Ćwiczenia w programowaniu w języku C++

Sposób wykonania ćwiczenia:

Utwórz projekt konsoli w Code::Blocks. W komentarzu na początku programu umieść swoje imię i nazwisko oraz numer grupy. Napisz program zgodnie ze specyfikacją zadania. Uruchom program z testowym zestawem danych. Plik tekstu programu (main.cpp) skopiuj do katalogu sieciowego Prezentacje.

 

Grupa 1

Napisz program, który odczyta współrzędne czterech punktów A, B, C i D, a następnie sprawdzi, czy są one wierzchołkami kwadratu. Jeśli tak, to program powinien wypisywać jedno słowo: "KWADRAT". Jeśli nie, program powinien wypisywać "INNA FIGURA".

Dane:

    A(-1,3)  B(5,6)  C(8,0)  D(2,-3)
    KWADRAT


    A(-1,1)  B(6,6)  C(7,2)  D(2,8)
    INNA FIGURA

 

Grupa 2

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B, C, a następnie sprawdzi, czy są one współliniowe. Jeśli tak, to program powinien wypisać tekst" "PUNKTY W LINII". Jeśli nie, program powinien wypisać tekst: "PUNKTY NIE W LINII".

Dane:

    A(4,1)  B(7,7)  C(2,-3)
    PUNKTY W LINII


    A(3,5)  B(1,8)  C(-2,-3)
    PUNKTY NIE W LINII

 

Grupa 3

Napisz program, który odczyta współrzędne trzech punktów A, B, C, a następnie sprawdzi, czy są one współliniowe. Jeśli tak, to program powinien wypisać tekst" "PUNKTY W LINII". Jeśli nie, program powinien wypisać tekst: "PUNKTY NIE W LINII".

Dane:

    A(4,1)  B(7,7)  C(2,-3)
    PUNKTY W LINII


    A(3,5)  B(1,8)  C(-2,-3)
    PUNKTY NIE W LINII

 

Grupa 4

Napisz program, który odczyta współrzędne dwóch punktów A, B, a następnie obliczy ich odległość od prostej o równaniu y=2x - 1 i wyświetli te wyniki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Dane:

    A(9,2)  B(-2,5)
    A = 6.7082
    B = 4,4721

 

Grupa 5

Napisz program, który odczyta współrzędne wierzchołków dwóch trójkątów: A,B,C oraz D,E,F, a następnie sprawdzi, czy te dwa trójkąty są do siebie podobne. Jeśli tak, program powinien wypisać tekst: "PODOBNE". Jeśli nie, program powinien wypisać tekst: "NIEPODOBNE".

Dane:

    A(2,2)  B(6,2)  C(2,8)
    D(7,6)  E(10,6)  F(10,8)
    PODOBNE

 

    A(3,5)  B(7,1)  C(9,2)
    D(1,1)  E(2,2)  F(0,3)
    NIEPODOBNE

 

Grupa 6

Napisz program, który odczyta współrzędne czterech punktów A, B, C i D, a następnie sprawdzi, czy są one wierzchołkami równoległoboku. Jeśli tak, to program powinien wypisywać jedno słowo: "ROWNOLEGLOBOK". Jeśli nie, program powinien wypisywać "INNA FIGURA".

Dane:

    A(1,0)  B(-2,3)  C(3,4)  D(-4,-1)
    ROWNOLEGLOBOK


    A(-1,1)  B(6,6)  C(7,2)  D(2,8)
    INNA FIGURA

 

Grupa 7

Napisz program, który odczyta współrzędne środka koła x,y, jego promień oraz współrzędne punktu A. W zależności od położenia punktu A względem koła program ma wypisać:

W KOLE, jeśli A leży wewnątrz koła
NA OBWODZIE, jeśli A leży na obwodzie koła
POZA KOLEM, jeśli A leży poza kołem

Dane:

    x=2, y = 1, r = 3
    A(1,-1)  - W KOLE
    A(2,4) - NA OBWODZIE
    A(10,10) - POZA KOLEM
 

Grupa 8

Napisz program, który odczyta współrzędne środka koła x,y oraz współrzędne dwóch punktów A i B. Na tej podstawie ma stwierdzić, czy punkty te mogą należeć do okręgu o środku x,y. Jeśli tak, program powinien wypisać słowo "TAK, w przeciwnym razie program powinien wypisać słowo "NIE".

Dane:

    x=2, y = 1, A(0,4)  B(4,-2)
    TAK

    x=2, y = 1, A(0,3)  B(3,-1)
    NIE
 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe