Algorytm Huffmana z listą i drzewem

Wymagane jest zapoznanie się z następującymi podrozdziałami:

    OL013 - Lista.
    OL014 - Algorytm wyszukiwania dwóch najmniejszych elementów na liście.
    OL015 - Drzewo binarne, algorytm inorder.


Kompresja danych polega na takim kodowaniu informacji, aby w wyniku otrzymać jak najkrótszy ciąg bitów. Algorytm Huffmana realizuje zadanie kompresji tworząc bezprzystankowe kody binarne, gdzie symbole występujące najczęściej w kodowanej informacji otrzymują kody najkrótsze, a symbole występujące rzadziej otrzymują kody dłuższe.

Dla zobrazowania zasady działania algorytmu Huffmana załóżmy, iż mamy skompresować tekst zawierający 8 symboli A, B, C, D, E, F, G i H:

EAEACDGDGEGGFGDFGHGAGGBEEEDGHH

Jeśli zastosujemy normalne kodowanie binarne, to każdemu z 8 symboli musimy przypisać kod 3 bitowy, np:

A - 000, B - 001, C - 010, D - 011, E - 100, F - 101, G - 110, H - 111

Wtedy powyższy napis można przedstawić w postaci strumienia bitów:

100000100000010011110011110100110110101110011101110111110000110110001100100100011110111111

Jak łatwo policzyć, strumień ten zawiera 30 znaków x 3 bity na znak = 90 bitów.

Policzmy teraz ilość wystąpień każdego znaku w tekście. Otrzymamy następujące wartości:

Znak A B C D E F G H
Częstość 3 1 1 4 6 2 10 3

Ze znaku i jego częstości tworzymy węzeł-liść drzewa binarnego. Węzły nie są jeszcze połączone w drzewo. Umieszczamy je na liście dwukierunkowej:

obrazek

Z listy wybieramy dwa węzły o najmniejszych częstościach występowania:

obrazek

Wyjęte z listy węzły łączymy w drzewo binarne. Korzeń staje się nowym elementem, którego częstość jest równa sumie częstości obu liści. Korzeń wstawiamy z powrotem na listę:

obrazek

Ostatnie operacje (wybranie z listy dwóch węzłów o najmniejszej częstości, utworzenie z nich drzewa i wstawienie korzenia na listę) powtarzamy dotąd, aż lista będzie zawierała tylko jeden element - binarne drzewo kodu Huffmana:

obrazek          obrazek
obrazek          obrazek
obrazek          obrazek
obrazek          obrazek
obrazek          obrazek
obrazek

Zgodnie z drzewem wynikowym otrzymaliśmy następujące kody dla poszczególnych znaków:

A - 100, B - 00000, C - 00001, D - 001, E - 11, F - 0001, G - 01, H - 101

Tekst zakodowany za pomocą tych kodów ma postać:

11100111000000100101001011101010001010010001011010110001010000011111100101101101

a oryginalny był następujący:

100000100000010011110011110100110110101110011101110111110000110110001100100100011110111111

Nawet wzrokowo widzimy, iż kod Huffmana jest krótszy. Dokonaliśmy zatem kompresji danych. Kod Huffmana daje efektywną kompresję tylko wtedy, gdy częstości występowania symboli różnią się od siebie. W przeciwnym wypadku powstaje kod o stałej liczbie bitów na symbol. W rzeczywistych systemach kompresji danych musi być jeszcze przekazana informacja o strukturze drzewa kodowego Huffmana, które pozwala odczytać skompresowany strumień danych.

       Program

Na wejście programu podajemy wiersz znaków. Na wyjściu dla każdego znaku otrzymujemy informację o jego liczbie wystąpień oraz odpowiadający mu kod Huffmana. Informacja ta może posłużyć do zakodowania tekstu.

Program wykorzystuje klasę listy dwukierunkowej - TdoubleList oraz funkcję rekurencyjnego przechodzenia przez drzewo binarne - inorder.

// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------
// Koło informatyczne 2006/7
//--------------------------
// P016

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// deklaracja węzła drzewa binarnego
//----------------------------------

struct TBTnode
{
 TBTnode * parent, * left, * right;
 char  c;
};

// deklaracja typu elementu listy
//-------------------------------

struct TlistElement
{
 TlistElement * next, * prev;
 int     key;
 TBTnode   * node;
};

// deklaracja typu klasy listy dwukierunkowej
//-------------------------------------------

class TdoubleList
{
 private:

  TlistElement * front, * back;
  unsigned   cnt;

 public:
      
// konstruktor
//------------

  TdoubleList()
  {
   front = back = NULL;
   cnt  = 0;
  }
  
// Zwraca długość listy
//---------------------

  unsigned size()
  {
   return cnt;
  }

// Dodaje element na początku listy i zwraca jego adres
//-----------------------------------------------------

  TlistElement * push_front(TlistElement * p)
  {
   p->next = front; p->prev = NULL;
   if(front) front->prev = p;
   front = p;
   if(!back) back = front;
   cnt++;
   return front;
  }
  
// Dodaje element na końcu listy i zwraca jego adres
//--------------------------------------------------

  TlistElement * push_back(TlistElement * p)
  {
   if(back) back->next = p;
   p->next = NULL; p->prev = back;
   back = p;
   if(!front) front = back;
   cnt++;
   return back;
  }
  
// Dodaje element p1 za elementem p2 i zwraca adres p1
//----------------------------------------------------

  TlistElement * insert(TlistElement * p1, TlistElement * p2)
  {
   p1->next = p2->next; p1->prev = p2;
   p2->next = p1;
   if(p1->next) p1->next->prev = p1;
   else back = p1;
   cnt++;
   return p1;
  }
  
// Usuwa element z początku listy i zwraca adres usuniętego elementu
//------------------------------------------------------------------

  TlistElement * pop_front()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(front)
   {
    p = front;
    front = front->next;
    if(!front) back = NULL;
    else front->prev = NULL;
    cnt--;
    return p;
   }
   else return NULL;   
  }
  
// Usuwa element z końca listy i zwraca adres usuniętego elementu
//---------------------------------------------------------------

  TlistElement * pop_back()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(back)
   {
    p = back;
    if(p == front) front = back = NULL;
    else
    {
     back = back->prev;
     back->next = NULL;
    };
    cnt--;
    return p;
   }
   else return NULL;
  }
  
// usuwa z listy element p i zwraca adres usuniętego elementu

  TlistElement * erase(TlistElement * p)
  {
   TlistElement * p1;
   
   if(p->prev) p->prev->next = p->next;
   else front = p->next;
   if(p->next) p->next->prev = p->prev;
   else back = p->prev;
   cnt--;
   return p;
  } 

// zwraca n-ty element listy. Jeśli lista posiada mniej niż n elementów,
// zwraca NULL. Elementy numerujemy od 1.
//----------------------------------------------------------------------

  TlistElement * index(unsigned n)
  {
   TlistElement * p;
   
   if((!n) || (n > cnt)) return NULL;
   else if(n == cnt) return back;
   else if(n < cnt / 2)
   {
    p = front;
    while(--n) p = p->next;
    return p;
   }
   else
   {
    p = back;
    while(cnt > n++) p = p->prev;
    return p;
   } 
  }

// wyświetla kolejno klucze wszystkich elementów listy
//----------------------------------------------------

  void showKeys()
  {
   TlistElement * p;
   
   if(!front) cout << "Lista jest pusta." << endl;
   else
   {
    p = front;
    while(p)
    {
     if(p->node) 
      cout << p->node->c << " : " << p->key << endl;
     p = p->next;
    }
   }
  }

// Wyszukuje na liście dwa najmniejsze elementy
//---------------------------------------------

  void find2min(TlistElement * &p1, TlistElement * &p2)
  {
   TlistElement * p;

   p1 = front; p2 = front->next;
   if(p1->key > p2->key)
   {
    TlistElement * x;
    x = p1; p1 = p2; p2 = x;
   }
   p = front->next->next;
   while(p)
   {
    if(p->key < p2->key)
    {
     p2 = p;
     if(p1->key > p2->key)
     {
      TlistElement * x;
      x = p1; p1 = p2; p2 = x;
     }   
    }
    p = p->next;
   }   
  }  
};

// Funkcja rekurencyjne przechodzenia drzewa binarnego
//----------------------------------------------------

void inorder(TBTnode * n, char c[], int lenc)
{
 if(!(n->left))
 {
  cout << n->c << " : ";
  for(int i = 0; i < lenc; i++) cout << c[i];
  cout << endl;
 }
 else
 {
  c[lenc] = '0'; inorder(n->left,c,lenc + 1);
  c[lenc] = '1'; inorder(n->right,c,lenc + 1);  
 }
}

//******************************************************
//**  Przykładowa implementacja algorytmu Huffmana  **
//******************************************************

main()
{
 int i;
  
// Ze standardowego wejścia odczytujemy wiersz znaków

 string line; // przechowuje odczytany tekst
 
 getline(cin,line);
 
// Zliczamy liczbę wystąpień każdego znaku

 int ccount[256]; // liczniki znaków
 
 for(i = 0; i < 256; i++) ccount[i] = 0;
 for(i = line.size() - 1; i >= 0; i--) ccount[line[i]]++;
 
// tworzymy listę pojedynczych węzłów drzewa binarnego,
// na której umieszczamy tylko znaki występujące w
// odczytanym wierszu - pomijamy znaki nieobecne.

TdoubleList dl;
TlistElement * p1, * p2, * p;
TBTnode   * n;
 
 for(i = 255; i >= 0; i--)
  if(ccount[i])
  {
   n = new TBTnode;
   n->parent = n->left = n->right = NULL;
   n->c = i;
   p = new TlistElement;
   p->node = n;
   p->key = ccount[i];
   dl.push_front(p);
  }

// wyświetlamy znaki wraz z ich częstościami w wierszu

 cout << endl;
 dl.showKeys();
 cout << endl;
 
// tworzymy drzewo binarne Huffmana

 while(dl.size() > 1)
 {

// na liście wyszukujemy dwa najmniejsze elementy

  dl.find2min(p1,p2);

// z węzłów zawartych w p1 i p2 tworzymy nowy węzeł

  n = new TBTnode;
  n->parent = NULL;
  n->left = p1->node;
  n->right = p2->node;
  n->left->parent = n->right->parent = n;
  
// nowy węzeł drzewka umieszczamy w p1

  p1->node = n;

// obliczamy wartość klucza

  p1->key += p2->key;
  
// p2 usuwamy z listy i z pamięci - nie jest już potrzebne

  delete dl.erase(p2);
 } 

// wywołujemy rekurencyjną funkcję inorder, która
// przejdzie przez całe drzewko wypisując kody Huffmana
// poszczególnych liści - znaków

 char hcodes[256]; // przechowuje kody Huffmana odczytane z drzewka

 inorder(dl.index(1)->node,hcodes,0);
 
// gotowe - kończymy program

 cout << endl << endl; 
 system("PAUSE");
}
DAAFDDGFDSESESFSFDDFADFDAFDAFDDFSFDSFDSFDSDXFDDFSFDFFDAFDFDXFDFDGFDGFDSDAAAASAAD
SASASASASASASASAAAAAAAAASASSAWASAAAAAASASASDADDSADSADSSAASAAAADSADSSDAAAAADSASAD
SAAAAAAAASDADSADSADSASASASSSAAAAASSADSASADSAAAAFDFESDSADSADDSADADSFFFDSDSDAAAAAA

A : 92
D : 53
E : 3
F : 28
G : 3
S : 58
W : 1
X : 2

A : 0
S : 10
W : 110000
X : 110001
E : 110010
G : 110011
F : 1101
D : 111

       Zadanie

Powyższy program jest tylko częścią systemu kompresji Huffmana - określa on kody dla poszczególnych znaków zawartych w kompresowanym tekście. Zastanów się nad rozbudową programu, która obejmie również fazę kodowania znaków tekstu wg otrzymanych kodów. A może zaprojektujesz kompletną aplikację kompresji dowolnych plików binarnych oraz ich dekompresji? W takim przypadku zastanów się, jak przekazać w skompresowanym pliku informację o zastosowanym przy kompresji drzewie Huffmana. Informacja ta jest niezbędna do wydobycia znaków ze skompresowanego pliku.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe