Rozwiązania zadań 17...20 - BFS

Zadanie 17

Napisz program z przejściem BFS, w którym graf jest reprezentowany macierzą sąsiedztwa i macierzą incydencji.

 

Dane do programu definiują graf - pierwsze dwie liczby to n - liczba wierzchołków oraz m - liczba krawędzi. Następnie mamy m par liczb, które określają krawędzie. Na końcu jest podany numer wierzchołka startowego, od którego rozpocznie się przejście BFS.

obrazek      7 12
0 1 0 3 0 4 0 6
1 2 1 5
2 3 2 4 2 5 2 6
3 5
4 6
5

 

Code::Blocks
// Przejście BFS
// Graf nieskierowany - macierz sąsiedztwa
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
  int ** A;     // Macierz sąsiedztwa
  int n,m,i,j,v1,v2;
  queue<int>Q;    // Kolejka dla dla BFS

  // Odczytujemy n i m

  cin >> n >> m;

  // Tworzymy dynamicznie macierz n x n

  A = new int * [n];

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    A[i] = new int [n];
    for(j = 0; j < n; j++) A[i][j] = 0;
  }

  // Wczytujemy kolejne krawędzie i umieszczamy je w macierzy

  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    cin >> v1 >> v2;
    A[v1][v2] = A[v2][v1] = 1; // krawędź v1-->v2 oraz v1<--v2
  }

  // Tworzymy tablicę odwiedzin wierzchołków

  bool * visited = new bool [n];

  // Zerujemy tablicę odwiedzin wierzchołków

  for(i = 0; i < n; i++) visited[i] = false;

  // Odczytujemy wierzchołek startowy

  cin >> v1;

  // Zaznaczmy go jako odwiedzonego

  visited[v1] = true;

  // i umieszczamy w kolejce

  Q.push(v1);

  // Przejście BFS

  cout << endl;

  while(!Q.empty())    // Dopóki kolejka zawiera wierzchołki
  {
    v1 = Q.front();   // Odczytujemy wierzchołek z początku kolejki

    Q.pop();       // Odczytany wierzchołek usuwamy z kolejki

    cout << v1 << " ";  // Wypisujemy wierzchołek

    // Nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka oznaczamy jako odwiedzonych i umieszczamy w kolejce

    for(i = 0; i < n; i++)
      if(A[v1][i] && !visited[i]) // Jeśli istnieje krawędź v1-->vi oraz vi nie jest odwiedzony
      {
        visited[i] = true;    // Odwiedzamy vi
        Q.push(i);        // vi umieszczamy w kolejce
      }
  }

  cout << endl << endl;

  // Usuwamy tablice dynamiczne

  delete [] visited;

  for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];

  delete [] A;

  return 0;
}
7 12
0 1 0 3 0 4 0 6
1 2 1 5
2 3 2 4 2 5 2 6
3 5
4 6
5

5 1 2 3 0 4 6

 

Code::Blocks
// Przejście BFS
// Graf nieskierowany - macierz incydencji
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
  int ** A;    // Macierz incydencji
  int n,m,i,j,v1,v2;
  queue<int>Q;   // Kolejka dla dla BFS

  // Odczytujemy n i m

  cin >> n >> m;

  // Tworzymy dynamicznie macierz n x m

  A = new int * [n];

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    A[i] = new int [m];
    for(j = 0; j < m; j++) A[i][j] = 0;
  }

  // Wczytujemy kolejne krawędzie i umieszczamy je w macierzy incydencji

  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    cin >> v1 >> v2;
    A[v1][i] = A[v2][i] = 1;  // krawędź i-ta jest incydentna z v1 i v2
  }

  // Tworzymy tablicę odwiedzin wierzchołków

  bool * visited = new bool [n];

  // Zerujemy tablicę odwiedzin wierzchołków

  for(i = 0; i < n; i++) visited[i] = false;

  // Odczytujemy wierzchołek startowy

  cin >> v1;

  // Zaznaczmy go jako odwiedzonego

  visited[v1] = true;

  // i umieszczamy w kolejce

  Q.push(v1);

  // Przejście BFS

  cout << endl;

  while(!Q.empty())    // Dopóki kolejka zawiera wierzchołki
  {
    v1 = Q.front();   // Odczytujemy wierzchołek z początku kolejki

    Q.pop();       // Odczytany wierzchołek usuwamy z kolejki

    cout << v1 << " ";  // Wypisujemy wierzchołek

    // Nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka oznaczamy jako odwiedzonych i
    // umieszczamy w kolejce

    for(i = 0; i < m; i++)         // Sprawdzamy, czy i-ta krawędź jest incydentna z v1
      if(A[v1][i])            // Jeśli jest, szukamy jej drugiego wierzchołka (sąsiada v1)
        for(j = 0; j < n; j++)
          if(j != v1 && A[j][i])
          {
            if(!visited[j])    // Jeśli wierzchołek nie jest odwiedzony
            {
              visited[j] = true; // Odwiedzamy go
              Q.push(j);     // i umieszczamy w kolejce
            }
            break;         // Przerywamy pętlę wyszukującą sąsiada
          }
  }

  cout << endl << endl;

  // Usuwamy tablice dynamiczne

  delete [] visited;

  for(i = 0; i < m; i++) delete [] A[i];

  delete [] A;

  return 0;
}
7 12
0 1 0 3 0 4 0 6
1 2 1 5
2 3 2 4 2 5 2 6
3 5
4 6
5

5 1 2 3 0 4 6

 

Zadanie 18

Napisz program z przejściem BFS nie korzystający z klasy queue - zaprojektuj odpowiednie operacje przy wykorzystaniu tablicy na kolejkę.

 

Kolejkę możemy utworzyć w tablicy. W algorytmie BFS potrzebne są trzy operacje:

- test, czy kolejka zawiera wierzchołki

- zapis danych do kolejki

- odczyt danych z kolejki

Oprócz tablicy tworzymy dwie dodatkowe zmienne:

pk  - zawiera indeks komórki będącej początkiem kolejki

kk  - zawiera indeks komórki będącej końcem kolejki

 

                                                             
   
pk
                 
kk
     

pk  zawsze wskazuje komórkę, z której będą odczytywane dane. Po odczycie danych pk  jest zwiększane o 1 i wskazuje kolejne dane. Jeśli pk  wyjdzie poza ostatni element tablicy, to zostaje wyzerowane i będzie wskazywało na początek tablicy.

kk  zachowuje się podobnie, tylko wskazuje wolną komórkę - czyli poza ostatni element kolejki. Zapisywaną daną umieszczamy w komórce kk  i kk  zwiększamy o 1. Jeśli wyjdzie poza koniec tablicy, kk  zerujemy.

Kolejka jest pusta, jeśli pk  i kk  wskazują tę samą komórkę tablicy.

Pozostaje jeszcze pytanie o wielkość tablicy z kolejką. Aby nie doszło do nadpisania początku kolejki przez jej koniec, tablica powinna zawierać tyle komórek, ile jest wierzchołków w grafie - czyli n. Ponieważ każdy wierzchołek jest umieszczany w kolejce tylko jeden raz, indeksy pk  oraz kk  nigdy się nie przewiną na początek tak dużej tablicy. Dzięki temu operacje zapisu i odczytu będzie można uprościć - nie musimy sprawdzać, czy indeksy te wyszły poza ostatni element tablicy.

Dane wejściowe są zdefiniowane identycznie jak w poprzednim zadaniu - graf, na końcu numer wierzchołka startowego

 

obrazek
Graf nr 8
     14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
5

 

Code::Blocks
// Przejście BFS
// Graf nieskierowany - kolejka w tablicy
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;

int main()
{
  int n,m,i,v1,v2;

  // Odczytujemy n i m

  cin >> n >> m;

  // Tworzymy dynamicznie tablicę list sąsiedztwa

  list<int> * A = new list<int> [n];

  // Wczytujemy kolejne krawędzie i umieszczamy je na listach sąsiedztwa

  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    cin >> v1 >> v2;
    A[v1].push_back(v2);
    A[v2].push_back(v1);
  }

  // Tworzymy tablicę odwiedzin wierzchołków

  bool * visited = new bool [n];

  // Zerujemy tablicę odwiedzin wierzchołków

  for(i = 0; i < n; i++) visited[i] = false;

  // Tworzymy tablicę dla kolejki

  int * Q = new int [n];

  // Tworzymy indeksy

  int pk = 0;
  int kk = 0;

  // Odczytujemy wierzchołek startowy

  cin >> v1;

  // Zaznaczmy go jako odwiedzonego

  visited[v1] = true;

  // i umieszczamy w kolejce

  Q[kk++] = v1;

  // Przejście BFS

  cout << endl;

  while(pk != kk)     // Dopóki kolejka zawiera wierzchołki
  {
    v1 = Q[pk++];    // Odczytujemy wierzchołek z początku kolejki

    cout << v1 << " ";  // Wypisujemy wierzchołek

    // Nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka oznaczamy jako odwiedzonych i umieszczamy w kolejce

    for(list<int>::iterator it = A[v1].begin(); it != A[v1].end(); it++)
      if(!visited[*it])
      {
        visited[*it] = true;
        Q[kk++] = * it;
      }
  }

  cout << endl << endl;

  // Usuwamy tablice dynamiczne

  delete [] visited;

  delete [] A;

  delete [] Q;

  return 0;
}
14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
5

5 2 3 6 8 9 0 1 4 7 10 11 12 13

 

Zadanie 19

Napisz program z przejściem BFS, który wyszukuje najkrótszą ścieżkę pomiędzy zadanymi dwoma wierzchołkami grafu.

 

Postępujemy następująco:

 1. Tworzymy tablicę poprzedników (jest to taki odpowiednik drzewa rozpinającego). Tablica ta zawiera n komórek, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków w grafie. I-ty element tej tablicy będzie zawierał informację, z którego wierzchołka grafu BFS przyszło do wierzchołka i-tego. Tablicę tę tworzymy na bieżąco przeglądając sąsiadów wierzchołka i umieszczając je w kolejce.

 2. Uruchamiamy BFS od wierzchołka drugiego.

 3. W trakcie działania BFS w tablicy poprzedników umieszcza informację, z którego wierzchołka następuje przejście do sąsiadów. BFS przerywa przeszukiwanie grafu po dojściu do wierzchołka pierwszego ścieżki lub po przeglądnięciu całego grafu - w tym drugim przypadku ścieżka nie istnieje.

 4. Gdy BFS dojdzie do wierzchołka 1, to wykorzystując tablicę poprzedników, cofa się do wierzchołka 2, wypisując mijane po drodze wierzchołki - to będzie nasza najkrótsza ścieżka.

Program ten jest dokładnym odpowiednikiem programu demonstrującego wyszukiwanie najkrótszej drogi w labiryncie - tutaj zamiast labiryntu mamy graf (tak naprawdę labirynt też jest grafem). Dane dla programu składają się z definicji grafu oraz dwóch liczb określających kolejno wierzchołek 1 i wierzchołek 2 poszukiwanej ścieżki.

 

obrazek
Graf nr 8
     14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
13 4

 

Code::Blocks
// Wyszukiwanie najkrótszej ścieżki
// Graf nieskierowany
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <list>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
  int n,m,i,v1,v2,v;
  queue<int> Q;    // Kolejka

  // Odczytujemy n i m

  cin >> n >> m;

  // Tworzymy dynamicznie tablicę list sąsiedztwa

  list<int> * A = new list<int> [n];

  // Wczytujemy kolejne krawędzie i umieszczamy je na listach sąsiedztwa

  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    cin >> v1 >> v2;
    A[v1].push_back(v2);
    A[v2].push_back(v1);
  }

  // Tworzymy tablicę odwiedzin wierzchołków

  bool * visited = new bool [n];

  // Zerujemy tablicę odwiedzin wierzchołków

  for(i = 0; i < n; i++) visited[i] = false;

  // Tworzymy tablicę poprzedników

  int * P = new int [n];

  // Odczytujemy wierzchołek startowy i końcowy ścieżki

  cin >> v1 >> v2;

  // Przeglądanie BFS rozpoczynamy od v2

  visited[v2] = true;     // Oznaczamy go jako odwiedzony

  Q.push(v2);         // i umieszczamy w kolejce

  while(!Q.empty())      // Dopóki kolejka nie jest pusta
  {
    v = Q.front();     // Odczytujemy z kolejki wierzchołek
    Q.pop();        // Usuwamy go z kolejki

    if(v == v1) break;   // Przerywamy, gdy doszliśmy do wierzchołka v1

    // Przeglądamy jego sąsiadów.

    for(list<int>::iterator it = A[v].begin(); it != A[v].end(); it++)
      if(!visited[*it])      // Jeśli sąsiad nie jest odwiedzony
      {
        visited[*it] = true;  // Odwiedzamy go
        P[*it] = v;       // Odnotowujemy, skąd przyszliśmy
        Q.push(*it);      // Umieszczamy go w kolejce
      }
  }

  cout << endl;

  if(v == v1)   // Jeśli ścieżka została znaleziona, wypisujemy ją
    while(true)
    {
      cout << v << " ";    // Wypisujemy wierzchołek
      if(v == v2) break;   // Przerywamy pętlę, gdy osiągniemy ostatni wierzchołek
      v = P[v];        // Przechodzimy do kolejnego wierzchołka ścieżki
    }

  cout << endl << endl;

  // Usuwamy tablice dynamiczne

  delete [] visited;

  delete [] A;

  delete [] P;

  return 0;
}
14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13

13 9 7 4

 

Zadanie 20

Napisz program z przejściem BFS, który tworzy od zadanego wierzchołka drzewo rozpinające BFS.

obrazek
Graf nr 8
     14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
13

 

Code::Blocks
// Drzewo rozpinające BFS
// Graf nieskierowany
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <list>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
  int n,m,i,v1,v2;
  queue<int> Q;    // Kolejka

  // Odczytujemy n i m

  cin >> n >> m;

  // Tworzymy dynamicznie tablicę list sąsiedztwa

  list<int> * A = new list<int> [n];

  // Wczytujemy kolejne krawędzie i umieszczamy je na listach sąsiedztwa

  for(i = 0; i < m; i++)
  {
    cin >> v1 >> v2;
    A[v1].push_back(v2);
    A[v2].push_back(v1);
  }

  // Tworzymy tablicę odwiedzin wierzchołków

  bool * visited = new bool [n];

  // Zerujemy tablicę odwiedzin wierzchołków

  for(i = 0; i < n; i++) visited[i] = false;

  // Tworzymy tablicę list sąsiedztwa dla drzewa rozpinającego

  list<int> * T = new list<int> [n];

  // Odczytujemy wierzchołek startowy

  cin >> v1;

  // Przeglądanie BFS rozpoczynamy od v1

  visited[v1] = true;     // Oznaczamy go jako odwiedzony

  Q.push(v1);         // i umieszczamy w kolejce

  while(!Q.empty())      // Dopóki kolejka nie jest pusta
  {
    v1 = Q.front();     // Odczytujemy z kolejki wierzchołek
    Q.pop();        // Usuwamy go z kolejki

    // Przeglądamy jego sąsiadów.

    for(list<int>::iterator it = A[v1].begin(); it != A[v1].end(); it++)
      if(!visited[*it])      // Jeśli sąsiad nie jest odwiedzony
      {
        visited[*it] = true;  // Odwiedzamy go
        T[v1].push_back(*it);  // Dopisujemy sąsiada do listy v w drzewie rozpinającym
        Q.push(*it);      // Umieszczamy go w kolejce
      }
  }

  // Wypisujemy zawartość tablicy list sąsiedztwa dla drzewa rozpinającego

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << endl << i << " : ";
    for(list<int>::iterator it = T[i].begin(); it != T[i].end(); it++)
      cout << *it << " ";
  }

  cout << endl << endl;

  // Usuwamy tablice dynamiczne

  delete [] visited;

  delete [] A;

  delete [] T;

  return 0;
}
14 22
0 1 0 2 0 3 0 4
1 2 1 10
2 5
3 4 3 5
4 6 4 7
5 6 5 8 5 9
6 7
7 9
8 10 8 11
9 12 9 13
11 12
12 13
13

0 :
1 :
2 : 0 1
3 :
4 :
5 : 2 3 6 8
6 :
7 : 4
8 : 10
9 : 5 7
10 :
11 :
12 : 11
13 : 9 12

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe