Technologia informacyjna

 

Cele nauczania

 1. Poznanie środków i narzędzi technologii informacyjnej potrzebnych do własnego rozwoju intelektualnego.
 2. Świadome i sprawne posługiwanie się środkami i narzędziami technologii informacyjnej.
 3. Rozumienie użyteczności stosowania technologii informacyjnej.
 4. Korzystanie z TI jako źródła informacji i komunikacji.
 5. Rozwijanie świadomej motywacji w poszukiwaniu informacji z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego.
 6. Traktowanie TI w sposób zintegrowany z innymi dziedzinami wiedzy.
 7. Dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności w używanych programach komputerowych.
 8. Przestrzeganie prawnych i społecznych aspektów zastosowań technologii informacyjnej.

Cele wychowawcze

 1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
 2. Uświadomienie wagi prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki.
 3. Rozumienie wpływu rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zachowania społeczne.
 4. Dostrzeganie zalet i zagrożeń uzależniania się ludzi od nowoczesnych technologii.

Treści

 1. Źródła informacji i metody komunikacji.
 2. Narzędzia i środki technologii informacyjnej.
 3. Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych.
 4. Metody organizacji informacji w bazach danych.
 5. Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego.
 6. Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Osiągnięcia

 1. Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł informacji.
 2. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych.
 3. Posługiwanie się programami komputerowymi i metodami informatyki w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.
 4. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.
 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

Rozkład materiału

 

Treści nauczania i tematy lekcji Liczba
godzin
Stanowisko komputerowe
Temat: Organizacja zajęć w pracowni komputerowej
 • BHP w pracowni informatycznej.
 • Regulamin pracowni.
 • Wymagania programowe.
 • Organizacja zajęć.
 • Rozkład materiału.
 • Przydział stanowisk
2
Źródła informacji i metody komunikacji
Temat: Informacja, komputer, technologia informacyjna
 • Czym jest informacja
 • Czym zajmuje się technologia informacyjna
 • Źródła informacji
 • Wyszukiwanie informacji
 • Stosowanie kryteriów zawężania obszaru wyszukiwań
 • Wyszukiwanie grafiki
 • Aspekty prawne wykorzystywania informacji pozyskanej za pomocą Internetu - prawa autorskie
2
Temat: Poczta elektroniczna
 • Komunikacja w Internecie
 • Serwisy poczty elektronicznej
 • Zakładanie konta poczty e-mail
 • Wysyłanie listów
 • Odbieranie listów
 • Wysyłanie listów z załącznikiem
 • Szkolne adresy poczty e-mail - serwis edukacyjny I LO
2
Temat: Listy dyskusyjne
 • Sposoby komunikacji w Internecie
 • Co to jest lista dyskusyjna
 • Dostęp do list dyskusyjnych za pomocą wyszukiwarki google
 • Wybór grup tematycznych
 • Odczyt postów
 • Wysyłanie odpowiedzi na posty
 • Tworzenie nowego wątku
 • Grupy moderowane
2
Temat: Projekt - przygotowanie referatu na wybrany temat 4
Pakiet graficzny
Temat: Edytor grafiki wektorowej
 • Objaśnienie pojęć grafika rastrowa i grafika wektorowa
 • Rysowanie linii krzywych i odcinków
 • Rysowanie łamanych
 • Rysowanie figur zamkniętych
 • Określanie koloru linii i wypełnienia, grubości linii
 • Przesuwanie figur, przesuwanie poziome i pionowe
 • Skalowanie figur, lustrzane odbicie w pionie i poziomie
 • Kopiowanie figur, powtarzanie operacji kopiowania
 • Obracanie i ścinanie figur
2
Temat: Tworzenie figur cz.1
 • Prostokąt, kwadrat, zaokrąglanie boków, kolor konturu i wypełnienia
 • Elipsa, koło, wycinek, kolor konturu i wypełnienia
 • Wielokąt foremny, gwiazda, kolor konturu i wypełnienia
 • Spirala, kolor konturu
 • Krata, kolor konturu i wypełnienia
 • Zastosowania figur wektorowych w prostych projektach graficznych
2
Temat: Tworzenie figur cz.2
 • Wypełnienia jednolite, gradientowe, teksturowe itp.
 • Przezroczystość jednolita, gradientowa, teksturowa
 • Kolejność elementów
 • Tekst artystyczny
 • Proste projekty graficzne
2
Temat: Krzywe Beziera w grafice wektorowej
 • Pojęcie krzywej Beziera, węzły, punkty kontrolne
 • Tryby pracy węzła: ostry, gładki, symetryczny
 • Edycja węzłów - tworzenie nowych węzłów, rozłączanie węzłów, łączenie węzłów, przemieszczanie grupy węzłów
 • Stosowanie prowadnic
 • Zamiana figur wektorowych na krzywe Beziera
 • Zamiana konturu na krzywą Beziera
 • Zastosowania edycji kształtu krzywej w prostych projektach graficznych
2
Temat: Efekty graficzne
 • Cieniowanie
 • Morphing
 • Obwiednia
 • Zniekształcenie
 • Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 • Zastosowania efektów w prostych projektach graficznych
2
Temat: Edycja figur wektorowych
 • Spawanie
 • Wycinanie
 • Część wspólna
 • Eksport rysunku wektorowego do formatu rastrowego
 • Tworzenie prostych projektów graficznych
2
Narzędzia i środki TI
Temat: Składniki systemu komputerowego
 • Podstawowe elementy komputera: procesor, pamięć, urządzenia we/wy
 • Parametry składników i ich wpływ na wydajność komputera
 • Typowe urządzenia zewnętrzne i zasady posługiwania się nimi:
  • monitor - typy
  • dysk twardy
  • dysk optyczny - CD i DVD (BluRay)
  • nagrywarka CD/DVD
  • dysk USB - pendrive
  • stacja dyskietek
  • klawiatura
  • myszka
  • joystick
  • skaner
  • drukarka - igłowa, atramentowa, laserowa
  • aparat cyfrowy
  • projektor multimedialny
 • Sterowniki urządzeń zewnętrznych
1
Temat: Sieć komputerowa
 • Transmisja danych, modem, karta sieciowa
 • Błędy w transmisji i sposoby zabezpieczania przed nimi
 • Serwer i stacja robocza, pojęcie protokołu sieciowego
 • Rodzaje sieci: gwiazda, pierścień, magistrala
3
Temat: Sieć Internet
 • Adres internetowy IP
 • Usługa DNS
 • Domeny nazw
 • URL
 • Usługi WWW i FTP
 • Pojęcie serwera i klienta usługi internetowej
 • Szkolna sieć komputerowa
 • Konfiguracja komputera do pracy w sieci
3
Temat: Sprawdzian pisemny z urządzeń TI 1
Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnej w MS-PowerPoint
 • Zasady tworzenia prezentacji - 3xP
 • Animacja slajdów oraz ich elementów
 • Osadzanie grafiki na slajdach
 • Nawigacja w prezentacji - tworzenie menu oraz hiperłączy
2
Temat: Projekt prezentacji na zadany temat 4
Temat: Edytor stron WWW
 • Zasady działania serwisu WWW
 • Zakładanie witryny WWW za pomocą edytora
 • Tworzenie stron z prostą nawigacją
 • Elementy języka HTML
 • Publikacja stron w Internecie
2
Temat: Arkusze styli CSS
 • Idea scentralizowanego formatowania stron WWW
 • Tworzenie prostego arkusza styli
 • Formatowanie elementów stron poprzez arkusz styli
2
Temat: Projekt witryny WWW z formatowaniem CSS na zadany temat 4
Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego
Temat: Arkusz kalkulacyjny MS-Excel
 • Budowa arkusza, adresowanie komórek, adresy względne i bezwzględne
 • Tworzenie prostych arkuszy kalkulacyjnych rozwiązujących zadania z matematyki i fizyki
2
Temat: Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym
 • Zakresy komórek
 • Zastosowanie funkcji Suma, Średnia, Licz.Jeżeli
 • Tworzenie arkusza - dziennik lekcyjny
2
Temat: Wykres funkcji w arkuszu
 • Procedura krok po kroku tworzenia wykresów dowolnych funkcji matematycznych
 • Krzywa trendu
2
Temat: Projekt arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego zadany problem szkolny 2
Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych
Temat: Typografia w edytorze tekstu
 • Zasady tworzenia poprawnych dokumentów
 • Wyszukiwanie błędów typograficznych
 • Kompozycja strony
 • Korespondencja seryjna
2
Temat: Edytor wzorów matematycznych. Praca z tabelkami
 • Ćwiczenia w tworzeniu wzorów o coraz większym stopniu złożoności
 • Tworzenie tabelek o różnych układach
 • Tworzenie stron WWW w edytorze Word
2
Temat: Projekt dokumentu na ocenę 2
Metody organizacji informacji w bazach danych
Temat: Baza danych MS-Access
 • Do czego służy baza danych
 • Jak informacja jest przechowywana w bazie danych, tabele, rekordy, pola
 • Tworzenie prostej bazy danych
2
Temat: Relacje w bazie danych
 • Co to jest relacyjna baza danych
 • Pojęcie relacji, rodzaje relacji
 • Tworzenie bazy danych złożonej z kilku powiązanych ze sobą tabel
 • Kwerendy wyszukujące, tworzenie kwerend
 • Przetwarzanie wyników kwerend - tworzenie prostych raportów
2
Temat: Projekt bazy danych na ocenę 2
Powtórzenie, utrwalenie materiału
Lekcje do dyspozycji nauczyciela 2

 

Kryteria ocen

Poniżej znajdują się kryteria, które musi spełnić uczeń, aby otrzymać daną ocenę z przedmiotu technologia informacyjna. Pamiętaj jednakże, że podane kryteria są jedynie elementem wyjściowym przy ustalaniu oceny, o której decyduje również twoja aktywność w czasie CAŁEGO roku szkolnego i zaangażowanie w naukę przedmiotu.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne
1. Źródła informacji i metody komunikacji
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Podaje kilka przykładów źródeł informacji. Uruchamia program edukacyjny i szuka informacji na zadany temat, np. w encyklopedii multimedialnej. Określa pojęcia: technologia informacyjna, społeczeństwo informacyjne. Rozumie pojęcie: program multimedialny. Rozumie związki i zależności między informatyką a technologią informacyjną. Zna zagadnienia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji. Poprawnie selekcjonuje wyszukane informacje. Potrafi korzystać ze źródeł informacji w sposób wybiórczy. Dokonuje dokładnej klasyfikacji źródeł informacji. Rozumie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji. Sprawnie korzysta z możliwości różnych metod wyszukiwania informacji.
Wymienia kilka zastosowań Internetu. Wie, co to jest adres e-mail i strona WWW. Wchodzi na stronę o podanym adresie. Wyszukuje informacje w Internecie wg prostego hasła. Porusza się po stronie WWW. Redaguje i wysyła prosty list elektroniczny. Omawia znaczenie Internetu dla rozwoju własnego i rozwoju kraju. Szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło. Potrafi wymienić podstawowe zastosowania i możliwości Internetu. Redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne. Dołącza załączniki do listu. Stosuje podstawowe zasady netykiety. Zna inne sposoby komunikowania się przez Sieć. Potrafi skorzystać z jednej z nich, np. czat. Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje. Potrafi szybko dotrzeć do strony ostatnio przeglądanej. Określa właściwości konta pocztowego. Dba o formę listu i jego pojemność. Ozdabia listy, załączając rysunek, dodając tło. Przedstawia rozwój Internetu. Wymienia usługi internetowe. Potrafi znaleźć interesującą go grupę dyskusyjną i przejrzeć dyskusję na dany temat. Potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji. Prawidłowo porządkuje ważne strony w strukturze folderów. Uzasadnia na przykładach zalety Internetu i zagrożenia, jakie przynosi. Rozróżnia formy komunikowania się przez Sieć. Rozumie różnice między bezpośrednią komunikacją typu czat a grupą dyskusyjną. Zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji. Potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju. Potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji. Zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
Wymienia przykłady usług i form działania opartych na technologii informacyjnej, np. ebanki, e-sklepy, e-nauka. Potrafi omówić zalety i wady korzystania z różnych usług opartych na technologii informacyjnej. Potrafi omówić sposoby komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, m.in. SMS-y. Rozumie znaczenie nowych form działania, tzw. e-form. Potrafi zrobić zakupy w e-sklepie. Wie, jak komunikować się, wykorzystując Internet i telefon, także komórkowy. Wie, na czym polega wideokonferencja. Wyjaśnia działanie e-banku. Potrafi założyć własne konto. Zna znaczenie podpisu elektronicznego. Potrafi przedstawić
własne wnioski z analizy
zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od Internetu.
Rozumie zasady szyfrowania
wiadomości. Potrafi przeprowadzić wideokonferencje (jeśli szkoła ma odpowiedni sprzęt)
Wie, jakie są podstawowe zasady korzystania z oprogramowania komputerowego. Zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów. Wie, co to jest licencja na program i wymienia jej rodzaje. Zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z Internetu i programów komputerowych. Zna i potrafi interpretować ważniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych.
2. Środki i narzędzia TI
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Wymienia części składowe zestawu komputerowego. Podaje przykłady urządzeń zewnętrznych. Wymienia podstawowy zestaw oprogramowania, który może być zainstalowany na komputerze. Określa pojęcia: środki i narzędzia technologii informacyjnej. Omawia ogólne przeznaczenie urządzeń TI. Podaje przykłady urządzeń. Zna rodzaje programów komputerowych i potrafi określić ich przeznaczenie. Potrafi określić funkcje i podstawowe parametry urządzeń TI. Omawia rodzaje pamięci masowych. Zauważa podobieństwa w działaniu programów. Rozumie rolę systemu operacyjnego. Wymienia popularne systemy. Wymienia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej. Charakteryzuje ich parametry. Wie, w jakim celu tworzy się partycje na dysku twardym. Potrafi omówić działanie aparatu i kamery cyfrowej. Potrafi scharakteryzować różne systemy operacyjne Potrafi dobrać pełną konfiguracje sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania. Potrafi posłużyć się aparatem i kamerą cyfrową – przenieść zdjęcia, filmy do pamięci komputera. Dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych.
Posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie. Zakłada własne foldery. Przemieszcza się po strukturze folderów. Drukuje własne prace. Posługuje się skanerem. Wie, co to znaczy zainstalować i odinstalować program. Potrafi określić, ile wolnego miejsca jest na dysku. Potrafi zainstalować program komputerowy. Zna narzędzia potrzebne do utrzymania porządku na komputerze. Potrafi przeprowadzić standardowy test komputera. Instaluje sterowniki urządzeń. Dba o prawidłowe funkcjonowanie komputera, przeprowadzając wszystkie niezbędne testy. Radzi sobie z niektórymi problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu. Potrafi przyspieszyć działanie komputera, rozszerzyć pamięć RAM. Potrafi korzystać z zaawansowanych programów, np. Edytor Rejestru.
Wie, co to jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć. Wie, co jest potrzebne, aby mieć dostęp do Internetu. Wymienia sposoby podłączenia się do Internetu. Wymienia podstawowe klasy sieci. Rozumie pojęcie logowania się do sieci. Samodzielnie zakłada konto e-mail. Wie, jak podłączyć się do Internetu. Charakteryzuje ogólnie strukturę Internetu. Wymienia sposoby pod- łączenia się do Internetu. Omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć. Samodzielnie konfiguruje połączenie internetowe. Wie, co to jest protokół sieciowy TPC/IP. Potrafi udostępniać zasoby komputera. Rozumie system domen. Charakteryzuje szczegółowo sposoby dostępu do Internetu. Opisuje szczegółowo drogę pakietu danych w Internecie. Potrafi mapować zasoby komputera. Wie, co to jest maska podsieci.
Potrafi uporządkować swoje pliki, przenosząc czy kopiując do odpowiednich folderów. Kopiuje pliki na dyskietkę. Sprawdza, czy na dysku twardym lub na dyskietce nie ma wirusów. Omawia przyczyny utraty danych. Rozumie znaczenie ochrony danych. Potrafi spakować i rozpakować pliki. Tworzy profil użytkownika. Wyjaśnia, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy oraz jakie zagrożenia wynikają z faktu podłączenia komputera do Internetu. Przedstawia ogólnie etapy rozwoju urządzeń i środków TI Archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych. Instaluje odpowiednie oprogramowanie do ochrony zasobów komputera. Ocenia rozwój urządzeń i środków TI. Formułuje własne wnioski i opinie. Potrafi użyć program Kopia zapasowa. Potrafi reinstalować system operacyjny. Zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju urządzeń TI. Potrafi dokonać analizy porównawczej tego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat.
3. Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych, w tym grafiki
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając ze zmian parametrów czcionki. Wykonuje podstawowe operacje blokowe na tekście – kopiowanie, wycinanie, wklejanie. Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórce. Zapisuje dokument w pliku w folderze domyślnym. Planuje układ dokumentu. Dostosowuje formę tekstu do jego przeznaczenia. Właściwie dzieli tekst na akapity. Zna podstawowe zasady redagowania tekstu. Poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków, słownik, synonimy. Stosuje tabulację i wcięcia. Wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów. Potrafi podzielić tekst na kolumny. Stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie. Zmienia parametry strony – ustawienia marginesów, orientację strony, rozmiar papieru. Znajduje błędy redakcyjne w tekście. Stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście. Stosuje konspekty numerowane. Wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie. Zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek, stopkę wstawia numery stron). Redaguje wzory matematyczne zawierające znak Ö, kreskę ułamkową. Zapisuje plik w dowolnym formacie. Potrafi stosować różne style tekstu. Pracuje z długim dokumentem, tworzy spis treści. Stosuje przypisy. Tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań. Umieszcza własne przyciski w pasku narzędzi. Tworzy skróty. Wie, w jakim celu stosuje się twardy podział wiersza i strony. Samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu. Potrafi zmienić układ klawiatury w celu napisania wypracowania w innym języku. Tworzy własne style tekstu. Korzysta z podziału tekstu na sekcje. Potrafi utworzyć własne makro. Potrafi umieścić tytuły rozdziałów ze spisu treści w nagłówku. Przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem wszystkich zasad redagowania i formatowania tekstów.
Włącza rysunek do tekstu, stosując wybraną przez siebie metodę. Potrafi wykonać podstawowe operacje na wstawionym rysunku. Ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii edytorów tekstu. Wykorzystuje autokształty dostępne w edytorze. Formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu. Zmienia jego rozmiary. Oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu. Grupuje wstawione obiekty. Wstawia dowolne obiekty do tekstu. Rozumie mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie). Wykorzystuje podstawowe możliwości edytora grafiki do obróbki rysunku. Zapisuje plik graficzny w wybranym formacie. Przygotowuje tekst zawierający informacje z różnych źródeł, np. Internetu. Umieszcza w tekście dowolne obiekty i odpowiednio je formatuje. Rozumie działanie mechanizmu „łącz z plikiem”. Sprawnie korzysta ze skanera. Rozumie, co to jest rozdzielczość. Rozróżnia rodzaje grafiki: wektorowa, rastrowa. Potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego. Potrafi zeskanować tekst i przetworzyć go do postaci znakowej. Potrafi samodzielnie odszukać możliwości edytora grafiki i wykorzystać je do obróbki rysunku. Dba o rozmiar pliku, gdy wstawia różne obiekty. Wie, w jakim formacie powinien być zapisany.
4. Metody organizacji w bazach danych
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Podaje przykłady baz danych ze swojego otoczenia, np. szkolny sekretariat, biblioteka, wypożyczalnia kaset wideo, obsługa zawodów sportowych. Na przykładzie gotowego pliku omawia strukturę bazy, określa, jakie informacje są w niej pamiętane. Potrafi zaktualizować dane w wybranym rekordzie i dopisać nowy rekord. Omawia narzędzia TI przeznaczone do tworzenia baz danych. Rozumie metody organizacji informacji w bazach danych. Wyjaśnia pojęcia rekordu i typu danych. Potrafi ustalić porządek malejący lub rosnący w bazie według kluczy podanych przez nauczyciela. Rozumie, co oznacza przetwarzanie danych w bazach danych. Określa typy danych. Wykonuje podstawowe operacje na rekordach danych: sortuje, redaguje, dodaje nowe. Potrafi uzasadnić, dlaczego warto umieszczać dane w kilku tabelach połączonych relacją. Rozumie pojęcie relacji. Rozumie, czym się róż- ni sortowanie od indeksowania. Wskazuje różnice na konkretnych przykładach. Potrafi samodzielnie zaprojektować relacyjną bazę danych (składającą się z dwóch tabel). Ustala typy pól. Projektuje wygląd formularzy. Tworzy złożone kwerendy. Planuje i projektuje raporty, w tym raporty w postaci wykresów.
Potrafi wyświetlić wynik gotowego zapytania i przejrzeć przygotowany raport. Zna metody wyszukiwania informacji w bazach danych. Rozumie sposoby prezentacji informacji w bazie. Prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów. Tworzy własne zapytania z jednej tabeli. Na podstawie przygotowanych formularzy wprowadza i aktualizuje dane. Wie, do czego służy formularz i raport. Drukuje raporty. Tworzy złożone zapytania. Przygotowuje nowe raporty na podstawie wcześniej przygotowanych zapytań. Umieszcza w raporcie podsumowania, określa dane statystyczne (minimum, maksimum), porządkuje dane w raporcie według zadanych kryteriów. Potrafi budować złożone kwerendy z dwóch lub większej liczby tabel połączonych.
5. Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
Zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Zna zasadę adresowania względnego. Potrafi zaznaczyć zadany blok komórek. Ustawia liczbowy format danych. Samodzielnie pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł. Korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu. Zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym. Rozróżnia zasady adresowania. Potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów). Korzysta z opcji wstawiania funkcji. Tworzy wykres składający się z wielu serii danych, dodając do niego odpowiednie opisy. Potrafi zastosować numerowanie stron w dokumencie. Potrafi wstawić nagłówek. Ustawia inne formaty danych poza liczbowym. Zna najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu dokumentów zawierających makra. Przygotowuje dokument arkusza kalkulacyjnego do wydruku (dostosowuje orientację strony, ustawia marginesy, ustala podział stron oraz dopasowuje dokument do strony). Zna zastosowania najważniejszych funkcji wbudowanych w arkusz. Zna zastosowania różnych typów wykresów. Potrafi narysować wykres wybranej funkcji matematycznej. Umie rozwiązywać równania z jedną niewiadomą za pomocą arkusza. Potrafi wstawić nagłówek niestandardowy. Potrafi ustawić drukowanie nagłówków kolumn dla tabeli kilkustronicowej. Stosuje blokowanie okienek przy pracy z dużą tabelą. Sortuje listę alfabetycznie według pojedynczego kryterium. Automatycznie numeruje listę. Potrafi wstawić długi tekst do komórki. Stosuje autoformatowanie. Wie, jak używać arkusza przy rozwiązywaniu zadań szkolnych (przede wszystkim z matematyki i fizyki). Potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych. Stosuje elementy formularzy w celu ułatwienia obsługi przygotowywanych arkuszy. Potrafi stosować filtry, selekcjonować dane na podstawie zaawansowanych kryteriów. Potrafi rejestrować makra, stosować je w celu uproszczenia często powtarzanych czynności. Umie pisać własne makra (edytując kod źródłowy). Potrafi wykorzystywać zaawansowane elementy formularzy, np. listy, przyciski opcji, pokrętła. Potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować właściwy algorytm obliczeń Zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu.
Potrafi wymienić możliwości aparatu i kamery cyfrowej. Wie, że z komputera można wysłać faks. Wczytuje do komputera zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym według wskazówek nauczyciela. Potrafi wysłać zdjęcie w formie załącznika do listu e-mail. Zna ograniczenia pojemnościowe plików wysyłanych jako załączniki do listów e-mail. Pod kierunkiem nauczyciela wysyła faks z komputera. Poprawnie redaguje i wysyła list e-mail z kilkoma załącznikami. Przestrzega zasad dotyczących objętości przesyłanych załączników, Posługuje się programem do zgrywania muzyki na dysk twardy. Potrafi wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym. Posługuje się programem do odtwarzania muzyki z komputera. Samodzielnie wysyła faks z komputera. Potrafi zainstalować z płyty instalacyjnej program do faksowania oraz sterownik drukarki. Dokonuje obróbki zdjęć. Wie, jak korzystać z radia i telewizji za pomoc ą komputera. Potrafi samodzielnie opracować pod względem dźwiękowym i graficznym film nakręcony za pomocą kamery cyfrowej. Potrafi wykonać album elektroniczny zawierający odpowiednio opracowane zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym.
6. Metody prezentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący
6.1. Prezentacja Microsoft PowerPoint
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji. Tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych. Stosuje tło we wszystkich slajdach. Wstawia do slajdu tekst, kliparty, grafikę. Zapisuje prezentację we wskazanym folderze docelowym. Potrafi uruchomić pokaz slajdów. Zmienia kolejność slajdów. Usuwa niepotrzebne slajdy. Potrafi wstawić nowy slajd. Ustawia przejścia poszczególnych slajdów. Wie, do czego służą poszczególne widoki slajdów. Potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdu. Wstawia do slajdu wykresy, tabele, równania matematyczne, efekty dźwiękowe. Pracuje z widokami slajdów. Wstawia dźwięki z plików spoza listy standardowej. Stosuje podkład muzyczny do prezentacji. Stosuje hiperłącza. Potrafi zastosować schemat organizacyjny. Potrafi przygotować prezentację do publikacji w Internecie. Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów. Stosuje wszystkie elementy podane w wymaganiach na oceny niższe.
6.2. Prezentacja WWW
Rozumie działanie przeglądarki WWW. Wie, w jaki sposób są zbudowane strony WWW. Zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron. Wie, na czym polega tworzenie strony. Potrafi przygotować prostą stronę, używając dowolnego edytora graficznego. Umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki. Wie, jak wstawiać linie rozdzielające. Umie wstawiać hiperłącza, korzystać z kotwic. Rozumie strukturę plików HTML. Potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, używając edytora tekstowego. Zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML. Potrafi wstawiać obrazki do utworzonych stron, dostosowywać ich parametry (np. oblewanie tekstem). Umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane. Zna nazewnictwo kolorów. Umie wstawiać tabele do tworzonych stron i je formatować. Publikuje utworzone strony w Internecie, korzystając z protokołu FTP. Wie, jak dostosowywać nagłówki META strony, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie. Wie, jak umieścić na utworzonej stronie licznik odwiedzin. Zna zagadnienia dotyczące promowania stron WWW. Potrafi stworzyć własny, rozbudowany serwis WWW i przygotować go w taki sposób, żeby wyglądał estetycznie i zachęcał do odwiedzin. Zna większość znaczników HTML. Potrafi wstawiać do utworzonych stron proste skrypty napisane w języku Java- Script.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe