Informatyka dla klas I – Grafika wektorowa

Rysowanie prostokątów

Naciskamy klawisz F6 lub klikamy w ikonę prostokąta w przyborniku po lewej stronie ekranu - zostanie wybrane narzędzie prostokąt. Kursor myszki powinien przyjąć kształt - . Prostokąt rysujemy przeciągając kursor myszki z wciśniętym lewym przyciskiem. Dla wprawy narysuj na kartce kilkanaście różnych prostokątów, po czym naciśnij spację - spowoduje to przełączenie na narzędzie wskaźnik.

Prostokąty są figurami zamkniętymi i posiadają wnętrze. Wybieraj narysowane prostokąty wskaźnikiem i koloruj je klikając lewym przyciskiem myszki na palecie kolorów:

Teraz wybieraj kolejne prostokąty i ustawiaj w nich różne grubości konturu narzędziem kontur:

 

Wybieraj wskaźnikiem kolejne prostokąty i zmieniaj kolor konturu klikając prawym przyciskiem myszki na palecie kolorów:

Prostokąt jest zwykłą figurą wektorową, zatem można na nim wykonywać wszystkie opisane wcześniej operacje przesuwania, skalowania, ścieśniania, rozciągania, obracania, itd. W ramach ćwiczeń poobracaj i poprzesuwaj wszystkie swoje prostokąty:

Wymaż kartkę (Ctrl-A i Delete). wybierz ponownie narzędzie prostokąt (F6). Jeśli w trakcie rysowania prostokąta naciskasz klawisz Ctrl, to otrzymasz kwadrat. Narysuj w ten sposób na kartce kilka kwadratów (sprawdź, co się dzieje, gdy w trakcie rysowania naciskasz dodatkowo klawisz Shift), po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na narzędzie wskaźnik.

Kwadraty pokoloruj, zmień grubość ich konturów i pokoloruj kontury. Wyczyść kartkę.

Zaokrąglanie narożników

Na kartce narysuj prostokąt. Przełącz się spacją na wskaźnik. Zwróć uwagę, iż w wybranym prostokącie w wierzchołkach znajdują się małe kwadraciki. Zbliż do nich kursor myszki, aż zmieni kształt na strzałkę kierunkową, a wierzchołki zostaną podświetlone. Teraz przeciągnij myszką z wciśniętym lewym klawiszem - wierzchołki się zaokrąglą:

           

Ramki

Na pustej kartce narysuj kwadrat i wciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Wciśnij klawisz Shift, przytrzymaj go i uchwytem skalowania pomniejsz kwadrat, po czym utwórz kopię prawym przyciskiem myszki:

Wciśnij jeszcze raz klawisz Shift i kliknij myszką w większy kwadrat - klawisz Shift pozwala w ten sposób dodać do wyboru kolejny obiekt. W efekcie oba kwadraty będą wybrane - informują nas o tym lewe górne wierzchołki obu kwadratów, gdzie powinny pojawić się dwa malutkie kwadraciki - jeśli ich nie ma na obu kwadratach (ważne dla następnej operacji), to zaznacz je klawiszami Ctrl+A.

Naciśnij klawisze Ctrl+L. Spowoduje to połączenie obu kwadratów w jeden obiekt, którego krawędziami są większy i mały kwadrat. Kolorując go otrzymujemy ramkę kwadratową:

Z ramką prostokątną jest nieco więcej kłopotu. Narysuj na kartce prostokąt i z klawiszem Shift utwórz pomniejszoną kopię:

Ponieważ prostokąt nie posiada równych wymiarów w pionie i poziomie, to brzegi przyszłej ramki są różnej grubości. Zanim połączymy obie figury w ramkę, musimy skorygować kształt mniejszego prostokąta. Naciskamy klawisz Shift i przeciągając uchwyty ścieśniania/rozciągania (umieszczone są po bokach) dopasowujemy kształt wewnętrznego prostokąta aż osiągniemy równą grubość boków ramki:

Teraz postępujemy w sposób identyczny jak przy ramce kwadratowej. Wciskamy klawisz Shift i klikamy myszką w zewnętrzny prostokąt, aby zaznaczyć obie figury (patrz na dwa malutkie kwadraciki w lewych górnych narożnikach prostokątów). Naciskamy Ctrl+L i ramka jest gotowa - możemy ją sobie pokolorować, wybrać inną grubość i kolor konturu itp.

Ciekawa grafika wykorzystująca kwadraty

Rysunek nr 1

Wciśnij klawisz F6, następnie przytrzymaj klawisz Ctrl i na środku kartki narysuj kwadrat. Naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Kliknij ponownie w kwadrat, pojawią się uchwyty obrotów i ścinania:

Chwyć myszką (wskaż i wciśnij lewy przycisk) uchwyt obrotu i naciśnij klawisz Shift. Następnie delikatnie obróć kwadrat i pomniejsz go tak, aby jego wierzchołki dotykały boków wyjściowego kwadratu. Gdy osiągniesz ten efekt, kliknij prawym przyciskiem myszki, aby utworzyć obróconą i pomniejszoną kopię:

Teraz powtórz tę operację kilkanaście razy naciskając klawisz Ctrl+R:

Zaznacz wszystkie obiekty (Ctrl+A lub obwiedź kwadraty markizą) i naciśnij klawisz C (centrowanie w poziomie) oraz E (centrowanie w pionie). Jeśli masz aktywne uchwyty obrotów, to kliknij w dowolny kwadrat, a zmienią się na uchwyty skalowania jak na poniższym obrazku:

Utwórz lustrzane odbicie figury w poziomie - przeciągnij np. lewy uchwyt rozciągania w prawą stronę z wciśniętym klawiszem Ctrl aż ukaże się obraz figury, po czym kliknij prawym przyciskiem myszki w celu otrzymania kopii obiektu:

Zaznacz wszystko i utwórz lustrzane odbicie w pionie. Następnie kliknij wskaźnikiem poza figurą - skasuje to wybór obiektu do edycji. Powinieneś otrzymać poniższą figurę:

Rysunek nr 2

Stworzymy rysunek trójwymiarowej kostki. Narysuj na kartce kwadrat i wciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Myszką przeciągnij lewy środkowy uchwyt na prawą stronę aż powstanie obraz kwadratu o mniej więcej 1/3 jego szerokości i utwórz kopię klikając prawym przyciskiem myszki.

Kliknij lewym przyciskiem myszki w otrzymany prostokąt, aby przejść do uchwytów obrotów:

Wciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij myszką środek obrotu (kółko z kropką) do lewego górnego narożnika prostokąta:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl obróć prostokąt o 90 stopni w górę i utwórz kopię prawym klawiszem myszki:

Kliknij ponownie w obrócony prostokąt, aby przełączyć się na uchwyty skalowania. Następnie z wciśniętym klawiszem Ctrl odbij lustrzanie prostokąt w lewo, aby znalazł się ponad kwadratem:

Kliknij myszką górny prostokąt, aby przejść do uchwytów ścinania. Przeciągnij górny uchwyt ścinania z wciśniętym klawiszem Ctrl aż prostokąt zostanie ścięty pod kątem 45 stopni:

Kliknij myszką dwukrotnie w boczny prostokąt. Spowoduje to wybranie go i przejście do uchwytów ścinania. Z wciśniętym klawiszem Ctrl ścinaj ten prostokąt w górę o 45 stopni aż połączy się z poprzednim prostokątem. Kostka gotowa:

Pokoloruj ściany wg własnego uznania:

 

Rysowanie elips

Naciskamy klawisz F7 lub klikamy w ikonę elipsy w przyborniku po lewej stronie ekranu- wybrane zostanie narzędzie elipsa. Kursor myszki zmienia swój kształt na - . Elipsę rysujemy przeciągając kursor myszki z wciśniętym lewym przyciskiem. Narysuj na kartce kilkanaście różnych elips i naciśnij spację:

Elipsy są figurami zamkniętymi i posiadają wnętrze, które można pokolorować klikając lewym przyciskiem myszki na palecie kolorów. Pokoloruj w ten sposób poszczególne elipsy, następnie zmień grubość ich konturów i ich kolory.

Wymaż kartkę (Ctrl-A i Delete) i wybierz narzędzie elipsa (F7). Narysuj kilka kół naciskając w trakcie rysowania klawisz Ctrl (sprawdź, co się dzieje, gdy w trakcie rysowania naciskasz dodatkowo klawisz Shift) i przełącz się spacją na wskaźnik:

Przerywanie obrysu koła i elipsy

Na kartce narysuj koło. Przełącz się spacją na wskaźnik. Zwróć uwagę, iż u góry narysowanego koła umieszczony jest mały kwadracik. Jest to uchwyt pozwalający przerwać obrys koła i utworzyć łuk lub wycinek koła. Zbliż kursor myszki do uchwytu aż zmieni swój kształt. Teraz przeciągnij go w prawo. Jeśli kursor myszki będzie na zewnątrz koła, to obrys jest przerywany tworząc łuk.  Jeśli kursor myszki jest wewnątrz koła, to od rozsuniętych punktów obrysu do środka figury rysowane są dwa odcinki - figura jest zamknięta i można pokolorować jej wnętrze.

 

Przerywanie obrysu z kursorem na zewnątrz koła
                
Przerywanie obrysu z kursorem wewnątrz koła
          

 

Jako ćwiczenie narysuj Pacmana:

Pierścienie

Na pustej kartce narysuj koło i wciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik. Wciśnij klawisz Shift i za pomocą uchwytu skalowania (czarny kwadrat w narożniku) zrób pomniejszoną kopię koła:

Następnie z wciśniętym klawiszem Shift kliknij zewnętrzne koło. Spowoduje to zaznaczenie do edycji obu kół - informują nas o tym dwa malutkie kwadraciki u góry obrysu każdego z nich.

Naciśnij klawisze Ctrl+L. Spowoduje to połączenie obu kół w jeden obiekt. Powstały pierścień pokoloruj na wybrany kolor.

Postaraj się utworzyć pierścień eliptyczny. Wykonujemy to podobnie jak ramkę prostokątną. Przed złączeniem elips jedną z nich dopasowujemy przez ścieśnianie, rozciąganie tak, aby brzegi pierścienia posiadały równą długość:

Tworzymy pomniejszoną
kopię elipsy
Ścieśniamy symetrycznie
kopię elipsy
Łączymy obie elipsy
w pierścień

 

Ciekawa grafika wykorzystująca koła i elipsy

Rysunek nr 1

Narysuj na kartce koło. Następnie z pomocą klawisza Shift utwórz pomniejszoną symetrycznie kopię i naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Operację tworzenia pomniejszonej kopii powtórz kilkakrotnie naciskając Ctrl+R. Uzyskasz efekt tunelu lub wnętrza rury.

Wybierz wszystkie koła naciskając Ctrl+A lub obwodząc je markizą z wciśniętym lewym przyciskiem myszki i połącz je w jeden obiekt klawiszami Ctrl+L. Powstałą figurę pokoloruj na wybrany kolor:

Wybierz obiekt, przesuń go nieco w poziomie z klawiszem Ctrl i utwórz kopię prawym przyciskiem myszki:

Wybierz oba obiekty (Ctrl+A, Shift i kliknięcie w drugi obiekt, obwiedzenie markizą) i połącz je naciskając klawisze Ctrl+L. Następnie usuń obrys klikając prawym przyciskiem na pusty kwadracik na palecie kolorów. Po tej operacji kliknij obok figury, aby skasować jej wybór:

Rysunek nr 2

Utworzymy grafikę przedstawiającą planetę Saturn. Rozpoczynamy od pustej kartki (Ctrl+A i Delete). Na środku rysujemy narzędziem elipsa koło średnich rozmiarów - to będzie nasza planeta Saturn. Po narysowaniu koła naciskamy spację, aby przełączyć się na wskaźnik.

Planeta Saturn posiada pierścienie. Utworzymy je sobie z narysowanego już koła. Naciskamy klawisz Shift, rozciągamy symetrycznie koło przeciągając myszką boczny uchwyt, po czym tworzymy rozciągniętą kopię prawym przyciskiem myszki:

Teraz ścieśniamy z klawiszem Shift elipsę w osi pionowej:

Tworzymy symetrycznie pomniejszoną (z klawiszem Shift) kopię elipsy:

Obrys elipsy wewnętrznej przerywamy przeciągając uchwyty na konturze (mały kwadracik u góry elipsy). W trakcie tej operacji pamiętaj, aby kursor myszki pozostawał poza elipsą - w przeciwnym razie zostaną narysowane promienie:

Wybierz zewnętrzną elipsę i w identyczny sposób przerwij jej obrys - otrzymamy efekt zakrywania przez planetę pierścieni:

Zaznacz wszystkie obiekty i kliknij w jeden z nich myszką - pojawią się uchwyty obrotów. Obróć całą grafikę o kilka stopni - uzyskamy ciekawszy widok:

U góry planety Saturn dorysuj małe kółko - będzie ono symbolizować odbłysk światła, co uplastyczni planetę:

Pokoloruj figurę - planeta na niebiesko, kółeczko na biało bez obrysu, pierścienie na żółto z pogrubionym obrysem:

Saturn jest gotowy, pozostało nam jedynie dodać czarne tło. Naciśnij klawisz F6 (narzędzie prostokąt) i narysuj prostokąt o takiej wielkości, aby Saturn wraz z pierścieniami znalazł się wewnątrz. Naciśnij spację.

Prostokąt pokoloruj na czarno i naciśnij Shift+PgDn - przeniesie to prostokąt na spód obiektów i Saturn stanie się widoczny w całej okazałości:

 

Rysowanie wielokątów

Naciskamy klawisz Y lub klikamy w ikonę pięciokąta w przyborniku po lewej stronie ekranu -  wybrane zostanie narzędzie wielokąt. Kursor myszki powinien przyjąć kształt - . Zanim zaczniemy rysować wielokąty spójrzmy na górę ekranu, gdzie znajduje się pasek własności narzędzia prostokąt. Na środku widnieje okienko z liczbą, która określa liczbę boków wielokąta:

Liczba 3 oznacza, iż będą rysowane trójkąty. Narysuj przeciągając myszką kilka trójkątów, czterokątów (po narysowaniu wielokąta wpisz do okienka 4, 5 lub 6), pięciokątów i sześciokątów. Jeśli w trakcie rysowania naciskasz klawisz Ctrl, to będą rysowane wielokąty foremne:

Pobaw się przez chwilę wielokątami wypełniając je różnymi kolorami, zmieniając grubość i kolor ich konturu, skalując je, rozciągając, ścinając i obracając:

Wymaż wszystko (Ctrl+A i Delete), wybierz narzędzie wielokąt, ustaw na pasku własności 6 boków i narysuj z wciśniętym klawiszem Ctrl sześciokąt foremny, po czym naciśnij spację:

W wierzchołkach i na środkach boków sześciokąta znajdują się malutkie kwadraciki - węzły. Wskaż je myszką i przeciągnij w różnych kierunkach obserwując otrzymany efekt: Jeśli węzły przeciągasz z wciśniętym klawiszem Ctrl, to mogą się one poruszać jedynie po prostej zawierającej środek figury oraz punkt pierwotny węzła.

Wielokąt pokoloruj na wybrany kolor:

Liczba boków w wielokącie jest dynamiczna i można ją łatwo zmieniać. Wybierz strzałką wielokąt i ustaw różną liczbę boków na pasku własności:

Ciekawa grafika wykorzystująca wielokąty

Rysunek nr 1

Wybierz narzędzie wielokąt (klawisz Y), ustaw na pasku własności liczbę boków równą 3 i z pomocą klawisza Ctrl narysuj trójkąt równoboczny, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik:

Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów:

Chwyć wskaźnikiem środek obrotów (kółeczko z kropką) i z wciśniętym klawiszem Ctrl przesuń go do górnego wierzchołka trójkąta:

Z pomocą klawisza Ctrl obróć trójkąt o 60 stopni i utwórz kopię klikając w trakcie tej operacji prawym przyciskiem myszki:

Wykonaną operację powtarzamy naciskając cztery razy klawisze Ctrl+R:

Pokoloruj na różne kolory trójkąty w figurze. Zwiększ grubość konturu:

Rysunek nr 2

Wybierz narzędzie prostokąt (klawisz F6) i z wciśniętym klawiszem Ctrl narysuj kwadrat. Następnie wybierz narzędzie wielokąt (klawisz Y), ustaw liczbę boków na 3 i z wciśniętym klawiszem Ctrl narysuj obok kwadratu trójkąt równoboczny. Na koniec naciśnij klawisz spacji:

Przesuń trójkąt tak, aby znalazł się na górnym boku kwadratu i jego prawy dolny wierzchołek zrównał się z prawym górnym wierzchołkiem kwadratu:

Teraz lewym górnym uchwytem skalowania dopasuj trójkąt tak, aby jego podstawa zrównała się z bokiem kwadratu:

Kliknij dwukrotnie wskaźnikiem w kwadrat, aby otrzymać uchwyty obrotów:

Środek obrotu (kółko z kropką) uchwyć wskaźnikiem myszki i z wciśniętym klawiszem Ctrl przenieś do prawego górnego narożnika kwadratu:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl obróć kwadrat tak, aby zetknął się z prawym bokiem trójkąta i utwórz w tym miejscu kopię klikając prawym przyciskiem myszki:

Kliknij wskaźnikiem w kwadrat pod trójkątem, chwyć lewy uchwyt rozciągania/ścieśniania i przeciągaj go w prawą stronę, aż zobaczysz obraz kwadratu o szerokości dachu. W tym momencie wykonaj kopię klikając prawym przyciskiem myszki:

Kliknij ponownie w otrzymany prostokąt, pojawią się uchwyty obrotów i ścinania:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl przeciągnij w górę prawy uchwyt ścinania aż bok prostokąta zetknie się z bokiem dachu:

Kliknij wskaźnikiem kwadrat ściany przedniej domku - pojawią się uchwyty skalowania:

Z wciśniętym klawiszem Shift (symetria operacji) pomniejsz kwadrat i kliknij prawym przyciskiem myszki, aby otrzymać okno:

Kliknij wskaźnikiem w ścianę boczną i naciśnij Ctrl+R - spowoduje to powtórzenie operacji tworzenia okna:

Domek jest gotowy, teraz pokoloruj go odpowiednio:

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe