Rozwiązania zadań 9-11 - listy sąsiedztwa

Zadanie 9

Napisz program, który sprawdza, czy graf zadany listami sąsiedztwa jest grafem nieskierowanym lub skierowanym. Która z reprezentacji grafów jest dla tego zadania najlepsza?

 

Zadanie można rozwiązać np. tak:

Przechodzimy przez kolejne elementy tablicy list sąsiedztwa. Każda lista skojarzona jest z określonym wierzchołkiem grafu i przechowuje wierzchołki, do których prowadzą krawędzie z tego wierzchołka. Wystarczy przejść do każdego z tych wierzchołków i sprawdzić, czy na ich listach sąsiedztwa występuje wierzchołek wyjściowy. Jeśli nie, to graf nie jest grafem nieskierowanym, ponieważ posiada przynajmniej jedną krawędź, którą można przejść tylko w jednym kierunku. Jeśli przeglądniemy wszystkie wierzchołki i ich sąsiadów i nie stwierdzimy krawędzi jednokierunkowej, to graf będzie grafem nieskierowanym.

 

Code::Blocks
 bool isnodigraph = true; // Zmienna testowa

 // Przeglądamy kolejne wierzchołki grafu

 for(i = 0; isnodigraph && (i < n); i++)

  // dla każdego wierzchołka przeglądamy sąsiadów

  for(list<int>::iterator it1 = A[i].begin(); isnodigraph && (it1 != A[i].end()); it1++)
  {
   isnodigraph = false;
   // u sąsiadów szukamy krawędzi zwrotnej

   for(list<int>::iterator it2 = A[* it1].begin(); it2 != A[* it1].end(); it2++)
    if(* it2 == i)
    {
      isnodigraph = true; // krawędź znaleziona
      break;
    }
  }

 // Wyświetlamy wynik

 cout << endl;

 if(isnodigraph) cout << "GRAF NIESKIEROWANY" << endl;
 else      cout << "GRAF SKIEROWANY" << endl;
4 5
1 0
2 0
0 3
3 1
3 2

GRAF SKIEROWANY
4 10
1 0 0 1
2 0 0 2
0 3 3 0
3 1 1 3
3 2 2 3

GRAF NIESKIEROWANY

 

Odpowiedź na drugą część pytania proszę opracować we własnym zakresie - należy rozważyć ilość krawędzi w stosunku do liczby wierzchołków.

 

Zadanie 10

Napisz program, który wyszukuje w grafie skierowanym wszystkie wierzchołki o najwyższym stopniu. Graf zadany jest listami sąsiedztwa.

 

W grafie skierowanym listy sąsiedztwa dają nam bezpośrednio informację tylko o stopniach wyjściowych wierzchołków - liczba elementów na liście sąsiedztwa jest równa stopniowi wyjściowemu wierzchołka. Stopnie wejściowe musimy zliczać przeglądając wierzchołki docelowe na listach. Zatem rozwiązanie zadania będzie się składało z kilku kroków:

 1. Utworzymy tablicę degree, w której będziemy obliczać dla każdego wierzchołka jego stopień. Tablica ta będzie miała tyle elementów ile jest wierzchołków w grafie - indeksy elementów będą odpowiadały numerom wierzchołków. Na początku wszystkie elementy tablicy degree muszą zostać wyzerowane.

 2. Przeglądamy kolejne listy sąsiedztwa. Dla każdego elementu na liście zwiększamy o 1 element tablicy degree o indeksie równym numerowi listy oraz element o indeksie równym numerowi wierzchołka, do którego prowadzi krawędź - czyli wierzchołka umieszczonego na liście sąsiedztwa.

 3. Wyszukujemy w tablicy degree największą wartość i zapamiętujemy ją w zmiennej maxdegree.

 4. Przeglądamy tablicę degree i wypisujemy numery elementów, których wartość jest równa maxdegree.

 

Code::Blocks
 // Tworzymy dynamicznie tablicę degree

 int * degree = new int[n];

 // Zerujemy tablicę degree

 for(i = 0; i < n; i++) degree[i] = 0;

 // Zliczamy stopnie wierzchołków

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(list<int>::iterator it = A[i].begin(); it != A[i].end(); it++)
  {
    degree[i]++;  // Stopień wyjściowy
    degree[*it]++; // Stopień wejściowy
  }

 // Szukamy maksymalnego stopnia

 int maxdegree = degree[0];

 for(i = 1; i < n; i++)
  if(degree[i] > maxdegree) maxdegree = degree[i];

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl << "deg(" << maxdegree << ") :";

 for(i = 0; i < n; i++)
  if(degree[i] == maxdegree) cout << " " << i;

 cout << endl;

 // Czyścimy pamięć

 delete [] degree;
4 9
1 0 1 1 2 0
3 0 0 3 3 1
2 2 3 2 2 3

deg(5) : 2 3

 

Jeśli graf jest nieskierowany, to program można znacznie uprościć, gdyż stopień wierzchołka jest wtedy zawsze równy długości skojarzonej z nim listy sąsiedztwa - list tych nie musimy wcale przeglądać, wystarczy wykorzystać funkcję składową size(), która zwraca liczbę elementów umieszczonych na liście. Również nie musimy tworzyć osobnej tablicy degree. Rozwiązanie jest następujące:

 

Code::Blocks
 // Szukamy maksymalnego stopnia

 unsigned maxdegree = A[0].size();

 for(i = 1; i < n; i++)
  if(A[i].size() > maxdegree) maxdegree = A[i].size();

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl << "deg(" << maxdegree << ") :";

 for(i = 0; i < n; i++)
  if(A[i].size() == maxdegree) cout << " " << i;

 cout << endl;
12 14
0 3 1 3
1 2 2 5
5 6 3 4
4 6 3 8
4 10 6 11
7 8 8 9
9 10 10 11

deg(4) : 3

 

 

Zadanie 11

Mamy graf nieskierowany, który reprezentuje zbiór osób oraz informację o tym, które osoby ze sobą współpracują. Graf zadany jest listami sąsiedztwa. Napisz program, który wyszuka wszystkie różne trójki współpracujących nawzajem osób.

 

Najpierw musimy określić, co będzie rozwiązaniem tego zadania. Mamy graf, który reprezentuje grupę osób oraz współpracę pomiędzy nimi - dwa wierzchołki są połączone krawędzią, jeśli osoby reprezentowane przez te wierzchołki współpracują ze sobą.

 

obrazek 6 9
0 2 0 4 0 5
1 3 1 4 1 5
2 4 3 4 3 5

 

 

Na przykład: w naszym grafie współpracują ze sobą osoby 0-2, 0-4, 0-5. Pomiędzy tymi wierzchołkami są krawędzie. Nie współpracują ze sobą osoby 0-1, 0-3. Pomiędzy tymi wierzchołkami nie ma krawędzi.

Wybieramy w grafie jeden wierzchołek, np. 0:

 

obrazek

 

Przechodzimy kolejno przez wszystkich jego sąsiadów (2, 4, 5):

 

obrazek

 

Dla każdego z sąsiadów sprawdzamy, czy jego sąsiedzi są również sąsiadami wierzchołka 0:

 

obrazek
0 - 2 - 4 - wyprowadzamy
obrazek
0 - 4 - 2 - nie wyprowadzamy
obrazek
Brak trójki dla 0 - 5

 

Jeśli znajdziemy taką trójkę (4 jest sąsiadem 2 oraz 0), to wyprowadzamy ją tylko wtedy, gdy kolejne wierzchołki (startowy, sąsiad, wspólny sąsiad) tworzą ciąg rosnący. Unikniemy w ten sposób permutacji tych trójek (0 - 2 - 4, 0 - 4 - 2, 2 - 0 - 4, 2 - 4 - 0, 4 - 0 - 2,  4 - 2 - 0). Tę samą procedurę stosujemy dla pozostałych wierzchołków grafu. Ponieważ trójka musi być uporządkowana rosnąco, to przeglądanie wierzchołków możemy ograniczyć do przedziału od 0 do n - 3. Wynika stąd również, że w trakcie przeglądania wierzchołków możemy pominąć sprawdzanie, jeśli sąsiad ma numer mniejszy od wierzchołka wyjściowego (w takiej sytuacji ewentualna trójka została znaleziona już wcześniej).

 

Code::Blocks
// Znajdowanie w grafie spójnych trójek
// Graf nieskierowany
// Listy sąsiedztwa
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <list>

using namespace std;

int main()
{
 int n,m,i,v1,v2;

 // Odczytujemy n i m

 cin >> n >> m;

 // Tworzymy tablicę n pustych list

 list<int> * A;

 A = new list<int> [n];

 // Wczytujemy poszczególne krawędzie i umieszczamy informację o nich na listach

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> v1 >> v2;

  // Do listy A[v1] dodajemy wierzchołek v2

  A[v1].push_back(v2);

  // Do listy A[v2] dodajemy wierzchołek v1, aby krawędź była obukierunkowa

  if(v1 != v2) A[v2].push_back(v1);
 }

 // Przechodzimy przez kolejne wierzchołki grafu od 0 do n-3

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n - 2; i++)

  // Dla każdego wierzchołka przechodzimy przez jego sąsiadów

  for(list<int>::iterator it1 = A[i].begin(); it1 != A[i].end(); it1++)

  // Jeśli sąsiad ma numer większy od i, sprawdzamy, czy któryś z jego sąsiadów
  // jest również sąsiadem wierzchołka i-tego

   if(i < * it1)
    for(list<int>::iterator it2 = A[*it1].begin(); it2 != A[*it1].end(); it2++)
     if(*it1 < *it2)
      for(list<int>::iterator it3 = it1; it3 != A[i].end(); it3++)
       if(*it3 == *it2)
       {
         cout << i << " - " << *it1 << " - " << *it2 << endl;
         break;
       }

 cout << endl;

 // Usuwamy tablicę list z pamięci komputera

 delete [] A;

 return 0;
}
6 9
0 2 0 4 0 5
1 3 1 4 1 5
2 4 3 4 3 5

0 - 2 - 4
1 - 3 - 4
1 - 3 - 5

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe