Technika cyfrowa, robotyka - układy pamięciowe, przerzutnik RS, D i T

Przerzutnik (ang. flip flop) jest układem cyfrowym wyposażonym w pamięć. W przypadku bramki cyfrowej stan jej wyjścia jest bezpośrednio uzależniony od stanów panujących na wejściach - opisuje to funkcja logiczna realizowana przez bramkę. W przerzutniku jest nieco inaczej - zapamiętuje on swój stan wewnętrzny. Stan ten może być zmieniony przez odpowiednie wysterowanie wejść.

Pierwszy elektroniczny przerzutnik typu flip-flop wynaleziony został w roku 1919 przez dwóch naukowców - Williama Ecclesa i F.W. Jordana. Początkowo nazywano go układem przełączającym Ecclesa-Jordana. Układ ten zbudowany był z dwóch aktywnych elementów elektronicznych - lamp elektronowych (pierwsze tranzystory powstały dopiero w 1949 roku). Angielska nazwa flip flop powstała później jako efekt naśladowania dźwięku wydawanego przez głośniki podłączone do wzmacniacza akustycznego sterowanego przez wymieniony przerzutnik.

Przerzutnik RS (od ang. RS flip flop lub SR flip flop - Set Reset - Ustaw, Zeruj) jest najprostszym rodzajem przerzutnika, który można zbudować z dwóch dwu wejściowych bramek NOR lub NAND. Przerzutnik powstaje dzięki sprzężeniu zwrotnemu (ang. feed back) wyjść z wejściami. Sprzężenie zwrotne powoduje, iż przerzutnik utrzymuje ostatni stan wyjść Qn-1 po przejściu stanów logicznych na wejściach w stan neutralny. Poniżej przedstawiamy symulację przerzutnika RS z bramek NAND i NOR. Kreseczka ponad opisem wejścia lub wyjścia oznacza tutaj negację.

 

Przerzutnik SR z bramek NAND   Przerzutnik RS z bramek NOR
S R Q Q
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 Qn-1 Qn-1
0 0 1 1
     
R S Q Q
0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 0

 

W przerzutniku SR zbudowanym z bramek NAND wejścia S i R są aktywne przy stanie 0. Stan 1 jest dla nich stanem neutralnym. Jeśli wejście S przejdzie w stan 0, to wymusi ono stan 1 na wyjściu Q. Przejście wejścia R w stan 0 wymusi stan 0 na wyjściu Q. Powrót wejść S i R do stanu neutralnego nie zmienia stanu logicznego wyjścia Q - przerzutnik zapamiętuje ustawiony stan logiczny. Jeśli oba wejścia S i R znajdą się w stanie niskim 0, będziemy mieli do czynienia ze stanem zabronionym - oba wyjścia Q i Q znajdą się w stanie wysokim 1. Powrót jednego z wejść S lub R do stanu neutralnego 1 wymusi odpowiedni stan przerzutnika. Problem jednakże pojawi się, jeśli oba wejścia S i R jednocześnie przejdą ze stanu 0 do stanu 1. W takim przypadku stan przerzutnika będzie zależał od wewnętrznych hazardów i wynik jest nieokreślony, tzn. na wyjściu Q może pojawić się zarówno stan 0 jak i stan 1 - nie da się przewidzieć, który z tych stanów ustali się w przerzutniku.

W przerzutniku RS zbudowanym z bramek NOR wejścia R i S są aktywne przy stanie logicznym 1. Stanem neutralnym jest dla nich stan 0. Jeśli wejście S przejdzie w stan 1, to wymusi ono stan 1 na wyjściu Q. Podobnie stan 1 na wejściu R wymusza stan 0 na wyjściu Q. Stanem zabronionym jest stan 1 na obu wejściach R i S przerzutnika. W takim przypadku oba wyjścia Q i Q przechodzą w stan 0. Jeśli teraz wejścia S i R przejdą jednocześnie w stan neutralny 0, to wynikowy stan wyjścia Q jest nieokreślony - może być równy 1 lub 0 w zależności od wewnętrznych hazardów w sieci logicznej przerzutnika, nie daje się przewidzieć.

Przerzutniki RS często są stosowane do odczytu stanu przełączników mechanicznych. Przełączniki te mają taką własność, iż w momencie przełączenia styki często wykonują drgania sprężyste, co powoduje powstawanie serii krótkich impulsów napięciowych, które mogą być szkodliwe dla układów cyfrowych:

 

obrazek

 

Rozwiązaniem jest zastosowanie przerzutnika SR z bramek NAND.

 

obrazek

 

Drgania styków nie przeniosą się na wyjście, ponieważ sygnał wejściowy S lub R ustawi odpowiednio stan Y i ewentualne zmiany tego sygnału nie spowodują już zmiany poziomu logicznego wyjścia Y.

 

Ćwiczenie nr 1

Zbudujemy prosty przerzutnik RS na bramkach NAND z układu SN7400. Schemat obwodu jest następujący:

 

obrazek         SN7400
obrazek

 

Działanie jest następujące:

 

Gdy nie jest naciśnięty żaden z dwóch przycisków, to na wejściach obu bramek pojawia się stan logiczny 1, ponieważ są one podłączone do +5V poprzez oporniki 1kΩ. Przy takich sygnałach sterujących przerzutnik utrzymuje (pamięta) ostatni swój stan. Jeśli teraz naciśniemy przycisk S, to wejście górnej bramki zostanie zwarte do masy, a zatem otrzyma stan logiczny 0. Spowoduje to wymuszenie stanu 1 na wyjściu tej bramki i zapali się dioda Q. Wyjście górnej bramki jest połączone z wejściem bramki dolnej. Zatem na obu wejściach dolnej bramki pojawi się stan logiczny 1. Bramka dolna ustawi na swoim wyjściu stan 0 i dioda Q zgaśnie (jeśli wcześniej była zapalona). Ponieważ układ jest symetryczny, to przy naciśnięciu przycisku R na wyjściu dolnej bramki pojawi się stan 1 i wymusi on stan 0 na wyjściu bramki górnej. A zatem przerzutnik przejdzie w stan "odwrotny". Ponieważ naciśnięcie przycisku S ustawia wyjście Q w stan 1, wejście to nosi nazwę wejścia ustawiającego i jest oznaczane literką S (ang. Set). Kreseczka u góry oznacza, że aktywnym stanem (przełączającym przerzutnik) jest stan logiczny 0. Podobnie, naciśnięcie przycisku R wymusza na wyjściu Q stan 0 i dlatego wejście to nosi nazwę wejścia zerującego (ang. Reset). Jeśli naciśniesz oba przyciski naraz, to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się stan logiczny 1 i obie diody zapalą się. Jest to stan zabroniony (nie w sensie jakiegoś zakazu, lecz w tym stanie wyjścia Q i Q nie są w stanach przeciwnych).

 

Spis elementów:

 

Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 do zasilania elementów elektronicznych
płytka stykowa + kable 1 do montażu elementów elektronicznych
SN7400 1 4 bramki NAND
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–  do podłączania wejść bramek do +5V
opornik 120Ω/0,125W 2 –(                )–  do ograniczania napięcia i prądu diod LED
czerwona dioda LED 2 do sygnalizacji stanu wysokiego na wyjściu bramki NAND
mikroprzełącznik 2 do zmiany stanu logicznego na wejściach bramek

 

obrazek    obrazek

Ćwiczenie nr 2

W tym ćwiczeniu zbudujemy tzw. przerzutnik D latch (ang. Data = Dane, latch = zatrzask).

W przerzutniku D latch stan wejścia D jest kopiowany na wyjście Q przy wysokim poziomie logicznym na wejściu C. Gdy poziom wejścia C zmieni się na niski, przerzutnik zapamiętuje ostatni stan wyjścia Q. Zmiany na wejściu informacyjnym D nie wpływają już na wyjście Q, które zostało "zatrzaśnięte" zmianą poziomu wejścia C - z tego powodu przerzutniki te noszą często nazwę zatrzask. Poniżej przedstawiamy symulację sieci logicznej przerzutnika D typu Latch.

 

obrazek         
D C Q
X 0 Qn-1
0 1 0
1 1 1

Wejście C nosi nazwę wejścia zegarowego (ang. Clock input). Umożliwia ono synchronizację działania poszczególnych elementów sieci logicznej. Np. przerzutniki typu D Latch są często stosowane jako rejestry (układy pamiętające ciąg bitów). W takim przypadku zapis danych do wszystkich rejestrów jest wykonywany za pomocą pojedynczego impulsu na wejściach C, które są ze sobą połączone:

 

obrazek

4-bitowy rejestr z przerzutników D Latch

 

Sieć logiczna przerzutnika D Latch działa następująco:

 

Gdy na wejściu C panuje stan logiczny 0. to na wyjściu górnej bramki wejściowej jest stan logiczny 1 bez względu na stan wejścia D (sprawdź to z tabelką stanów logicznych bramki NAND). Powoduje to, że na wyjściu dolnej bramki wejściowej również panuje stan 1. Wejścia przerzutnika RS są zatem w stanie wysokim 1. Przy takim wysterowaniu wejść przerzutnik RS pamięta swój poprzedni stan.

Gdy stan wejścia C zmienia się na 1, to wyjście górnej bramki przyjmuje stan zależny od wejścia D: 1, gdy D = 0, lub 0, gdy D = 1. Zwróć uwagę, że wtedy wyjście dolnej bramki wejściowej zawsze przyjmuje stan przeciwny od stanu wyjścia bramki górnej. Zatem, jeśli na górnej bramce jest stan 1, to na dolnej mamy stan 0 i na odwrót. Stany te powodują ustawienie przerzutnika RS: gdy D = 0, to przerzutnik zostaje wyzerowany, gdy D = 1, to przerzutnik zostaje ustawiony na 1.

 

W układzie ćwiczeniowym dodamy dwa inwertery, aby wygodnie sterować wejściami przerzutnika (naciśnięcie przycisku będzie powodowało, że na wejściu przerzutnika D pojawi się stan 1). Schemat układu jest następujący:

 

obrazek SN7404
obrazek
   SN7400
obrazek

 

Spis elementów:

 

Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 do zasilania elementów elektronicznych
płytka stykowa + kable 1 do montażu elementów elektronicznych
SN7400 1 4 bramki NAND
SN7404 1 6 inwerterów NOT
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–  do podłączania wejść bramek do +5V
opornik 120Ω/0,125W 4 –(                )–  do ograniczania napięcia i prądu diod LED
czerwona dioda LED 4 do sygnalizacji stanu wysokiego na wyjściach/wejściach układu
mikroprzełącznik 2 do zmiany stanu logicznego wejść D i C

 

obrazek    obrazek

W momencie naciśnięcia dolnego przycisku (C) stan górnego przycisku (D) jest przepisywany na wyjście Q przerzutnika. Jeśli górny przycisk nie jest naciśniety, to dioda na wyjściu Q będzie zgaszona, ponieważ wejście D jest w stanie niskim. Jeśli górny przycisk jest wciśnięty, to na wejściu D pojawia się stan wysoki i przenosi się on na wyjście Q. Gdy dolny przycisk zostanie zwolniony, przerzutnik utrzymuje ostatnio wpisany do niego stan – pamięta wprowadzoną informację. Teraz naciskanie górnego przycisku nie powoduje żadnych zmian przerzutnika.

Otrzymaliśmy prosty model komórki pamięci komputera. Wejście zegarowe C możemy potraktować jako wejście wpisujące informację do komórki, czyli do naszego przerzutnika D.

W praktyce nie tworzy się zwykle przerzutników D z pojedynczych bramek. Przemysł elektroniczny produkuje odpowiednie układy scalone, które zawierają gotowe przerzutniki D Latch. Stosujemy je tam, gdzie występuje potrzeba zapamiętania jakiś stanów logicznych.

obrazek
SN7475 4 przerzutniki D Latch

 

Ćwiczenie nr 3

W tym ćwiczeniu zbudujemy przerzutnik D wyzwalany zboczem sygnału zegarowego.

Przerzutnik D Latch zapamiętywał stan wejścia D, gdy sygnał zegarowy C przechodził ze stanu 1 na 0. Podczas trwania sygnału C na poziomie logicznym 1 zmiany wejścia D automatycznie przenoszą się na wyjście Q. O takim przerzutniku mówimy, że jest wyzwalany poziomem sygnału zegarowego (ang. level triggered flip flop).

Możemy jednak skonstruować przerzutnik D, tak aby zapamiętywał on stan wejścia D w momencie przejścia sygnału zegarowego ze stanu 1 na 0, lecz w trakcie trwania stanu C = 1 zmiany na wejściu D nie przenoszą się na wyjście Q. Przerzutnik wciąż pamięta swój poprzedni stan. Zmiana na wyjściu Q pojawi się dopiero przy zmianie C z 1 na 0. O takim przerzutniku mówimy, że jest wyzwalany zboczem sygnału (ang. edge triggered flip flop). Na schematach zaznacza się to w odpowiedni sposób:

 

obrazek wyzwalanie poziomem 1
obrazek wyzwalanie poziomem 0
obrazek wyzwalanie zboczem dodatnim: 0 → 1
obrazek wyzwalanie zboczem ujemnym: 1 → 0

 

Przerzutnik D wyzwalany zboczem ujemnym zawiera dwa przerzutniki D Latch, które pracują w tzw. trybie Master-Slave (pan-niewolnik).

 

obrazek     
D C Q
X X Qn-1
0 1→0 0
1 1→0 1

 

Przeanalizujmy ten układ.

Przemysł elektroniczny produkuje gotowe układy scalone zawierające przerzutniki D flip flop wyzwalane zboczem dodatnim. Często przerzutniki te wyposaża się w dodatkowe dwa wejścia:

Dla wymienionych wejść obowiązują stany zabronione, jak dla przerzutnika RS (po prostu człon SLAVE jest zwykle realizowany jako przerzutnik RS).

Poniżej przedstawiamy układ scalony SN7474 zawierający dwa przerzutniki D flip flop wyzwalane zboczem narastającym (dodatnim) sygnału zegarowego C. W tabelce stanów kolorem czerwonym zaznaczyliśmy stan zabroniony sygnałów wejściowych.

 

obrazek SN7474 - dwa przerzutniki D flip flop

    obrazek   

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK D Q Q
0 1 X X 1 0
1 0 X X 0 1
0 0 X X 1 1
1 1 0→1 0 0 1
1 1 0→1 1 1 0
1 1 X X Qn-1 Qn-1

 

Z przerzutnika D wyzwalanego zboczem można w prosty sposób uzyskać tzw. przerzutnik T (ang. Toggle = Zmiana). Przerzutnik T przy każdym ujemnym zboczu sygnału zegarowego (przejściu ze stanu 1 do stanu 0) zmienia stany wyjść na przeciwne.

Przerzutnik T
z przerzutnika D

Zbudujemy teraz przerzutnik T z przerzutnika D typu SN7474. Układ aplikacyjny będzie następujący:

 

obrazek SN7474 - dwa przerzutniki D flip flop

    obrazek   

Spis elementów:

 

Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 do zasilania elementów elektronicznych
płytka stykowa + kable 1 do montażu elementów elektronicznych
SN7474 1 2 przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–  do podłączania wejść bramek do +5V
opornik 120Ω/0,125W 1 –(                )–  do ograniczania napięcia i prądu diody LED
czerwona dioda LED 1 do sygnalizacji stanu wysokiego na wyjściu Q przerzutnika
mikroprzełącznik 1 do zmiany stanu logicznego wejścia C

 

obrazek

Gdy naciśniesz przycisk, to na wejście zegarowe C przerzutnika D zostanie podany stan logiczny 0. Gdy teraz zwolnisz ten przycisk, przerzutnik przepisze stan wejścia D na wyjście Q. Ponieważ wejście D jest połączone z wyjściem Q, to stan przerzutnika zawsze zmienia się na przeciwny.

Uwaga:

Czasem przerzutnik nie przełączy się na stan przeciwny, gdy zwalniasz przycisk. Powodem są drgania styków przycisku. W takim przypadku przerzutnik dostaje na wejście C nie jeden, lecz kilka impulsów. Jeśli liczba tych impulsów jest parzysta, to przerzutnik przełączy się parzystą ilość razy i w efekcie pozostanie w stanie wyjściowym, a dzieje się to tak szybko, że nasze oczy nie są w stanie tego zauważyć. Rozwiązaniem byłoby zastosowanie dodatkowego przerzutnika RS, który tłumiłby te drgania. Dla prostoty układu zrezygnowaliśmy z takiego rozwiązania. Jednakże pamiętaj o drganiach styków, gdy będziesz projektował swoje układy elektroniczne.

 

Przerzutniki typu T są stosowane w licznikach oraz w dzielnikach częstotliwości.

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe