Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z informatyki

Z podanych rozwiązań należy korzystać dopiero po samodzielnym rozwiązaniu danego zadania w celu sprawdzenia poprawności wyniku. Rozwiązania nie są optymalne (nie zostały sprawdzone z kluczem odpowiedzi, ponieważ na dzień dzisiejszy klucz ten nie został jeszcze opublikowany w Internecie).

 

Poziom podstawowy

 

Zadanie 4. Palindromy (10 pkt)

Palindromem nazywamy słowo, które czytane od lewej i od prawej strony jest takie samo.

Na przykład palindromami są słowa:
 

JABFDFBAJ

HAJAHAJAH

ABBA
 

Słowo JANA nie jest palindromem.
 

W pliku dane.txt umieszczono w kolejnych wierszach 1000 słów o długościach od 2 do 25 znaków, składających się z wielkich liter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Napisz program, który przegląda słowa zapisane w pliku dane.txt i wypisuje te z nich, które są palindromami, po jednym w wierszu. Kolejność wypisywania palindromów powinna być taka sama jak w pliku z danymi.

 

Uwaga: plik dane.txt należy umieścić w tym samym katalogu co program exe. Program uruchamiamy z poziomu okna konsoli, a nie z IDE.

 

Program C++:

// Zadanie 4
// Wyszukiwanie palindromów
//-------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
 ifstream dane;
 string palindrom;
 int i,j;
 bool test;

 dane.open("dane.txt");
 while(dane.good())
 {
   getline(dane,palindrom);
   test = true;
   i = 0; j = palindrom.length() - 1;
   while(i < j)
    if(palindrom[i++] != palindrom[j--])
    {
      test = false;
      break;
    }
   if(test) cout << palindrom << endl;
 }
 dane.close();
 return 0;
}

 

Program Pascal:

{ Zadanie 4
 Wyszukiwanie palindromów
 ------------------------}

program palindromy;
var
 dane   : text;
 palindrom : string;
 i,j    : integer;
 test   : boolean;

begin
 assign(dane,'dane.txt');
 reset(dane);
 while not eof(dane) do
 begin
  readln(dane,palindrom);
  test := true;
  i := 1; j := length(palindrom);
  while i < j do
  begin
   if palindrom[i] <> palindrom[j] then
   begin
    test := false;
    break;
   end;
   inc(i); dec(j);
  end;
  if test then writeln(palindrom);
 end;
 close(dane);
end.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe