Informatyka - klasa II

 

Cele wychowania

 1. Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego:

 2. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych:

Cele kształcenia

 1. Przygotowanie do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego:

 2. Zdolność do samodzielnego korzystania z komputera dla realizacji części zadań edukacyjnych oraz innych celów poznawczych:

Treści nauczania

 1. Metody rozwiązywania problemów algorytmicznych.

 2. Realizacja algorytmów w wybranym języku programowania.

 3. Zasady działania komputera i sieci komputerowych.

 4. Przetwarzanie danych w bazach danych.

 5. Wśród multimediów.

Rozkład materiału dla klasy II

Tematy główne i tematy lekcji - semestr I Liczba
godzin
Stanowisko komputerowe
Lekcja 1-2
Temat: Organizacja zajęć w pracowni komputerowej
 • BHP w pracowni informatycznej.
 • Regulamin pracowni.
 • Wymagania programowe.
 • Organizacja zajęć.
 • Rozkład materiału.
 • Przydział stanowisk
2
Multimedia - grafika użytkowa
Lekcja 3-4
Temat: Edytor grafiki wektorowej
 • Rodzaje grafik - rastrowa (GIF, JPG) i wektorowa, różnice, zalety i wady
 • Budowa ekranu roboczego edytora
 • Rysowanie linii - odręczne, odcinki, odcinki poziome i pionowe, łamane, łamane zamknięte, dobór koloru i grubości linii, dobór koloru wypełnienia
 • Podstawowe operacje graficzne: przesuwanie obiektu, przesuwanie w pionie i w poziomie, skalowanie, odbicia lustrzane, obracanie, ścinanie, kopiowanie, powtarzanie operacji
2
Lekcja 5-6
Temat: Figury wektorowe
 • Prostokąt - zaokrąglanie wierzchołków, rysowanie kwadratów
 • Elipsa - wycinki elipsy, rysowanie koła
 • Wielokąt, gwiazdka - różne warianty, figury regularne
 • Spirala - zwykła i logarytmiczna
 • Krata
 • Przykładowe projekty: telewizor, domek, drzewko, słoneczko itp.
2
Lekcja 7-8
Temat: Własności figur wektorowych
 • Wypełnienia - pełne, tonalne, wzorkami, teksturowe oraz postscriptowe
 • Wypełnienie interaktywne - przejścia tonalne, uzyskiwanie różnych efektów, np. nity, walce metalowe
 • Przezroczystość interaktywna
 • Efekty konturu - kaligrafia
2
Lekcja 9-10
Temat: Krzywe wektorowe Beziera
 • Własności krzywej, pojęcie segmentu, węzła oraz punktów kontrolnych oraz ich wpływ na kształt krzywej
 • Tryby racy węzła - ostry, gładki i symetryczny
 • Edycja krzywej - przekształcanie figur wektorowych w krzywe wektorowe - odcinek w krzywą, krzywa w odcinek, dodawanie nowych węzłów, usuwanie zbędnych węzłów, modyfikowanie kształtu krzywej przez przeciąganie punktów kontrolnych oraz linii krzywej, przecinanie krzywej, łączenie krzywych w jedną krzywą, rozłączanie krzywej w ciąg osobnych krzywych
 • Proste projekty - dzwonek, serduszko, walec
2
Lekcja 11-12
Temat: Edycja figur
 • Modyfikacja kształtu figury, operacje spawania, wycinania oraz części wspólnej
 • Obiekty tekstowe - tekst artystyczny i tekst akapitowy
 • Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 • Proste projekty graficzne
2
Lekcja 13-14
Temat: Edycja map bitowych
 • Wstawianie mapy bitowej do grafiki wektorowej
 • Przycinanie mapy bitowej
 • Dodawanie różnych efektów - np. przezroczyste krawędzie
 • Eksport grafiki wektorowej do formatu rastrowego (GIF i JPG)
 • Prosty projekt - widokówka
2
Lekcja 15-16
Temat: Interakcyjne efekty wektorowe
 • Metamorfoza
 • Obrys
 • Obwiednia
 • Zniekształcenie
 • Głębia
 • Proste projekty graficzne
2
Lekcja 17-18
Temat: Projekt grafiki

2

Budowa komputera i sieci komputerowe
Lekcja 19-20
Temat: Podstawowe składniki systemu komputerowego
 • Pamięć - komórki, adresy
 • Procesor - cykl wykonywania rozkazów, cykle dostępu do pamięci
 • Urządzenia we/wy - komunikacja
 • Magistrale adresowa, danych, sterująca
 • Procesory Pentium i dostęp do pamięci 32-bitowej
2
Lekcja 21-22
Temat: Transmisja cyfrowa
 • Modulacje AM, FM, PM
 • Modem
 • Tor transmisyjny - zakłócenia i sposoby walki z nimi
 • Kod parzystości
 • Suma kontrolna CRC
 • Kod Hamminga
2
Lekcja 23-24
Temat: Sieć lokalna LAN
 • Podstawowe konfiguracje sieci - gwiazda, pierścień magistrala, zalety i wady każdego z rozwiązań
 • Bezpieczeństwo przesyłania danych w sieci
 • Serwer, stacja robocza, karta sieciowa, koncentrator, hub, switch
 • Budowa szkolnej sieci LAN
2
Lekcja 25-26-27-28-29-30
Temat: Sieć Internet
 • Schemat sieci Internet, numery IP, klasy numerów IP
 • Zasada usług typu klient-serwer
 • Protokoły sieciowe - IP, TCP
 • Zasady routingu pakietów
 • Usługa DNS - nazwy domenowe, rejestrowanie nazw, serwery DNS, hierarchia nazw
 • Konfiguracja połączenia internetowego - sprawdzanie parametrów połączenia.
 • Diagnozowanie problemów z siecią Internet
 • Rozwój urządzeń sieciowych - nowy Internet
6
Lekcja 31-32
Temat: Test sprawdzający

Materiał testu obejmuje lekcje 19-30

2

Lekcja 33-34-35-36
Temat: Utrwalenie materiału
 • Lekcje do dyspozycji nauczyciela na uzupełnienia, powtórki i klasyfikację uczniów
4

 

Tematy główne i tematy lekcji - semestr II Liczba
godzin
Sieć Internet - tworzenie i programowanie stron WWW
Lekcja 35-36
Temat: Usługi w Internecie
 • Usługa WWW
 • Usługa FTP
 • Usługa SMTP
 • Usługa IRC
 • Usługa NTP
 • Zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie
 • Kopiowanie grafiki i tekstu
2
Lekcja 37-38
Temat: Język HTML
 • Budowa strony WWW w języku HTML
 • Edytor stron WWW MS-FrontPage 2003
 • Tworzenie prostych stron WWW z grafiką
2
Lekcja 39-40
Temat: Nawigacja na stronach WWW
 • Hiperłącza do stron w witrynie, do stron w Internecie, do grafiki, multimediów itp.
 • Budowa prostej witryny z nawigacją
 • Narzędzia wspomagające tworzenie witryn w edytorze MS-FrontPage 2003
2
Lekcja 41-42
Temat: Arkusze stylów CSS
 • Do czego służą arkusze css
 • Formatowanie elementów HTML za pomocą arkuszy css
 • Tworzenie arkuszy css z wariantami

Zadanie: projekt witryny WWW wykorzystującej arkusze css

2
Lekcja 43-44
Temat: Programowanie stron WWW - język JavaScript
 • Oprogramowanie działające po stronie klienta i serwera - różnice, korzyści i wady
 • Podobieństwa i różnice JavaScript oraz C++
 • Metody osadzania skryptów JS w kodzie HTML
2
Lekcja 45-46-47-48
Temat: Programowanie w JavaScript
 • Różne proste projekty wykorzystujące JS, np. kalendarz, zegar, zamiana obrazka, łączenie formularzy z kodem JS itp.

Zadanie: projekt witryny WWW wykonującej obliczenia za pomocą skryptów JS

4
Lekcja 49-50
Temat: Macromedia Flash
 • Animacje komputerowe
 • Budowa ekranu roboczego edytora Macromedia Flash
 • Tworzenie animacji poklatkowych
 • Tworzenie animacji tween
 • Animacje wielowarstwowe
2
Lekcja 51-52-53-54
Temat: Język programowania Action Script
 • Wstawianie kodu ActionScript do animacji Flash
 • Podobieństwo Action Script do C++
 • Tworzenie animacji wykorzystujących programowanie
 • Osadzanie animacji Flash w kodzie HTML strony WWW

Zadanie: projekt animacji Macromedia Flash

4
Lekcja 55-56
Temat: Język PHP
 • Oprogramowanie po stronie serwera - zalety, bezpieczeństwo kodu
 • Zasada działania preprocesora - przetwarzanie kodu PHP, osadzanie skryptu PHP w kodzie HTML strony - konfiguracja serwera HTTP do pracy ze stronami zawierającymi kod PHP
 • Podobieństwo języka PHP do C++
 • Proste przykłady zastosowania PHP
2
Lekcja 57-58-59-60
Temat: Programowanie w PHP
 • Proste projekty PHP - przetwarzanie formularzy, przekazywanie parametrów w URL strony, dostęp do plików, prosty licznik odwiedzin strony WWW, itp.

Zadanie: projekt strony zawierającej skrypty PHP

4
Bazy danych
Lekcja 61-62
Temat: Relacyjna baza danych MS-Access 2003
 • Co to jest baza danych, podstawowe elementy bazy danych - tabele, formularze, kwerendy, raporty, makra
 • Projektowanie struktury rekordu - pola i ich typy, pole klucza podstawowego
 • Wprowadzanie danych do tabeli
 • Szybkie filtrowanie
 • Tworzenie autoformularzy
 • Tworzenie prostego raportu
2
Lekcja 63-64
Temat: Wyszukiwanie danych
 • Co to jest kwerenda - co powstaje w wyniku uruchomienia kwerendy
 • Tworzenie prostych kwerend wyszukujących
 • Tworzenie kwerend złożonych
 • Tworzenie raportów dla kwerend
2
Lekcja 65-66-67-68
Temat: Język SQL i jego zastosowania
 • Projektowanie formularzy
 • Tworzenie przykładowych baz danych wykorzystujących kwerendy oparte na SQL
 • Import i eksport danych
4
Lekcja 69-70
Temat: Test sprawdzający

Materiał testu obejmuje lekcje 19-30

2

Lekcja 71-72
Temat: Lekcje do dyspozycji nauczyciela
2

 

Kryteria ocen

Poniżej znajdują się kryteria, które musi spełnić uczeń, aby otrzymać daną ocenę z informatyki w klasie II. Pamiętaj jednakże, że podane kryteria są jedynie elementem wyjściowym przy ustalaniu oceny, o której decyduje również twoja aktywność w czasie CAŁEGO roku szkolnego i zaangażowanie w naukę przedmiotu.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne
3. Zasady działania komputera i sieci komputerowych
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
3.1. System komputerowy
Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego, podaje ich parametry i przeznaczenie. Rozróżnia rodzaje pamięci komputera, określa ich własności i przeznaczenie. Wie, co to jest system operacyjny, i korzysta z jego podstawowych funkcji. Wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach. Wie, co to jest system binarny, i potrafi dokonać zamiany liczby z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie. Potrafi sklasyfikować środki (urządzenia) i narzędzia (oprogramowanie) technologii informacyjnej. Wie, jak działa komputer. Wyjaśnia rolę procesora. Rozumie organizację pamięci komputerowych. Potrafi omówić funkcje systemu operacyjnego. Zna zasady ochrony plików. Potrafi nadać podstawowe atrybuty plikom, jak też wyszukać poszczególne pliki. Potrafi wykonać działania arytmetyczne na liczbach binarnych (dodawanie i odejmowanie). Zna system szesnastkowy i potrafi wykonać konwersję liczb binarnych na liczby w systemie szesnastkowym i odwrotnie. Analizuje model logiczny komputera. Wie, co to jest kod ASCII. Potrafi wymienić rodzaje aktualnie używanych komputerów. Zna metody wyszukiwania plików. Potrafi omówić dokładnie działanie procesora. Potrafi wykonać dowolną konwersję pomiędzy systemem dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym. Zna sposób zapisu liczby całkowitej i rzeczywistej (zmiennoprzecinkowej). Umie wymienić przynajmniej dwa systemy operacyjne i podać ich najważniejsze funkcje. Zna zaawansowane metody wyszukiwania i odzyskiwania plików. Zna przynajmniej jeden algorytm szyfrowania danych. Potrafi zaszyfrować i odszyfrować prosty tekst. Zna operacje logiczne na liczbach binarnych i przesunięcia bitowe. Potrafi zapisać w języku programowania wysokiego poziomu algorytm konwersji liczb z dowolnego systemu pozycyjnego na inny. Wykonuje sprawnie operacje na liczbach zapisanych w różnych systemach pozycyjnych. Potrafi odzyskać utracony plik, stosując zaawansowane metody. Potrafi omówić różne systemy operacyjne, wskazać ich najważniejsze funkcje. Samodzielnie wyszukuje informacje na temat kompresji i szyfrowania danych. Zna kilka sposobów szyfrowania informacji. Potrafi zapisać algorytm szyfrowania w postaci programu. Zna działanie algorytmu kompresji.
3.2. Sieci komputerowe, Internet
Zna pojęcie sieci komputerowej, potrafi wymienić jej rodzaje. Zna pojęcie logowania. Potrafi wymienić kilka cech pracy w sieci, odróżniających ją od pracy na autonomicznym komputerze. Zna kilka sposobów połączenia z Internetem. Wymienia korzyści płynące z korzystania z sieci. Zna podstawowe klasy i topologie sieciowe. Potrafi wymienić urządzenia i elementy sieciowe oraz omówić ich ogólne przeznaczenie. Zna cechy systemu działającego w szkolnej pracowni. Orientuje się – w zakresie podstawowym – w działaniu Internetu. Zna znaczenie protokołu w sieciach (w tym TCP/IP). Wie, na czym polega wymiana informacji w sieci. Zna zasady pracy w sieci, m.in. zasady udostępniania zasobów. Potrafi omówić zagrożenia płynące z sieci. Charakteryzuje różne połączenia z Internetem; potrafi omówić przesyłanie pakietów danych w Internecie. Zna schemat działania sieci komputerowych. Potrafi wymienić zalety i wady różnych topologii sieci. Charakteryzuje topologie gwiazdy, magistrali i pierścienia. Zna podstawowe cechy systemu Linux. Umie z pomocą nauczyciela zrealizować małą sieć komputerową – skonfigurować jej składniki, udostępnić pliki, dyski, drukarki, dodać użytkowników. Omawia szczegółowo model warstwowy sieci. Omawia różne systemy sieciowe. Dokonuje ich analizy porównawczej. Charakteryzuje system Linux. Potrafi samodzielnie zbudować małą sieć domową.
3.3. Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań
Potrafi omówić historię komputerów. Umie wskazać ogólny kierunek zmian w technologiach komputerowych. Zna podstawowe zasady netykiety. Potrafi określić nowoczesne trendy w zastosowaniu urządzeń komputerowych. Jest w stanie omówić prawne i społeczne aspekty zastosowania informatyki. Potrafi wskazać nowości w zakresie usług internetowych oraz odszukać informacje na temat najnowszych pomysłów na komputery. Przygotowuje analizę porównawczą, pokazującą na przestrzeni wielu lat rozwój informatyki, w tym sieci komputerowych, oraz multimediów. Wskazuje tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowania, dostrzegając przeobrażenia w tej dziedzinie w kraju i na świecie.
4. Przetwarzanie danych w bazach danych
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
4.1. Projektowanie relacyjnej bazy danych
Podaje obszary zastosowań baz danych – na przykładach z najbliższego otoczenia – szkoły, instytucji naukowych, społecznych i gospodarczych. Podaje przykłady programów do tworzenia baz danych. Potrafi wykonać podstawowe operacje na bazie danych przygotowanej w jednej tabeli (wprowadzanie, redagowanie, sortowanie, wyszukiwanie, prezentacja). Potrafi uporządkować bazę rosnąco lub malejąco według jednego lub kilku pól. Rozumie metody przetwarzania danych na przykładzie gotowej bazy danych. Określa podstawowe pojęcia (rekord, pole, typ pola). Samodzielnie tworzy w jednej tabeli bazę danych, składającą się z kilku pól różnych typów. Projektuje przykładowy formularz i raport. Potrafi wykonywać operacje przetwarzania danych w bazie składającej się z kilku rekordów. Zna zasady przygotowania korespondencji seryjnej. Projektuje relacyjną bazę danych składającą się z dwóch tabel połączonych relacją (na zadany temat). Projektuje formularz i raport według wskazówek nauczyciela. Zna zasady definiowania kluczy podstawowych. Drukuje wybrane rekordy, formularze i raporty. Łączy informacje z bazy danych z dokumentami innych programów, np. edytora tekstu czy arkusza kalkulacyjnego. Potrafi wytłumaczyć pojęcie relacji. Projektuje relacyjną bazę danych składającą się z trzech lub większej liczby tabel. Samodzielnie ustala zawartość bazy (rodzaj informacji). Zna kilka rodzajów formularzy i raportów, w tym raporty w postaci wykresów. Umie zaprojektować samodzielnie wygląd formularza i raportu. Zna pojęcie indeksu. Odróżnia sortowanie od indeksowania. Potrafi w tworzonej bazie ustalić klucze indeksu. Zna dokładnie wybrany program do projektowania baz danych. Potrafi samodzielnie zaprojektować bazę danych, korzystając z wybranego narzędzia (programu). Projekt bazy opiera na rzeczywistych informacjach, aby można było wykorzystać ją w praktyce, np. w szkole czy w domu. Sprawnie korzysta z dodatkowej, fachowej literatury.
4.2. Wyszukiwanie informacji z użyciem języka zapytań
Wyszukuje informacje w bazie, korzystając wyłącznie z gotowych kwerend i narzędzi wbudowanych do programu. Tworzy samodzielnie kwerendy (proste i złożone), korzystając z wbudowanych do programu narzędzi. Zna podstawowe konstrukcje języka zapytań. Wie, co to jest język SQL. Potrafi przeanalizować przykład zapytania utworzonego w języku SQL. Z pomocą nauczyciela potrafi zapisać prostą kwerendę, korzystając z języka zapytań. Zna zasady wyszukiwania informacji w bazie z wykorzystaniem języka zapytań. Potrafi zapisać złożone kwerendy, korzystając z wybranej instrukcji, np. SELECT; stosuje jej główne klauzule. Opierając się na profesjonalnej literaturze, potrafi samodzielnie zapisywać złożone kwerendy z wykorzystaniem języka zapytań.
4.3. Realizacja projektu programistycznego, w tym przygotowanie dokumentów i raportów
Uczestniczy czynnie w projekcie grupowym, wykonując proste zadania, np. wprowadza dane do bazy i je aktualizuje. Bierze udział w testowaniu projektu. Zna wszystkie etapy projektowania systemów informatycznych. Uczestniczy czynnie w poszczególnych etapach projektu, wykonując zlecone zadania szczegółowe. Wie, co to jest system informatyczny. Potrafi omówić zakres prac na każdym etapie. Uczestniczy czynnie w analizie systemu informacyjnego, przygotowuje dokumentację. Pracuje przy projektowaniu tabel, formularzy i raportów. Wykonuje trudniejsze prace związane z projektowaniem bazy. Projektuje złożone kwerendy, formularze, raporty. Uczestniczy we wdrażaniu systemu informatycznego. Potrafi wystąpić w roli koordynatora projektu. Przydziela zadania szczegółowe, dba o ich prawidłowe wykonanie, nadzoruje pracę innych, dba o dobrą atmosferę w grupie.
5. Wśród multimediów
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
5.3 Tworzenie stron internetowych
Wymienia przykładowe
programy do projektowania
i tworzenia stron
internetowych.
Potrafi wymienić podstawowe elementy,
z których składa się
strona WWW.
W stopniu podstawowym
posługuje się wybranym programem
do tworzenia stron.
Tworzy nieskomplikowaną
stronę, np. z informacjami
o sobie samym.
Wstawia tytuł,
formatuje tekst, umieszcza obraz.
 
Wie, co to jest język
znaczników HTML, i potrafi omówić strukturę pliku w tym języku.
Zna podstawy języka
znaczników HTML i potrafi wykonać prostą
stronę na zadany przez nauczyciela temat.
Z pomocą nauczyciela
projektuje wygląd strony.
Planuje jej zawartość
(teksty, rysunki, dźwięki,
animacje) i umieszcza
na niej ww. elementy.
 
Potrafi samodzielnie zaprojektować
wygląd strony.
Zna reguły poprawnego
projektowania układu
strony, m.in. dba o jej czytelność i przejrzystość,
o poprawność
redakcyjną i merytoryczną
oraz prawną
umieszczanych na niej tekstów i materiałów.
Zna zaawansowane
możliwości języka
HTML: tabele,
ramki, style.
Zna sposoby publikowania
stron w Internecie
oraz wady i zalety
tych sposobów.
 
Samodzielnie korzysta
z wybranego programu
do tworzenia stron.
Potrafi wykorzystać
nowo poznane
funkcje języka HTML.
Wykorzystuje je do
udoskonalenia
istniejących już, swoich
własnych stron.
Włącza licznik odwiedzin
na stronie. Dodaje
inne typowe elementy:
forum, księgę gości.
Zna podstawy języka
JavaScript. Używa
go dla osiągnięcia nieskomplikowanych
efektów wizualnych
na stronie.
Potrafi opublikować
stronę w Internecie.
 
Potrafi samodzielnie
zapoznać się z nowym
programem do tworzenia
stron internetowych.
Potrafi posługiwać się
językiem JavaScript
w tworzeniu tzw. stron
dynamicznych.
Potrafi wykorzystać gotowe lub własne skrypty serwerowe: PHP, CGI,PERL, SSI, ASP.
Umie kreować bazy
danych – np. MySQL
– w połączeniu z językami skryptowymi.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe