. Wie, w jakim formacie powinien być zapisany.

 

Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Zna zasadę adresowania względnego. Potrafi zaznaczyć zadany blok komórek. Ustawia liczbowy format danych. Samodzielnie pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł. Korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu. Zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym. Rozróżnia zasady adresowania. Potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów). Korzysta z opcji wstawiania funkcji. Tworzy wykres składający się z wielu serii danych, dodając do niego odpowiednie opisy. Potrafi zastosować numerowanie stron w dokumencie. Potrafi wstawić nagłówek. Ustawia inne formaty danych poza liczbowym. Zna najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu dokumentów zawierających makra. Przygotowuje dokument arkusza kalkulacyjnego do wydruku (dostosowuje orientację strony, ustawia marginesy, ustala podział stron oraz dopasowuje dokument do strony). Zna zastosowania najważniejszych funkcji wbudowanych w arkusz. Zna zastosowania różnych typów wykresów. Potrafi narysować wykres wybranej funkcji matematycznej. Umie rozwiązywać równania z jedną niewiadomą za pomocą arkusza. Potrafi wstawić nagłówek niestandardowy. Potrafi ustawić drukowanie nagłówków kolumn dla tabeli kilkustronicowej. Stosuje blokowanie okienek przy pracy z dużą tabelą. Sortuje listę alfabetycznie według pojedynczego kryterium. Automatycznie numeruje listę. Potrafi wstawić długi tekst do komórki. Stosuje autoformatowanie. Wie, jak używać arkusza przy rozwiązywaniu zadań szkolnych (przede wszystkim z matematyki i fizyki). Potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych. Stosuje elementy formularzy w celu ułatwienia obsługi przygotowywanych arkuszy. Potrafi stosować filtry, selekcjonować dane na podstawie zaawansowanych kryteriów. Potrafi rejestrować makra, stosować je w celu uproszczenia często powtarzanych czynności. Umie pisać własne makra (edytując kod źródłowy). Potrafi wykorzystywać zaawansowane elementy formularzy, np. listy, przyciski opcji, pokrętła. Potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować właściwy algorytm obliczeń Zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu.
Potrafi wymienić możliwości aparatu i kamery cyfrowej. Wie, że z komputera można wysłać faks. Wczytuje do komputera zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym według wskazówek nauczyciela. Potrafi wysłać zdjęcie w formie załącznika do listu e-mail. Zna ograniczenia pojemnościowe plików wysyłanych jako załączniki do listów e-mail. Pod kierunkiem nauczyciela wysyła faks z komputera. Poprawnie redaguje i wysyła list e-mail z kilkoma załącznikami. Przestrzega zasad dotyczących objętości przesyłanych załączników, Posługuje się programem do zgrywania muzyki na dysk twardy. Potrafi wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym. Posługuje się programem do odtwarzania muzyki z komputera. Samodzielnie wysyła faks z komputera. Potrafi zainstalować z płyty instalacyjnej program do faksowania oraz sterownik drukarki. Dokonuje obróbki zdjęć. Wie, jak korzystać z radia i telewizji za pomocą komputera. Potrafi samodzielnie opracować pod względem dźwiękowym i graficznym film nakręcony za pomocą kamery cyfrowej. Potrafi wykonać album elektroniczny zawierający odpowiednio opracowane zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym.

 

Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej

dop.

dst.

db.

bdb.

cel.

Rozumie działanie przeglądarki WWW. Wie, w jaki sposób są zbudowane strony WWW. Zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron. Wie, na czym polega tworzenie strony. Potrafi przygotować prostą stronę, używając dowolnego edytora graficznego. Umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki. Wie, jak wstawiać linie rozdzielające. Umie wstawiać hiperłącza, korzystać z kotwic. Rozumie strukturę plików HTML. Potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, używając edytora tekstowego. Zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML. Potrafi wstawiać obrazki do utworzonych stron, dostosowywać ich parametry (np. oblewanie tekstem). Umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane. Zna nazewnictwo kolorów. Umie wstawiać tabele do tworzonych stron i je formatować. Publikuje utworzone strony w Internecie, korzystając z protokołu FTP. Wie, jak dostosowywać nagłówki META strony, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie. Wie, jak umieścić na utworzonej stronie Zna zagadnienia dotyczące promowania stron WWW. Potrafi stworzyć własny, rozbudowany serwis WWW i przygotować go w taki sposób, żeby wyglądał estetycznie i zachęcał do odwiedzin. Zna większość znaczników HTML. Potrafi wstawiać do utworzonych stron proste skrypty napisane w języku JavaScript.
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji. Tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych. Stosuje tło we wszystkich slajdach. Wstawia do slajdu tekst, kliparty, grafikę. Zapisuje prezentację we wskazanym folderze docelowym. Potrafi uruchomić pokaz slajdów. Zmienia kolejność slajdów. Usuwa niepotrzebne slajdy. Potrafi wstawić nowy slajd. Ustawia przejścia poszczególnych slajdów. Wie, do czego służą poszczególne widoki slajdów. Potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu. Wstawia do slajdu wykresy, tabele, równania matematyczne, efekty dźwiękowe. Pracuje z widokami slajdów. Wstawia dźwięki z plików spoza listy standardowej. Stosuje podkład muzyczny do prezentacji. Stosuje hiperłącza. Potrafi zastosować schemat organizacyjny. Potrafi przygotować prezentację do publikacji w Internecie. Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów. Stosuje wszystkie elementy podane w wymaganiach na oceny niższe.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe