Pomoce:

Biblioteka procedur obsługi konsoli znakowej - newconio


Gra LIFE

Gra w Życie (ang. Game of Life) została wynaleziona około roku 1970 przez Johna Conwaya i opisana w czasopiśmie "American Scientific". Gra pozwala symulować życie, rozwój oraz śmierć żywych organizmów i rozgrywana jest na nieskończonym polu komórek. Każda komórka posiada dokładnie 8 przyległych do niej sąsiadów. W komórce może żyć organizm lub nie. Nowe pokolenie organizmów powstaje wg następujących reguł:
 

obrazek

Śmierć

Organizm umiera z samotności, jeśli w przyległych do niego komórkach jest mniej niż dwóch żywych sąsiadów. Organizm umiera z przeludnienia, jeśli w przyległych do niego komórkach jest więcej niż 3 żywych sąsiadów. Zatem śmierć następuje w przypadku, gdy otaczające organizm komórki zawierają 0,1,4,5,6,7 lub 8 organizmów.

Przeżycie

Jeśli w otaczających organizm komórkach jest dwóch lub trzech żywych sąsiadów, organizm przeżywa do następnego pokolenia.

Narodziny

Jeśli pusta komórka posiada dokładnie trzech żywych sąsiadów, to rodzi się w niej nowy organizm.

 

Implementacja

Komórki zajęte przez organizmy tworzą różne wzory geometryczne zmieniające się w każdym pokoleniu. Niektóre układy organizmów powodują wymarcie kolonii, inne z kolei dają w efekcie cykliczny rozwój żywych komórek. Badanie tych układów może być bardzo ciekawym zajęciem.

W naszej implementacji zrezygnujemy z nieskończonego pola gry, które raczej trudno uzyskać w skończonej pamięci komputera. Plansza będzie złożona z matrycy komórek ułożonych w 49 wierszy po 80 kolumn. Taka matryca zmieści się bez problemów w okienku konsoli znakowej.

Chociaż pole nie będzie nieskończone, to jednak jego krawędź górna zostanie połączona z dolną, a prawa z lewą. Dzięki temu, każda komórka zawsze będzie posiadała 8 sąsiadów.

W pamięci plansza gry zostanie zrealizowana w formie tablicy łańcuchów znakowych. Ponieważ nowe pokolenie powstaje na podstawie sytuacji istniejącej w pokoleniu poprzednim, zatem musimy posiadać dwie takie tablice - z pokoleniem aktualnym oraz drugą, w której utworzymy następną generację żywych organizmów. Po tej operacji dane z drugiej tablicy przenosimy do pierwszej i wyświetlamy w okienku konsoli.

Program będzie interaktywny. W trakcie gry użytkownik może tworzyć w wybranych komórkach nowe organizmy lub usuwać je z komórek. Przyjmiemy następujący schemat klawiszy sterowania grą:

 

klawisz funkcja
strzałki przemieszczanie aktywnej komórki po planszy gry
ESC zakończenie rozgrywki
spacja jeśli aktywna komórka jest pusta, to wprowadzamy tam nowy organizm. Jeśli natomiast w aktywnej komórce już jest organizm, to usuwamy go.
Enter przejście do następnego pokolenia
A powoduje automatyczną generację nowych pokoleń organizmów aż do momentu powtórnego naciśnięcia klawisza innego klawisza.
B powoduje wygenerowanie 100 nowych komórek w przypadkowych miejscach na planszy
C usunięcie wszystkich organizmów z planszy gry.

 

// Automaty komórkowe - Gra Life
// (C)2010 ILO w Tarnowie
// KOŁO INFORMATYCZNE
//-----------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include "newconio.h"
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

// zmienne globalne

string pole1[49],pole2[49]; // przestrzenie życiowe organizmów
int cx,cy;         // pozycja kursora 
int np;           // numer pokolenia

// zeruje przestrzeń życiową pole1
// ustawia kursor na środku pola gry
// zeruje numer pokolenia
 
void zeruj()
{
  string s;
  int i;

  s = "";
  for(i = 0; i < 80; i++) s += " ";

  for(i = 0; i < 49; i++) pole1[i] = pole2[i] = s;

  cx = 39;
  cy = 24;
  np = 0;
}

// wyświetla zawartość pole1
//--------------------------

void wyswietlaj()
{
  int i;

  gotoxy(0,0);
  textattr(0x1f);

  for(i = 0; i < 49; i++)
  {
    cout << pole1[i];
    if(i == cy) putattrxy(0x4e,cx,cy);
  }

  gotoxy(31,49); textattr(YELLOW); cout << "Pokolenie: " << np << "   ";
}

// wylicza współrzędną x w obrębie pola gry
//-----------------------------------------

int wx(int x)
{
  if(x > 79) x = 0;
  if(x < 0) x = 79;
  return x;
}

// wylicza współrzędną y w obrębie pola gry
//-----------------------------------------

int wy(int y)
{
  if(y > 48) y = 0;
  if(y < 0) y = 48;
  return y;
}

// wylicza nowe pokolenie organizmów w pole2
// przenosi pole2 do pole1
//------------------------------------------

void pokolenie()
{
  int i,j,k,l,ls;

  for(i = 0; i < 49; i++)
   for(j = 0; j < 80; j++)
   {
     ls = 0;

     // obliczamy w ls liczbę sąsiadów komórki [i,j]

     for(k = -1; k < 2; k++)
      for(l = -1; l < 2; l++)
       if(((k != 0) || (l != 0)) && (pole1[wy(i + k)][wx(j + l)] == 'O')) ls++;

     // sprawdzamy reguły przeżycia komórki lub narodzin nowej

     if(pole1[i][j] == 'O')
     {
       if((ls == 2) || (ls == 3)) pole2[i][j] = 'O';
       else            pole2[i][j] = ' ';
     }
     else
     {
       if(ls == 3) pole2[i][j] = 'O';
       else    pole2[i][j] = ' ';
     }
   }

   // przenosimy pole2 do pole1

   for(i = 0; i < 49; i++) pole1[i] = pole2[i];
   np++;
}

// wypełnia w pole1 100 komórek organizmami
//-----------------------------------------

void wypelnij()
{
  int x,y,i;

  for(i = 0; i < 100; i++)
  {
    x = rand() % 80;
    y = rand() % 48;
    pole1[y][x] = 'O';
  }
}

// generuje kolejne pokolenia organizmów aż do
// naciśnięcia klawisza A
//--------------------------------------------

void generuj()
{
  do
  {
    wyswietlaj();
    pokolenie();
    delay(100);
  } while(!kbhit());
}

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
  int kl;
  bool gra_w_toku = true;

  srand(time(NULL));

  _cinit();

  fullscreen(true); cursoroff();

  zeruj();

  while(gra_w_toku)
  {
    wyswietlaj();
    if(kbhit())
    {
      while(!(kl = getch()));

      switch(kl)
      {
        case 13: pokolenie();
             break;

        case 27: gra_w_toku = false;
             break;

        case 32: if(pole1[cy][cx] == ' ') pole1[cy][cx] = 'O';
             else           pole1[cy][cx] = ' ';
             break;

        case 72: cy = wy(cy - 1);
             break;

        case 77: cx = wx(cx + 1);
             break;

        case 80: cy = wy(cy + 1);
             break;

        case 75: cx = wx(cx - 1);
             break;

        case 'a': generuj();
             break;

        case 'b': wypelnij();
             break;

        case 'c': zeruj();
             break; 
      }
    }
  }

  fullscreen(false); cursoron(); textattr(7); clrscr();

  return 0;
}

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe