Wyszukiwanie k-tego największego elementu zbioru

Zadanie polega na wyszukaniu w tablicy T  elementu v, od którego w tej tablicy jest dokładnie k  - 1 elementów większych. Czyli element v  jest k-tym największym elementem w tablicy T. Jeśli nie musimy zachowywać oryginalnej kolejności elementów w zbiorze Z, to istnieje szybki algorytm znajdowania k-tego największego elementu, który posiada oczekiwaną klasę złożoności obliczeniowej równą O(n log n) (liniowo logarytmiczna). Algorytm ten nosi nazwę Szybkiego Wyszukiwania (ang. Quick Select) i został opracowany przez profesora Tony Hoare'a, twórcę jednego z najszybszych algorytmów sortujących - Sortowania Szybkiego (ang. Quick Sort).

Działanie algorytmu Szybkiego Wyszukiwania oparte jest na zasadzie Dziel i Zwyciężaj (ang. Divide and Conquer). Polega ona na rekurencyjnym podziale pierwotnego problemu na problemy prostsze tego samego typu. Podział wykonywany jest dotąd, aż rozwiązanie stanie się oczywiste. Następnie z rozwiązań podproblemów tworzymy rozwiązania na wyższych poziomach aż dojdziemy do rozwiązania problemu pierwotnego

W przypadku Szybkiego Wyszukiwania postępujemy w sposób następujący:

 

W zbiorze T  wybieramy dowolny element. Oznaczmy go przez v  i nazwijmy elementem zwrotnym (ang. pivot). Następnie dokonujemy podziału zbioru T  na dwa podzbiory TL  i TP  (lewy i prawy). W podzbiorze TP  powinny znaleźć się elementy o wartościach nie większych od v. Z kolei w podzbiorze TP  powinny być elementy o wartościach nie mniejszych od v. Sam element v  musi być pierwszym elementem podzbioru TP. Po takim podziale sprawdzamy, czy v  jest (n  - k)-tym elementem zbioru T. Jeśli tak, to v  jest k-tym największym elementem w tym zbiorze. Jeśli nie, to za nowy zbiór do podziału przyjmujemy ten z podzbiorów TL  lub TP, w którym występuje pozycja (n  - k)-ta i całą procedurę powtarzamy aż do znalezienia k-tego największego elementu.

 

Podział zbioru na dwie partycje

Podstawowym problemem w algorytmie Szybkiego Wyszukiwania jest podział zbioru na dwa podzbiory, partycje, o wymaganych własnościach. Ponieważ zbiór T  będziemy odwzorowywali w tablicy n-elementowej T[ ], to zdefiniujmy dwie zmienne, które będą przechowywały indeksy pierwszego i końcowego elementu podzbioru:

 

ip  - przechowuje indeks pierwszego elementu podzbioru - początek
ik  - przechowuje indeks ostatniego elementu podzbioru - koniec

 

Początkowo podzbiór obejmuje cały zbiór T, zatem zmienne te przyjmują odpowiednio wartości:

 

ip  = 0
ik  = n  - 1, gdzie n  jest liczbą elementów tablicy T[ ]

 

Odwzorowanie zbioru T  w tablicy T[ ]
 T[0]   T[1]   T[2]   T[3]    ...     ...     ...     ...   T[n-3] T[n-2] T[n-1]
ip   ik

 

Element zwrotny można wybierać na różne sposoby.

 1. Jako pierwszy element partycji, v  ← T[ip]

 2. Jako ostatni element partycji, v  ← T[ik]

 3. Jako element środkowy partycji, v  ← T[(ip  + ik) / 2]

 4. Jako element o losowym indeksie, v  ← T[ip  + losowe(ik  - ip  + 1)]

Poniżej podajemy algorytm partycjonowania zbioru wg pierwszego elementu partycji głównej. Jeśli zechcemy partycjonować wg innego elementu zwrotnego, to po prostu wymieniamy wybrany element zwrotny z pierwszym elementem partycji i dalej wykorzystujemy podany poniżej algorytm.

 

Algorytm partycjonowania zbioru wg pierwszego elementu

Wejście
T[ ]  -  tablica, której podzbiór partycjonujemy. Za ostatnim elementem partycji należy umieścić wartownika o wartości większej od każdego elementu partycji.
ip  - indeks pierwszego elementu partycji, ip  ∈C
ik  - indeks końcowego elementu partycji, ikC
Wyjście:

j  - pozycja elementu zwrotnego w T[ ]. Element ten dzieli partycję wejściową na dwie partycje:


    { T[ip] ... T[j  - 1] } - elementy mniejsze lub równe v  - podzbiór TL
     
{ T[j] ... T[ik] } - elementy większe lub równe v  - podzbiór TP

Zmienne pomocnicze:
v  -  wartość elementu zwrotnego
i,j  - indeksy w tablicy T[ ], i,j  ∈C

 

Lista kroków
Krok 1: v  ← T[ip] ; zapamiętujemy wartość elementu zwrotnego
Krok 2: i  ← ip ; indeksem i będziemy szukali elementów ≥ v
Krok 3: j  ← ik  + 1 ; indeksem j będziemy szukali elementów ≤ v
Krok 4: Jeśli i  ≥ j, idź do kroku 11 ; w pętli elementy większe umieszczamy w ZP, a mniejsze w ZL
Krok 5: i  ← i  + 1 ; przesuwamy się na następną pozycję w ZL
Krok 6: Jeśli T[i] < v, to idź do kroku 5 ; szukamy elementu, który nie należy do ZL
Krok 7: j  ← j  - 1 ; przesuwamy się na poprzednią pozycję w ZP
Krok 8: Jeśli v < T[j], to idź do kroku 7 ; szukamy elementu, który nie należy do ZP
Krok 9: Jeśli i  < j, to wymień T[i] z T[j] ; znalezione elementy zamieniamy ze sobą
Krok 10: Idź do kroku 4 ; kontynuujemy pętlę
Krok 11: T[ip] ← T[j] ; zwalniamy pozycję elementu zwrotnego
Krok 12: T[j] ← v ; na zwolnionej pozycji umieszczamy element zwrotny
Krok 13: Zakończ ; kończymy, j zawiera pozycję elementu zwrotnego

 

Przykładowe dane dla programu

Pierwsza liczba określa liczbę elementów n. Następne n  liczb całkowitych jest zawartością zbioru. Zbiór jest dzielony na dwie partycje względem pierwszego elementu. W partycji lewej znajdą się elementy mniejsze lub równe pierwszemu elementowi. W partycji prawej znajdą sie elementy wieksze lub równe pierwszemu elementowi.

15
467 221 187 872 378 621 119 187 982 621 193 532 468 333 518

 

// Podział zbioru na dwie partycje
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcja dokonuje podziału na partycje
// względem pierwszego elementu. Zwraca jako wynik
// pozycję elementu pierwszego po podziale
//------------------------------------------------

int podziel(int * T, int ip, int ik)
{
  int v,x,i,j;

  v = T[ip]; i = ip; j = ik + 1;

  while(i < j)
  {
    while(T[++i] < v);
    while(v < T[--j]);
    if(i < j)
    {
      x = T[i]; T[i] = T[j]; T[j] = x;
    }
  }

  T[ip] = T[j]; T[j] = v;

  return j; 
}

int main()
{
  int * T,n,i,p;

  // odczytujemy liczbę elementów

  cin >> n;

  // tworzymy tablicę dynamiczną o n elementach

  T = new int[n + 1];

  // wczytujemy elementy do tablicy

  for(i = 0; i < n; i++) cin >> T[i];

  // umieszczamy strażnika

  T[n] = 2147483647;

  // dzielimy na partycje

  p = podziel(T, 0, n - 1);

  // wyświetlamy wyniki

  cout << endl << endl;

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    if(i == p) cout << "| ";
    cout << T[i] << " ";
  }

  cout << endl << endl;

  // usuwamy tablicę dynamiczną

  delete [] T;

  return 0;
}

 

Wyszukiwanie szybkie

Algorytm szybkiego wyszukiwania k-tego największego elementu

Wejście
n  - liczba elementów w zbiorze T
T[ ]  -  tablica (n+1)-elementowa odwzorowująca zbiór T, w którym poszukujemy k-tego największego elementu. Na pozycji T[n] należy umieścić wartownika o wartości większej od każdego elementu zbioru.
k  - określa numer porządkowy największego elementu do znalezienia w T, k > 0, k  ∈N
Wyjście:

Wartość k-tego największego elementu zbioru T.

Zmienne pomocnicze:
ip  -  indeks początku partycji, ip  ∈C
ik  - indeks końca partycji, ik  ∈C
pv  - zawiera pozycję elementu zwrotnego

podziel(T[ ],ip,ik) - funkcja dzieląca na dwie partycje wg elementu zwrotnego na pozycji ip.

Lista kroków:
Krok 1: ip  ← 0 ; startowa partycja obejmuje cały zbiór T
Krok 2: ik  n  - 1  
Krok 3: pv  ← podziel(T[ ], ip, ik) ; dokonujemy podziału na dwie partycje TL i TP
Krok 4: Jeśli pv  = n  - k, to idź do kroku 10 ; sprawdzamy, czy znaleźliśmy poszukiwany element
Krok 5: Jeśli pv  > n - k  to idź do kroku 8 ; jeśli nie, to w zależności od pozycji elementu zwrotnego
Krok 6: ip  ← pv  + 1 ; elementu będziemy szukać w TP
Krok 7: Idź do kroku 3 ; lub
Krok 8: ik  ← pv  - 1 ; elementu będziemy szukać w TL
Krok 9: Idź do kroku 3  
Krok 10: Pisz T[pv] ; wyprowadzamy znaleziony element
Krok 11: Zakończ  

 

Przykładowe dane dla programu

Pierwsza liczba określa k. Druga liczba określa liczbę elementów n. Następne n  liczb całkowitych jest zawartością zbioru.

7
30
467 221 187 872 378 621 119 187 982 621 193 532 468 333 518
256 982 342 761 129 481 872 991 120 339 301 491 691 182 571

 

// Szybkie wyszukiwanie k-tego elementu
// (C)2010 I LO w Tarnowie
//-------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcja dokonuje podziału na partycje
// względem pierwszego elementu. Zwraca jako wynik
// pozycję elementu pierwszego po podziale
//------------------------------------------------

int podziel(int * T, int ip, int ik)
{
  int v,x,i,j;

  v = T[ip]; i = ip; j = ik + 1;

  while(i < j)
  {
    while(T[++i] < v);
    while(v < T[--j]);
    if(i < j)
    {
      x = T[i]; T[i] = T[j]; T[j] = x;
    }
  }

  T[ip] = T[j]; T[j] = v;

  return j; 
}

int main()
{
  int * T,n,k,i,ip,ik,pv;

  // odczytujemy k oraz n

  cin >> k >> n;

  // tworzymy tablicę dynamiczną o n elementach

  T = new int[n + 1];

  // wczytujemy elementy do tablicy

  for(i = 0; i < n; i++) cin >> T[i];

  // umieszczamy strażnika

  T[n] = 2147483647;

  // szukamy k-tego elementu

  ip = 0; ik = n - 1;

  while(true)
  {
    pv = podziel(T, ip, ik);

    if(pv == n - k) break;

    if(pv > n - k) ik = pv - 1;
    else      ip = pv + 1;
  }

  // wyświetlamy wyniki

  cout << "\n\nk = " << k << endl
     << "v = " << T[pv] << endl << endl;

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    if(i == pv) cout << "*";
    cout << T[i] << " ";
  }

  cout << endl << endl;

  // usuwamy tablicę dynamiczną

  delete [] T;

  return 0;
}

 

Wyszukiwanie mediany zbioru

Medianą zbioru T  nazwiemy wartość v, od której w tym zbiorze jest tyle samo elementów większych lub równych co mniejszych lub równych. Mediana posiada wiele ważnych zastosowań praktycznych w statystyce, grafice, obróbce dźwięku i wielu innych dziedzinach.

Jeśli zbiór T  jest posortowany rosnąco, to

Medianę możemy w prosty sposób znaleźć wykorzystując nasz algorytm szybkiego wyszukiwania k-tego największego elementu. Twoim zadaniem jest napisanie odpowiedniego programu.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe