Informatyka dla klas I

01 - Wprowadzenie do zajęć

Nauczyciel prowadzący: mgr Jerzy Wałaszek

Nazwa przedmiotu: Informatyka

Przedmiot jest nauczany w grupach 18 osobowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.

 

obrazek Podręcznik:

Informatyka nie tylko dla uczniów
Zakres podstawowy

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk

Wydawnictwo Szkolne PWN

Numer dopuszczenia: 414/2012

 

Skrócone kryteria ocen:

ndst - za darmo, nic nie trzeba umieć ani tym bardziej robić
dop - uczeń musi znać materiał przerobiony na lekcjach
dst - uczeń zna i rozumie materiał przerobiony na lekcjach
db - uczeń dodatkowo potrafi wykorzystać swoją wiedzę w typowych sytuacjach
bdb - uczeń wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do rozwiązywania nowych problemów
cel - uczeń posiada ocenę bdb oraz udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie TI - olimpiada techniczna lub informatyczna, publikacje na temat TI, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne bazujące na TI - np. prezentacje multimedialne. Jeśli uczeń chce uzyskać ocenę celującą, to musi zgłosić się do nauczyciela przedmiotu NA POCZĄTKU II SEMESTRU celem otrzymania odpowiednich wytycznych.

 

obrazekKażdy uczeń ma obowiązek założyć zeszyt przedmiotowy zawierający co najmniej 60 kartek kratkowanych. Zeszyt jest obowiązkowy, a jego brak należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, gdyż w przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną z przygotowania się do lekcji. Zeszyt przedmiotowy musi być podpisany na pierwszej stronie nazwą przedmiotu (informatyka), imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczeń uczęszcza. Brak podpisu jest traktowany na równi z brakiem zeszytu i skutkuje oceną niedostateczną. Zeszyt przedmiotowy stanowi dokumentację pracy ucznia w trakcie nauki przedmiotu i jest oceniany pod koniec obu semestrów.

obrazekOprócz zeszytu pożądane jest, aby każdy uczeń zaopatrzył się w pamięć pendrive (przynajmniej 1GB), która posłuży mu do przechowywania materiałów. Komputery w pracowni są używane przez wiele różnych osób i trudno zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych – zdarzały się przypadki usuwania danych. Pamięć pendrive jest obecnie bardzo tania, a może być wykorzystywana również do gromadzenia danych na innych przedmiotach.


obrazekAlternatywą dla pamięci pendrive jest założenie konta pocztowego (np. w gmail.com) i przesyłanie w załącznikach listów utworzonych na lekcji danych.

 

 

W ciągu nauki uczeń otrzymuje oceny:

 • za pracę na lekcji
 • za wykonane projekty
 • za sprawdziany i testy
 • w szczególnych sytuacjach za odpowiedzi ustne
 • za zeszyt przedmiotowy

W ciągu semestru uczeń ma prawo być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku pracy na lekcji. Nie uwzględnia się nieprzygotowania na zapowiedzianych sprawdzianach i testach oraz na zaliczeniach ocen niedostatecznych. Także pod koniec semestru nieprzygotowania uczniów nie będą respektowane - szczególnie odnosi się to do osobników unikających oceniania w trakcie semestru.

 

02 - Skrócony regulamin pracowni informatycznej

 1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod kierunkiem nauczyciela.
 2. Sprzęt komputerowy w pracowni należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. W pracowni uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela.
 4. Bez wiedzy i zgody nauczyciela uczeń nie może uruchamiać lub instalować obcych programów.
 5. W pracowni informatycznej nie wolno spożywać posiłków oraz pić płynów.
 6. W przypadku zauważenia usterki sprzętu należy natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

03. Podstawa programowa

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
  • Opisuje podstawowe elementy komputera, ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów.

  • Opisuje urządzenia zewnętrzne komputera i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów.

  • Projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb.

  • Korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją.

  • Korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:
  • Znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin.

  • Tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami.

  • Dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Uczeń:
  • Prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi.

  • Formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych.

  • Projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania.

  • Realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania.

  • Testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją.

  • Przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania.

 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. Uczeń:
  • Wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych.

  • Korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość.

 5. Wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych; animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:
  • Edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów.

  • Przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów.

  • Opracowuje obrazy i tworzy albumy zdjęć.

  • Opracowuje filmy pochodzące z różnych źródeł.

  • Opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, tworzy spis treści.

  • Stosuje style i szablony w dokumentach.

  • Gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu.

  • Stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza.

  • Dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych.

  • Tworzy bazę danych, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie.

  • Posługuje się formularzami w bazach danych.

  • Wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych.

  • Tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu.

  • Przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową.

  • Prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją.

  • Projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami i szablonami.

  • Projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się elementami programowania.

 6. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.
  • Opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • Omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze.

  • Omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w sieciach komputerowych.

  • Zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.

04. Plan nauczania

Lekcja nr 1: Regulamin i przepisy BHP, organizacja nauczania informatyki, środki i narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Lekcja nr 2: Narzędzia w technologii informacyjnej, wprowadzenie do Internetu.

Lekcja nr 3: Wyszukiwanie informacji i ocena ich wiarygodności.

Lekcja nr 4: Bezpieczne korzystanie z usług w sieciach komputerowych.

Lekcja nr 5: Przetwarzanie grafiki rastrowej i wektorowej.

Lekcja nr 6: Multimedia w praktyce.

Lekcja nr 7: Profesjonalna edycja dokumentów z różnorodnymi elementami.

Lekcja nr 8: Zaawansowane zasady edycji grafiki w pakiecie biurowym.

Lekcja nr 9: Profesjonalna edycja i użytkowanie tabel.

Lekcja nr 10: Szablony i użyteczne style w dokumentach edytora tekstu.

Lekcja 11: Opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze.

Lekcja 12: Tworzenie i edycja autospisów w obszernych dokumentach.

Lekcja 13: Gromadzenie i formatowanie w arkuszu danych pochodzących z różnych źródeł.

Lekcja 14: Wykorzystanie funkcji w rozwiązywaniu problemów.

Lekcja 15: Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

Lekcja 16: Formatowanie warunkowe i jego zastosowania praktyczne.

Lekcja 17: Interpretacja danych w arkuszu z wykorzystaniem wykresów.

Lekcja 18: Podstawowe operacje bazodanowe w arkuszu.

Lekcja 19: Tworzenie relacyjnych baz danych.

Lekcja 20: Podstawowe użytkowanie relacyjnych baz danych.

Lekcja 21: Zasady tworzenia prezentacji, organizacji slajdów oraz struktura prezentacji.

Lekcja 22: Zapisywanie prezentacji do wykorzystywania na różnych stanowiskach komputerowych.

Lekcja 23: Zasady tworzenia prezentacji. Profesjonalne prowadzenie wystąpień wspomaganych prezentacją.

Lekcja 24: Podstawy tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem szablonów i elementów programowania.

Lekcja 25: Tworzenie stron internetowych.

Lekcja 26: Współdziałanie aplikacji - narzędzie korespondencji seryjnej, osadzanie i łączenie plików.

Lekcja 27: Doskonalenie wiedzy z zastosowaniem narzędzi informatyki - rozwiązywanie problemów.

Lekcja 28: Rozwiązywanie problemów informatycznych – podejście algorytmiczne cz.1.

Lekcja 29: Rozwiązywanie problemów informatycznych – podejście algorytmiczne cz.2.

Lekcja 30: Programy edukacyjne, zasoby sieciowe, nowoczesne metody nauczania w rozwijaniu zainteresowań i pracy twórczej.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe