Koło informatyczne - ciekawe zadanie ACM

1974

Problem A - Górna liga


Opis

HARDFLOR Ic. jest firmą specjalizującą się w wykonywaniu podłóg z lastriko. Pobierana jest opłata od stopy kwadratowej ułożonej podłogi. Firma jest bardzo dobra w wykonywaniu tych podłóg, lecz ma pewien kłopot w obliczaniu powierzchni, ponieważ podłogi występują w wielu kształtach i rozmiarach, np.
 

obrazek

 

Jedną z reguł, którą stworzył przed laty założyciel firmy, John Hardflor, jest "nigdy nie podejmować się wykonania podłogi bez prostych narożników". Firma wciąż stosuje się do tej reguły. Jednakże dalej mają kłopoty w oszacowaniu powierzchni i chcieliby teraz, aby został dla nich opracowany program, który by ich wspierał w tym przedsięwzięciu.

Firmowy kosztorysant chciałby pojawić się na miejscu potencjalnej pracy i zmierzyć wymiary pokoju, kodując je w sposób następujący:

Np. pewien pokój o poniżej przedstawionych wymiarach:

 

obrazek

 

mógłby być zakodowany za pomocą następującego zbioru par: [(N,9) (E,16) (N,4) (E,7) (S,13) (W,23)].

Napisz program, który obliczy powierzchnię. Załóż, że kodowanie jest zawsze prawidłowe - zawsze kończy się w tym samym narożniku, od którego się zaczęło.

 

Specyfikacja wejścia

Pierwsza liczba n  określa liczbę narożników. Za liczbą narożników występuje n  par postaci: litera (N, S, E lub W) liczba.

 

Specyfikacja wyjścia

Dla wczytanego opisu pokoju program powinien wypisać jego powierzchnię w postaci:

 

THE AREA IS 99999

 

Przykładowe dane wejściowe

6 N 9 E 16 N 4 E 7 S 13 W 23

 

Przykładowe dane wyjściowe

THE AREA IS 235

 

Przykładowe rozwiązanie

Problem powyższy można rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest metoda przeglądania liniami poziomymi.

Niech dana będzie podłoga o następującym kształcie:

 

obrazek

 

Punkt startowy definicji zaznaczyliśmy czerwonym kołkiem. Jeśli założymy następujące kierunki:

 

obrazek

 

To definicja tej podłogi może wyglądać następująco:

 

18 N 3 E 2 S 2 E 2 N 5 W 5 N 2 W 3 S 5 W 2 N 5 W 2 S 8 E 3 S 2 E 9 N 2 W 4

 

lub w drugą stronę:

 

18 E 4 S 2 W 9 N 2 W 3 N 8 E 2 S 5 E 2 N 5 E 3 S 2 E 5 S 5 W 2 N 2 W 2 S 3

 

W obu przypadkach definiujemy ten sam równoległobok. W wieloboku będą nas interesowały tylko krawędzie pionowe:

 

obrazek

 

Musimy teraz znaleźć współrzędne tych krawędzi. Jeśli umówimy się, że punkt startowy ma współrzędne (0,0), to otrzymamy:

 

obrazek

 

Zwróć uwagę, że współrzędna x obu wierzchołków krawędzi jest taka sama, ponieważ krawędź jest zawsze pionowa. Zatem krawędź definiuje jednoznacznie trójka liczb (x,yp,yk). Przy wyznaczaniu krawędzi musimy znaleźć najmniejszą i największą wartość współrzędnej y. Dla naszego przykładu jest to:

 

ymin = -2

ymax = 8

 

Zerujemy pole S i rozpoczynamy "przeglądanie" linią poziomą. Wybieramy prostą równoległą do osi OX o współrzędnej y = ymin. W pętli wyznaczamy punkty przecięcia tej prostej z kolejnymi krawędziami naszego równoległoboku. Umawiamy się, że prosta przecina krawędź, jeśli y obrazek yp i y < yk. Zapamiętujemy współrzędne x punktów przecięcia, tak aby były posortowane rosnąco:

 

obrazek

 

Wyznaczone współrzędne x tworzą listę. Z listy tej bierzemy pary kolejnych współrzędnych x1 i x2 i dodajemy do S różnicę (x2 - x1). Różnica ta jest równa polu paska o szerokości 1 zawartego w naszym równoległoboku:

 

obrazek

 

Następnie y zwiększamy o 1, co spowoduje podniesienie naszej prostej o 1 w górę. Znów wyznaczamy listę współrzędnych x przecięć tej prostej z krawędziami naszej figury. Z listy bierzemy po dwie współrzędne x i do S dodajemy ich różnicę:

 

obrazek

 

Prosta wędruje o 1 w górę. Zwróć uwagę, że teraz dwie poprzednie krawędzie nie będą przecinały tej prostej, ponieważ ich współrzędne ymax nie są większe od y.  Otrzymamy zatem nowe punkty x na liście współrzędnych przecięć:

 

obrazek

 

I dalej:

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

Zadanie jest zakończone (kolejne zwiększenie y o 1 spowoduje, że prosta nie przetnie się już z żadną z krawędzi naszej figury). Pole figury wynosi S = 86.

 

Idea podstawowego rozwiązania jest gotowa. jednakże zanim napiszemy gotowy program, musimy rozwiązać kilka podproblemów:

 1. W algorytmie interesują nas jedynie krawędzie pionowe. Zauważ, że z uwagi na kształt figury krawędzie zawsze tworzą pary: krawędź pionowa + krawędź pozioma (lub na odwrót). Zatem liczba krawędzi pionowych jest równa n/2.
 2. Jak rozpoznać w danych wejściowych krawędź pionową? Otóż ustalamy punkt startowy na x1 = 0 i y1 = 0. Następnie odczytujemy parę: kierunek (N, S, W, E) i liczbę. Jeśli odczytany kierunek to N lub S, mamy krawędź pionową. Zapamiętujemy w strukturze krawędzi: x = x1 oraz dla N yp = y1, yk = y1 + liczba lub dla S yk = y1, yp = y1 - liczba. Krawędź wstawiamy na listę krawędzi (może to być zwykła tablica). Punkt x1, y1 modyfikujemy następnie zgodnie z odczytanym kierunkiem ruchu (N: zwiększa y1 o liczbą, S: zmniejsza y1 o liczbę, E: zwiększa x1 o liczbę, W: zmniejsza x1 o liczbę). Liczba punktów przecięć krawędzi z prostą może maksymalnie być równa liczbie krawędzi prostopadłych, czyli n/2.
 3. W trakcie odczytu danych wejściowych wyznaczamy ymin i ymax.
// Koło Informatyczne I LO w Tarnowie
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
// ACM - Pole powierzchni podłogi
// PRG_38
//-----------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

struct edge
{
 int x,yp,yk;
};

int main()
{
 int n;     // liczba wszystkich krawędzi
 int nv;    // liczba krawędzi pionowych
 int ymin,ymax; // minimalna i maksymalna współrzędna y końców krawędzi
 int x1,y1,len; // bieżący punkt
 int y;     // pozycja prostej
 int i,j,k;   // indeksy
 int * VX;   // lista współrzędnych x punktów przecięć krawędzi z prostą
 int S;     // pole figury
 char dir;   // kierunek krawędzi
 edge * VE;   // tablica krawędzi pionowych

 // Odczytujemy liczbę danych do wczytania

 cin >> n;

 // Obliczamy liczbę krawędzi pionowych

 nv = n / 2;

 // Tworzymy dynamiczną tablicę krawędzi

 VE = new edge[nv];

 // Tworzymy dynamiczną tablicę współrzędnych x

 VX = new int[nv];

 // Inicjujemy punkt początkowy

 k = x1 = y1 = ymin = ymax = 0;

 // W pętli odczytujemy dane i tworzymy odpowiednie krawędzie

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> dir >> len;

  switch(dir)
  {
   case 'E': x1 += len; break;
   case 'W': x1 -= len; break;
   case 'N': VE[k].x  = x1;
        VE[k].yp  = y1;
        VE[k++].yk = (y1 += len);
        break;
   case 'S': VE[k].x  = x1;
        VE[k].yk  = y1;
        VE[k++].yp = (y1 -= len);
        break;
  }

  if(y1 < ymin)   ymin = y1;
  else if(y1 > ymax) ymax = y1;
 }

 // Obliczamy pole figury

 S = 0;

 // W pętli wyszukujemy punkty przecięć prostej z kolejnymi krawędziami.
 // Punkty te składujemy w VX w porządku rosnącym. Znalezione pary
 // punktów wykorzystujemy do przyrostowego obliczania pola figury.

 for(y = ymin; y < ymax; y++)
 {
  k = 0; // liczba znalezionych punktów przecięć

  // Przeglądamy kolejne krawędzie

  for(i = 0; i < nv; i++)
   if((y >= VE[i].yp) && (y < VE[i].yk))
   {
    for(j = k; j && (VE[i].x < VX[j-1]); j--) VX[j] = VX[j-1];

    VX[j] = VE[i].x;

    k++;
   }

  // Dodajemy różnicę par punktów z VX do S

  for(i = 0; i < k; i += 2) S += VX[i+1] - VX[i];
 }

 // Wyświetlamy wynik

 cout << "THE AREA IS " << S << endl;

 delete [] VE;
 delete [] VX;

 return 0;
}

 

Pierwsza modernizacja może polegać na usprawnieniu przesuwania prostej y. Otóż w trakcie odczytu krawędzi zapamiętujemy współrzędne y wierzchołków początkowych w osobnej tablicy VY w taki sposób, aby były posortowane rosnąco i bez powtórzeń. Zapamiętane wartości posłużą do ustawiania prostej y oraz dadzą nam wysokość prostokątów pola.

 
// Koło Informatyczne I LO w Tarnowie
// (C)2013 mgr Jerzy Wałaszek
// ACM - Pole powierzchni podłogi
// PRG_39
//-----------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

struct edge
{
 int x,yp,yk;
};

int main()
{
 int n;     // liczba wszystkich krawędzi
 int nv;    // liczba krawędzi pionowych
 int x1,y1,len; // bieżący punkt
 int y;     // pozycja prostej
 int i,j,k;   // indeksy
 int * VX;   // lista współrzędnych x punktów przecięć krawędzi z prostą
 int * VY;   // lista współrzędnych y, na których ma się zatrzymywać prosta
 int ny;    // liczba elementów w VY
 int S;     // pole figury
 char dir;   // kierunek krawędzi
 edge * VE;   // tablica krawędzi pionowych

 // Odczytujemy liczbę danych do wczytania

 cin >> n;

 // Obliczamy liczbę krawędzi pionowych

 nv = n / 2;

 // Tworzymy dynamiczną tablicę krawędzi

 VE = new edge[nv];

 // Tworzymy dynamiczną tablicę współrzędnych x

 VX = new int[nv];

 // Tworzymy dynamiczną tablicę współrzędnych y

 VY = new int [nv + 1];

 // Inicjujemy punkt początkowy

 ny = k = x1 = y1 = 0;

 // W pętli odczytujemy dane i tworzymy odpowiednie krawędzie

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> dir >> len;

  switch(dir)
  {
   case 'E': x1 += len; break;
   case 'W': x1 -= len; break;
   case 'N': VE[k].x  = x1;
        VE[k].yp  = y1;
        VE[k++].yk = (y1 += len);
        break;
   case 'S': VE[k].x  = x1;
        VE[k].yk  = y1;
        VE[k++].yp = (y1 -= len);
        break;
  }

  // Teraz y1 wstawiamy do VY bez powtórzeń

  bool not_repeated = true;

  for(j = 0; j < ny; j++)
   if(y1 == VY[j])
   {
    not_repeated = false; // y1 już jest w VY
    break;
   }

  if(not_repeated)
  {
    for(j = ny; j && (y1 < VY[j-1]); j--) VY[j] = VY[j-1];
    VY[j] = y1;
    ny++;
  }
 }

 // Obliczamy pole figury

 S = 0;

 // W pętli wyszukujemy punkty przecięć prostej z kolejnymi krawędziami.
 // Punkty te składujemy w VX w porządku rosnącym. Znalezione pary
 // punktów wykorzystujemy do przyrostowego obliczania pola figury.

 for(y = 0; y < ny - 1; y++)
 {
  k = 0; // liczba znalezionych punktów przecięć

  // Przeglądamy kolejne krawędzie

  for(i = 0; i < nv; i++)
   if((VY[y] >= VE[i].yp) && (VY[y] < VE[i].yk))
   {
    for(j = k; j && (VE[i].x < VX[j-1]); j--) VX[j] = VX[j-1];
    VX[j] = VE[i].x;
    k++;
   }

  // Dodajemy do S różnicę par z VX pomnożoną przez różnicę
  // współrzędnych y z VY, co daje pole prostokąta pomiędzy kolejnymi
  // pozycjami prostej y, która zatrzymuje się na wierzchołkach krawędzi.

  for(i = 0; i < k; i += 2)
   S += (VX[i+1] - VX[i]) * (VY[y+1] - VY[y]);
 }

 // Wyświetlamy wynik

 cout << "THE AREA IS " << S << endl;

 // Usuwamy tablice dynamiczne
 
 delete [] VE;
 delete [] VX;
 delete [] VY;

 return 0;
}

 

Kolejne ulepszenie może polegać na tym, iż krawędzie składujemy w tablicy VE w porządku rosnących współrzędnych yk. W trakcie wyszukiwania punktów przecięć prostej z krawędziami pomijamy, te, których współrzędne yk są mniejsze lub równe bieżącej współrzędnej prostej. Ponieważ będą to zawsze początkowe krawędzie w VE, to możemy zapamiętywać pozycję, od której należy te krawędzie testować – pozycja ta będzie rosła w miarę odrzucania krawędzi, które już nie mogą tworzyć przecięć z prostą. Dzięki temu program nie będzie sprawdzał wszystkich krawędzi za każdym obiegiem pętli. Modyfikację programu pozostawiam zdolniejszym czytelnikom.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe